Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 9 (585) z dnia 01.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Do 2 maja 2023 r. podatnicy PIT powinni przekazać sprawozdanie finansowe za 2022 r. do Szefa KAS
Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego - stosownie do treści art. 45 ust. 5 updof - przekazują, za pomocą środków komunikacji (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Badanie sprawozdań finansowych za 2022 r. - wybrane aspekty proceduralne
Trwa proces badania sprawozdań finansowych za 2022 r. przez biegłych rewidentów. Z pytań wpływających do naszej redakcji wynika, iż jednostki mają wiele wątpliwości dotyczących procedur (...)
str. 4
1.
Wybór firmy audytorskiej i rozpoczęcie procesu badania
Krąg podmiotów zobowiązanych do badania rocznych sprawozdań finansowych określa art. 64 ustawy o rachunkowości. Zakładając, że w danej jednostce badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 (...)
str. 4
2.
Co wolno audytorowi i do czego zobowiązany jest zarząd badanej jednostki?
Uprawnienia firmy audytorskiej względem podmiotu badanego i obowiązki zarządu badanej jednostki określa art. 67 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, iż kierownik badanej jednostki (...)
str. 5
3.
Techniczne aspekty udostępniania ksiąg rachunkowych
Udostępnienie biegłemu rewidentowi ksiąg rachunkowych w obecnych uwarunkowaniach technicznych sprowadza się zazwyczaj do udostępnienia odpowiednich zasobów informatycznych. Warto ten aspekt omówić podczas ustalania warunków umowy (...)
str. 6
4.
Przebieg badania sprawozdania finansowego - planowanie, istotność, ryzyka
W tej części opracowania omówimy tylko wybrane procedury składające się na badanie sprawozdań finansowych. Jeśli ktoś chciałby się z nimi zapoznać szerzej, to może to (...)
str. 6
5.
Procedury badania zgodności oraz wiarygodności stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu
W procesie badania zasadniczo rozróżnia się: badanie zgodności, realizowane na etapie badania kontroli wewnętrznej, oraz badanie wiarygodności stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu (tzw. badanie właściwe); jeśli (...)
str. 8
6.
Zakończenie badania sprawozdania finansowego
Uzgodnienie końcowej wersji sprawozdania finansowego Po zbadaniu wszystkich istotnych obszarów, w tym części opisowej sprawozdania, zdarzeń po dniu bilansowym oraz sprawozdania zarządu z działalności jednostki, (...)
str. 9
II.
Koszty poniesione na badanie trzeźwości pracowników
1.
Prewencyjna kontrola trzeźwości w świetle przepisów prawa pracy
Ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240), zwanej dalej (...)
str. 12
2.
Ujęcie wydatków na badanie trzeźwości w księgach pracodawcy
Wydatki na alkomaty, alkotesty, narkotesty powinny być odpowiednio udokumentowane (zazwyczaj otrzymanymi fakturami). Przypominamy, że w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dowody księgowe (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Bilansowe regulacje w zakresie przejściowego oraz trwałego zaniechania budowy
Ujęcie w księgach wydatków związanych z budową środka trwałego W świetle art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości przez środki trwałe w budowie (...)
str. 15
2.
Skutki zaniechania inwestycji w świetle ustaw o podatku dochodowym
Ustawy o podatku dochodowym definiują inwestycje jako środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości (por. art. 4a pkt 1 updop oraz art. 5a (...)
str. 17
3.
Obowiązek korekty odliczonego VAT w związku z zaniechaniem inwestycji
Zgodnie z aktualnymi interpretacjami organów podatkowych ewentualna konieczność korekty odliczonego VAT lub zachowanie prawa do odliczenia w przypadku zaniechanej inwestycji uzależnione są od okoliczności przesądzających (...)
str. 18
4.
Wstrzymanie budowy środka trwałego oraz jej sprzedaż na przykładach liczbowych
Przykład Czasowe wstrzymanie budowy środka trwałego I. Założenia: Spółka z o.o. rozpoczęła budowę nowego obiektu handlowo-usługowego, jednak z powodu okresowych kłopotów finansowych podjęła decyzję o (...)
str. 19
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Skutki ujawnienia błędu polegającego na nierozliczeniu różnic kursowych
W naszych księgach na koniec grudnia 2022 r. na kontach rozrachunkowych figurowały salda wynikające z dodatnich i ujemnych różnic kursowych. Jak powinniśmy rozliczyć te salda (...)
str. 21
1.
Zasady rozliczania różnic kursowych powstałych przy regulowaniu należności w walucie obcej
Różnice kursowe powstałe przy regulowaniu rozrachunków wyrażonych w walucie obcej rozlicza się w księgach rachunkowych na bieżąco, tj. w momencie zapłaty należności lub zobowiązania. Sposób (...)
str. 21
2.
Ujęcie w księgach skutków korekty błędu w zależności od momentu jego wykrycia
Z treści pytania można wywnioskować, iż jednostka nie rozliczyła różnic kursowych powstałych przy regulowaniu rozrachunków wyrażonych w walucie obcej. Tym samym na dzień bilansowy konta (...)
str. 23
V.
Korekta przychodu z tytułu eksportu towarów po uzyskaniu potwierdzenia ich wywozu
Jednostka w październiku 2022 r. sprzedała towary nabywcy spoza terytorium UE. Do momentu złożenia deklaracji VAT za listopad nie otrzymała potwierdzenia wywozu towarów, w związku (...)
str. 26
1.
Regulacje dotyczące eksportu towarów zawarte w ustawie o VAT
Eksport towarów, co do zasady, opodatkowany jest 0% stawką VAT. Jednak aby podatnik mógł stawkę tę zastosować, musi posiadać przed upływem terminu do złożenia deklaracji (...)
str. 27
2.
Ujęcie korekty sprzedaży eksportowej w księgach rachunkowych
Wykazanie sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta spoza terytorium UE ze stawką krajową oraz późniejsza korekta tej sprzedaży wiąże się również ze zmianą zapisów w księgach (...)
str. 27
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Przeznaczenie do rozbiórki budynku zaliczonego do środków trwałych
W ewidencji środków trwałych naszej spółki z o.o. figuruje częściowo zamortyzowany budynek. Zostanie on poddany rozbiórce (likwidacji). W jaki sposób ująć w księgach nieumorzoną wartość (...)
str. 29
2.
Przesunięcie środka trwałego z oddziału do siedziby jednostki
Nasza spółka posiada siedzibę w mieście "A" i oddział w mieście "B". Sprowadziliśmy z oddziału do siedziby środek trwały (elektryczny wózek paletowy). Będzie on używany (...)
str. 32
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Konta właściwe do ewidencji rozrachunków z tytułu VAT
Organizacja rozrachunków z tytułu VAT w księgach rachunkowych W celu prawidłowego rozliczania VAT podatnicy są obowiązani prowadzić określone ewidencje. Obowiązek prowadzenia ewidencji (rejestrów VAT) to (...)
str. 33
2.
Ulga na zakup kasy on-line w jednostce świadczącej usługi mycia samochodów
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Podatek ten rozliczamy co miesiąc. Od 1 lutego 2023 r. świadczymy usługi mycia i czyszczenia samochodów. Podlegamy obowiązkowi ewidencjonowania tych usług (...)
str. 36
3.
Nieodpłatne przekazanie składnika majątku innej jednostce
Jednostka handlowa przekazała w darowiźnie towar na rzecz szpitala. Czy powinna ona ująć w księgach rachunkowych VAT należny od ceny nabycia tego towaru? Jeżeli tak, (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach instytucji kultury
Organizator przeprowadził w naszej instytucji kultury kontrolę rozliczenia dotacji podmiotowej, przyznanej nam w ubiegłym roku. W zaleceniu pokontrolnym wskazano, iż "w celu uproszczenia rozliczenia dotacji (...)
str. 40
2.
Klasyfikacja dochodów uiszczonych przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach pobytu
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Jaką klasyfikację budżetową powinniśmy zastosować do dochodów z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia? (...)
str. 42
3.
Publikacja informacji dodatkowej na stronie BIP
Czy ośrodek pomocy społecznej (jednostka budżetowa) powinien na stronie BIP publikować razem ze sprawozdaniem finansowym także informację dodatkową? Ośrodek pomocy społecznej zobowiązany jest publikować na (...)
str. 43
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VII.
Rodzaje ulepszeń własnych środków trwałych według KSR nr 11
W myśl art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości przez ulepszenie środka trwałego rozumie się poniesione koszty dotyczące przebudowy, rozbudowy, modernizacji i rekonstrukcji powodujące, że (...)
str. 43
1.
Klasyfikacja nakładów na środek trwały w okresie jego użytkowania
Z pkt 7.3 KSR nr 11 wynika, że nakłady poniesione na środek trwały uznaje się za ulepszenie zwiększające jego wartość początkową, jeżeli spełnione są jednocześnie (...)
str. 44
2.
Definicje istotne do właściwego ujęcia nakładów na ulepszenie
KSR nr 11 w pkt 7.12-7.15 przedstawia charakterystykę poszczególnych rodzajów ulepszeń środków trwałych, tj. przebudowy, rozbudowy, modernizacji i rekonstrukcji. Warto dodać, iż ulepszenie może polegać (...)
str. 45
3.
Ujęcie nakładów na ulepszenie w księgach rachunkowych
Według pkt 7.4 KSR nr 11 do ujęcia nakładów poniesionych na ulepszenie stosuje się te same zasady, co do ujęcia nakładów składających się na wartość (...)
str. 46
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w przypadku wieloosobowego zarządu?
Spółka z o.o. posiada czteroosobowy zarząd (prezes oraz trzech członków zarządu). W skład zarządu wchodzą wspólnicy tej spółki. Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe spółki - (...)
str. 48
2.
Czy na koniec roku należy przeksięgować saldo konta 49 na wynik finansowy?
Jesteśmy jednostką, która prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. Rachunek zysków i strat sporządzamy w wariancie porównawczym. Czy na koniec roku salda (...)
str. 48
3.
Jak zaksięgować koszt noclegu pracownika w podróży służbowej?
Pracownik naszej jednostki odbył podróż służbową na terenie Polski. Zapewniliśmy mu nocleg w hotelu. Na jakich kontach zespołu 4 powinniśmy ująć koszt tego noclegu? Czy (...)
str. 49
IX.
Z listów Czytelników
1.
Moment ujęcia kosztów ogólnozakładowych w kosztach bilansowych i podatkowych
Zgodnie z polityką rachunkowości spółki z o.o., materiały biurowe, środki czystości itp. pod datą ich zakupu księguje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, chyba że (...)
str. 50
2.
Roczne sprawozdanie finansowe spółki, która w trakcie roku przeszła na estoński CIT
Spółka z o.o. 1 lipca 2022 r. przeszła na estoński CIT. Na 30 czerwca 2022 r. sporządziła sprawozdanie finansowe. Sporządzając sprawozdanie za okres od lipca (...)
str. 52
3.
Wpływ zmian w składzie wspólników oraz nazwie spółki na podpisywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego
W spółce jawnej dotychczasowy wspólnik (ojciec) przekazał 1 grudnia 2022 r. aktem darowizny swoje udziały córce, która stała się wspólnikiem posiadającym większość udziałów. W związku (...)
str. 53
4.
Wydatki na zakup praw autorskich do projektów wykorzystywanych przy realizacji prac rozwojowych
Zakupiliśmy projekty form wraz z modelami 3D, które będziemy wykorzystywać przy realizacji prac rozwojowych. Czy koszty nabycia ww. projektów i modeli stanowią element kosztów prac (...)
str. 54
5.
Sprzedaż aktywów objętych odpisem aktualizującym i prezentacja kapitałów w spółce w likwidacji
Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji i dokonała aktualizacji wyceny zapasów. Na dzień rozpoczęcia likwidacji wszystkie kapitały, w tym z aktualizacji wyceny, przeniosła (...)
str. 55
6.
Nabycie nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym z obowiązkiem jego spłaty do banku
Nabyliśmy nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym i zobowiązaliśmy się w umowie do spłaty tego kredytu. Wartość zakupu zaksięgowaliśmy na środki trwałe i zobowiązanie, które zostało rozliczone (...)
str. 57
7.
Jednostki zobowiązane do raportowania danych niefinansowych na poziomie jednostkowym
Spółka z o.o., której jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna, w sprawozdaniu finansowym za 2022 r. oraz w roku poprzednim wykazała wartości przekraczające 85 mln zł (...)
str. 58
8.
Trwała utrata wartości akcji w wyniku upadłości emitenta
Posiadamy akcje spółki notowanej na giełdzie, która ogłosiła upadłość. Kondycja finansowa spółki i jej wyniki finansowe są bardzo złe. Czy na podstawie posiadanych dokumentów finansowych (...)
str. 59
9.
Pożyczka otrzymana od wspólnika na bieżącą działalność spółki
Jesteśmy spółką z o.o. Otrzymaliśmy od wspólnika pożyczkę na bieżącą działalność. W jaki sposób ująć taką pożyczkę w księgach rachunkowych? Otrzymaną pożyczkę od wspólnika spółki (...)
str. 61
10.
Przedawnienie nieuregulowanych zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu
Spółka z o.o. za listopad i grudzień 2016 r. zaewidencjonowała na koncie 40-4 "Wynagrodzenia" należne członkowi zarządu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie to powinno (...)
str. 62
11.
Czy komplementariusz może być jednostką powiązaną ze spółką komandytową?
Spółka z o.o. (komplementariusz) posiada 1% udziałów w spółce komandytowej. Przysługiwało jej prawo do udziału w zyskach spółki komandytowej za 2021 r., jednak do końca (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.