Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (1176) z dnia 01.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Limit przychodów w najmie prywatnym u małżonków - wyjaśnienie Min. Fin.
Przychody z tzw. najmu prywatnego podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę. W (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ustawa o KSeF opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 11 sierpnia 2023 r., pod poz. 1598, opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 5
2.1.
Podwyższenie odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 sierpnia 2023 r., pod poz. 1586, została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 5
2.2.
Nagrody specjalne i jednorazowe świadczenia
Na mocy art. 2 ustawy nowelizującej do Karty Nauczyciela wprowadzono nową regulację przyznającą nauczycielom dodatkowe świadczenie w 2023 r. Jak wynika z nowego art. 92a (...)
str. 7
2.3.
Podwyższenie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia a podstawy wymiaru składek ZUS
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 sierpnia 2023 r., pod poz. 1574, opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na (...)
str. 8
3.
Zmiany w rozporządzeniu składkowym obowiązujące od 1 września 2023 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2023 r., pod poz. 1665, opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 sierpnia 2023 r. (...)
str. 8
4.
Kolejne przedłużenie terminu do zapłaty exit tax
W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 r., pod poz. 1611, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 9
5.
Mikrorachunek - zmiany w katalogu wpłat
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi (...)
str. 10
6.
Zmiany w SENT - doprecyzowanie katalogu produktów rolnych objętych systemem
W Dzienniku Ustaw z 11 sierpnia 2023 r., pod poz. 1596, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, (...)
str. 10
7.
Wysokość kary porządkowej i limit zastawu skarbowego na 2024 r.
Kara porządkowa W Monitorze Polskim z 14 sierpnia 2023 r., pod poz. 843, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie (...)
str. 11
8.
Nowe rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej dla zakładów pracy chronionej i przedsiębiorstw społecznych
W Dzienniku Ustaw z 9 sierpnia 2023 r., pod poz. 1573, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2023 r. w (...)
str. 12
9.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z 9 sierpnia 2023 r., pod poz. 1570, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Reklamacja - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u sprzedawcy
Podmioty gospodarcze, które dokonują sprzedaży wyrobów/towarów (dalej: towarów), są niekiedy zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji związanych z wadami zgłoszonymi przez ich nabywców. W ramach takiej reklamacji (...)
str. 13
1.1.
Reklamacja w świetle przepisów Kodeksu cywilnego
Reklamacja polega w praktyce na zwróceniu się do dostawcy, producenta, wykonawcy usługi w sprawie ujawnionych wad towaru, niedokładności w dostawie, w rachunku, w wykonaniu usługi (...)
str. 13
1.2.
Rozliczanie wydatków związanych z reklamacją towarów - dla celów VAT
Rozliczenie dla celów VAT reklamacji towarów uzależnione jest od tego, w jaki sposób reklamacja została "załatwiona", tj. czy doszło do naprawy towaru, jego wymiany na (...)
str. 15
1.3.
Wydatki związane z reklamacją towarów a koszty podatkowe sprzedawcy
W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w kosztach podatkowych wydatków związanych z reklamacją sprzedanych towarów. Sposób rozliczenia tych (...)
str. 16
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z reklamacją towarów
Także ewidencja księgowa operacji związanych z reklamacją uzależniona jest od końcowych postanowień i sposobu jej rozliczenia z klientem. Przypomnijmy, że w myśl prawa bilansowego przez (...)
str. 18
2.
Zaliczka na poczet zysku spółki komandytowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Spółki komandytowe wypłacają swoim wspólnikom w trakcie roku zaliczki na poczet przyszłego zysku. Rozliczenie tych zaliczek u wspólnika na gruncie PIT/CIT wzbudza wątpliwości, szczególnie w (...)
str. 20
2.1.
Wypłata wspólnikom zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej - podstawa prawna
W świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za (...)
str. 20
2.2.
Otrzymanie zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej - rozliczenie wspólników dla celów CIT/PIT
W sytuacji gdy wspólnicy spółki komandytowej (zarówno komandytariusze, jak i komplementariusze) otrzymają wypłatę zysku tej spółki, to po ich stronie powstaje z tego tytułu przychód, (...)
str. 21
2.3.
Ewidencja księgowa wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej
Dla celów bilansowych kwoty przeznaczone do wypłaty wspólnikom spółki komandytowej - tytułem zaliczki na poczet zysku - mogą być w naszej opinii ujmowane w księgach (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Dodatkowe badanie techniczne samochodu a pełne odliczenie VAT - wyrok WSA korzystny dla podatników
Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację i jego odnotowanie w dowodzie rejestracyjnym jest warunkiem jedynie formalnym (...)
str. 26
2.
Usługi doradcze świadczone na rzecz obcokrajowców a VAT - interpretacja KIS
Usługi doradcze świadczone na rzecz osób zamieszkujących na stałe poza terytorium Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, gdy łączą zawodowo lub osobiście obcokrajowca z (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zwrot VAT wynikający z bieżących zakupów i "starej" kwoty z przeniesienia
Od wielu lat jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy będę mógł wystąpić o zwrot VAT w terminie 60 dni na rachunek bankowy w deklaracji za sierpień (...)
str. 30
3.2.
Opłata za nieregulaminowe korzystanie z wynajmowanego środka transportu a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zajmuję się wynajmem rowerów. W regulaminie wskazałem, że poza standardową opłatą za wynajem zostanie pobrana opłata dodatkowa (np. w przypadku zgubienia (...)
str. 32
3.3.
Darowizna samochodu na rzecz członka rodziny - skutki podatkowe
Podatnik zamierza darować córce swój samochód. Jakie niesie to konsekwencje podatkowe u darczyńcy i u obdarowanego? Podatkowe skutki darowizny samochodu uzależnione są od okoliczności faktycznych. (...)
str. 34
3.4.
Gminne inwestycje drogowe a prawo do odliczenia VAT
Gmina (czynny podatnik VAT) będzie realizować zadanie mające na celu poprawę stanu technicznego dróg. W ramach projektu zostanie dokonana rozbiórka istniejących nawierzchni oraz wykonane zostaną (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Sposób wypełnienia informacji CIT-8ST i CIT/A - odpowiedź na interpelację poselską
Informacja CIT-8ST to informacja składana przez podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę. Informacja (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Utrata prawa do stosowania 9% stawki CIT w związku z przekroczeniem w trakcie roku limitu przychodów
Spółka z o.o. (mały podatnik CIT), której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, opłacała od początku miesięczne zaliczki na podatek dochodowy według 9% stawki (...)
str. 39
2.2.
Koszty transportu - koszty pośrednie czy bezpośrednie dla celów CIT?
Spółka z o.o. wykonała usługę kompleksową, na cenę której składał się m.in. koszt transportu urządzeń do nabywcy i ich montaż. Transport tych urządzeń został wykonany (...)
str. 41
2.3.
Faktury korygujące a nieujawnione operacje gospodarcze w spółce opodatkowanej estońskim CIT
Spółka z o.o. opodatkowana od 2022 r. estońskim CIT otrzymała w 2023 r., po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok, faktury korygujące koszty 2022 r., (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Koszty produkcji nowych opakowań zgodnie z zamówieniem klienta a ulga na ekspansję - interpretacja KIS
W ramach ulgi na ekspansję można odliczyć m.in. koszty poniesione na dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów. Zatem w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty ogólne (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wypłata środków pieniężnych występującemu ze spółki cywilnej wspólnikowi a PIT i składka zdrowotna
Wspólnik spółki cywilnej po wystąpieniu z tej spółki otrzymał środki pieniężne, na które składają się: zwrot wkładu oraz część wartości majątku wypracowanego w trakcie trwania (...)
str. 47
2.2.
Sprzedaż budynku wycofanego z działalności gospodarczej
Przedsiębiorca w 2010 r. zakupił do firmy budynek (zakup od osoby prywatnej). W 2023 r. budynek ten został wycofany z firmy i przekazany do najmu (...)
str. 49
2.3.
Wydatki przedsiębiorcy na wynajem mieszkania w miejscowości siedziby kontrahenta
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi informatyczne. Dochody z tej działalności opodatkowuje według skali podatkowej. Nawiązał on współpracę z klientem, dla którego (...)
str. 51
2.4.
Wypłata zapomogi losowej z ZFŚS a PIT
W naszym zakładzie pracy funkcjonuje ZFŚS. Z tego Funduszu wypłacimy pracownikowi tzw. zapomogę losową. Jaki jest limit zwolnienia z podatku w 2023 r. takiej zapomogi? (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja domków kempingowych przeznaczonych na wynajem - interpretacja KIS
Domki rekreacyjne przeznaczone na wynajem turystom, sklasyfikowane w rodzaju 109 "Domki kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem", podlegają amortyzacji podatkowej, a dokonywane odpisy (...)
str. 54
2.
Wydatki na wadliwy projekt środka trwałego
Jednostka zakupiła projekt na budowę środka trwałego. Okazało się jednak, że jest on wadliwy i nie istnieje możliwość jego poprawienia. W konsekwencji zakupiono kolejny projekt (...)
str. 55
VII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zwrot VAT nieodliczonego w latach ubiegłych a składka zdrowotna - interpretacja ZUS
Zwrot nieodliczonego podatku VAT, który uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, jako przychód z działalności gospodarczej powinien wpływać na podstawę wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy. (...)
str. 57
2.
Składki ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której opłaca za siebie do ZUS obowiązkowe składki społeczne na ogólnych zasadach (od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) oraz (...)
str. 59
3.
Wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy
W jaki sposób ZUS ustala podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego osobie prowadzącej działalność gospodarczą? Jaka jest wysokość tego zasiłku? Sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przekazanie niektórych danych w informacji o warunkach zatrudnienia
1) W informacji o warunkach zatrudnienia trzeba podać dane o składnikach wynagrodzenia i świadczeniach innych niż wskazane w umowie o pracę. Czy chodzi tu o (...)
str. 64
2.
Odpowiedzialność pracownika za uszkodzenie laptopa zabranego do domu bez wiedzy pracodawcy
Bez naszej wiedzy pracownik zabrał służbowego laptopa na weekend do domu, gdzie sprzęt ten został uszkodzony przez jego dzieci. Z informacji uzyskanej w serwisie wynika, (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Podwyższenie od 1 lipca 2023 r. odpisu na ZFŚS - ujęcie w księgach rachunkowych
Od 11 sierpnia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych (...)
str. 67
2.
Dopłaty otrzymane przez spółkę z o.o. od jej wspólników w celu pokrycia strat bilansowych
W praktyce, w następstwie ponoszenia strat bilansowych - dla zachowania zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań jednostki (np. spółki z o.o.) - może wystąpić konieczność jej (...)
str. 68
2.1.
Wnoszenie dopłat - regulacje kodeksowe
W przypadku poniesienia przez spółkę z o.o. w danym roku obrotowym straty bilansowej należy pamiętać o treści art. 233 § 1 K.s.h., zgodnie z którym, (...)
str. 68
2.2.
Ewidencja księgowa otrzymania dopłat na pokrycie strat oraz ich ewentualnego zwrotu
Strata bilansowa do czasu jej pokrycia może pozostawać w ewidencji księgowej po stronie Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Strata bilansowa np. za (...)
str. 69
2.3.
Skutki otrzymania dopłat w podatku dochodowym
Dopłat otrzymanych przez spółkę z o.o. nie zalicza się do przychodów podatkowych (por. art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o PDOP). Co jednak istotne, (...)
str. 71
3.
Obciążenie kontrahenta karą umowną - ujęcie księgowe
W związku z rażącym naruszeniem postanowień umownych spółka z o.o. odstąpiła od umowy z wykonawcą inwestycji budowlanej, w związku z czym przesłano pismo z oświadczeniem (...)
str. 72
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Dofinansowanie letnich wyjazdów małoletnich dzieci pracowników
Jednostka tworząca ZFŚS, zgodnie z postanowieniami zawartymi w regulaminie funduszu, uwzględniając kryterium socjalne, wypłaca swoim pracownikom dofinansowania do wypoczynku ich małoletnich dzieci. Wypłaty warunkowane są (...)
str. 74
4.2.
Odpisanie przedawnionego w latach ubiegłych zobowiązania o istotnej wartości
Podczas prac kontrolnych stwierdzono, że w 2022 r. uległo przedawnieniu zobowiązanie jednostki o wartości uznanej za istotną. Czy w takim przypadku odpisana kwota powinna zwiększyć (...)
str. 74
4.3.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. po ustawowym terminie
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2022 r., której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, nie zostało zatwierdzone w terminie do końca czerwca 2023 (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.