Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (578) z dnia 20.01.2023
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kursy walut obcych stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień bilansowy, (...)
str. 4
2.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2023 r.
Badaniu za 2023 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania (...)
str. 5
3.
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2023 r.
Przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązani - stosownie do art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości - do zawarcia umowy (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r.
1.1.
Składowe wyniku finansowego i metody jego ustalania
Składowe wyniku finansowego u podatników PIT i CIT W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i (...)
str. 7
1.2.
Prezentacja wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
] Rachunek zysków i strat dostępny w dziale Rachunkowość w serwisie www.druki.gofin.pl » Wynik finansowy ustalony w księgach rachunkowych na koncie 86 "Wynik finansowy" jest (...)
str. 9
1.3.
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Saldo konta 86 podlega przeksięgowaniu na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego, pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok (...)
str. 10
1.4.
Utworzenie funduszu na cele inwestycyjne z zysku za 2022 r.
Jednostki będące podatnikami podatku dochodowego osiągnięty zysk mogą również przeznaczyć na utworzenie funduszu inwestycyjnego. W świetle bowiem art. 15 ust. 1hb updop, krajowe spółki będące (...)
str. 12
2.
Pożyczka udzielona innej jednostce - ujęcie w księgach i wycena na dzień bilansowy
Udzieliliśmy pożyczki innej spółce z nami niepowiązanej. Umowę pożyczki zawarliśmy 5 grudnia 2022 r. W dniu 6 grudnia 2022 r. przekazaliśmy środki pieniężne na rachunek (...)
str. 13
1.
Ujęcie, klasyfikacja i wycena instrumentu pochodnego
Jesteśmy zobligowani do stosowania rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych. W dniu 12 listopada 2021 r. zawarliśmy z bankiem kontrakt forward na sprzedaż 100.000 EUR po (...)
str. 16
2.
Rozliczenie transakcji i ustalenie wysokości zysku lub straty
W październiku 2022 r. zawarliśmy transakcję FX SWAP stanowiącą rollback transakcji forward i sprzedaliśmy 35.000 EUR po kursie negocjowanym. Pozostała część kontraktu forward (65.000 EUR) (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Zawiadomienie o wyborze ryczałtu od dochodów spółek
] Zawiadomienie ZAW-RD dostępne w dziale Podatek dochodowy w serwisie www.druki.gofin.pl » Podatnik, który spełnia określone warunki i podejmie decyzję o opodatkowaniu dochodów ryczałtem od (...)
str. 20
2.
Wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów
Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem sporządzić informację o przychodach, kosztach, (...)
str. 22
3.
Wyodrębnienie w kapitale własnym spółki opodatkowanej estońskim CIT kwoty zysków lub strat
W świetle art. 7aa ust. 1 pkt 2 updop, podatnik, który wybrał opodatkowanie estońskim CIT, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok (...)
str. 23
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Lokaty bankowe w księgach rachunkowych
Lokaty bankowe to umowy zawierane na czas określony pomiędzy bankiem a posiadaczem lokaty. Są to produkty bankowe, dzięki którym można oszczędzać pieniądze na ustalony z (...)
str. 25
2.
Ujęcie księgowe odsetek od lokat terminowych
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych zalicza się - zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości - do przychodów finansowych. (...)
str. 25
3.
Wycena i prezentacja w bilansie środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych
Na dzień bilansowy lokaty terminowe wycenia się według ich wartości nominalnej powiększonej o ewentualnie przypisane przez bank odsetki oraz odsetki należne za okres do dnia (...)
str. 26
4.
Zakładanie i likwidacja lokat krótkoterminowych na przykładach liczbowych
Przykład Założenie 3-miesięcznej lokaty bankowej oraz jej likwidacja w tym samym roku obrotowym I. Założenia: We wrześniu 2022 r. jednostka założyła 3-miesięczną lokatę bankową w (...)
str. 27
5.
Prezentacja lokat terminowych i odsetek od tych lokat w rachunku przepływów pieniężnych
Lokaty terminowe ] Rachunek przepływów pieniężnych dostępny w dziale Rachunkowość w serwisie www.druki.gofin.pl » Lokaty zakładane na okres nieprzekraczający 3 miesięcy mogą być dla potrzeb (...)
str. 30
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zakup komputerów oraz usługi serwisowej na okres obejmujący kilka lat obrotowych
Zakupiliśmy od kontrahenta z UE sprzęt i system do elektronicznej ewidencji i wprowadzania danych w magazynie. Otrzymaliśmy w związku z tym fakturę, na której wyszczególniono: (...)
str. 32
1.1.
Kwalifikowanie nabytych składników aktywów do środków trwałych
Rzeczowe składniki aktywów uznaje się za środki trwałe, bez względu na ich wartość, jeżeli spełniają warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy (...)
str. 33
1.2.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Dla celów bilansowych wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze zakupu stanowi cena jego nabycia. Za cenę nabycia uważa się tu kwotę należną sprzedającemu, bez (...)
str. 34
1.3.
Uproszczenia przy kwalifikowaniu składników majątku do środków trwałych
KSR nr 11 w punkcie 4.28 wskazuje, że w przypadku nieistotnej wartości początkowej składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały możliwe jest stosowanie uproszczeń. (...)
str. 34
1.4.
Rozliczenie kosztów usługi serwisowej
Wydatki na usługę serwisową nie są bezpośrednio związane z zakupem środka trwałego, nie stanowią więc elementu wartości początkowej tego środka. Wydatki te należy zakwalifikować do (...)
str. 35
2.
Zakwalifikowanie hali produkcyjno-magazynowej i utwardzonego placu do właściwego rodzaju KŚT
Zakupiliśmy halę produkcyjno-magazynową z zapleczem socjalnym i biurowym o łącznej powierzchni 300 m 2 ? Hala nie jest trwale związana z gruntem i można ją (...)
str. 36
3.
Moment ujęcia kosztów prac rozwojowych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
Ponieśliśmy nakłady na prace rozwojowe, które ujęliśmy na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Obecnie podjęliśmy decyzję o wytworzeniu produktu, którego prace te dotyczą. W jakim (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Dotacja otrzymana na koszty budowy środka trwałego
Otrzymaliśmy dotację na rozbudowę zakupionego przez nas hotelu z częścią restauracyjną. Wszystkie prace związane z rozbudową zostały wykonane przed przyjęciem ww. nieruchomości do ewidencji środków (...)
str. 38
1.
Ujęcie w księgach dotacji otrzymanej na finansowanie środków trwałych lub środków trwałych w budowie
W świetle art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków (...)
str. 38
2.
Koszty budowy sfinansowane dotacją oraz środkami własnymi
Wszelkie prace przeprowadzone w nieruchomości przeznaczonej na potrzeby jednostki przed oddaniem jej do używania, niezależnie od tego, czy mają charakter prac remontowych, rozbudowy, modernizacji, czy (...)
str. 39
3.
Odpisy amortyzacyjne i rozliczanie dotacji po przyjęciu środka trwałego do używania
Jak stanowi art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości, na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. (...)
str. 41
4.
Prezentacja otrzymanej dotacji w sprawozdaniu finansowym
Bilans Dotacje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, ujęte na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" i nierozliczone (bądź rozliczone w części) w proporcji do (...)
str. 43
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zrealizowane dochody budżetowe wykazywane w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej
Jesteśmy jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej). Czy w zestawieniu zmian w funduszu, jako zrealizowane dochody budżetowe w pozycji I.2.2, powinniśmy wykazywać obroty konta 222, czy (...)
str. 44
2.
Nieodpłatne otrzymanie wyposażenia w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał nieodpłatnie od gminnego ośrodka pomocy społecznej składnik rzeczowego majątku ruchomego (wyposażenia) o wartości 1.000 zł. Z protokołu przekazania wynika, iż wartość (...)
str. 45
3.
Zakup licencji na program edukacyjny wykorzystywany do prowadzenia zajęć
Szkoła (jednostka budżetowa) zakupiła licencję na program edukacyjny o wartości poniżej 10.000 zł, który będzie wykorzystywany przez nauczycieli do prowadzenia zajęć. Czy zakup takiej licencji (...)
str. 46
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Praktyczne zastosowanie MSR - jak rozliczyć koszty powstające na poszczególnych wydziałach?
Nasza spółka produkcyjna stosuje MSR. Wytworzone produkty wyceniamy w oparciu o techniczny koszt wytworzenia. Wyodrębniliśmy pięć wydziałów, na których gromadzone są koszty, tzn. dział zakupów, (...)
str. 47
1.
Parametry uwzględniane w wycenie zapasów według MSR 2 "Zapasy"
Zasady wyceny zapasów, a zatem również wyceny produktów gotowych, półproduktów, produkcji w toku i materiałów reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości 2 "Zapasy". Zgodnie z wytycznymi tego (...)
str. 47
2.
Analiza kosztów zgromadzonych na poszczególnych wydziałach
W pytaniu nie wskazano jakie dokładnie koszty gromadzone są na podanych przez spółkę wydziałach (miejscach powstawania kosztów tzw. MPK), a sama lista rodzajowa kosztów (wynagrodzenia, (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy można przeszacować na dzień bilansowy wartość gruntu stanowiącego środek trwały?
Nasza jednostka posiada w ewidencji środków trwałych dawno zakupiony grunt. Obecnie wartość rynkowa tego gruntu jest o wiele większa niż jego wartość księgowa. Czy możemy (...)
str. 51
2.
Jak zaprezentować w bilansie jednostki małej nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym?
Z rozliczenia VAT za grudzień wynika, że kwota VAT naliczonego przewyższa kwotę VAT należnego. Nie będziemy starać się o zwrot VAT. Na JKP_VAT z deklaracją (...)
str. 52
3.
Jak ująć w księgach dofinansowanie do kosztów szkolenia pracownika, otrzymane z urzędu pracy?
Otrzymaliśmy dofinansowanie z urzędu pracy do kosztów szkolenia pracownika. Czy wartość otrzymanych środków pieniężnych powinniśmy zaliczyć do przychodów, czy może pomniejszyć o nią koszty wynagrodzeń (...)
str. 52
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Przechowywanie wyciągów bankowych i dowodów kasowych dokumentujących wypłatę wynagrodzeń
Zatrudniamy ponad 50 osób. Jak długo powinniśmy przechowywać wyciągi bankowe i dowody kasowe, które dotyczą wypłaty wynagrodzeń? Czy dokumenty te należy archiwizować w takim samym (...)
str. 53
2.
Rozliczenie nadwyżki inwentaryzacyjnej paliwa, mieszczącej się w przyjętych przez jednostkę normach
W wyniku inwentaryzacji stwierdzono nadwyżkę paliwa w zbiorniku. Nadwyżka paliwa w zbiorniku wynika m.in. z temperatury odmiennej od referencyjnej i jest to czynnik naturalny, niezawiniony. (...)
str. 55
3.
Moment ujęcia rocznej korekty VAT naliczonego w księgach rachunkowych
Prowadzimy działalność zwolnioną z VAT oraz opodatkowaną. W styczniu 2023 r. dokonaliśmy korekty VAT naliczonego za 2022 r. Jak zaksięgować taką korektę? W którym roku (...)
str. 56
4.
Prowizja za prowadzenie rachunku wyodrębnionych środków ZFŚS, pobrana przez bank z tego rachunku
Dokonujemy odpisów na ZFŚS oraz prowadzimy wyodrębniony rachunek ZFŚS. Bank potrącił prowizję z rachunku ZFŚS za prowadzenie tego konta. Jak powinna zostać zaksięgowana ta prowizja? (...)
str. 58
5.
Prezentacja gwarancji bankowych w sprawozdaniu finansowym
Spółka korzysta w banku z wielocelowej linii kredytowej. W ramach linii na wniosek spółki udzielane są gwarancje bankowe na poczet zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z (...)
str. 60
6.
Ustalenie kapitału własnego spółki komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki jawnej
Spółka jawna dwóch osób fizycznych przekształciła się w spółkę komandytowo-akcyjną tych samych osób fizycznych. Przekształcenie zostało wpisane do rejestru 23 czerwca 2022 r. Spółka jawna (...)
str. 61
7.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym za pierwszy rok obrotowy po przekształceniu
Spółka jawna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów przekształciła się 23 czerwca 2022 r. w spółkę komandytowo-akcyjną. Rok obrotowy spółki powstałej z przekształcenia jest taki (...)
str. 63
8.
Wydatki poniesione ze środków obrotowych na upominki z okazji jubileuszu firmy
W tym roku obchodzimy jubileusz dwudziestopięciolecia istnienia naszej spółki z o.o. Zakupiliśmy ze środków obrotowych torebki ze słodyczami o wartości około 200 zł każda i (...)
str. 64
9.
Zasady wyceny niezakończonych na dzień bilansowy usług objętych umową krótkoterminową
Ustawa o rachunkowości w art. 34a określa zasady ustalania przychodów z wykonania niezakończonej usługi objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy. Czy przepisy (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.