Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 5.12.2023 r., godz. 13:18 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.751 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (583) z dnia 01.04.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 7 (583) z dnia 01.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Projekt stanowiska w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat
PROJEKT STANOWISKA KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Konsultacje zamieszczono do dyskusji publicznej projekt (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2022 r.
Terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych wyznacza art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż (...)
str. 6
2.
Rodzaje popełnianych błędów i obowiązek ich korygowania
Sporządzone roczne sprawozdanie finansowe może wymagać zmiany w związku z ujawnieniem w nim błędów lub otrzymaniem informacji mających znaczący wpływ na to sprawozdanie finansowe. Może (...)
str. 7
3.
Ocena istotności błędu przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych
Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych, oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie. W świetle art. 4 (...)
str. 8
4.
Korekta błędów popełnionych w 2022 r., wykrytych po sporządzeniu sprawozdania za ten rok
Stosownie do art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które (...)
str. 9
5.
Korekta błędów popełnionych w poprzednich latach, wykrytych po sporządzeniu sprawozdania za 2022 r.
W świetle art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła (...)
str. 10
II.
Wycena bilansowa instrumentów pochodnych typu forward
Nasza spółka kupuje walutę obcą na podstawie kontraktu forward, którą wykorzystuje do uregulowania zobowiązań za dostawy towarów. Transakcje forward traktujemy jako instrument zabezpieczający przed ryzykiem (...)
str. 13
1.
Zastosowanie do ujęcia i wyceny kontraktu forward rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych
Podmioty zobligowane do zastosowania rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, jak również podmioty niebędące jednostkami mikro, których kierownictwo decyduje się na dobrowolną implementację rozwiązań tego rozporządzenia (...)
str. 13
2.
Ujmowanie i wycena instrumentów pochodnych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Przepisy ustawy o rachunkowości nie są jednoznaczne w zakresie ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych. Jeżeli jednostka nie jest zobligowana do stosowania rozporządzenia w sprawie instrumentów (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Ustalanie zobowiązania z tytułu podatku od przychodów z budynków
Budynki objęte podatkiem Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (zwany podatkiem od przychodów z budynków) jest uregulowany w art. 24b i art. (...)
str. 17
2.
Wyjaśnienie Min. Fin. w kwestii ewidencji księgowej podatku od przychodów z budynków
W sprawie ujęcia w księgach rachunkowych podatku od przychodów z budynków wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w piśmie z 14 marca 2018 r., stanowiącym odpowiedź na (...)
str. 21
3.
Ujęcie podatku w księgach rachunkowych podatnika CIT
W księgach rachunkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku od przychodów z budynków można ująć na koncie 87 "Podatek (...)
str. 22
4.
Ujęcie podatku w księgach rachunkowych podatnika PIT
W księgach rachunkowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych ewidencję księgową podatku dochodowego od przychodów z budynków można prowadzić za pośrednictwem konta rozrachunkowego 24-2 "Rozrachunki (...)
str. 23
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Konta służące do ewidencji pożyczki oraz zasady jej wyceny
W listopadzie 2022 r. nasza spółka z o.o. udzieliła pożyczki innej spółce z o.o. na okres 4 lat. Pożyczka ma zostać spłacona jednorazowo wraz z (...)
str. 24
2.
Prezentacja udzielonej pożyczki w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
W listopadzie 2022 r. nasza spółka z o.o. udzieliła pożyczki innej spółce z o.o. na okres 4 lat. Spółki są powiązane poprzez osobę fizyczną (udziałowiec (...)
str. 25
3.
Rozliczenie odsetek od udzielonej pożyczki w roku ich spłaty
W listopadzie 2022 r. nasza spółka z o.o. udzieliła pożyczki innej spółce z o.o. na okres 4 lat. Pożyczka ma zostać spłacona jednorazowo wraz z (...)
str. 27
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Nakłady na obcy środek trwały oraz ich zwrot przez wydzierżawiającego
Nasza spółka z o.o. poniosła wydatki na modernizację dzierżawionej hali sportowej. Wydzierżawiający, zgodnie z umową, zwrócił nam poniesione nakłady, w związku z czym wystawiliśmy mu (...)
str. 30
1.1.
Ulepszenie obcego środka trwałego jako odrębny obiekt inwentarzowy
Ulepszenia w obcych środkach trwałych dla celów bilansowych zalicza się do środków trwałych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. c) ustawy o (...)
str. 30
1.2.
Rozliczenie zwrotu nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się - na mocy art. 693 K.c. - oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub (...)
str. 31
2.
Wybudowanie farmy fotowoltaicznej na cudzym gruncie
Wybudowaliśmy farmę fotowoltaiczną na wydzierżawionym gruncie. Czy możemy taką farmę zakwalifikować do środków trwałych? Dla celów bilansowych farmę fotowoltaiczną wybudowaną na cudzym gruncie zalicza się (...)
str. 32
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Rozchód towarów objętych odpisem aktualizującym
Prowadzimy hurtownię towarów. Towary w magazynie ewidencjonujemy w cenach zakupu. W 2022 r. przeceniliśmy część towarów poniżej ich cen zakupu i utworzyliśmy odpisy aktualizujące ich (...)
str. 34
1.
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość towarów w związku z ich przeceną poniżej ceny zakupu
Towary na dzień ich nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia (por. art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Jeżeli nie (...)
str. 34
2.
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość towarów w związku z ich sprzedażą
Do czasu sprzedaży towarów kwota odpisu aktualizującego pozostaje na koncie 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów". W momencie sprzedaży odchylenia te (...)
str. 35
3.
Likwidacja towarów objętych odpisem aktualizującym
Towary, które utraciły możliwość zbycia na skutek m.in. przeterminowania, uszkodzenia, czy zniszczenia należy uznać za niespełniające definicji aktywów zawartej w art. 3 ust. 1 pkt (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Sporządzenie sprawozdania Rb-34 przez państwową jednostkę budżetową prowadzącą działalność oświatową
Jako państwowa jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową zobowiązani jesteśmy do sporządzenia sprawozdania Rb-34 (po raz pierwszy za I kwartał 2023 r.). W jaki sposób sporządzić (...)
str. 39
1.1.
Zasady sporządzania sprawozdania Rb-34
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144 ze zm.) na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność (...)
str. 39
1.2.
Terminy sporządzania sprawozdania Rb-34
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania Rb-34 oraz obowiązujące je terminy przekazywania tego sprawozdania przedstawia poniższa tabela. Lp. Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania Jednostki otrzymujące sprawozdanie (...)
str. 40
1.3.
Przykład sprawozdania Rb-34 sporządzonego za I kwartał 2023 r.
Przykład I. Założenia: Państwowa jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową posiada rachunek, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzi dochody (...)
str. 40
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Warunki uznania składnika majątku za środek trwały
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na (...)
str. 42
2.
Ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Ustalając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego należy uwzględnić art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że przy ustalaniu okresu amortyzacji i (...)
str. 43
3.
Rozliczanie nakładów poniesionych na składnik majątku użytkowany krócej niż rok na przykładach liczbowych
Jeśli składnik majątku trwałego będzie wykorzystywany przez jednostkę krócej niż rok, to jednostka nie przyjmuje go do ewidencji środków trwałych. W myśl pkt 4.10 KSR (...)
str. 44
VII.
Praktyczne zastosowanie MSR 16 - koszty ekspertyz stanu technicznego zbiorników na paliwa
Spółka z o.o. stosująca MSR jest właścicielem zbiorników na paliwa płynne, które zalicza do rzeczowych aktywów trwałych. Z polityki rachunkowości spółki wynika, że środki trwałe (...)
str. 48
1.
Podstawy stosowania podejścia komponentowego
Dla Prenumeratorów GOFIN f Międzynarodowe Standardy Rachunkowości dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Podmioty stosujące MSR jako podstawę sprawozdawczości finansowej powinny ujmować i wyceniać rzeczowe aktywa (...)
str. 48
2.
Koszty wymiany komponentów tworzących dany środek trwały
Koszty wymiany poszczególnych komponentów tworzących dany środek trwały w momencie ich poniesienia są aktywowane w wartości tego środka trwałego poprzez zastąpienie komponentu wymienianego. Dotychczas wykazywany (...)
str. 49
3.
Konieczność dokonywania przeglądów w regularnych odstępach czasu
W niektórych przypadkach warunkiem ciągłego wykorzystywania danej pozycji rzeczowych aktywów trwałych jest konieczność przeprowadzania w regularnych odstępach czasu generalnych przeglądów (ang. inspection ), niezależnie od (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jaką nazwę jednostki wpisać do sprawozdania finansowego, gdy nastąpiła jej zmiana?
Jesteśmy spółką, która zmieniła nazwę w styczniu 2023 r. Nasze roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. nie jest jeszcze gotowe. Jaką nazwą powinniśmy posługiwać się (...)
str. 50
2.
Czy wartość samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego można odnieść bezpośrednio w koszty?
Wykupiliśmy na potrzeby prowadzonej działalności samochód osobowy z leasingu operacyjnego. Cena wykupu nie jest dla nas istotna. Czy możemy wartość wykupu odnieść bezpośrednio w koszty (...)
str. 51
3.
W jaki sposób zaksięgować przekazanie firmowego środka trwałego do majątku właściciela?
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę wycofać z majątku firmy nie w pełni zamortyzowany środek trwały i przekazać go do majątku prywatnego. Jakich księgowań należy dokonać (...)
str. 52
IX.
Z listów Czytelników
1.
Dane, jakie powinien zawierać arkusz spisu z natury
W naszej jednostce arkusze spisu z natury drukowane są z sytemu komputerowego. Zawierają liczby porządkowe poszczególnych spisywanych pozycji oraz numery stron, ale nie mają nadanych (...)
str. 53
2.
Termin przechowywania danych księgowych w buforze
Nasz program finansowo-księgowy umożliwia przechowywanie wprowadzonych dokumentów w buforze. Jak długo dane księgowe mogą pozostawać w buforze? Przyjmuje się, że dane z bufora należy przenosić (...)
str. 54
3.
Zadatek otrzymany w grudniu 2022 r. w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości
W grudniu 2022 r. zawarliśmy przedwstępną umowę sprzedaży środka trwałego (nieruchomości). Zgodnie z aktem notarialnym kupujący wpłacił zadatek. Na jego prośbę wystawiliśmy również fakturę. Sprzedaż (...)
str. 56
4.
Przychody i koszty związane z naprawą samochodu powypadkowego wykorzystywanego do celów mieszanych
Samochód osobowy (środek trwały używany do celów mieszanych) naszej spółki z o.o., objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, uległ wypadkowi. Naprawy dokonał autoryzowany serwis, a zapłaty za (...)
str. 57
5.
Rozbieżność zdania pomiędzy biegłym rewidentem a zarządem badanej jednostki
Biegły rewident badający roczne sprawozdanie finansowe naszej spółki wydał opinię z zastrzeżeniem dotyczącym nieutworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy. Mamy zdanie odmienne od biegłego i nie (...)
str. 59
6.
Zakres i forma sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia firmy osoby fizycznej w spółkę
Przedsiębiorca wpisany do CEIDG, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zamierza przekształcić formę prowadzonej działalności w spółkę z o.o. W związku z tym jest zobowiązany do sporządzenia (...)
str. 60
7.
Ujęcie w księgach podatku od wartości dodanej od zakupu paliwa i opłat drogowych za granicą
Jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku od wartości dodanej od zakupu paliwa i opłat drogowych za granicą. Jaki schemat księgowania należy zastosować do ewidencji tego podatku? (...)
str. 62
8.
Otrzymanie aportu jako przykład operacji wyłączanej z rachunku przepływów pieniężnych
W czerwcu 2022 r. wniesiono do spółki grunt. W wyniku tej operacji zwiększył się stan środków trwałych i kapitału własnego. Jak wykazać taką operację w (...)
str. 63
9.
Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej
Prosta spółka akcyjna zaczęła swoją działalność 8 września 2021 r. i jej rok obrotowy miał się zakończyć 31 grudnia 2022 r. Od 1 sierpnia 2022 (...)
str. 64
10.
Uwzględnienie kosztów obsługi celnej przy wycenie surowca pochodzącego z importu
Spółka zakupuje surowiec z zagranicy. Oprócz kosztów bezpośrednich związanych z zakupem ponosi również koszty obsługi celnej, tj. opłaty magazynowe, przepakowanie, załadunek, opłaty lotniskowe. Czy koszty (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.