Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (596) z dnia 20.10.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.
Limit przychodów uzyskanych w 2023 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2024 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,6091 zł/euro = 9.218.200 zł. Katalog podmiotów (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Prezentacja rezerw na świadczenia pracownicze w nocie podatkowej
Nasza spółka z o.o. tworzy rezerwę na niewykorzystane urlopy. Koszty księgujemy na kontach zespołu 4 i 5. W jaki sposób powinniśmy zaprezentować utworzenie i rozwiązanie (...)
str. 5
1.
Utworzenie i rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy w księgach rachunkowych
Tworzenie rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na świadczenia pracownicze przewiduje art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, a także Krajowy Standard (...)
str. 5
2.
Podatkowe ujęcie rezerw na świadczenia pracownicze
W świetle art. 16 ust. 1 pkt 27 updop, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się rezerw, odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących, innych (...)
str. 7
3.
Zasady sporządzania noty podatkowej do sprawozdania finansowego
Wynik finansowy brutto, ustalony za dany rok obrotowy (będący jednocześnie rokiem podatkowym) i wykazany w księgach rachunkowych, na ogół różni się od podstawy opodatkowania podatkiem (...)
str. 7
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Estoński CIT - rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z ustaleniem kwoty podatku i ujęciem w księgach
Ryczałt od dochodów spółek (zwany dalej także estońskim CIT lub ryczałtem) jest alternatywną formą opodatkowania w stosunku do klasycznego CIT. Regulacje dotyczące tej formy opodatkowania (...)
str. 11
1.
Rozliczenie zaliczek na poczet dywidendy wypłaconych wspólnikom przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT
Spółka z o.o. opodatkowana estońskim CIT według stawki 20% wypłaca w ciągu roku zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę tych (...)
str. 11
2.
Koszty używania firmowych samochodów do celów prywatnych w spółce opodatkowanej estońskim CIT
Spółka z o.o., opodatkowana estońskim CIT, posiada samochody osobowe, które figurują w ewidencji środków trwałych, ale są wykorzystywane także do celów prywatnych przez pracowników. Spółka (...)
str. 14
3.
Skutki obciążenia spółki opodatkowanej estońskim CIT karą umowną za nieterminowe wykonanie usługi
Spółka opodatkowana estońskim CIT została obciążona przez kontrahenta karą umowną za niedotrzymanie terminu wykonania usługi. Czy kary umowne płacone przez spółkę na rzecz podmiotów niepowiązanych (...)
str. 18
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Wykorzystanie kapitału rezerwowego w spółce z o.o.
Kapitał rezerwowy jest składową kapitału (funduszu) własnego spółki z o.o. Tworzy się go z zysku spółki, z dopłat wspólników, a wyjątkowo z obniżenia kapitału zakładowego. (...)
str. 20
1.
Kapitał rezerwowy w przepisach ustawy o rachunkowości i Kodeksu spółek handlowych
Utworzenie kapitału rezerwowego z dopłat wspólników i jego wykorzystanie Kapitał rezerwowy może zostać utworzony z dopłat wniesionych przez wspólników spółki z o.o. Zasady dotyczące wnoszenia (...)
str. 21
2.
Typowe zapisy księgowe na koncie kapitału rezerwowego
Właściwym kontem księgowym służącym do ujmowania kapitału rezerwowego jest konto 81-2 "Kapitał (fundusz) rezerwowy". Jest to konto bilansowe, pasywne. Po stronie Wn konta 81-2 księguje (...)
str. 22
3.
Pokrycie straty bilansowej kapitałem rezerwowym
Nasza spółka z o.o. w ubiegłym roku poniosła stratę bilansową. Czy możemy ją pokryć kapitałem rezerwowym? Jeśli tak, to kiedy należy podjąć taką decyzję? Powstałą (...)
str. 23
4.
Zwrot wspólnikom dopłat wniesionych na bieżącą działalność
Spółka z o.o. dokonała, na podstawie uchwały, zwrotu wspólnikom wniesionych w poprzednim roku dopłat na bieżącą działalność, ujętych na kapitale rezerwowym. Jak powinny przebiegać księgowania (...)
str. 25
5.
Wykorzystanie kapitału rezerwowego na zakup nieruchomości
Spółka z o.o. zamierza nabyć budynek z przeznaczeniem na wynajem. Czy zakup tej nieruchomości spółka może sfinansować ze środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z (...)
str. 27
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Nadwyżka środka trwałego ujawniona w toku inwentaryzacji przeprowadzanej raz na cztery lata
Inwentaryzację środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym przeprowadzamy raz na cztery lata, we wrześniu. W wyniku przeprowadzenia takiej inwentaryzacji w bieżącym roku stwierdzona została (...)
str. 28
2.
Elementy konstrukcji i oświetlenie zakupione w celu wykorzystywania na targach branżowych
Jednostka (producent mebli) zakupiła elementy konstrukcji oraz elementy oświetlenia, które będą wykorzystywane na targach meblowych. Są to drogie przedmioty, każdy po około 40 tys. złotych (...)
str. 29
3.
Wycena pożyczki zaciągniętej na budowę środka trwałego według skorygowanej ceny nabycia
Nasza spółka z o.o. w 2017 r. zaciągnęła pożyczkę na budowę środka trwałego. W polityce rachunkowości mamy zapis, iż wyceny pożyczki dokonujemy według skorygowanej ceny (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
IV.
Zasady księgowania otrzymanych dotacji ze względu na przedmiot dofinansowania
Sposób ewidencji księgowej otrzymanej na rachunek bankowy dotacji zależy od celu na jaki została ona przyznana. Dotacje mogą być bowiem odnoszone na rozliczenia międzyokresowe przychodów, (...)
str. 33
1.
Ogólne zasady ewidencji księgowej otrzymanych dotacji wynikające z ustawy o rachunkowości
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości, przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie (w tym w drodze darowizny aktywów), w (...)
str. 33
2.
Rozliczenie dotacji przeznaczonej na finansowanie zakupu środków trwałych
Jeżeli otrzymana dotacja jest związana z zakupem środków trwałych, to jej kwotę, na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zalicza się (...)
str. 35
3.
Dofinansowanie kosztów działalności operacyjnej otrzymaną dotacją
Dotacje otrzymane na pokrycie kosztów bieżącej działalności zalicza się do przychodów pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki i księguje - w momencie ich wpływu na (...)
str. 36
4.
Dotacja o charakterze dopłat do cen sprzedaży towarów
Zagadnienie dopłat do cen i dotacji przedmiotowych zostało szeroko omówione w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów" (KSR (...)
str. 37
5.
Prezentacja dotacji w bilansie oraz rachunku zysków i strat - checklista
Bilans W bilansie, a dokładnie w jego pasywach, wykazuje się otrzymane dotacje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska głównego księgowego w SP ZOZ po zmianie przepisów
Zamierzamy w tym roku zatrudnić osobę na stanowisku głównego księgowego w SP ZOZ. Jakie kwalifikacje musi spełniać obecnie osoba ubiegająca się o to stanowisko po (...)
str. 40
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych przedszkola odkurzacza zakupionego na własne potrzeby
Jesteśmy przedszkolem działającym w formie jednostki budżetowej. Pod koniec sierpnia na nasze potrzeby zakupiliśmy nowy odkurzacz, co udokumentowane zostało fakturą na kwotę 1.500 zł. Czy (...)
str. 41
3.
Umorzenie pożyczki zaciągniętej przez jednostkę samorządu terytorialnego
Jednostka samorządu terytorialnego zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak ująć w księgach budżetu umorzenie takiej pożyczki? Z postanowień art. 89 (...)
str. 44
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
V.
Sprzedaż towarów za pośrednictwem komisu według KSR nr 15
W ustawie o rachunkowości nie ma przepisów, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujęcia w księgach rachunkowych sprzedaży towarów za pośrednictwem komisu. W przedmiotowym (...)
str. 45
1.
Sprzedaż komisowa jako umowa zawarta na szczególnych warunkach
KSR nr 15 wskazuje warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby ująć przychody ze sprzedaży dóbr (tj. wyrobów gotowych zdatnych do sprzedaży lub w toku (...)
str. 45
2.
Wydanie towarów do sprzedaży komisowej w księgach komitenta
Przy sprzedaży komisowej dostawca (komitent) ujmuje przychody wtedy, gdy znaczące korzyści i ryzyko związane z danym dobrem zostały przekazane przez pośrednika (komisanta) stronie trzeciej (końcowemu (...)
str. 46
3.
Rozliczenie sprzedaży towarów osobie trzeciej w księgach komisanta
Przychodem komisanta (pośrednika) jest prowizja należna od głównego wykonawcy. Płatności otrzymywane przez komisanta (pośrednika) od nabywców stanowią własność dostawcy dóbr i nie stanowią przychodu komisanta (...)
str. 48
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy można zatwierdzić sprawozdanie, jeśli biegły rewident wyda o nim negatywną opinię?
Sprawozdanie finansowe naszej jednostki podlega badaniu. Co w przypadku, gdy biegły rewident wyda negatywną opinię o tym sprawozdaniu? Czy takie sprawozdanie można zatwierdzić? Przepisy ustawy (...)
str. 50
2.
Czy podatek od nieruchomości zapłacony przed oddaniem budynku do używania zwiększa jego wartość początkową?
Spółka ponosi koszty podatku od nieruchomości, dotyczącego gruntu zakupionego pod budowę nowego budynku administracyjnego. Czy podatek zapłacony w okresie budowy wlicza się do wartości początkowej (...)
str. 50
3.
Czy spółka akcyjna może kwalifikować umowy leasingu dla celów bilansowych według zasad podatkowych?
Nasza spółka akcyjna zawarła umowę leasingu, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. Umowa ta spełnia niektóre warunki, określone w ustawie o rachunkowości dla leasingu finansowego, zatem (...)
str. 51
4.
Jakie są skutki modyfikacji planu kont, polegającej na zmianie symboli kont księgowych?
Nasza jednostka zamierza wprowadzić zmiany w symbolach kont księgowych. Czy taka zmiana będzie zmianą polityki rachunkowości i musi być dokonana od nowego roku obrotowego? Zmiana (...)
str. 52
VII.
Z listów Czytelników
1.
Ocena czy zastosowane uproszczenia wpływają na rzetelność prowadzonych ksiąg rachunkowych - checklista
Ustawa o rachunkowości przewiduje możliwość stosowania uproszczeń. Można je wdrożyć pod warunkiem, że nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji (...)
str. 53
2.
Przychody netto ze sprzedaży produktów uwzględniane przy ustalaniu właściwego urzędu skarbowego
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Podatnicy, którzy osiągną przychód z działalności gospodarczej o równowartości w złotych co najmniej 3 mln euro, (...)
str. 55
3.
Rozliczenie kosztów wyżywienia pracownika w czasie zagranicznej podróży służbowej
Pracownik naszej spółki podczas zagranicznej podróży służbowej poniósł wydatki na wyżywienie, które opłacił kartą służbową. Faktury za wyżywienie wystawione były na spółkę. Jak zaksięgować te (...)
str. 57
4.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o. pożyczek od wspólnika nieważnych z mocy prawa
Spółka z o.o., której wspólnikami są osoby fizyczne, zawarła kilkanaście lat temu ze wspólnikami spółki umowy pożyczek, które niedawno zostały uznane przez sąd jako nieważne (...)
str. 59
5.
Faktura dokumentująca zakup różnych składników majątku wraz z kosztami transportu
Na fakturze dokumentującej zarówno nabycie środka trwałego, jak i materiałów wskazane zostały łączne koszty transportu dla całej dostawy. Jak należy rozliczyć koszty transportu? Czy koszty (...)
str. 60
5.1.
Wartość początkowa środka trwałego
Wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze zakupu stanowi cena jego nabycia. Za cenę nabycia uważa się tu kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu VAT (...)
str. 60
5.2.
Cena nabycia (zakupu) materiałów objętych ewidencją bilansową
Materiały nabywane przez jednostkę ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 31-1 "Materiały" i wycenia według cen nabycia (por. art. 28 ust. 11 pkt 1 (...)
str. 60
5.3.
Rozliczenie kosztów zakupu, jeżeli dotyczą kilku składników aktywów
W przypadku gdy koszty transportu dotyczą zarówno środka trwałego, jak i materiałów, to wskazane jest je rozliczyć proporcjonalnie do wartości nabytego środka trwałego i materiałów. (...)
str. 61
6.
Zadatek otrzymany na podstawie umowy przedwstępnej, dotyczącej sprzedaży nieruchomości
Nasza spółka we wrześniu 2023 r. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości (budynku) i otrzymała od kupującego zadatek. Akt notarialny zostanie sporządzony w późniejszym terminie. Jak (...)
str. 62
7.
Zakup usługi gastronomicznej podczas spotkania biznesowego z kontrahentem
Jesteśmy spółką z o.o. Zorganizowaliśmy spotkanie z naszym kontrahentem, które odbyło się w restauracji. Podczas spotkania omawialiśmy warunki współpracy. Jak zaksięgować fakturę za usługę gastronomiczną? (...)
str. 63
8.
Ujęcie w księgach płatnika wynagrodzenia przysługującego mu za terminowe wpłacanie zaliczek na PIT
Nasza spółka zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. W związku z tym wypłacamy wynagrodzenia i - działając jako płatnik - obliczamy, potrącamy i wpłacamy (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.