Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (581) z dnia 01.03.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 5 (581) z dnia 01.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r.
1.1.
Charakterystyka zapasów na potrzeby prezentacji w bilansie
Zapasy to rzeczowe aktywa obrotowe przeznaczone do zużycia lub zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub okresu dłuższego niż 12 miesięcy, jeżeli tyle (...)
str. 4
1.2.
Wycena zapasów ujętych w księgach w cenach rzeczywistych
Podstawowe zasady wyceny zapasów określone w ustawie o rachunkowości Na dzień nabycia zapasy materiałów i towarów, ujmuje się w księgach rachunkowych, na mocy art. 28 (...)
str. 5
1.3.
Wycena zapasów ujętych w księgach w stałych cenach ewidencyjnych
Ustawodawca dopuszcza także uproszczenie w zakresie wyceny składników rzeczowych aktywów obrotowych polegające na ujęciu ich w księgach na dzień nabycia w cenach przyjętych do ewidencji (...)
str. 8
1.4.
Ustalenie wartości stanu końcowego zapasów w zależności od przyjętej metody ich rozchodu
Na dzień bilansowy jednostka zobowiązana jest wycenić stan końcowy zapasów materiałów i towarów. W sytuacji gdy do ich wyceny stosowane są rzeczywiste ceny zakupu lub (...)
str. 10
1.5.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów i towarów
Wyceniając zapasy materiałów i towarów na dzień bilansowy należy uwzględnić także art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, dotyczący trwałej utraty wartości. Z przepisu tego (...)
str. 11
2.
Towary zamówione, ale nieopłacone do dnia bilansowego, dostarczone nabywcy w roku następnym
W grudniu 2022 r. zamówiliśmy towary, które otrzymaliśmy dopiero w styczniu 2023 r. wraz z fakturą zakupu. W treści faktury jako datę jej wystawienia i (...)
str. 12
3.
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów na dzień bilansowy
Prowadzimy ewidencję wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych rozliczając na koniec miesiąca odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na sprzedane wyroby i te pozostałe w magazynie. (...)
str. 14
B.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Wycena kosztu w walucie obcej w ujęciu bilansowym i podatkowym
Nasza spółka posiada zapis w polityce rachunkowości, że koszty w walucie obcej wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. (...)
str. 17
1.
Zasady wyceny faktur kosztowych w walucie obcej w świetle ustawy o rachunkowości
W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym (...)
str. 17
2.
Podatkowe zasady przeliczenia kosztu poniesionego w walucie obcej
Dla celów podatkowych poniesione koszty (zakupy) przelicza się za pomocą średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. W praktyce przyjmuje się, (...)
str. 18
3.
Różnice kursowe i ich wpływ na wynik finansowy jednostki
W omawianej sytuacji warto również zwrócić uwagę na składowe wyniku finansowego netto. W świetle art. 42 ustawy o rachunkowości, w jednostkach innych niż banki, zakłady (...)
str. 19
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Opłaty za leasing samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł
Nasza firma posiada samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Wartość tego samochodu przekracza limit 150.000 zł. Stosujemy uproszczenia dotyczące kwalifikowania umów leasingu przewidziane w ustawie o (...)
str. 22
1.
Limitowanie opłat leasingowych dla celów podatkowych
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 47a updof i art. 16 ust. 1 pkt 49a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących (...)
str. 22
2.
Bilansowe rozliczenie opłat z tytułu umowy leasingu operacyjnego
Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują zasad ewidencji leasingu w księgach rachunkowych. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w sprawach nieuregulowanych przepisami (...)
str. 23
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
IV.
Likwidacja części peryferyjnej środka trwałego
Spółka posiada w ewidencji środek trwały, którego zakup częściowo sfinansowała z dotacji. W 2023 r. spółka zlikwidowała część peryferyjną tego środka trwałego. Czy w związku (...)
str. 26
1.
Trwałe odłączenie części peryferyjnej środka trwałego według KSR nr 11
Przepisy ustawy o rachunkowości nie odnoszą się do zagadnienia trwałego odłączenia części peryferyjnej od środka trwałego. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości (...)
str. 26
2.
Podatkowe skutki trwałego odłączenia części peryferyjnej
Z treści art. 16g ust. 16 updop oraz art. 22g ust. 20 updof wynika, że w razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej (...)
str. 28
3.
Skutki dokonywania bilansowych odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w przepisach podatkowych
Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy o rachunkowości jednostka mikro, jednostka mała oraz jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 (...)
str. 28
4.
Odpisanie dotacji dotyczącej likwidowanej części peryferyjnej
Jak wynika z pytania, jednostka dokonała likwidacji części peryferyjnej środka trwałego, której wartość była w części sfinansowana z dotacji. Co do zasady dotacje otrzymane na (...)
str. 29
5.
Wymiana odłączonej części peryferyjnej na nową
W omawianej sytuacji należy również zwrócić uwagę na sytuację gdy odłączenie części peryferyjnej ma charakter nietrwały, tj. gdy część peryferyjna została zastąpiona innym elementem (nową (...)
str. 30
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Podstawa prawna zwrotu kosztów używania prywatnych pojazdów w celach służbowych do jazd lokalnych
Zasady ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu pracownikowi kosztów używania prywatnych pojazdów w celach służbowych do jazd lokalnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca (...)
str. 31
2.
Miesięczny ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych
Zwrot kosztów używania prywatnych pojazdów w celach służbowych może następować w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu (...)
str. 32
3.
Zwrot kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych na podstawie kilometrówki
Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu osobowego może być rozliczany również na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówki. W celu uzyskania zwrotu kosztów w (...)
str. 33
4.
Opodatkowanie i oskładkowanie ryczałtu i kilometrówki w jazdach lokalnych
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że kwoty wypłacane pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów osobowych w celach służbowych w jazdach lokalnych stanowią przychód (...)
str. 34
5.
Bilansowe rozliczenie kosztów używania prywatnego samochodu w celach służbowych do jazd lokalnych
Zwrot pracownikowi poniesionych przez niego kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych w formie ryczałtu lub na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki) może zostać (...)
str. 35
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zrealizowane płatności ze środków europejskich w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Co powinniśmy wykazywać w pozycji I.1.3 zestawienia zmian w funduszu jednostki jako zrealizowane płatności ze środków europejskich? W pozycji I.1.3. "Zrealizowane (...)
str. 38
2.
Koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gmina ponosi koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy koszty te należy ujmować po stronie wydatkowej w paragrafie 430 "Zakup usług (...)
str. 40
3.
Rozliczenie faktury korygującej, dotyczącej roku poprzedniego i prezentacja powstałej nadpłaty w bilansie
W styczniu 2023 r. nasza jednostka budżetowa (placówka opiekuńczo-terapeutyczna) otrzymała fakturę korygującą, dotyczącą zakupu materiałów z poprzedniego roku budżetowego. W styczniu sprzedawca w związku z (...)
str. 41
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Gwarancje udzielane nabywcom w ramach transakcji sprzedaży dóbr według KSR nr 15
Jednostka może w ramach transakcji sprzedaży dóbr udzielać nabywcy gwarancji ich sprawnego działania przez pewien okres od dnia sprzedaży na warunkach standardowo przyjętych na danym (...)
str. 43
1.
Przychody z tytułu standardowych gwarancji i koszty napraw gwarancyjnych
Kwestie związane z gwarancją przy sprzedaży uregulowano w art. 577-581 Kodeksu cywilnego. Z przepisów tych wynika m.in., że udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, (...)
str. 43
2.
Rozliczenie przychodów z tytułu gwarancji ponadstandardowych
Zdarza się, że sprzedawca udziela nabywcy gwarancji na warunkach wykraczających poza warunki standardowo przyjęte na danym rynku. W takim przypadku KSR nr 15 wymaga ujmowania (...)
str. 45
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy w 2023 r. dokonuje się odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych od budynków mieszkalnych?
Nasza spółka z o.o. w księgach rachunkowych posiada budynek mieszkalny, który został ujęty jako środek trwały i jest nadal wykorzystywany w prowadzonej działalności. Do końca (...)
str. 48
2.
Jak zaksięgować odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS?
Nasza jednostka wystąpiła z wnioskiem do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS, których termin płatności przypadał na grudzień 2022 r. Otrzymaliśmy (...)
str. 49
3.
Jak ująć rezerwy na świadczenia pracownicze w księgach jednostki stosującej wyłącznie konta zespołu 4?
Prowadzimy ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4. Chcemy utworzyć rezerwę z tytułu świadczeń na rzecz pracowników. Jakich zapisów powinniśmy dokonać w księgach rachunkowych w (...)
str. 50
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Dane porównawcze w przypadku zmiany zakresu sprawozdania w stosunku do roku ubiegłego
Jesteśmy spółką z o.o. Za poprzednie lata obrotowe sporządzaliśmy sprawozdania finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W związku z tym, że spełniamy (...)
str. 51
2.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego w spółce jawnej, której wspólnikami są osoby fizyczne
Spółka jawna osób fizycznych nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wspólnicy płacą podatek od osób fizycznych od swojego udziału w spółce. Sprawozdanie finansowe (...)
str. 52
3.
Nieruchomość gruntowa nabyta w drodze zasiedzenia
Postanowieniem sądu spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego nabyła poprzez zasiedzenie własność nieruchomości gruntowej, na której znajduje się parking dla mieszkańców. Czy taką nieruchomość należy zaksięgować w korespondencji (...)
str. 53
4.
Wysokość odpisu aktualizującego wartość należności, w sytuacji gdy jednostka zrezygnowała z naliczania odsetek
Nasza spółka na dzień bilansowy posiada niezapłaconą przez dłużnika należność za wykonanie usługi. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Na dzień bilansowy utworzyliśmy odpis (...)
str. 55
5.
Środki pieniężne przyjęte na przechowanie w księgach i bilansie podmiotu przechowującego
Na nasze konto bankowe wpłynęły w 2022 r. środki pieniężne z tytułu dwóch umów o przechowywanie pieniędzy. Z jednej umowy wynika, że nie mamy możliwości (...)
str. 56
6.
Zamiana wierzytelności wspólnika z tytułu udzielonej pożyczki na udziały w spółce z o.o.
Spółka z o.o. posiada wobec wspólników (dwie osoby fizyczne) zobowiązania z tytułu pożyczki. Zobowiązania te wraz z odsetkami nie będą zapłacone, lecz nastąpi ich zamiana (...)
str. 57
7.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki komandytowej powstałej ze spółki cywilnej
Spółka cywilna przekształciła się 10 sierpnia 2022 r. w spółkę komandytową. Spółka cywilna zobowiązana była do corocznego badania sprawozdania finansowego. Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowej (...)
str. 58
8.
Uchwała o podziale zysku spółki objętej estońskim CIT w przypadku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
Prosta spółka akcyjna rozpoczęła działalność 8 września 2021 r. Jej rok obrotowy miał się zakończyć 31 grudnia 2022 r., ale od 1 sierpnia 2022 r. (...)
str. 60
9.
Termin przechowywania dowodów księgowych, dotyczących zakupu środków trwałych
Zakupiliśmy środek trwały i przyjęliśmy go do używania na podstawie dokumentu "OT - Przyjęcie środka trwałego". Czy do tego dokumentu powinniśmy podłączyć fakturę zakupu środka (...)
str. 61
10.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych zwrotu podatku od wartości dodanej
Jesteśmy spółką z o.o. Występujemy o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w Niemczech. Zawsze po zakończeniu kwartału, w ciągu roku obrotowego zwrot podatku księgujemy (...)
str. 62
11.
Przetwórstwo i hodowla ryb w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Nasza spółka z o.o. zajmuje się przetwórstwem ryb (kupujemy surowiec rybny, z którego produkujemy wyroby gotowe do sklepów). Zakupiliśmy ikrę ryb w kilku partiach i (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.