Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (594) z dnia 20.09.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad podwyższeniem limitu decydującego o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Według projektu z dnia 5 lipca 2023 r. ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy nr 3502), w ustawie z dnia 20 listopada (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Wybrane problemy dotyczące momentu ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów i jego korekty
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 30 definiuje przychody jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w (...)
str. 4
1.
Ogólne zasady ujęcia przychodów dla celów bilansowych i podatkowych
Nasza jednostka przychód ze sprzedaży towarów ujmuje w księgach rachunkowych na tych samych zasadach, jakie obowiązują dla celów podatkowych. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy (...)
str. 5
2.
Wystawienie faktury sprzedaży towarów, których wydanie nastąpiło w poprzednim miesiącu
Prowadzimy działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży i obuwia roboczego. Jednemu z kontrahentów wydaliśmy towary w czerwcu 2023 r., a dopiero w sierpniu 2023 r. (...)
str. 7
3.
Korygowanie przychodu ze sprzedaży towarów w związku z przyznanym rabatem cenowym
Jesteśmy jednostką zajmującą się sprzedażą towarów. W sierpniu 2023 r. wystawiliśmy naszemu kontrahentowi fakturę korygującą sprzedaż towarów, w związku z przyznanym rabatem cenowym. Rabat dotyczył (...)
str. 9
4.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży w odniesieniu do dostaw realizowanych zgodnie z regułą Incoterms
Sprzedajemy towary firmom spoza UE. 31 lipca 2023 r. wystawiliśmy fakturę dokumentującą eksport towarów na Ukrainę oraz wydaliśmy towar z magazynu. Przekazanie towarów nabywcy (według (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Podział i wypłata zysku w spółce komandytowo-akcyjnej
Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej zysk tej spółki za 2022 r. ma być wypłacony komplementariuszom będącym osobami fizycznymi. Komplementariusz może obniżyć należny PIT (...)
str. 14
1.
Podział zysku w świetle ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu spółek handlowych
Zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej uregulowane są w szczególności w dziale IV. "Spółka komandytowo-akcyjna", tj. w art. 125-150 K.s.h. Z przepisów tych wynika m.in., że spółka (...)
str. 14
2.
Spółka komandytowo-akcyjna jako podatnik CIT
Na gruncie podatku dochodowego spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem CIT. Uzyskane przez nią dochody podlegają zatem rozliczeniu - dla celów CIT - analogicznie, jak np. dochody (...)
str. 15
3.
Opodatkowanie przychodów wspólników spółek komandytowo-akcyjnych
Wypłata zysku komplementariuszowi Dla wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, będących komplementariuszami, otrzymanie wypłaty zysku tej spółki wiąże się z uzyskaniem przychodu. W przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną (...)
str. 15
4.
Operacje gospodarcze związane z wypłatą zysku w księgach spółki
Jeśli wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej zdecydują o przeznaczeniu całości (lub części) zysku netto na wypłatę, to w księgach rachunkowych - zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia - (...)
str. 17
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Otrzymanie w drodze darowizny rzeczowych składników aktywów
Prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości otrzymania świadczeń nieodpłatnych, o charakterze darowizn. Przedmiotem darowizny mogą być np. środki pieniężne, towary, materiały, wyroby gotowe, środki trwałe, (...)
str. 18
1.
Używany samochód otrzymany w drodze darowizny i koszty jego naprawy
Otrzymaliśmy w formie darowizny używany samochód, który będzie stanowił nasz środek trwały. Wartość tego pojazdu została określona w umowie darowizny. Przed wprowadzeniem do ewidencji środków (...)
str. 18
2.
Towary handlowe otrzymane nieodpłatnie, nieobjęte ewidencją bilansową i ich sprzedaż
Nasza spółka otrzymała w formie darowizny towary. Z umowy zawartej z darczyńcą wynikało, że wartość towarów wynosiła: 2.500 zł. Nie prowadzimy ewidencji bilansowej towarów, w (...)
str. 20
3.
Materiały otrzymane w drodze darowizny, przyjęte do magazynu, a następnie wydane do produkcji
Jednostka produkcyjna otrzymała w drodze darowizny materiały. W umowie darowizny nie określono ich wartości. Materiały objęte są w jednostce ewidencją magazynową, w cenach zakupu. Jak (...)
str. 22
IV.
Faktura końcowa i zaliczkowa w walucie obcej w księgach nabywcy
Prowadzimy działalność handlową, polegającą na kupnie i sprzedaży samochodów ciężarowych. Często dokonujemy całości zapłaty w walucie obcej (z własnego rachunku walutowego) przed odbiorem pojazdów. Otrzymujemy (...)
str. 23
1.
Wycena transakcji w walutach obcych, poprzedzonych zaliczką, w świetle ustawy o rachunkowości
W praktyce koszty poniesione w walucie obcej przelicza się na złote po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia (...)
str. 23
2.
Rozliczenie zakupu towarów, poprzedzonego wpłatą zaliczki w walucie obcej, w jednostce stosującej KSR
W świetle zapisów stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami, należności z tytułu przekazanych przedpłat w walucie obcej na poczet pozyskania składnika zapasów (...)
str. 26
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Nakłady poniesione na dzierżawione urządzenie
Prowadzimy działalność m.in. w zakresie badań technicznych samochodów. Dzierżawimy urządzenie służące do przeprowadzania tych badań. W czerwcu 2023 r. ponieśliśmy koszty w wysokości netto 10.500 (...)
str. 28
1.1.
Kwalifikacja nakładów poniesionych na obcy środek trwały
Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji ulepszenia w obcym środku trwałym. W praktyce przyjmuje się, że jest to ogół nakładów poniesionych przez jednostkę, dotyczących środka (...)
str. 29
1.2.
Ulepszenie obcego środka trwałego
Ulepszenie w obcym środku trwałym dla celów bilansowych zalicza się do środków trwałych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. c) ustawy o (...)
str. 29
1.3.
Remont obcego środka trwałego
Wymiana części w urządzeniu służącym do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jeżeli nie powoduje wzrostu jego wartości użytkowej, może zostać potraktowana jako remont, który przywraca jedynie (...)
str. 30
2.
Kradzież samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Skradziono nam samochód firmowy, którego wartość nie była w całości zamortyzowana. Pojazd ten posiadał tylko ubezpieczenie OC. Jak powinniśmy ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych? (...)
str. 31
3.
Podpisy składane na dowodzie "LT - Likwidacja środka trwałego"
Mamy protokół likwidacji środków trwałych (kilkanaście pozycji) podpisany przez członków komisji likwidacyjnej oraz zatwierdzony przez dyrektora jednostki. Czy na dokumentach LT wystawionych na podstawie tego (...)
str. 32
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Utworzenie po raz pierwszy rezerwy na świadczenia pracownicze
Co do zasady jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na przyszłe świadczenia pracownicze, w tym niewykorzystane urlopy, (...)
str. 33
1.
Uproszczenia w zakresie tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, możliwe do zastosowania
Jesteśmy spółką z o.o., która nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze, w tym emerytalne, korzystając z ogólnego prawa do stosowania uproszczeń w rachunkowości. Kwoty tych (...)
str. 34
2.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych po raz pierwszy rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
Zamierzamy utworzyć rezerwę na zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Do tej pory w naszej jednostce takie rezerwy nie były tworzone. Zobowiązania z (...)
str. 35
3.
Prezentacja rezerw na świadczenia pracownicze w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego
Spółka z o.o. po raz pierwszy będzie dokonywać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Wycenę przeprowadzi aktuariusz. Rezerwy na dzień 31 grudnia 2022 r. będą stanowiły (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Nieodpłatne przekazanie węgla przez gminę jednostkom systemu oświaty i pomocy społecznej
Nasza gmina dokonała preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla). Po 31 lipca 2023 r. pozostało nam kilka ton niesprzedanego węgla. Zamierzamy ten węgiel przekazać nieodpłatnie naszym (...)
str. 42
2.
Klasyfikacja wydatków związanych ze szkoleniem dyrektora i pracowników administracyjnych placówki oświatowej
Jesteśmy placówką oświatową (zespołem szkolno-przedszkolnym). Otrzymaliśmy fakturę za szkolenie dyrektora i pracowników administracyjnych naszej placówki. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć tego rodzaju wydatek? Poniesione (...)
str. 44
3.
Faktury korygujące dotyczące roku poprzedniego otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Instytucja kultury otrzymała faktury korygujące dotyczące zużycia gazu do faktur z 2022 r. już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok. Na jakie konto zaksięgować (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Inwentaryzacja według KSR - przygotowanie i organizacja spisu z natury oraz potwierdzenia sald
Inwentaryzację niektórych składników aktywów można rozpocząć już 1 października 2023 r. W celu prawidłowego przygotowania się do przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych warto zatem już teraz przypomnieć (...)
str. 46
1.
Prace inwentaryzacyjne, które można rozpocząć w ostatnim kwartale 2023 r.
Podstawowym terminem rocznej inwentaryzacji jest ostatni dzień każdego roku obrotowego (por. art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa (...)
str. 46
2.
Przygotowanie inwentaryzacji drogą spisu z natury według stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów
Cel inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury Stanowisko w sprawie inwentaryzacji zapasów wyjaśnia problemy merytoryczne i organizacyjne, powstające przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury (...)
str. 47
3.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami
Termin i częstotliwość inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald W celu prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami należy zapoznać się z przepisami art. 26 i 27 (...)
str. 51
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy sprawozdanie finansowe sporządzone w związku z przekształceniem podlega zatwierdzeniu?
Nasza spółka jawna przekształciła się w spółkę komandytową w ciągu roku obrotowego. Na dzień poprzedzający dzień przekształcenia sporządziliśmy sprawozdanie finansowe. Czy takie sprawozdanie podlega zatwierdzeniu (...)
str. 54
2.
Czy w przypadku zmiany magazyniera należy przeprowadzić inwentaryzację zdawczo-odbiorczą?
Pracownik, który jest magazynierem i podpisał umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, odchodzi na emeryturę. W związku z tym nastąpi zmiana magazyniera. Czy z (...)
str. 55
3.
Jak rozwiązać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
W 2022 r. utworzyliśmy bierne rozliczenia międzyokresowe na odprawy emerytalne. Z tego tytułu powstała ujemna różnica przejściowa w podatku dochodowym, na którą ustaliliśmy aktywa z (...)
str. 55
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury za opłaty celne, dotyczącej nabytych za granicą towarów handlowych
Spółka dokonuje zakupu towarów handlowych (import z Wielkiej Brytanii), ale są one odprawiane w Holandii i traktowane jako WNT. Towary są wprowadzane do magazynu na (...)
str. 56
2.
Zaliczki na poczet zysku wypłacane wspólnikom spółki cywilnej w trakcie roku obrotowego
W naszej spółce cywilnej wspólnikami są dwie osoby fizyczne. Od 1 stycznia 2023 r. prowadzimy księgi rachunkowe. Wspólnicy pobierają w trakcie roku zaliczki na poczet (...)
str. 58
3.
Prezentacja w rachunku zysków i strat estońskiego CIT od ukrytych zysków
Spółka z o.o. jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT). W ciągu roku płaci ryczałt od ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością. (...)
str. 59
4.
Korekta VAT naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu używanego do celów mieszanych
Posiadaliśmy samochód osobowy, który był wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu tego samochodu odliczyliśmy 50% VAT naliczonego. W związku z jego sprzedażą, zgodnie z przepisami (...)
str. 60
5.
Transakcja sprzedaży udziałów pomiędzy wspólnikami w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Wspólnik naszej spółki sprzedał swoje udziały w spółce drugiemu wspólnikowi. Jak zaksięgować sprzedaż udziałów pomiędzy wspólnikami? Po sprzedaży kapitał się nie zmienia. Jak ująć rozliczenie (...)
str. 61
6.
Zakupy opłacone płatniczą kartą firmową przez wspólnika spółki nieudokumentowane fakturami
Wspólnik spółki cywilnej płaci za zakupy firmowe kartą płatniczą. Nie dostarcza jednak spółce wszystkich faktur dokumentujących te zakupy. Na jakiej podstawie należy ująć w księgach (...)
str. 62
7.
Rozliczenie przychodu ze sprzedaży usług szkoleniowych w księgach spółki opodatkowanej estońskim CIT
Spółka z o.o. będąca jednostką mikro świadczy usługi szkoleniowe. Klienci wykupują dostęp do platformy szkoleniowej na dany okres, tzn. na 1, 3, 6 lub 12 (...)
str. 64
8.
Zakup licencji na program komputerowy na okres 12 miesięcy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Spółka z o.o. w 2023 r. zakupiła licencję na program komputerowy, który będzie użytkowany od stycznia 2024 r. Licencja została udzielona na czas oznaczony, tj. (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.