Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (590) z dnia 20.07.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego za 2022 r. do odpowiednich organów?
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym Termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym został określony w art. 69 ust. 1 ustawy o (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Zmiana rachunku zysków i strat z porównawczego na kalkulacyjny
Sporządzamy sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, a koszty podstawowej działalności operacyjnej ujmujemy na kontach zespołu 4 i 5. W poprzednich (...)
str. 7
1.
Różnice pomiędzy wariantem porównawczym a kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
Na wstępie należy zaznaczyć, iż w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki powinna zostać zapisana metoda ustalania wyniku finansowego za rok obrotowy, która zależy od przyjętego wariantu (...)
str. 7
2.
Przeksięgowanie kont wynikowych na dzień bilansowy
Przyjęta w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki metoda ustalania wyniku finansowego ma wpływ na sposób zamknięcia kont wynikowych, w tym kont kosztów podstawowej działalności operacyjnej ujętych (...)
str. 9
3.
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości spowodowana zmianą metody ustalania wyniku finansowego
Należy zauważyć, iż zmiana wariantu rachunku zysków i strat wiąże się ze zmianą metody ustalania wyniku finansowego, co prowadzi do zmiany zapisów w księgach rachunkowych. (...)
str. 10
4.
Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku ze sprzedaży na przykładzie liczbowym
Przykład I. Założenia: Spółka z o.o. "ABC" prowadzi działalność usługową. Koszty ewidencjonuje na kontach zespołu 4 i 5. Na 31 grudnia 2022 r. obroty kont (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Różnica w składce zdrowotnej za 2022 r., powstała w wyniku rozliczenia rocznego
Prowadzę działalność gospodarczą, z której dochody są opodatkowane podatkiem liniowym. Jak ująć w księgach rachunkowych różnicę w składce zdrowotnej, powstałą w wyniku rocznego rozliczenia za (...)
str. 14
1.
Zasady ustalania i opłacania składki zdrowotnej przez podatnika opłacającego podatek liniowy
Na podstawie art. 81 ust. 2c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 (...)
str. 14
2.
Możliwość podatkowego rozliczenia opłaconej składki zdrowotnej
Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym. Składki te mogą być rozliczane już w trakcie roku (...)
str. 16
3.
Ujęcie składki zdrowotnej w księgach rachunkowych podatnika opłacającego podatek liniowy
Zasadniczo składki zdrowotne dotyczące przedsiębiorców powinny być opłacane poza działalnością firmy. Właściciel przedsiębiorstwa może jednak uregulować swoje zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne z (...)
str. 17
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Operacje związane ze sprzedażą bonów w księgach emitenta
Spółka z o.o. sprzedaje bony, które klienci mogą wykorzystać w jej sklepie. Przy sprzedaży bonów wystawiane są faktury lub paragony. Jak takie zdarzenia ująć w (...)
str. 20
1.
Rodzaje bonów oraz zasady ich opodatkowania w świetle ustawy o VAT
Bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, (...)
str. 20
2.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży bonów dla celów podatkowych i bilansowych
Przychód dla celów podatkowych Na podstawie art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w (...)
str. 23
3.
Przykłady rozliczenia sprzedaży bonów w zależności od ich rodzajów
Przykład Sprzedaż bonów jednego przeznaczenia (SPV) I. Założenia: Firma "XYZ", prowadząca sklep wędkarski, sprzedaje bony prezentowe uprawniające do wymiany na oferowane w tym sklepie towary, (...)
str. 24
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
IV.
Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych
Ewidencję środków trwałych jednostka prowadzi zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości w sposób zapewniający zaspokojenie zarówno jej potrzeb zarządczych, sprawozdawczych (w tym dotyczących (...)
str. 26
1.
Ujęcie środków trwałych w ewidencji szczegółowej
Środki trwałe to, na mocy art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej (...)
str. 26
2.
Wprowadzenie środka trwałego do ksiąg na podstawie dowodu OT
Podstawowym dokumentem księgowym, w oparciu o który następuje wprowadzenie środka trwałego do ksiąg rachunkowych jest dokument "OT - Przyjęcie środka trwałego". Zawarte są w nim (...)
str. 29
3.
Likwidacja środka trwałego na podstawie dowodu LT
Dokument " LT - Likwidacja środka trwałego" jest sporządzany w związku z wycofaniem środka trwałego z używania i przeznaczeniem go do likwidacji na skutek: zużycia (...)
str. 30
4.
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego na podstawie dowodu MT
Jeżeli w jednostce następuje przemieszczenie środka trwałego z jednego miejsca do drugiego, w ramach tej samej jednostki, to takie zdarzenie można udokumentować dowodem "MT - (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Licencja jako wartość niematerialna i prawna lub jako część środka trwałego
Użytkujemy w swojej działalności gospodarczej wiele urządzeń będących środkami trwałymi, które posiadają wbudowane, tj. dedykowane do tego urządzenia oprogramowanie. Jednocześnie mamy również licencje na oprogramowanie, (...)
str. 33
2.
Zakup prawa majątkowego o nieistotnej wartości początkowej
Jednostka zakupiła prawo do znaku graficznego, z którego będzie korzystać przez okres dłuższy niż rok. Czy ze względu na jego nieistotną dla jednostki wartość, można (...)
str. 36
3.
Nakłady poniesione na aktualizację oprogramowania komputerowego
Spółka dokupiła aktualizację (tzw. upgrade) do specjalistycznego oprogramowania. Zakup nowej wersji programu spowodował udzielenie jednostce nowej licencji. Jak rozliczyć poniesione na ten cel wydatki - (...)
str. 39
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na badanie poziomu hałasu na stanowisku pracy
Zleciliśmy wykonanie pomiarów poziomu hałasu na stanowisku pracy firmie posiadającej stosowne uprawnienia do prowadzenia takich badań. Za wykonaną usługę otrzymaliśmy fakturę. W jakim paragrafie klasyfikacji (...)
str. 40
1.1.
Obowiązek i częstotliwość wykonania pomiarów hałasu na stanowiskach pracy
Obowiązek i częstotliwość wykonania przez pracodawcę pomiarów hałasu na stanowiskach pracy wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań (...)
str. 40
1.2.
Przyporządkowanie wydatków poniesionych na badanie poziomu hałasu na stanowisku pracy do odpowiedniego paragrafu
Z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł (...)
str. 41
2.
Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawozdaniu Rb-N
Na koniec czerwca 2023 r. w księgach instytucji kultury na koncie pozostałych rozrachunków publicznoprawnych figurowało saldo Wn, stanowiące nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych (dokonano (...)
str. 42
3.
Nieodpłatne przekazanie środka trwałego podległej jednostce organizacyjnej
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) przekazała nieodpłatnie podległej jednostce organizacyjnej (samorządowej instytucji kultury) budynek widniejący w ewidencji środków trwałych urzędu. Jak zaksięgować takie nieodpłatne przekazanie? Czy (...)
str. 43
4.
Klasyfikacja budżetowa opłat wnoszonych za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych
Jesteśmy specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Przewozimy naszym transportem dzieci na wycieczki i imprezy urządzane w ramach programów nauczania i wychowania. Z tego tytułu ponosimy wydatki na (...)
str. 44
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Praktyczne zastosowanie MSR 38 - koncesja na wytwarzanie i obrót energią elektryczną
Spółka akcyjna "XYZ" buduje farmę fotowoltaiczną w celu wsparcia działalności produkcyjnej. Koszty tej inwestycji będą stanowiły wartość początkową urządzeń i budowli farmy. W związku z (...)
str. 45
2.
Praktyczne zastosowanie KSR nr 11 - zaprzestanie aktywowania odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę hali
Nasza spółka z o.o. zakończyła budowę hali przeznaczonej na potrzeby prowadzonej działalności. W kwietniu 2023 r. otrzymaliśmy od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego zaświadczenie o braku (...)
str. 46
2.1.
Czym jest pozwolenie zintegrowane?
Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo (...)
str. 46
2.2.
Kompletność i zdatność do użytkowania środka trwałego
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, składnik majątku może być uznany za środek trwały, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki: a) (...)
str. 47
2.3.
Koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w wartości początkowej środka trwałego
W świetle art. 28 ust 8 ustawy o rachunkowości, cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)
str. 48
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kiedy założyć księgi rachunkowe, jeżeli ustawowy limit zostanie przekroczony w ciągu roku?
Prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów. W maju 2023 r. przekroczyliśmy limit przychodów określony w przepisach o rachunkowości dla obowiązkowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy księgi (...)
str. 49
2.
Jak zaksięgować w spółce z o.o. środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki komandytowej?
Spółka komandytowa została rozwiązana i spółka z o.o. (będąca jej wspólnikiem) otrzymała środki pieniężne z tytułu podziału majątku likwidowanej spółki. Jak ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 50
3.
Czy na dzień uchylenia likwidacji należy zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe?
Spółka z o.o. od grudnia 2022 r. była w stanie likwidacji. Z dniem 31 maja 2023 r. podjęto uchwałę o uchyleniu likwidacji. Czy na dzień (...)
str. 50
4.
Czy koszty remontu polegającego na wymianie nawierzchni parkingu można rozliczać w czasie?
W maju 2023 r. spółka wymieniła nawierzchnię trzech parkingów. Koszt prac remontowych wykonanych przez firmę zewnętrzną wyniósł około 300.000 zł. Czy takie koszty można rozliczać (...)
str. 51
VII.
Z listów Czytelników
1.
Wycena rozchodu towarów z magazynu metodą FIFO
Jesteśmy jednostką handlową. Wydzieliliśmy kilka magazynów ze względu na funkcje jakie pełnią. Towary przyjmujemy do poszczególnych magazynów według cen rzeczywistych, a dokładnie w cenie zakupu. (...)
str. 52
2.
Ujęcie w księgach spółki z o.o. dopłat wnoszonych przez wspólników na pokrycie straty za rok ubiegły
Spółka z o.o. za 2022 r. poniosła stratę. Czy stratę można pokryć dopłatą wspólników? Czy dopłata może być w formie gotówkowej ? Powstałą stratę w (...)
str. 54
3.
Umowa długoterminowego najmu samochodu osobowego w księgach rachunkowych korzystającego
Spółka jawna zawarła umowę najmu na 36 miesięcy, na mocy której może użytkować samochód osobowy. Przedmiotem umowy jest samochód osobowy o wartości 100.000 zł. Po (...)
str. 55
4.
Wymiana uszkodzonych wyrobów na wolne od wad w związku z reklamacją zgłoszoną przez nabywcę
Firma sprzedała wyroby gotowe z wadą, której w żaden sposób nie da się usunąć. Reklamacja nabywcy została uznana. Firma wyprodukowała nową partię wyrobów wolnych od (...)
str. 56
5.
Skutki zawarcia umowy faktoringu odwrotnego w księgach rachunkowych faktoranta
Nasza spółka zawarła z bankiem umowę faktoringu odwrotnego. Faktury za zakup towarów są w całości spłacane przez faktora na rachunek dostawcy, w terminie ich płatności. (...)
str. 58
6.
Utargi opłacone kartą płatniczą, przy sprzedaży usług ewidencjonowanych w kasie rejestrującej
Prowadzimy myjnię samochodową. Sprzedaż usług myjni jest każdorazowo ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Jak ujmować w księgach rachunkowych sprzedaż z kasy fiskalnej, opłaconą gotówką oraz kartą (...)
str. 60
7.
Estoński CIT od dochodu z tytułu ukrytych zysków w księgach rachunkowych i bilansie spółki z o.o.
Nasza spółka z o.o. jest podatnikiem estońskiego CIT. Płacimy podatek od dochodu z tytułu ukrytych zysków. Czy podatek ten prezentuje się w pasywach bilansu sporządzanego (...)
str. 62
8.
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące czynszu inicjalnego uiszczanego w leasingu operacyjnym
W ramach leasingu operacyjnego zakupiliśmy ciągnik siodłowy. W księgach rachunkowych czynsz inicjalny rozliczamy w czasie jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zgodnie z rozpisanymi ratami leasingowymi. (...)
str. 63
9.
Błąd polegający na niezaksięgowaniu odpisu amortyzacyjnego, wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania
W czerwcu 2023 r. jednostka wykryła błąd polegający na niezaksięgowaniu amortyzacji środka trwałego za listopad 2022 r. W jej ocenie błąd ten nie jest istotny. (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.