Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 8 (584) z dnia 20.04.2023
Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8
z dnia 20.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PO SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA
Co do zasady jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić sprawozdanie finansowe nie później niż do końca marca następnego roku oraz (...)
str. 3
II.
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
Cel badania sprawozdania
Celem badania sprawozdania finansowego jest weryfikacja czy sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki oraz czy jest zgodne (...)
str. 4
2.
Jednostki zobowiązane do poddania sprawozdania badaniu
Przypominamy, iż jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania przez firmę audytorską, wymienione zostały w art. 64 ustawy o rachunkowości. Wśród podmiotów objętych tym (...)
str. 5
3.
Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie sprawozdania
Firmą audytorską jest jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich. Listę tę prowadzi Polska Agencja Nadzoru Audytowego (por. (...)
str. 6
4.
Współpraca jednostki z audytorem w trakcie badania sprawozdania
Podstawą do wydania przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania i wyrażenia w nim opinii o sprawozdaniu finansowym są zebrane, w wystarczającej ilości i odpowiednio dobrane (...)
str. 7
5.
Odpowiedzialność karna za niepoddanie sprawozdania badaniu
Za naruszanie przepisów ustawy o rachunkowości grożą jednostce kary. Z art. 79 tej ustawy wynika bowiem m.in., że podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności ten (...)
str. 8
6.
Badanie sprawozdania sporządzonego przy braku kontynuowania działalności
Na mocy art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe jednostek sporządzających sprawozdania przy założeniu braku kontynuowania (...)
str. 8
III.
UDOSTĘPNIANIE I ZATWIERDZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
Udostępnianie sprawozdań wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom
W myśl art. 68 ustawy o rachunkowości, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są (...)
str. 9
2.
Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oznacza, że organ zatwierdzający jednostki, po rozpatrzeniu tego sprawozdania uznał, iż odzwierciedla ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową, finansową oraz wynik (...)
str. 10
3.
Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki zatwierdza jej organ zatwierdzający. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie (...)
str. 11
4.
Skutki zatwierdzenia sprawozdania
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych i brak możliwości korekty W świetle art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej (...)
str. 13
5.
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w terminie będzie miało wpływ na realizację następujących obowiązków: poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego jednostek określonych w art. 64 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 15
IV.
ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
1.
Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdań do Szefa KAS
W myśl art. 45 ust. 5 updof, podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, stosownie do art. 45 ust. 5 updof, przekazują, (...)
str. 16
2.
Dokumenty składane do Szefa KAS i sposób ich przekazania
Dokumenty, które podlegają złożeniu przez podatników PIT oraz podatników CIT do Szefa KAS, wymienia odpowiednio art. 45 ust. 5 updof oraz art. 27 ust. 2 (...)
str. 17
3.
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania do Szefa KAS
Sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami musi trafić do Szefa KAS w terminach wskazanych przez ustawodawcę. W tym względzie prowadzona jest kontrola terminowości składania sprawozdań (...)
str. 19
V.
ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1.
Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do KRS
Sprawozdanie finansowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, składają do KRS podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (...)
str. 19
2.
Dokumenty składane do KRS oraz sposób ich przekazania
Dokumenty, które podlegają złożeniu do KRS wymienia art. 69 ust. 1, 1g i 3a ustawy o rachunkowości. W myśl tych przepisów kierownik jednostki składa we (...)
str. 20
3.
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania do KRS
Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym, wynikająca z ustawy o rachunkowości Ustawa o rachunkowości nie przewiduje sankcji za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego (...)
str. 23
VI.
OGŁOSZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM
1.
Podmioty zobowiązane do ogłoszenia sprawozdania w MSiG
Dla Prenumeratorów GOFIN j Ważne terminy dla księgowych dostępne w serwisie www.terminy.gofin.pl » Obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) reguluje art. (...)
str. 24
2.
Dokumenty składane do ogłoszenia w MSiG oraz sposób ich przekazania
W świetle art. 70 ust. ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki nieobjętej wpisem do KRS składa do ogłoszenia następujące dokumenty finansowe za rok obrotowy: wprowadzenie do (...)
str. 25
3.
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania do ogłoszenia w MSiG
W sytuacji gdy jednostki zobowiązane do złożenia swoich sprawozdań finansowych do ogłoszenia w MSiG nie wywiążą się z tego obowiązku, muszą się liczyć z konsekwencjami (...)
str. 26
VII.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Jakim dokumentem zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?
Jesteśmy spółką komandytową. Czy uchwała podpisana przez wszystkich wspólników wystarczy do zatwierdzenia sprawozdania finansowego? Roczne sprawozdanie finansowe jednostki zatwierdza jej organ zatwierdzający, którym w przypadku (...)
str. 26
2.
W jakiej formie można złożyć w KRS uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?
Do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym musimy złożyć odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku. W jakiej postaci powinniśmy złożyć te dokumenty? (...)
str. 27
3.
Czy biuro rachunkowe składa do KRS sprawozdania finansowe jednostek, których księgi prowadzi?
Spółka z o.o. podpisała umowę z biurem rachunkowym o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Czy biuro rachunkowe jest zobowiązane do składania rocznych sprawozdań finansowych tej spółki do (...)
str. 28
4.
Jaką postać powinno mieć sprawozdanie z badania sporządzone przez biegłego rewidenta?
Jesteśmy jednostką niewpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Sprawozdanie finansowe naszej jednostki podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy sprawozdanie z badania musi mieć postać elektroniczną? Każde (...)
str. 28
5.
Z jakich przepisów prawa wynika obowiązek zatwierdzenia sprawozdania z działalności?
Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie z działalności za 2022 r. Czy istnieje obowiązek jego zatwierdzenia? Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. podlega zatwierdzeniu. Taki obowiązek (...)
str. 29
6.
Czy sprawozdanie sporządzone w związku z postawieniem spółki w stan likwidacji podlega zatwierdzeniu?
W listopadzie 2022 r. spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Na dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji spółka sporządziła sprawozdanie finansowe. Czy sprawozdanie (...)
str. 29
7.
Kiedy należy złożyć do KRS oświadczenia o spełnieniu przez sprawozdanie wymagań ustawowych?
Jesteśmy spółką z o.o. zobowiązaną do złożenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS. Czy przy składaniu sprawozdania do KRS powinniśmy dołączyć oświadczenie o spełnieniu przez to (...)
str. 30
8.
W jakim terminie składa do KRS sprawozdanie jednostka, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy?
Rok obrotowy spółki z o.o. rozpoczął się 1 listopada 2021 r., a zakończył 31 października 2022 r. Dniem bilansowym spółki jest 31 października 2022 r. (...)
str. 31
9.
Jak złożyć sprawozdanie finansowe osoby fizycznej do ogłoszenia w MSiG?
Roczne sprawozdanie finansowe osoby fizycznej poddane badaniu przez biegłego rewidenta należy złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jakie rodzaje dokumentów podlegają zgłoszeniu? Jak (...)
str. 31
10.
Jakie warunki musi spełnić księgowa, aby mogła zgłosić dokumenty finansowe spółki do KRS?
Czy w spółce z o.o. księgowa może dokonać zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS? Jakie warunki musi spełnić, aby mogła podpisać i wysłać sprawozdanie finansowe wraz (...)
str. 33
11.
Które sprawozdanie finansowe spółki z o.o. podlega badaniu przez firmę audytorską?
Spółka z o.o. do końca 2021 r. nie miała obowiązku poddawania badaniu swoich rocznych sprawozdań finansowych. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. W 2022 r. (...)
str. 33
12.
Co może być podstawą uzasadniającą rozwiązanie umowy z firmą audytorską?
Biegły rewident, z którym zawarliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego, nie może w planowanym terminie, ze względów zdrowotnych, przeprowadzić badania, a ustawowy termin na zbadanie (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.