Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (600) z dnia 20.12.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ewidencja otrzymanych zaliczek na poczet zysku spółki - odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
W przypadku spółek kapitałowych umowa bądź statut spółki może upoważnić zarząd do wypłaty wspólnikom lub akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
1.
Wpływ stosowania zasady memoriału na poszczególne elementy sprawozdania finansowego
Do nadrzędnych zasad rachunkowości należy m.in. zasada memoriału. Zasadę tę stosuje się zarówno przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, jak i sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego. Zasada memoriału (...)
str. 6
1.1.
Przyporządkowanie kosztów i przychodów do roku, którego dotyczą
W myśl zasady memoriału, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na (...)
str. 6
1.2.
Koszty dotyczące grudnia, udokumentowane fakturą wystawioną w styczniu kolejnego roku
] Dowód PK dostępny w dziale Rachunkowość w Programie DRUKI Gofin Generalnie, w myśl zasady memoriału, koszty ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w roku obrotowym, (...)
str. 8
1.3.
Moment ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów
Ustawa o rachunkowości nie określa wprost daty powstania przychodu. Z tego względu ustalając moment powstania przychodu dla celów bilansowych jednostki często stosują przepisy ustaw o (...)
str. 10
II.
Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe - część I
Zbliża się koniec roku. Podmioty prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów (zwaną dalej księgą lub PKPiR) powinny zatem zweryfikować konieczność prowadzenia począwszy od 1 stycznia (...)
str. 12
1.
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2024 r.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające (...)
str. 12
2.
Zamknięcie PKPiR i ustalenie limitu przychodów do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Punktem wyjścia do rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych jest prawidłowe zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na koniec roku podatkowego, czyli na dzień 31 grudnia 2023 (...)
str. 12
3.
Przeprowadzenie spisu z natury i jego wycena
Zasady przeprowadzania spisu z natury regulują przepisy § 24-26 rozporządzenia w sprawie PKPiR. Celem przeprowadzania spisu z natury przez podatników prowadzących PKPiR jest prawidłowe ustalenie (...)
str. 14
4.
Sporządzenie inwentarza i jego wycena
Przed otwarciem ksiąg rachunkowych, jednostki prowadzące dotychczas PKPiR muszą sporządzić wykaz składników aktywów i pasywów, czyli tzw. inwentarz, potwierdzony inwentaryzacją (por. art. 19 ust. 1 (...)
str. 15
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Amortyzacja bilansowa i podatkowa samochodu osobowego
Spółka zakupiła samochód osobowy o wartości powyżej 150.000 zł i zaliczyła go do środków trwałych. Jak ustalić kwotę odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych?
str. 18
1.
Wartość początkowa samochodu osobowego pozyskanego w drodze kupna
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki w wartości początkowej. Wartością początkową środka trwałego pozyskanego w drodze kupna jest cena nabycia, o której mowa (...)
str. 18
2.
Bilansowa amortyzacja samochodu osobowego
Dla celów bilansowych samochód osobowy zakwalifikowany do środków trwałych amortyzuje się według zasad ogólnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości, tzn. drogą systematycznego, planowego (...)
str. 20
3.
Podatkowa amortyzacja samochodu osobowego
W świetle art. 22a ust. 1 updof oraz art. 16a ust. 1 updop, samochód osobowy podlega amortyzacji podatkowej, jeżeli stanowi własność lub współwłasność podatnika, został (...)
str. 21
4.
Dostosowanie ewidencji analitycznej na koncie kosztów amortyzacji do potrzeb podatkowych
W księgach rachunkowych odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej w całości (nie ma tu żadnego ograniczenia kwotowego). (...)
str. 22
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Faktura zaliczkowa oraz faktura końcowa w eksporcie
Spółka z o.o. podpisała umowę na sprzedaż eksportową towarów, na poczet której otrzymała 20% zaliczkę. Na otrzymaną zaliczkę spółka wystawiła fakturę zaliczkową. W momencie wysyłki (...)
str. 23
1.
Zaliczki w eksporcie według ustawy o VAT
Obowiązek podatkowy w VAT powstaje generalnie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tym terminem otrzymano całość lub część zapłaty, m.in. (...)
str. 23
2.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu eksportu
Do ustalenia przychodu podatkowego z tytułu eksportu towarów stosuje się zasady ogólne, zawarte w art. 12 ust. 3a updop. Na mocy tych przepisów, za datę (...)
str. 25
3.
Ujęcie i wycena eksportu w księgach rachunkowych według ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych
W ustawie o rachunkowości nie uregulowano wprost momentu powstania przychodu ze sprzedaży towarów, w tym na rzecz podmiotów zagranicznych w ramach eksportu. W praktyce, w (...)
str. 25
4.
Ujęcie i wycena eksportu w księgach rachunkowych według KSR
Ustawa o rachunkowości w art. 10 ust. 3 w sprawach nieuregulowanych jej przepisami odsyła do Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR), a w przypadku ich braku - (...)
str. 27
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Koszty pozwoleń na budowę środka trwałego zwiększające jego wartość początkową
Nasza spółka rozpoczęła budowę hali magazynowej, która będzie stanowiła środek trwały spółki. W związku z realizacją budowy ponosimy koszty dotyczące różnych zezwoleń. Czy takie opłaty (...)
str. 29
2.
Weryfikacja stawki amortyzacji w związku z ulepszeniem środka trwałego
Jednostka posiada w ewidencji środków trwałych aparat do badań USG. Do tego aparatu dokupiła głowicę, dzięki której obecnie można wykonywać dodatkowe badania. Nakłady poniesione w (...)
str. 30
3.
Stoisko targowe zakwalifikowane do środków trwałych i objęte odpisami amortyzacyjnymi
Nasza jednostka zakupiła stoisko wystawiennicze, które będzie wykorzystywane podczas targów branżowych przez okres dłuższy niż rok. Cena nabycia tego stanowiska wynosiła 50.000 zł. Czy stoisko (...)
str. 32
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Kredyt w rachunku bieżącym - ewidencja i prezentacja w bilansie
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej jednostki mogą korzystać z różnych form finansowania, w tym np. kredytów obrotowych służących finansowaniu bieżących potrzeb jednostki związanych z prowadzoną (...)
str. 33
1.
Zasady ewidencji księgowej kredytu w rachunku bieżącym
Bank udzielił nam kredytu w rachunku bieżącym. Kwota przyznanego limitu wynosi 100.000 zł. Jak ująć w księgach rachunkowych taką operację? Przyznany jednostce kredyt w rachunku (...)
str. 34
2.
Prowizja pobrana przez bank za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
W jaki sposób należy rozliczać pobierane przez bank prowizje od udzielanych kredytów w księgach rachunkowych? Czy w przypadku kredytu w rachunku bieżącym pobraną prowizję można (...)
str. 35
3.
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i wycena zobowiązania na dzień bilansowy
Bank udzielił naszej spółce kredytu w rachunku bieżącym i co miesiąc pobiera odsetki od kwoty wykorzystanego przez nas limitu. Kredyt ten przeznaczamy na sfinansowanie kosztów (...)
str. 36
4.
Prezentacja w bilansie zadłużenia jednostki z tytułu kredytu w rachunku bieżącym
Spółka zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na 12 miesięcy. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Na koniec grudnia 2023 r. konto księgowe rachunku bieżącego będzie (...)
str. 38
5.
Limit w rachunku bieżącym wykorzystywany na budowę środka trwałego i pozostałe wydatki
Bank udzielił nam kredytu w rachunku bieżącym (w złotówkach). Ze środków pochodzących z tego kredytu opłacaliśmy głównie faktury za budowę magazynu (środek trwały), ale z (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał od gminy dotację celową na doposażenie punktu zlewnego oczyszczalni w wysokości 12 tys. zł oraz na zakup i montaż mieszadeł w (...)
str. 40
1.1.
Zapisy księgowe związane z otrzymaniem dotacji celowej i wydatkowaniem środków na finansowanie inwestycji
Z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) wynika, (...)
str. 40
1.2.
Klasyfikacja budżetowa otrzymanej dotacji oraz wydatków inwestycyjnych z niej sfinansowanych
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje (...)
str. 42
1.3.
Dotacja celowa w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią, iż wolne od podatku są m.in.: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie (...)
str. 43
2.
Paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci finansowane ze środków ZFŚS
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (jednostką pomocy społecznej). Z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy paczki dla naszych pracowników i ich dzieci. Paczki w całości finansujemy ze (...)
str. 43
3.
Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych przez gminę na umundurowanie członków OSP
Nasza gmina zakupiła umundurowanie dla członków ochotniczej straży pożarnej. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taki wydatek? Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 14 (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Ujęcie i wycena zobowiązań finansowych według MSR - część I - zasady identyfikacji
Zobowiązania finansowe stanowią w wielu podmiotach istotną część pasywów bilansu, dlatego ich właściwa identyfikacja, ujęcie i wycena mają znaczący wpływ na prawidłowe przedstawienie sytuacji finansowej (...)
str. 46
1.
Niepochodne zobowiązania finansowe
Pierwszą grupą pozycji kryjących się pod pojęciem "zobowiązań finansowych" są zobowiązania wynikające z umownego obowiązku jednostki do wydania środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych (...)
str. 46
2.
Pochodne zobowiązania finansowe
Obok zobowiązań odzwierciedlających umowny obowiązek wydania środków pieniężnych (lub innych aktywów finansowych), do zobowiązań finansowych zalicza się również umowne zobligowanie jednostki do wymiany aktywów finansowych (...)
str. 47
3.
Zobowiązania finansowe związane z własnymi instrumentami kapitałowymi
Zobowiązania finansowe jednostki uwzględniają również umowy, które będą rozliczone lub mogą być rozliczone w jej własnych instrumentach kapitałowych. Sytuacja taka występuje przede wszystkim, gdy umowy (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kogo dotyczą uproszczone zasady podpisywania sprawozdań finansowych?
W naszej spółce jawnej wszystkimi wspólnikami są osoby fizyczne. Od 2023 r. prowadzimy księgi rachunkowe. Chcielibyśmy skorzystać z uproszczenia przy podpisywaniu sprawozdania finansowego za 2023 (...)
str. 52
2.
Jak ustalić wartość początkową środka trwałego, którego cena nabycia została wyrażona w walucie obcej?
Zakupiliśmy środek trwały niewymagający montażu i przyjęliśmy bezpośrednio po zakupie do używania. Zgodnie z umową faktura została wystawiona w walucie obcej, jednak na dzień przyjęcia (...)
str. 53
3.
Kiedy należy utworzyć odpis aktualizujący na nieściągalną należność?
Nasza jednostka posiada w księgach rachunkowych należność. W listopadzie 2023 r. dowiedzieliśmy się, że należność ta nie zostanie uregulowana, ze względu na kłopoty finansowe naszego (...)
str. 53
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Podpisy członków zarządu przy zawieraniu umowy o badanie sprawozdania finansowego
Spółka z o.o. jest zobowiązana po raz pierwszy do badania sprawozdania finansowego. Zarząd spółki jest kilkuosobowy. Czy umowę o badanie powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu, (...)
str. 54
2.
Ustalenie stanu produkcji w toku drogą spisu z natury i jego wycena na dzień bilansowy
Spółka posiada na stanie produkcję w toku. W poprzednich latach była przeprowadzana inwentaryzacja na koniec każdego roku obrotowego. Czy spółka może zrezygnować z inwentaryzacji tej (...)
str. 56
3.
Obowiązek poddania ocenie zasadności przyjętego założenia kontynuacji działalności
Nasza spółka z o.o. była do tej pory rentowna i posiadała płynność finansową. Czy jesteśmy zobowiązani przed przystąpieniem do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. (...)
str. 57
4.
Rozliczanie kosztów zakupu materiałów wykorzystywanych do produkcji
Spółka prowadząca działalność produkcyjną wycenia materiały wykorzystywane do produkcji według cen zakupu. Czy koszty zakupu takich materiałów powinna ująć jako koszty ogólne, czy jako koszty (...)
str. 58
5.
Prezentacja różnic w nocie podatkowej z tytułu aktywowania dla celów bilansowych kosztów remontu środka trwałego
W 2023 r. spółka z o.o. dokonała remontu środka trwałego. Bilansowo koszty remontu zostaną rozliczone w czasie w okresie 36 miesięcy, natomiast podatkowo zostaną rozpoznane (...)
str. 60
6.
Zwrot środków nienależnie wpłaconych do PPK, dokonany przez instytucję finansową
Spółka w 2023 r. naliczyła wynagrodzenie prezesa, obliczyła i pobrała składki na PPK, a następnie przekazała je do instytucji finansowej. Później okazało się, że wpłaty (...)
str. 61
7.
Estoński CIT - skutki przeznaczenia całego zysku na wypłatę dywidendy
Spółka z o.o. od 2022 r. jest na estońskim CIT. Jej sprawozdanie finansowe za 2022 r. zostało podpisane 29 marca 2023 r. Tego samego dnia (...)
str. 64
8.
Przekazanie wspólnikom środków pieniężnych likwidowanej spółki
Spółka z o.o. oraz spółka komandytowa zostały postawione w stan likwidacji. Po spłacie zobowiązań na stanie pozostały środki pieniężne. Jak zaksięgować wypłatę środków pieniężnych wspólnikom (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.