Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.03.2024 r., godz. 8:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Termin wprowadzenia obowiązkowego KSeF nie zostanie przesunięty - wyjaśnienie Min. Fin.
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych - co do zasady - wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Dla (...)
str. 4
2.
Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2022 r.
Urlop wypoczynkowy zasadniczo powinien być udzielony w tym roku, za który przysługuje. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, to urlopu za dany rok należy udzielić (...)
str. 4
3.
Odprowadzenie II raty odpisu na ZFŚS, w tym po zmianie wysokości odpisu
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. Wysokość odpisu (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Faktury ustrukturyzowane - delegowanie uprawnień w podmiotach o rozbudowanej strukturze
W Dzienniku Ustaw z 31 sierpnia 2023 r., pod poz. 1760, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 8
2.
Podwyższenie limitu zużycia prądu objętego zamrożeniem cen oraz inne zmiany
W Dzienniku Ustaw z 4 września 2023 r., pod poz. 1785, opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...)
str. 9
3.
Możliwość odstąpienia od zwolnień z CIT/PIT oraz inne zmiany
W Dzienniku Ustaw z 29 sierpnia 2023 r., pod poz. 1723, opublikowano ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)
str. 10
4.
Od 1 stycznia 2024 r. pojawi się nowa możliwość skrócenia okresu amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych
W Dzienniku Ustaw z 4 września 2023 r., pod poz. 1787, opublikowano ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 11
5.
Zmiany w VAT związane z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
W dniu 30 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Leasing operacyjny samochodu osobowego - podatki i ewidencja księgowa
Powszechną praktyką jest wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej leasingowanych samochodów osobowych. W tym artykule poruszamy najważniejsze kwestie związane z rozliczaniem umowy leasingu odnosząc się do (...)
str. 14
1.1.
Odliczanie VAT od opłat z tytułu leasingu operacyjnego samochodu osobowego
Prawo do odliczenia VAT Oddanie samochodu osobowego do używania w ramach umowy leasingu operacyjnego uznawane jest obecnie dla celów VAT za świadczenie usług. Wprawdzie z (...)
str. 14
1.2.
Opłaty leasingowe w kosztach uzyskania przychodów leasingobiorcy
Ogólna zasada kwalifikowania kosztów podatkowych Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów podatnicy mogą zaliczać takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub (...)
str. 15
1.3.
Ewidencja księgowa opłat leasingowych w leasingu podatkowo i bilansowo operacyjnym
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczenia umowy leasingu dla celów bilansowych. Należy mieć na uwadze, że (...)
str. 19
2.
Uszkodzenie i naprawa składnika majątku klienta - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że uszkodzeniu ulegnie składnik majątku klienta (np. pracownik przywożący towar uszkodzi bramę wjazdową czy ogrodzenie klienta, uszkodzony zostanie pojazd klienta znajdujący (...)
str. 21
2.1.
Regulacje kodeksowe w zakresie naprawy cudzego składnika majątku
Jak wynika z art. 415 Kodeksu cywilnego (K.c.), kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według (...)
str. 21
2.2.
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z naprawą obcych składników majątku
Kwalifikacja wydatku do kosztów uzyskania przychodów Na gruncie podatku dochodowego ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do sytuacji, gdy w związku z uszkodzeniem cudzego (...)
str. 22
2.3.
Rozliczenie VAT od wydatków na naprawę składnika majątku klienta
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupu towarów/usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi (...)
str. 23
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków dotyczących naprawy obcych składników
Wydatki na naprawę cudzego składnika majątku wiążą się w sposób pośredni z prowadzoną działalnością gospodarczą jednostki. Jeśli jednostka zleciła naprawę uszkodzonego składnika majątku firmie zewnętrznej, (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Płatność kartą przy użyciu terminala płatniczego a zwolnienie z kasy rejestrującej - wyrok WSA
Zapłata kartą przy użyciu terminala płatniczego nie jest płatnością gotówkową. Możliwe jest zatem zwolnienie z ewidencjonowania w kasie rejestrującej usługi opłaconej w ten sposób (po (...)
str. 25
2.
Koszt przesyłki a podstawa opodatkowania VAT dostawy towaru - interpretacja KIS
Jeżeli sprzedawca podpisze umowę z firmą obsługującą przesyłki (transport towaru) w imieniu i na rzecz kupującego oraz prowadzi ewidencję otrzymanych kwot na potrzeby podatku VAT, (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ulga na złe długi - ujęcie w deklaracji przez wierzyciela
Jestem czynnym podatnikiem VAT i rozliczam VAT miesięcznie. Sprzedałem towar kontrahentowi (czynnemu podatnikowi VAT), ale nie uregulował on należności w ciągu 90 dni od wyznaczonego (...)
str. 30
3.2.
Zbiorcza zapłata z zastosowaniem MPP a późniejszy wpływ faktur zakupu za ten sam okres
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę hurtownię ze sprzętem komputerowym. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem stosuję MPP. Dokonuję zbiorczych przelewów za okresy tygodniowe. Dokonałem zbiorczego przelewu z (...)
str. 31
3.3.
Faktura od kontrahenta zagranicznego - wykazanie importu usług i samofakturowanie
Jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym do transakcji unijnych oraz prowadzę PKPiR. Jeden z moich rumuńskich kontrahentów wystawił fakturę z tytułu nabytych przeze mnie usług, a (...)
str. 33
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Wynajem miejsca parkingowego - odliczenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT i wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Wynajmuję miejsce parkingowe w pobliżu swojej siedziby (biura). Samochód osobowy tam parkowany jest wykorzystywany do (...)
str. 35
4.2.
Utrata prawa do podmiotowego zwolnienia z VAT
W lutym 2023 r. rozpocząłem działalność gospodarczą i zarejestrowałem się jako podatnik zwolniony z VAT z uwagi na niskie obroty. Przewiduję, że przekroczę limit sprzedaży (...)
str. 36
4.3.
Sprzedaż komputerów - kod GTU w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam rozszerzyć działalność o sprzedaż komputerów. Jaki kod GTU powinienem umieszczać w JPK_VAT i na fakturze? Podatnik będzie miał obowiązek stosowania (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Odpłatne prowadzenie spraw spółki komandytowej przez jej wspólników a koszty podatkowe - interpretacja KIS
W sytuacji gdy wynagrodzenia wypłacane wspólnikom (tj. komplementariuszowi i komandytariuszowi) zostały ustalone ich uchwałą podjętą na podstawie umowy spółki komandytowej, to będą stanowiły koszty uzyskania (...)
str. 38
2.
Zbliża się termin złożenia zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC)
Podatnicy CIT osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC), są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie (według ustalonego wzoru) o wysokości dochodu (...)
str. 39
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów składek ZUS od wynagrodzeń pracowników wypłaconych po terminie
Spółka z o.o. wypłaca pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za lipiec 2023 r. spółka wypłaciła pracownikom z opóźnieniem, tj. 11 (...)
str. 40
3.2.
Przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego poręczenia kredytu
Spółka z o.o. w celu pozyskania środków pieniężnych zaciągnęła w banku kredyt. Kredyt ten będzie spłacany przez kilka lat. Jego spłata została nieodpłatnie poręczona przez (...)
str. 42
3.3.
Dofinansowanie do leasingu samochodu elektrycznego a CIT
Spółka z o.o. otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie do leasingu operacyjnego nowego samochodu elektrycznego. Jak rozliczyć otrzymanie takiego dofinansowania dla (...)
str. 43
3.4.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez jej zagranicznego udziałowca
W maju 2023 r. udziałowiec będący obywatelem Ukrainy udzielił spółce z o.o. pożyczki w wysokości 800.000 euro, z terminem spłaty do 1 maja 2024 r. (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup towarów od małżonka w kosztach uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki poniesione przez jednego z małżonków (męża) prowadzącego działalność gospodarczą na zakup towarów handlowych w firmie drugiego małżonka (żony), między którymi istnieje ustawowa wspólność majątkowa, (...)
str. 48
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż usług za pośrednictwem platformy internetowej - ujęcie w PKPiR
Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania we własnym pensjonacie. Jest podatnikiem VAT i prowadzi PKPiR. Rozpoczął współpracę z platformą internetową, która sprzedaje usługi (...)
str. 50
2.2.
Przekroczenie limitu przychodów w uldze dla młodych a 50% koszty uzyskania przychodów
Zatrudniamy pracownika w wieku do 26 lat, który korzysta z ulgi dla młodych. We wrześniu 2023 r. jego zarobki (przychody osiągnięte od początku roku) przekroczą (...)
str. 52
2.3.
Opodatkowanie umowy zlecenia ze stawką godzinową
Firma zawarła umowę zlecenia z osobą niebędącą jej pracownikiem (w wieku powyżej 26 lat). W umowie tej strony określiły, że wynagrodzenie zleceniobiorcy stanowi iloczyn określonej (...)
str. 54
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Nieruchomość mieszkalna z najemcami nabyta w celu remontu i sprzedaży - interpretacja KIS
Ustalając, czy nabyty składnik majątku stanowi towar handlowy czy środek trwały, należy uwzględnić przede wszystkim faktyczny sposób jego wykorzystywania. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 55
2.
Wakacyjna przerwa w wykorzystaniu środka trwałego a jego amortyzacja
W okresie wakacyjnym, z uwagi na nieobecności pracowników spowodowane np. urlopami, występują kilkunastodniowe przerwy w wykorzystaniu niektórych środków trwałych. Czy uzasadnia to ograniczenie wysokości dokonywanych (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Sprzedaż auta wykupionego z leasingu i jednorazowo zamortyzowanego a składka zdrowotna
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2023 r. sprzedał samochody osobowe wykupione z leasingu w 2019 r. i w 2022 r., odpowiednio (...)
str. 58
2.
Wsparcie pracodawcy dla chorującego pracownika w określonym przypadku bez ZUS
W czasie powrotu z urlopu pracownik miał wypadek komunikacyjny. Z uwagi na poważne obrażenia kręgosłupa, jakich doznał, będzie długo rehabilitowany. Pracodawca, chcąc wspomóc go finansowo, (...)
str. 59
3.
Wynagrodzenia za pracę wypłaconego pracownikom w następnym miesiącu nie wykazuje się w ZUS RPA
Począwszy od sierpnia 2023 r. wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy zatrudnionym pracownikom 5. dnia następnego miesiąca (taki zapis mamy zawarty w regulaminie pracy). Przed (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wykonywanie pracy w ramach elastycznej organizacji pracy
1) Pracownica, która jest matką dziecka w wielu 6 lat złożyła wniosek o zastosowanie wobec niej skróconego tygodnia pracy. Wskazała we wniosku, że ma to (...)
str. 61
2.
Wynagrodzenie za okres zwolnienia od pracy z tytułu opieki udzielonego w wymiarze godzinowym
Pracownica zatrudniona na 3/4 etatu wystąpiła z wnioskiem o udzielenie czterech godzin zwolnienia z tytułu opieki nad małoletnim dzieckiem. Czy zwolnienie to może być udzielone (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Czynności poprzedzające rozpoczęcie rocznej inwentaryzacji za 2023 r.
Jak co roku, począwszy od 1 października 2023 r., jednostki mogą rozpocząć prace inwentaryzacyjne dotyczące zapasów (inwentaryzacja w drodze spisu z natury) i rozrachunków oraz (...)
str. 64
2.
Dywidenda otrzymana przez spółkę będącą małym podatnikiem
Spółka z o.o. posiadająca status małego podatnika w 2022 r. nabyła udziały w innej spółce z o.o. W jaki sposób zaewidencjonować przychód z tytułu dywidendy (...)
str. 66
2.1.
Kodeksowe warunki wypłaty zysku
Zasady wypłat zysku wypracowanego w danym roku obrotowym przez spółkę z o.o. regulują przepisy art. 191-197 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.). Zgodnie z art. 191 (...)
str. 66
2.2.
Podział wyniku a zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Przypomnijmy, że podział lub pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. W przypadku jednostek zobowiązanych na podstawie art. 64 (...)
str. 67
2.3.
Podatek dochodowy z tytułu wypłaty dywidend
Dochody (przychody) z tytułu otrzymania dywidend, o ile nie korzystają ze zwolnienia od podatku (por. art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP), są opodatkowane podatkiem (...)
str. 67
2.4.
Ujęcie otrzymanej dywidendy w księgach rachunkowych
W myśl art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, przychody uzyskane z tytułu dywidend (udziałów w zyskach) zalicza się do przychodów finansowych. Co istotne, wartość (...)
str. 68
3.
Ustalenie ceny nabycia zakupionych towarów w przypadku świadczenia usług na rzecz dostawcy
Spółka X zajmująca się sprzedażą towarów kupuje je od innej spółki Y. Zakupy dokumentowane są fakturami. W przypadku udzielenia rabatu wystawiane są faktury korygujące. Czy (...)
str. 69
4.
Utworzenie kapitału zapasowego z zysku za 2022 r. oraz wykazanie hipotetycznych odsetek
Spółka z o.o. zamierza utworzyć kapitał zapasowy z zysku za 2022 r. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa przekazania zysku na kapitał oraz ustalonych w związku (...)
str. 70
4.1.
Utworzenie kapitału zapasowego
Kapitał zapasowy jest jednym z kapitałów własnych spółki z o.o. Generalnie tworzony jest dobrowolnie z wypracowanego zysku (por. art. 192 K.s.h.). Najczęściej jego utworzenie następuje (...)
str. 71
4.2.
Ustalenie hipotetycznych odsetek od zysku przekazanego na kapitał zapasowy
Koszt z tytułu hipotetycznych odsetek ustala się jako kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o (...)
str. 71
5.
Polityka rachunkowości w zakresie uproszczeń dotyczących amortyzacji niskocennych środków trwałych
Czy za dopuszczalny dla potrzeb bilansowych oraz podatkowych można uznać zapis zawarty w zasadach (polityce) rachunkowości dotyczący przyjęcia innego zakresu uproszczeń skutkujących jednorazowym rozliczeniem w (...)
str. 73
5.1.
Podatkowe zasady rozliczania wydatków na nabycie środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
W myśl definicji zawartych w ustawach o podatku dochodowym, nabyty lub wytworzony przez podatnika składnik majątku może zostać uznany za środek trwały, gdy stanowi jego (...)
str. 73
5.2.
Bilansowe zasady rozliczania wydatków na nabycie lub wytworzenie niskocennych środków trwałych
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.