Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2023 r.
W przeciwieństwie do roku ubiegłego, w bieżącym roku nie planuje się przesunięcia terminów obowiązków sprawozdawczych za 2022 r. Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na stronie (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r.
1.1.
Jednostki zaliczane do jednostek mikro
Prawo bilansowe daje możliwość zakwalifikowania podmiotów gospodarczych do jednostek mikro lub małych, co z kolei umożliwia skorzystanie z pewnych uproszczeń, zarówno w ciągu roku obrotowego, (...)
str. 7
1.2.
Zakres uproszczeń dotyczących sprawozdawczości jednostek mikro
Jednostka ma prawo do stosowania uproszczeń, jeżeli nie wywiera to ujemnego wpływu na zapewnienie rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego (...)
str. 8
1.3.
Elementy sprawozdania sporządzanego według załącznika nr 4
Forma i zakres sprawozdania Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym sporządzanym według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości dotyczą zakresu prezentowanych w nim poszczególnych pozycji (jest (...)
str. 9
1.
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności
W świetle art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. Obowiązek ten dotyczy takich (...)
str. 15
2.
Minimalny zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu z działalności
Sprawozdanie z działalności jest raportem jednostki o jej aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej, wynikach działalności i prognozach na przyszłość. W sprawozdaniu z działalności prezentuje się (...)
str. 16
3.
Termin sporządzenia oraz forma sprawozdania z działalności
Sprawozdanie z działalności sporządza się wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 49 ust. 1 oraz art. 52 (...)
str. 17
4.
Sprawozdanie z działalności w warunkach niepewności według rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości
Ze względu na wybuch wojny w Ukrainie oraz wzrost inflacji szczególne znaczenie będzie miało wskazanie w sprawozdaniu z działalności sporządzanym za 2022 r. czynników ryzyka (...)
str. 18
5.
Funkcja i cechy dobrego sprawozdania z działalności
Podstawową funkcją sprawozdania z działalności jest objaśnienie danych i informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym. Jest to więc dokument uzupełniający sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności, (...)
str. 19
6.
Przykład sprawozdania z działalności spółki z o.o. sporządzonego za 2022 r.
Na wstępie należy podkreślić, iż sprawozdanie z działalności sporządza i podpisuje wyłącznie kierownik jednostki, którym w przypadku spółki z o.o. jest zarząd tej spółki. Osoba, (...)
str. 20
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Na potrzeby ustaw o podatku dochodowym koszty uzyskania przychodów dzieli się generalnie na dwie grupy kosztów: koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty inne niż (...)
str. 22
2.
Bilansowe aktywowanie kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych w koszcie wytworzenia produktów
W myśl zasady memoriału określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz (...)
str. 23
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Ogólna charakterystyka zdarzeń po dniu bilansowym
Regulacje ustawy o rachunkowości w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym W sprawozdaniu finansowym jednostki, oprócz zdarzeń mających miejsce do dnia bilansowego, należy także uwzględnić zdarzenia, (...)
str. 27
2.
Rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które zmienia wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie
Firma "Y" w 2022 r. dokonała naprawy dachu budynku spółki "X". Ze względu na złą jakość wykonanej usługi spółka "X" nie uregulowała zobowiązania wobec firmy (...)
str. 29
3.
Nieuwzględnienie na dzień bilansowy utraty wartości środka trwałego
W lutym 2023 r. jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe za 2022 r. Po sporządzeniu sprawozdania, ale przed jego zatwierdzeniem, otrzymała informację, z której wynikało, że środek (...)
str. 31
4.
Spadek wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej po dniu bilansowym
Spółka z o.o. posiada mieszkania przeznaczone na wynajem, zakwalifikowane w księgach rachunkowych do inwestycji. Wycenia je według wartości rynkowej. W lutym 2023 r., czyli po (...)
str. 33
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Odsetki od zobowiązania finansowego zaciągniętego na zakup środków trwałych i usługi serwisowej
Zakupiliśmy w grudniu 2022 r. serwery z usługą serwisową na okres 5 lat. Zakupu dokonaliśmy na raty płatne miesięcznie przez rok. Raty obejmują również odsetki (...)
str. 34
1.1.
Odsetki zwiększające wartość początkową środków trwałych
Jak stanowi art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)
str. 35
1.2.
Usługa serwisowa i odsetki niezwiększające wartości początkowej
Wydatki na usługę serwisową nie są bezpośrednio związane z zakupem środka trwałego, nie stanowią więc elementu wartości początkowej tego środka. Wydatki te kwalifikuje się do (...)
str. 36
2.
Wymiana uszkodzonej drukarki wchodzącej w skład środka trwałego
Spółka posiada w ewidencji środków trwałych urządzenie, w skład którego wchodzi drukarka. Obecnie drukarka popsuła się i zakupiono nową na wymianę. Czy wymianę drukarki należy (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady przyporządkowania kosztu do odpowiedniego okresu według prawa bilansowego
Kwestię przyporządkowania w księgach rachunkowych dowodów księgowych dokumentujących przychody i koszty do odpowiednich okresów sprawozdawczych reguluje zasada memoriału oraz zasada współmierności określone w art. 6 (...)
str. 38
2.
Moment wprowadzenia do ksiąg kosztu udokumentowanego fakturą
Uwzględniając obowiązującą w rachunkowości zasadę memoriału koszty ujmuje się zasadniczo w księgach rachunkowych miesiąca, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. Podstawą ujęcia kosztów w (...)
str. 39
3.
Dostawy niefakturowane udokumentowane dowodami zastępczymi
W księgach rachunkowych mogą być m.in. ujmowane zakupy tymczasowo niepotwierdzone fakturami stanowiące tzw. dostawy (usługi) niefakturowane. Do czasu otrzymania faktury (zewnętrznego obcego dowodu źródłowego) podstawą (...)
str. 41
4.
Rozliczenie w księgach VAT naliczonego wynikającego z faktury zakupu dotyczącej działalności mieszanej
W przypadku transakcji opodatkowanych VAT podstawą zapisów w księgach rachunkowych są generalnie faktury. Według zasady ogólnej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku (...)
str. 42
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Wypłata pozapłacowych świadczeń dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe na rzecz uczniów z Ukrainy
Gminna jednostka oświatowa ponosi wydatki na wypłatę pozapłacowych świadczeń dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy. Wydatki te finansowane są ze (...)
str. 44
2.
Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego działającego w formie SP ZOZ
Czy pogotowie ratunkowe może zastosować uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2022 r., jeśli jest zarejestrowane w KRS jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej? Sprawozdanie (...)
str. 45
3.
Prowadzenie przez gminę ksiąg rachunkowych ochotniczej straży pożarnej
Czy gmina może prowadzić księgi rachunkowe ochotniczej straży pożarnej działającej w formie stowarzyszenia? Tak. Księgi rachunkowe ochotniczej straży pożarnej mogą być prowadzone przez gminę (w (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Pozycje, których wartość należy oszacować i metody ich ustalania
W sprawozdaniu finansowym występują pozycje, których wartość należy oszacować. Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji wartości szacunkowej, posługuje się jednak często pojęciem "wiarygodnie określona wartość". (...)
str. 46
2.
Weryfikacja i zmiana wartości szacunkowych
W przypadku gdy w jednostce zmieniły się okoliczności będące podstawą dokonanych szacunków, albo uzyskała ona dodatkowe informacje, które wcześniej nie były znane, lub nabrała większego (...)
str. 47
3.
Wpływ zmian wartości szacunkowych na sprawozdanie finansowe
Jak wynika z pkt 4.4 KSR nr 7 zmiana wartości szacunkowych powoduje konieczność skorygowania wartości wykazanych w księgach rachunkowych i w odpowiednich pozycjach aktywów lub (...)
str. 48
4.
Zmniejszenie rezerwy na naprawy gwarancyjne jako przykład zmiany wartości szacunkowych
Nasza spółka jest producentem sprzętu gospodarstwa domowego i udziela klientom gwarancji na wytworzone wyroby. Na koniec 2021 r. utworzyliśmy rezerwę w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych (...)
str. 48
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać saldo Wn konta 49 "Rozliczenie kosztów"?
Ewidencję kosztów prowadzimy tylko na kontach zespołu 4, a rachunek zysków i strat sporządzamy w wariancie porównawczym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. (...)
str. 51
2.
Czy oddziały samobilansujące mają obowiązek sporządzić sprawozdanie w postaci elektronicznej?
Jesteśmy oddziałem samobilansującym utworzonym w ramach spółki z o.o. Czy sprawozdanie finansowe powinniśmy sporządzić w postaci elektronicznej? Oddział samobilansujący powinien sporządzić swoje sprawozdanie finansowe w (...)
str. 51
3.
Jak ująć w księgach spółki z o.o. przekazaną darowiznę pieniężną?
Spółka z o.o. przekazała darowiznę pieniężna na cele kultu religijnego. Jak spółka powinna zaksięgować taką darowiznę? Przekazanie środków pieniężnych w formie darowizny można ująć w (...)
str. 52
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Podpisywanie informacji dodatkowej dołączanej w formacie PDF do sprawozdania finansowego
Sporządzam sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w postaci elektronicznej i w formie ustrukturyzowanej. Czy informacja dodatkowa w formie pliku PDF, (...)
str. 53
2.
Korekta rocznego sprawozdania finansowego w związku z uwagami biegłego rewidenta
Sprawozdanie finansowe naszej spółki jawnej za 2022 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Jeżeli sporządzimy to sprawozdanie i podpiszmy je do 31 marca 2023 r., (...)
str. 54
3.
Możliwość wykorzystywania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oprogramowania w języku obcym
Zamierzamy zmienić oprogramowanie księgowe na opracowane w języku obcym. Czy możemy korzystać z takiego oprogramowania dla celów bilansowych, jeśli z art. 9 ustawy o rachunkowości (...)
str. 55
4.
Rozliczenie zakupu nieruchomości przeznaczonej zarówno na potrzeby jednostki, jak i na cele inwestycyjne
Spółka z o.o. zamierza kupić nieruchomość o powierzchni 300 m 2 , ale tylko 1/3 tej nieruchomości będzie wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W (...)
str. 57
5.
Kwota wymaganej zapłaty wykazywana w potwierdzeniu salda należności z tytułu udzielonej pożyczki
Nasza spółka z o.o. w listopadzie 2022 r. udzieliła pożyczki innej spółce z o.o. na okres 4 lat. Pożyczka ma zostać spłacona jednorazowo wraz z (...)
str. 58
6.
Prezentacja ujemnego salda kosztów finansowych w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat
Komandytariusze spółki komandytowej udzielali spółce oprocentowanych pożyczek od 2012 r. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r., spółka naliczyła odsetki od tych pożyczek (nie zostały (...)
str. 58
7.
Obowiązek ustalenia podatku odroczonego w związku z utworzeniem rezerwy na koszty badania sprawozdania
Tworzymy rezerwę na coroczne badanie sprawozdania finansowego. Kwota za badanie jest w każdym roku podobna, z niewielką korektą o inflację. Zwyżka cen jest z punktu (...)
str. 62
8.
Moment zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego w spółce przekształcanej
Spółka z o.o. z dniem 30 listopada 2022 r. zamknęła księgi rachunkowe i sporządziła sprawozdanie finansowe pod kątem przekształcenia w spółkę jawną. W dniu 1 (...)
str. 63
9.
Nabycie udziałów w zagranicznej spółce z o.o. i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Polska spółka z o.o. "X", której udziałowcami są osoby fizyczne - małżonkowie: mąż "A" (udział 51%) i żona "B" (udział 48%), dokonała zakupu 48% udziałów (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.