Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 16 (592) z dnia 20.08.2023
Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Dodatek nr 12
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16
z dnia 20.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Niniejszy dodatek porusza m.in. zasady dotyczące wyceny i ewidencji księgowej operacji wyrażonych w walutach obcych w świetle ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości, wydanych przez (...)
str. 3
I.
Zasady ogólne dotyczące transakcji wyrażonych w walutach obcych
1.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w walucie polskiej
Podstawowy wymóg ewidencji operacji gospodarczych w walucie polskiej wynika z art. 9 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż księgi rachunkowe należy prowadzić w języku polskim (...)
str. 3
2.
Zasady przeliczenia na walutę polską transakcji wyrażonych w walutach obcych
Zasady przeliczania na złote polskie dla celów bilansowych transakcji wyrażanych w walutach obcych reguluje art. 30 ustawy o rachunkowości. Na podstawie ust. 2 tego przepisu, (...)
str. 3
3.
Rozliczanie różnic kursowych
Generalnie różnice kursowe zarówno ustalone na bieżąco (zrealizowane), jak i na dzień bilansowy, dotyczące aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, ustawa o rachunkowości nakazuje (...)
str. 4
II.
Rozliczanie transakcji w walucie obcej
1.
Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych
Regulacje KSR nr 15 w zakresie wyceny przychodów w walucie obcej Ustalając przychód bilansowy należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, takimi jak zasada przewagi treści (...)
str. 5
2.
Wycena kosztu w walucie obcej
Nasza spółka posiada zapis w polityce rachunkowości, że koszty w walucie obcej wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. (...)
str. 10
3.
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Nasza spółka z o.o. kupuje usługi od kontrahenta spoza UE. Na poczet usług wpłacamy cyklicznie zaliczki w euro. Faktury za usługi są wystawiane miesięcznie w (...)
str. 14
4.
Skutki otrzymania od udziałowca pożyczki w walucie obcej
Udziałowiec spółki z o.o., będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, udzielił tej spółce pożyczki w dolarach amerykańskich. Spółka spłaca tę pożyczkę z kont walutowych w (...)
str. 16
5.
Wypłata dywidendy w walucie obcej i rozliczenie różnic kursowych
Spółka z o.o. wypłaci wspólnikom dywidendę w walucie obcej. Czy w związku z tym powstaną bilansowe i podatkowe różnice kursowe? Wspólnikami spółki są wyłącznie krajowe (...)
str. 21
III.
Wycena i ewidencja podstawowych operacji na rachunku walutowy
1.
Metody wyceny operacji gospodarczych na rachunku walutowym
Wyceny operacji na rachunku walutowym dokonuje się w oparciu o regulacje zawarte w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, wyrażone (...)
str. 26
2.
Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych na rachunku walutowym
Do ewidencji w księgach rachunkowych przychodów, rozchodów i stanów środków pieniężnych w walutach obcych na walutowym rachunku bankowym jednostki służy konto 13-1 "Rachunek walutowy". Przykład (...)
str. 29
3.
Przemieszczenie waluty pomiędzy walutowymi rachunkami bankowymi
Do wyceny operacji przesunięcia waluty pomiędzy walutowymi rachunkami bankowymi stosuje się zawsze kurs historyczny. Przesunięcie walut obcych z jednego rachunku walutowego spółki na inny rachunek (...)
str. 30
4.
Ujemne saldo na rachunku walutowym
Może wystąpić sytuacja, że bank pobierze opłaty z tytułu prowadzenia rachunku walutowego, a na rachunku nie będzie wystarczającej ilości środków. W związku z tym na (...)
str. 31
IV.
Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy
1.
Zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy określa art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Przepis ten stanowi, iż składniki aktywów (z wyłączeniem (...)
str. 33
2.
Ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Jednostki, które posiadają aktywa lub pasywa w walucie obcej (np. należności, zobowiązania, środki pieniężne zgromadzone na rachunku walutowym lub w kasie walutowej), są zobowiązane dokonać (...)
str. 34
3.
Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym
W ewidencji księgowej różnice kursowe rozliczane wynikowo ujmuje się odrębnie, tj. dodatnie różnice kursowe ujmuje się na koncie 75-0 "Przychody finansowe", a ujemne - na (...)
str. 35
4.
Przykłady liczbowe ilustrujące ewidencję księgową różnic kursowych z wyceny bilansowej
Przykład Wycena należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy I. Założenia: Spółka "Y" wykazuje na dzień bilansowy (31 grudnia 20XX r.) (...)
str. 35
V.
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków
1.
Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej
Aktywa i zobowiązania wyrażone w walucie obcej muszą być urealnione na dzień bilansowy poprzez ich ponowną wycenę według aktualnego kursu na ten dzień. Zasady wyceny (...)
str. 37
2.
Storno różnic kursowych pod datą pierwszego dnia roku obrotowego
Stosując tę metodę rozliczania różnic kursowych jednostka na dzień 1 stycznia roku następnego stornuje (wyksięgowuje) różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy z kont rozrachunków (należności (...)
str. 38
3.
Storno różnic kursowych w dniu uregulowania rozrachunków
Dla Prenumeratorów GOFIN H Kalkulatory różnic kursowych dostępne w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl » Przy tej metodzie jednostka w dniu faktycznego uregulowania (zapłaty) należności lub zobowiązań wyksięgowuje (...)
str. 40
4.
Ewidencja wyłącznie zrealizowanych różnic kursowych, ustalonych od początku roku do dnia zapłaty
Jednostka może przyjąć zasadę, iż w dniu faktycznego uregulowania (zapłaty) należności lub zobowiązań będzie ujmować w księgach rachunkowych nowego roku obrotowego tylko zrealizowane różnice kursowe (...)
str. 41
B.
TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ WEDŁUG MSR
I.
Zasady ogólne dotyczące transakcji wyrażonych w walucie obcej oraz określenie waluty funkcjonalnej
1.
Regulacje dotyczące pozycji i transakcji w walucie obcej
Trzema podstawowymi międzynarodowymi standardami regulującymi zasady ujmowania i wyceny transakcji i pozycji związanych z walutą obcą są: MSR 21 "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych", (...)
str. 43
2.
Określenie waluty funkcjonalnej charakterystycznej dla danej jednostki sprawozdawczej
Jedną z pierwszych kwestii związanych z wyceną pozycji w walucie obcej jest określenie, co stanowi walutę obcą, a co walutę "własną". Wielu Czytelnikom kwestie te (...)
str. 43
II.
Ujęcie początkowe transakcji w walucie obcej
Ujęcie początkowe transakcji w walucie obcej wymaga identyfikacji kilku elementów, które będą determinować wartość początkową ujętego składnika aktywów lub zobowiązań albo odpowiedniej innej pozycji, np. (...)
str. 48
1.
Identyfikacja transakcji w walucie obcej
Transakcja w walucie obcej jest transakcją, która jest wyrażona w walucie obcej lub wymaga uregulowania w walucie obcej. Pojęcie "transakcje" obejmuje transakcje zawierane z podmiotami (...)
str. 49
2.
Ustalenie dnia zawarcia transakcji i zastosowanie odpowiedniego kursu wymiany
W momencie identyfikacji transakcji w walucie obcej konieczna jest ocena, kiedy dana transakcja kwalifikuje się do ujęcia dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. MSR 21 używa tutaj (...)
str. 50
3.
Identyfikacja dnia transakcji, w sytuacji gdy jeden dokument potwierdza wiele różnych transakcji
Zgodnie z wytycznymi paragrafu 21 MSR 21, transakcje w walucie obcej w momencie ich początkowego ujęcia przeliczne są na walutę funkcjonalną z wykorzystaniem natychmiastowego kursu (...)
str. 53
4.
Świadczenia realizowane w sposób ciągły oraz przychody i koszty powstające w określonym czasie
W niektórych przypadkach dzień transakcji może się różnić od księgowego określania dnia transakcji w systemie finansowo-księgowym lub na dokumencie (np. fakturze). Przykład 7 Spółka "Theta" (...)
str. 55
III.
Ujęcie początkowe transakcji denominowanych w walucie obcej
1.
Identyfikacja transakcji denominowanej w walucie obcej
Transakcje denominowane w walucie obcej to transakcje, które rozliczane są w walucie funkcjonalnej, np. polskim złotym, jednak kwota do zapłaty (bądź do otrzymania) przez jednostkę (...)
str. 58
2.
Określenie dnia, w którym dana transakcja kwalifikuje się do ujęcia po raz pierwszy
Jak w przypadku innych transakcji w walucie obcej, dla potrzeb zastosowania MSR 21 konieczne jest określenie dnia transakcji, czyli dnia, w którym dana transakcja kwalifikuje (...)
str. 59
3.
Problemy związane z rozliczaniem umów najmu denominowanych w walucie obcej
W praktyce umowy denominowane w walucie obcej mogą rodzić dodatkowe problemy. W kontekście polskiego rynku problemy takie mogą powodować popularne umowy najmu denominowane w walucie (...)
str. 62
IV.
Wycena bilansowa
Jednostka stosująca MSSF/MSR, która wykazuje pozycje w walucie obcej, powinna zastosować odpowiednie procedury dotyczące ich przeliczenia na dzień sprawozdawczy.
str. 64
1.
Podział pozycji w walucie obcej dla potrzeb wyceny
Dla potrzeb przeliczenia pozycji w walucie obcej wykazywanych na dzień sprawozdawczy jednostka gospodarcza powinna podzielić je na trzy podstawowe grupy: 1) pozycje pieniężne (w walucie (...)
str. 64
2.
Przeliczenie pozycji pieniężnych na dzień sprawozdawczy
Zgodnie z paragrafem 23 MSR 21, pozycje pieniężne w walucie obcej przelicza się na dzień bilansowy przy zastosowaniu kursu zamknięcia. Kurs zamknięcia stanowi natychmiastowy kurs (...)
str. 66
3.
Przeliczenie pozycji niepieniężnych wycenianych w koszcie historycznym
Pozycje niepieniężne wyceniane w koszcie historycznym (w historycznej cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, ewentualnie skorygowanych o odpisy aktualizujące i umorzeniowe), przeliczane są na dzień bilansowy (...)
str. 69
4.
Przeliczenie pozycji niepieniężnych wycenianych w wartości godziwej
Pozycje niepieniężne w walucie obcej wyceniane w wartości godziwej na dzień sprawozdawczy przeliczane są według kursów wymiany na dzień, w którym ustalono wartość godziwą. W (...)
str. 70
V.
Ujęcie różnic kursowych i rozliczenie pozycji
Jednostka stosująca MSSF/MSR, która wykazuje pozycje w walucie obcej, powinna zastosować odpowiednie procedury dotyczące rozliczania takich pozycji. Powstałe różnice kursowe wynikające zarówno z przeliczenia na (...)
str. 71
1.
Rozliczanie pozycji w walucie obce
W przypadku rozliczania pozycji w walucie obcej jednostka powinna zastosować ogólne zasady ujęcia transakcji walutowych z uwzględnieniem specyfiki rozliczanego składnika oraz rozwiązań przyjętych w polityce (...)
str. 71
2.
Ujęcie różnic kursowych dla pozycji pieniężnych
Ustalone różnice kursowe, które pojawiają się na dzień bilansowy lub na moment rozliczenia poszczególnych pozycji w walucie obcej podlegają odpowiedniemu ujęciu w systemie finansowo-księgowym. Sposób (...)
str. 78
3.
Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych
Różnice kursowe powstające na pozycjach niepieniężnych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w sposób analogiczny do sposobu ujęcia przeszacowań do wartości godziwej - jeżeli przeszacowanie (...)
str. 83
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.