Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (592) z dnia 20.08.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczącego ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń metodą nabycia
PROJEKT STANOWISKA KOMITETU STANDADÓW RACHUNKOWOŚCI Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Konsultacje zamieszczono do dyskusji publicznej projekt (...)
str. 4
2.
Rozliczanie faktur korygujących otrzymanych przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Jak wynika z art. 28j ust. 1 updop, opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT) może podlegać podatnik, który prowadzi działalność w formie spółki (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Definicja aktywów finansowych
Aktywa finansowe zaliczane są do inwestycji. Przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich (...)
str. 9
2.
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Akcje lub udziały w jednostkach podporządkowanych (czyli w jednostkach zależnych, współzależnych oraz stowarzyszonych) oraz inne długoterminowe aktywa finansowe wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. (...)
str. 10
3.
Wycena bilansowa długoterminowych aktywów finansowych
Jeżeli jednostka w oparciu o art. 28b ustawy o rachunkowości do wyceny aktywów finansowych nie stosuje przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, to posiadane długoterminowe (...)
str. 10
4.
Skutki przeszacowania długoterminowych aktywów finansowych
Aktywa finansowe mogą podlegać przeszacowaniu. Rozliczenie tego przeszacowania ujmuje się odpowiednio w księgach rachunkowych. W świetle art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości, skutki przeszacowania (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Przeliczanie faktur korygujących w walutach obcych na potrzeby VAT
W dniu 5 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1059 opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 12
2.
Wycena rabatów w walucie obcej dla celów podatku dochodowego
W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się wprost do wyceny faktur korygujących przychody lub koszty wystawionych w walutach obcych. W zakresie wycen tych transakcji (...)
str. 14
3.
Bilansowe zasady przeliczania faktur korygujących w walucie obcej
Ogólne zasady wyceny określone w ustawie o rachunkowości Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują szczególnych zasad przeliczania przychodów lub kosztów wyrażonych w walutach obcych na (...)
str. 15
1.
Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, (...)
str. 18
2.
Rozliczanie VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
W przypadku WNT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po (...)
str. 18
3.
Wycena i ewidencja księgowa faktury zakupu towarów od kontrahenta unijnego, wystawionej w euro
Z reguły kwoty na fakturze dokumentującej WNT wyrażone są w walucie obcej. Kwestie bieżącej wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych reguluje art. 30 ust. 2 (...)
str. 20
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Sprzedaż maszyny ujętej w nakładach inwestycyjnych
Spółka w nakładach inwestycyjnych (na koncie 08 "Środki trwałe w budowie") posiada maszynę produkcyjną. Spółka nie przyjęła maszyny do środków trwałych i obecnie planuje ją (...)
str. 21
1.
Ujęcie w księgach przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą środka trwałego w budowie
Nakłady poniesione na środki trwałe będące w okresie budowy (lub montażu) ujmuje się na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Jeżeli jednostka podejmie decyzję o (...)
str. 21
2.
Sposób prezentacji wyniku ze sprzedaży środka trwałego w budowie w rachunku zysków i strat
W rachunku zysków i strat prezentuje się wynik ze sprzedaży środka trwałego w budowie jako zysk lub stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych. Wynik (...)
str. 22
3.
Uwzględnienie sprzedaży środka trwałego w budowie w rachunku przepływów pieniężnych
Opisane w pytaniu zdarzenie wymaga również prezentacji w rachunku przepływów pieniężnych, jeżeli nastąpiły wpływy i wypływy środków pieniężnych. Szczegółowe wyjaśnienia treści poszczególnych pozycji i sposobu (...)
str. 22
4.
Rozliczenie sprzedaży środka trwałego w budowie na przykładach liczbowych
Przykład Sprzedaż maszyny ujętej na koncie 08, w tym samym roku, w którym nastąpił jej zakup I. Założenia: W styczniu 2023 r. spółka nabyła maszynę (...)
str. 23
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wynagrodzenia pracowników ujęte w koszcie wytworzenia środka trwałego
Nasza spółka realizuje inwestycję pn. "Modernizacja oczyszczalni ...". Jej wykonanie zleciliśmy podmiotowi zewnętrznemu. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji i wewnętrznej kontroli powołaliśmy zespół do (...)
str. 26
2.
Rozliczenie wartości wyrobów gotowych powstałych przy rozruchu środka trwałego
Spółka wyprodukowała wyrób gotowy w ramach czynności rozruchowych oraz sprawdzających działanie środka trwałego. Komisja inwentaryzacyjna oszacowała ilość produktu i przyjęto go do magazynu wyrobów gotowych (...)
str. 29
3.
Ujęcie statystycznych różnic kursowych z wyceny pożyczki po oddaniu środka trwałego do używania
Udziałowiec udzielił spółce z o.o. pożyczki w walucie obcej na budowę środka trwałego (budynku). Na moment wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych (31 stycznia 2023 (...)
str. 30
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Kiedy powstaje dodatnia lub ujemna wartości firmy?
Wartość firmy (dodatnia lub ujemna) powstaje, gdy jednostka przejmuje inną jednostkę lub jej zorganizowaną część. Przejęcie to może nastąpić w drodze zakupu przedsiębiorstwa lub jego (...)
str. 33
2.
Jak rozliczyć dodatnią i ujemną wartość firmy w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zasady rozliczania i odpisywania dodatniej lub ujemnej wartości firmy określone zostały w rozdziale 4a ustawy o rachunkowości pt. "Łączenie się spółek", a dokładnie w art. (...)
str. 35
3.
Przykład rozliczenia dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Jeżeli cena nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wyższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica ta stanowi dodatnią wartość firmy, którą w świetle art. (...)
str. 37
4.
Przykład rozliczenia ujemnej wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa
Jeżeli cena nabycia przedsiębiorstwa jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica ta stanowi ujemną wartość firmy. W takim przypadku w pierwszej kolejności (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Grzywna w celu przymuszenia oraz opłata egzekucyjna w księgach jednostki budżetowej
Jednostka budżetowa nałożyła na osobę fizyczną grzywnę w celu przymuszenia. Zobowiązanego obciążono także opłatą za dokonane czynności egzekucyjne. Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych (...)
str. 40
2.
Doposażenie SP ZOZ w nieruchomość Skarbu Państwa poprzez przeniesienie prawa własności
W 1999 r. nasza przychodnia (SP ZOZ) otrzymała od podmiotu tworzącego budynek w nieodpłatne użytkowanie, który wprowadziliśmy do ewidencji środków trwałych, w korespondencji z funduszem (...)
str. 42
3.
Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, uiszczona przez gminę na rzecz budżetu województwa
Nasza gmina zobowiązana jest do uiszczania na rzecz urzędu marszałkowskiego opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taką (...)
str. 43
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Wyłączenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według regulacji MSSF 16
Spółka matka, właścicielka nieruchomości (gruntu zabudowanego), podpisała ze spółką córką umowę najmu na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia. Stosownie do MSSF 16, po stronie (...)
str. 44
2.
Moment zmniejszenia przychodów ze sprzedaży z tytułu udzielonych rabatów według KSR nr 15
Nasza spółka stosuje systemy rabatowe po zakończeniu każdego kwartału. W kwietniu 2024 r. będziemy przyznawać rabaty do sprzedaży za IV kwartał 2023 r. i wtedy (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Z jaką datą należy wystawić dowód KP, w przypadku gdy gotówkę od kontrahenta odebrał pracownik?
Jesteśmy jednostką handlową. Nasz pracownik - kierowca, zawiózł kontrahentowi towar. Kontrahent zapłacił za towar gotówką. Następnego dnia kierowca wpłacił gotówkę do kasy naszej jednostki. Jaką (...)
str. 50
2.
Na jakim koncie w zespole 4 zaksięgować opłatę naliczoną przez bank za prowadzenie rachunku?
Bank naliczył naszej jednostce opłatę za prowadzenie firmowego rachunku bankowego. Czy taką opłatę należy zaksięgować w zespole 4 na koncie "Podatki i opłaty", czy może (...)
str. 50
3.
W jaki sposób rozliczyć na kontach księgowych zysk za 2022 r. ze stratą z lat ubiegłych?
Spółka z o.o. za 2022 r. osiągnęła zysk w wysokości 100.000 zł. Na podstawie uchwały o podziale zysku, przeznaczono go na pokrycie straty z lat (...)
str. 51
VII.
Z listów Czytelników
1.
Wydatki związane z dzierżawą dystrybutora wody w butlach, z którego korzystają pracownicy i kontrahenci
Zawarliśmy umowę dzierżawy dystrybutora wody źródlanej dostarczanej w butlach podlegających wymianie. Miesięczna faktura zawiera kwotę dzierżawy dystrybutora oraz koszt zużytej wody (butle). Z dystrybutora korzystają (...)
str. 52
1.1.
Możliwość ujęcia w firmowych kosztach wydatków na zapewnienie wody i innych napojów pracownikom oraz kontrahentom
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz (...)
str. 52
1.2.
Ujęcie w księgach wydatków na nabycie wody zdatnej do picia i opłat za dzierżawę dystrybutora wody
W księgach rachunkowych wydatki na zapewnienie pracownikom wody zdatnej do picia i innych napojów, jako świadczenia ponoszone na rzecz pracowników na podstawie przepisów o bezpieczeństwie (...)
str. 53
2.
Koszty doradcze i proceduralne poniesione w związku z utworzeniem prostej spółki akcyjnej
Spółka osobowa poniosła koszty obsługi prawnej związanej z założeniem prostej spółki akcyjnej, tj. projekt umowy spółki, doradztwo prawne, opłaty sądowe itp. Jak należy ująć poniesione (...)
str. 54
3.
Zakup licencji na oprogramowanie w celu odsprzedaży w księgach jednostki zajmującej się dystrybucją
Polska spółka "B" prowadzi działalność polegającą na dystrybucji oprogramowania (jest licencjobiorcą, mającym prawo do dalszej dystrybucji licencji oprogramowania). Spółka kupuje oprogramowanie od firmy "A", posiadającej (...)
str. 55
4.
Ujęcie obowiązkowych wpłat na PFRON w księgach jako kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Nasza spółka zobowiązana jest od lipca 2023 r. do dokonywania wpłat na PFRON. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa tych wpłat? Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz (...)
str. 56
5.
Nieodpłatne otrzymanie od kontrahenta karty podarunkowej w ramach akcji promocyjnej i jej realizacja
W zamian za zakup towarów o określonej wartości otrzymaliśmy od kontrahenta - w ramach akcji promocyjnej - kartę podarunkową, uprawniającą do jej wymiany na towar (...)
str. 57
6.
Rozliczenie w księgach kupującego kary umownej otrzymanej od sprzedawcy za nieterminową dostawę
Nasza spółka zakupiła w 2022 r. środek trwały od kontrahenta z Unii Europejskiej i rozliczyła wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W czerwcu 2023 r. - zgodnie z (...)
str. 58
7.
Wydatki poniesione na zakup domeny internetowej, która będzie wykorzystywana w prowadzonej działalności
Spółka zakupiła domenę internetową, którą będzie wykorzystywać w prowadzonej działalności, tzn. za jej pośrednictwem będzie udostępniać system oraz poszerzać zasięg swojej obecności na rynku. Cena (...)
str. 60
8.
Koszty i przychody związane z zakupem usług najmu lokalu mieszkalnego i ich odsprzedażą pracownikowi
Jesteśmy jednostką zajmującą się sprzedażą artykułów budowlanych. Zawarliśmy umowę najmu lokalu mieszkalnego w celu jego podnajmu naszemu pracownikowi (za opłatą). Najem nie jest przedmiotem naszej (...)
str. 61
9.
Rozwiązanie rezerwy na fundusz rekultywacyjny, utworzonej w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych
Prowadzimy składowisko odpadów i jesteśmy zobowiązani do tworzenia funduszu rekultywacyjnego. W związku z tym utworzyliśmy w księgach rezerwę, zapisem po stronie Wn konta zespołu 5, (...)
str. 63
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.