Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 10 (934) z dnia 10.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnej nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2023 r., nr 0115-KDIT1.4011.445.2023.2.AS) "(...) Jest Pani współwłaścicielem mieszkania. Zamierza Pani wynająć mieszkanie dla osoby fizycznej (...)
str. 3
2.
Skutki sprzedaży samochodu po upływie pół roku od nabycia w drodze darowizny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.269.2023.2.AG) "(...) Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny samochód osobowy wykupiony z leasingu, następnie (...)
str. 7
3.
Przychód z umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich do programu komputerowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.153.2023.1.MM) "(...) Jest Pan osobą fizyczną zamieszkałą oraz podlegającą rozliczeniu podatkowemu w Polsce. (...)
str. 8
4.
Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.264.2023.2.AP) "(...) W latach 2006-2007 przebywała Pani za granicą i w tym czasie (...)
str. 11
II.
Do artykułu 11-14 ustawy - przychody
1.
Wypłata pracownikom ekwiwalentu z tytułu pracy zdalnej - skutki w PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 sierpnia 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.487.2023.1.KF) "(...) Zatrudniają Państwo na podstawie umowy o pracę w Polsce kilkaset osób, (...)
str. 13
2.
Koszty wysyłki towarów realizowanej przez firmę kurierską a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lipca 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.417.2023.1.AA) "(...) Od 21.10.2021 r. jest Pan czynnym podatnikiem VAT. Od 01-01-2023 r. (...)
str. 15
3.
Skutki podatkowe przekazania przedsiębiorstwa między małżonkami objętymi wspólnością majątkową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.412.2023.4.AK) "(...) Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą, w trakcie trwania małżeństwa, w którym (...)
str. 17
III.
Do artykułu 17 ustawy - przychody z kapitałów pieniężnych
1.
Skutki podatkowe wniesienia składników majątku do fundacji rodzinnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.534.2023.1.KF) "(...) Jest Pan osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu (...)
str. 19
2.
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. a przychód z kapitałów pieniężnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2023 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.668.2023.1.EC) "(...) A. spółka jawna (...) jest spółką prawa handlowego nieposiadającą osobowości prawnej (...)
str. 22
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Modernizacja własnego budynku mieszkalnego a ulga mieszkaniowa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.443.2023.2.AKU) "(...) W wyniku sprzedaży mieszkania w czasie krótszym niż 5 lat od (...)
str. 25
2.
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2023 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.1188.2022.6.EC) "(...) W skład Pana przedsiębiorstwa wchodziło dotychczas kilka zorganizowanych części przedsiębiorstwa polegających (...)
str. 27
3.
Przekazanie pracownikom bonusu wakacyjnego sfinansowanego z ZFŚS
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 sierpnia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.459.2023.2.GG) "(...) Wnioskodawca (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) jest polską spółką z (...)
str. 29
4.
Zwolnienie z PIT zasądzonych wyrokiem sądu ustawowych odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.448.2023.3.KR) "(...) Dnia 19 grudnia 2012 r. ustał stosunek pracy łączący pracownika z (...)
str. 31
5.
Dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.263.2023.1.JS) "(...) Posiada Pani z mężem wspólny majątek. W A. wynajmuje Pani z (...)
str. 34
6.
Przychody objęte ulgą dla rodzin 4+
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.228.2023.2.MKA) "(...) Dzieci, w stosunku do których zamierza Pan skorzystać z ulgi 4+, (...)
str. 35
7.
Rozliczenie wynagrodzenia ucznia - zleceniobiorcy a ulga dla młodych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2023 r., nr 0115-KDIT2.4011.316.2023.1.MD) "(...) Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą - kancelarię prawną. W ramach prowadzonej (...)
str. 38
8.
Ulga dla seniora w przypadku pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2023 r., nr 0115-KDIT1.4011.259.2023.2.JG) "(...) Wnioskodawca jest na rencie od 1999 r. z tytułu częściowej niezdolności (...)
str. 39
V.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Koszt uzyskania przychodu ze zbycia udziałów w spółce przekształconej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 14 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gl 1557/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Podatnik wskazał, iż jest rezydentem (...)
str. 41
2.
Kara umowna za nieodebranie towaru jako koszt uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 czerwca 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.288.2023.1.HJ) "(...) Podstawą działalności jest zapewnienie odpowiedniej ilości drewna do produkcji. Pana firma (...)
str. 44
3.
Potwierdzenie zawarcia transakcji wystawione przez portal sprzedażowy jako podstawa rozliczenia kosztu podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 maja 2023 r., nr 0114-KDWP.4011.1.2023.2.ASZ) "(...) Planuje Pan poszerzyć przedmiot jednoosobowej działalności gospodarczej o sprzedaż używanych rzeczy (...)
str. 47
4.
Czy należy korygować koszty podatkowe w przypadku darowizny składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.874.2022.2.DP) "(...) Prowadzi Pan (...) jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEiDG. (...)
str. 50
5.
Czy rehabilitacja przedsiębiorcy może być firmowym kosztem uzyskania przychodu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.295.2023.1.KP) "(...) Jako osoba fizyczna od 2 lutego 2021 r. prowadzi Pan jednoosobową (...)
str. 51
6.
Wydatek przedsiębiorcy na zakup okularów korekcyjnych a koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.12.2023.2.HJ) "(...) Prowadzi Pan działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem przynoszącym największe przychody jest (...)
str. 54
7.
Wydatki związane z podróżami influencera w kosztach podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.423.2023.2.AP) "(...) Prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowuje (...)
str. 55
VI.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Amortyzacja budynków rekreacji indywidualnej przeznaczonych na wynajem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 sierpnia 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.427.2023.2.WS) "(...) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wybudowała Pani domki na wynajem. Budowa (...)
str. 57
2.
Korekta odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w związku z otrzymaną dotacją na ich zakup
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.322.2023.1.KD) "(...) Jest Pani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupiła Pani (...)
str. 59
VII.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Opodatkowanie przychodu komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2023 r., nr 0115-KDIT1.4011.466.2023.1.DB) "(...) Działalność spółki (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - przyp. red.) (...)
str. 61
2.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2023 r., nr 0115-KDIT1.4011.489.2023.1.PSZ) "(...) Wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi formalne do wyboru ryczałtu od dochodów spółek (...)
str. 63
VIII.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Czy pracodawca może wystawić pracownikowi dwie informacje PIT-11?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 maja 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.270.2023.1.KF) "(...) Na potrzeby prowadzonej działalności zatrudniają Państwo pracowników na podstawie umów o (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.