Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 13:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.374 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 4 (604) Z DNIA 20.02.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 6 (582) z dnia 20.03.2023
Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników
Dodatek nr 5
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6
z dnia 20.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZASADY SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1.
Jednostki zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Jak wynika z treści art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości, rachunek przepływów pieniężnych jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego jednostek określonych w art. 64 ust. (...)
str. 3
2.
Zakres danych prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych
Zakres podstawowych informacji wykazywanych w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji określa załącznik nr 1 do ustawy (...)
str. 3
3.
Cel sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych informuje o wpływach oraz wydatkach środków pieniężnych. Na jego podstawie dokonuje się oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej, (...)
str. 4
4.
Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 1, rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą bezpośrednią lub pośrednią. Określenie "metoda" oznacza sposób prezentacji informacji (...)
str. 5
II.
SPOSOBY PREZENTACJI OPERACJI GOSPODARCZYCH W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych
Sporządzamy rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Jak wykazać w tym sprawozdaniu różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych? Różnice kursowe z (...)
str. 6
2.
Zaliczki wypłacone na poczet dywidendy w spółce z o.o.
W trakcie 2022 r. spółka z o.o. wypłacała zaliczki na dywidendę. Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostało saldo na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". (...)
str. 8
3.
Opłaty z tytułu leasingu finansowego
Nasza spółka z o.o. wykorzystuje w prowadzonej działalności środek trwały na podstawie umowy leasingu finansowego. Jesteśmy zobowiązani do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych. W której pozycji (...)
str. 9
4.
Ujawnienie środka trwałego jako pozycja niepieniężna podlegająca korekcie
W jakich pozycjach rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią wykazuje się wartość ujawnionych środków trwałych, wprowadzonych do ewidencji w korespondencji z kontem pozostałych przychodów operacyjnych? (...)
str. 11
5.
Zakup i amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej
W maju 2022 r. spółka zakupiła wartość niematerialną i prawną (licencję), którą wprowadziła do ewidencji bilansowej i rozpoczęła jej amortyzację. Fakturę za licencję opłaciła w (...)
str. 13
6.
Sprzedaż środka trwałego całkowicie zamortyzowanego
Sprzedaliśmy środek trwały, który był już całkowicie zamortyzowany. Jak ująć to zdarzenie w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią według załącznika nr 1 do ustawy (...)
str. 14
7.
Odsetki i prowizje bankowe od zaciągniętego kredytu
Sporządzamy rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Czy odsetki i prowizje bankowe od kredytów inwestycyjnych, doliczone do wartości początkowej środka trwałego, są wykazywane w pozycji A.II.3 (...)
str. 15
8.
Zwiększenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz częściowa spłata kredytu inwestycyjnego
Jednostka posiada kredyt inwestycyjny i kredyt w rachunku bieżącym. Jak zaprezentować te kredyty w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią, w sytuacji gdy kredyt inwestycyjny (...)
str. 17
9.
Korekta rachunku przepływów pieniężnych o zmianę stanu zapasów
Sprawozdanie finansowe naszej jednostki za 2022 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych. Tę część (...)
str. 21
10.
Dotacja otrzymana na sfinansowanie budowy środka trwałego
W 2022 r. jednostka otrzymała dotację na pokrycie kosztów budowy środka trwałego. Otrzymaną kwotę ujęto na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Środek trwały na dzień bilansowy (...)
str. 23
11.
Odsetki od należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Jesteśmy jednostką zobowiązaną do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych za 2022 r. W jakich pozycjach tego sprawozdania sporządzonego metodą pośrednią należy ująć (lub dokonać ich wyłączenia) (...)
str. 25
12.
Zmiana stanu aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy
Sporządzamy rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W której pozycji należy wykazać zmianę stanu aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy? Czy należy je wykazywać per (...)
str. 26
13.
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania
Pozycja "Środki pieniężne na koniec okresu" w rachunku przepływów pieniężnych ma dodatkowy wiersz "o ograniczonej możliwości dysponowania". Jakie środki pieniężne wykazuje się w tej pozycji? (...)
str. 27
III.
ZASADY SPORZĄDZANIA ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
1.
Jednostki zobowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Jak wynika z art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego jednostek określonych w art. (...)
str. 28
2.
Zakres informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym
W świetle art. 48a ust. 1 ustawy o rachunkowości, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za (...)
str. 28
3.
Cel i przydatność zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Głównym celem sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym jest dostarczenie odbiorcy tego sprawozdania informacji o zmianach jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach kapitału (funduszu) własnego (...)
str. 29
IV.
WPŁYW OPERACJI GOSPODARCZYCH NA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
1.
Rozliczenie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Spółka z o.o. na koniec 2021 r. posiadała niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 300 tys. zł i wykazała stratę za 2021 r. w (...)
str. 30
2.
Przeznaczenie zysku na utworzenie kapitału zapasowego i pokrycie straty z lat ubiegłych
Jak w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazać przeznaczenie wypracowanego w poprzednim roku zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych i na utworzenie kapitału (...)
str. 34
3.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. poprzez wniesienie wkładów pieniężnych
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, wydając nowe udziały, które objął nowy wspólnik za wkład pieniężny. Środki wpłynęły na rachunek bankowy (...)
str. 37
4.
Sprzedaż środka trwałego objętego aktualizacją wyceny
W 2022 r. sprzedaliśmy środek trwały objęty aktualizacją wyceny na dzień 1 stycznia 1995 r. Po jego sprzedaży różnicę z aktualizacji wyceny przeksięgowaliśmy z kapitału (...)
str. 38
5.
Podwyższenie kapitału i wydanie nowych udziałów zarejestrowane w KRS w styczniu następnego roku
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wydanie nowych udziałów. Wszystkie udziały objęte zostały za gotówkę. Jak zdarzenie to wpłynie na (...)
str. 40
6.
Zaliczki na poczet dywidendy wypłacone w trakcie roku
W ciągu roku obrotowego spółka z o.o. wypłacała zaliczki na poczet dywidendy. Jak w zestawieniu zmian w kapitale własnym wykazać te wypłaty? W świetle przepisów (...)
str. 41
7.
Rozliczenie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy z wypracowanym zyskiem
Za 2021 r. nasza spółka z o.o. wypracowała zysk. Część tego zysku wypłaciliśmy w trakcie 2021 r. w formie zaliczek. Czy sporządzając zestawienie zmian w (...)
str. 44
8.
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
Czy w ostatniej pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, tj. w pozycji III. "Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)", wykazuje (...)
str. 47
9.
Zwrot wniesionych przez wspólników dopłat na bieżącą działalność
Jesteśmy sp. z o.o. podlegającą obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Jak zaksięgować i ująć w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym zwrot dopłat wniesionych przez (...)
str. 47
10.
Korekta błędu popełnionego w latach ubiegłych
Czy korektę błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych, ujętą na koncie 82, należy wykazać w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym? Jeżeli popełniony w poprzednich (...)
str. 49
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.