Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 10 (1161) z dnia 01.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi resortowe na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Podwyższone koszty pracownicze w razie wykonywania pracy zdalnej
Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W myśl art. 67 18 K.p., w brzmieniu obowiązującym (...)
str. 4
1.2.
Składka zdrowotna przy sprzedaży środków trwałych
Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie informowaliśmy o problemach z ustalaniem podstawy wymiaru składki zdrowotnej w sytuacji sprzedaży środka trwałego przez przedsiębiorcę opodatkowanego według skali podatkowej (...)
str. 4
1.3.
Podatkowe stawki amortyzacyjne w spółkach nieruchomościowych
Z odpowiedzi udzielonej naszemu Wydawnictwu przez Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wynika, że spółki nieruchomościowe mogą dla celów podatkowych ustalać wyższe stawki amortyzacyjne niż dla celów (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przedłużono termin rozliczania CIT za 2022 r. oraz wypełnienia niektórych obowiązków dotyczących estońskiego CIT
W Dzienniku Ustaw z 21 marca 2023 r., pod poz. 530, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów (...)
str. 8
2.
Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie urlopów rodzicielskich i innych uprawnień
Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych (...)
str. 8
3.
Skład VAT - nowa propozycja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT, przewidzianej w prawie unijnym. Skład VAT może (...)
str. 11
4.
Planowane zmiany w CIT/PIT dotyczące fundacji rodzinnej
W Biuletynie Informacyjnym nr 8 z 10 marca 2023 r. pisaliśmy o zasadach tworzenia i opodatkowania dla celów CIT/PIT fundacji rodzinnej oraz jej beneficjentów. Regulacje (...)
str. 11
5.
Projekty rozporządzeń dotyczące informacji o cenach transferowych
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekty - z dnia 13 marca 2023 r. - rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach (...)
str. 13
6.
Dostawa gazu, energii elektrycznej i przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych - odwrotne obciążenie VAT
W dniu 13 marca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Mocą tej ustawy nowelizującej (...)
str. 13
7.
Kasy rejestrujące - nowelizacja rozporządzeń
W Dzienniku Ustaw z 15 marca 2023 r., pod poz. 490, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Fotowoltaika w firmie - podatkowe i księgowe rozliczenie wytworzonej i pobranej energii
W artykule odnosimy się do podatkowego rozliczenia wytworzonej oraz pobranej energii przez prosumenta będącego przedsiębiorcą (czynnym podatnikiem VAT) zakładając, że produkcja energii z odnawialnych źródeł (...)
str. 17
1.1.
Rozliczanie nadwyżek energii wyprodukowanej przez prosumentów - net-metering i net-billing
Zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 ze (...)
str. 17
1.2.
Rozliczenie kosztów energii a VAT
Co do zasady, podatnikiem VAT jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ( (...)
str. 18
1.3.
CIT/PIT u prosumenta
Net-metering W praktyce duże wątpliwości budziło to, czy nadwyżki energii wprowadzane przez prosumenta do sieci dystrybucyjnej oraz rozliczane w ramach tzw. net-meteringu powodują powstanie po (...)
str. 21
1.4.
Rozliczenie energii dla celów podatku akcyzowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 ze zm.), (...)
str. 22
1.5.
Ewidencja księgowa procesu wytworzenia energii elektrycznej oraz jej sprzedaży
Wytwarzanie energii rozliczane jako działalność produkcyjna Przyjmuje się, że wytwarzanie energii elektrycznej m.in. przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych powinno być rozliczane przez prosumentów dla celów bilansowych (...)
str. 24
2.
Sprzedaż towaru/usługi - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które dokonują dostawy towaru lub wykonują usługi muszą ustalić, w którym momencie ich sprzedaż rozliczyć dla celów VAT i podatku dochodowego oraz jak (...)
str. 27
2.1.
VAT należny z tytułu sprzedaży towarów/usług
Aby właściwie rozliczyć VAT od sprzedaży towarów lub usług (także dokonanej na przełomie miesięcy), należy w pierwszej kolejności ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT (...)
str. 27
2.2.
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży towarów/usług
Moment powstania przychodu - zasada ogólna Zgodnie z zasadą ogólną, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (...)
str. 29
2.3.
Sprzedaż towarów/usług - ujęcie w księgach rachunkowych sprzedawcy
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży towarów czy świadczenia usług. Należy (...)
str. 31
IV.
PODATEK VAT
1.
Wybrane interpretacje KIS w zakresie VAT
1.1.
Przekazanie towarów w celach reklamowych a VAT
Przekazanie towarów w zamian za ich reklamę (np. w mediach społecznościowych) należy uznać za czynność odpłatną, która podlega opodatkowaniu VAT. W konsekwencji ich zakup uprawnia (...)
str. 32
1.2.
Prawo do odliczenia VAT od nabycia towaru w drodze licytacji komorniczej
Czynny podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury wystawionej przez komornika na zasadach ogólnych, pomimo że dłużnik został wykreślony z rejestru VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
JPK_VAT - usługi księgowe a kod GTU_12
Czy biuro księgowe świadczące wyłącznie usługi księgowe (bez doradztwa podatkowego) powinno w pliku JPK_VAT stosować kod GTU_12? Tak. Do usług księgowych, przedstawionych w pytaniu, należy (...)
str. 35
2.2.
Pożyczka dla udziałowca od spółki z o.o.
Wspólnik spółki z o.o. wypłacił sobie środki pieniężne z rachunku bankowego spółki. Uznano, że pobrane środki potraktowane zostaną jako pożyczka dla wspólnika od spółki. Przy (...)
str. 36
2.3.
Odliczanie VAT od rat leasingowych samochodu osobowego
Czynny podatnik VAT zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (wartość powyżej 150.000 zł). Podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu ani nie złożył VAT-26. Czy (...)
str. 39
2.4.
Nieodpłatne przekazanie dokumentacji projektowej na rzecz gminy - skutki w VAT i CIT
Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT jest właścicielem działki, na której zamierza zbudować - na potrzeby związane z prowadzoną działalnością opodatkowaną - budynek biurowo-magazynowy. (...)
str. 40
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Dochód wydatkowany na PFRON a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS
Dochód stanowiący równowartość wydatków poniesionych na PFRON jako wydatkowany na inne cele niż statutowe podlega opodatkowaniu CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż towaru częściowo opłacona kartą podarunkową - moment powstania przychodu
Spółka z o.o. sprzedaje karty podarunkowe uprawniające do ich realizacji w sklepach spółki w określonym terminie (dla celów VAT są to bony różnego przeznaczenia). W (...)
str. 44
2.2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych czynszu za najem za przyszłe miesiące
Spółka z o.o. otrzymała w styczniu 2023 r. fakturę za najem lokalu za marzec br. Czy ze względu na małą wartość czynszu, można go ująć (...)
str. 45
2.3.
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych - moment ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy
Spółka z o.o. zatrudnia pracowników produkcyjnych, którym wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca na koniec danego miesiąca. Wynagrodzenia te dla celów bilansowych składają się na koszt (...)
str. 47
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 można już wypełniać w systemie e-Deklaracje
Ministerstwo Finansów umożliwiło już podatnikom wypełnianie zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38 w systemie e-Deklaracje. Wcześniej takiej możliwości nie było, podatnicy mogli wypełniać je wyłącznie w (...)
str. 49
2.
Opieka naprzemienna a opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dzieci - interpretacja KIS
Rodzic sprawujący naprzemienną opiekę nad dziećmi nie ma prawa do preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Na powyższe nie ma wpływu to, że (...)
str. 49
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odliczanie wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej przez małżonków - korzystna zmiana stanowiska KIS
Podatnik poniósł wraz z żoną (pozostającą we wspólności majątkowej) wydatki na zakup pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. W zeznaniu podatkowym, w którym będzie rozliczał dochody (...)
str. 51
3.2.
Osiąganie przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem a wspólne rozliczenie z małżonkiem
W 2022 r. osiągnęłam przychody z pracy na etacie oraz z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem. Czy opodatkowanie ryczałtem wyklucza wspólne rozliczenie z małżonkiem? Nie. Osiąganie (...)
str. 53
3.3.
Sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie wspólnikowi składnika majątku spółki osobowej - skutki w PIT i VAT
W październiku 2022 r. spółka jawna będąca czynnym podatnikiem VAT wykupiła z leasingu operacyjnego i wprowadziła do ewidencji środków trwałych samochód osobowy. Wartość początkowa samochodu (...)
str. 55
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja oraz skutki likwidacji inwestycji w obcym budynku mieszkalnym - interpretacja KIS
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych dotyczy również inwestycji w obcych budynkach mieszkalnych stanowiących inwestycje w obcych środkach trwałych. Niezamortyzowana wartość początkowa likwidowanej inwestycji, niezależnie czy została (...)
str. 57
2.
Zakup programu komputerowego oraz jego rozliczenie w drodze konwersji
W 2022 r. spółka nabyła od swoich wspólników (polskich rezydentów podatkowych) majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego oraz know-how. Współtwórcami programu są wspólnicy. Program w (...)
str. 59
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS osoby prowadzącej działalność nierejestrową - stanowisko MRiT
Do końca lutego 2023 r. byłam zatrudniona na podstawie umowy zlecenia i z tego tytułu były opłacane za mnie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie (...)
str. 61
2.
E-zwolnienie pracownika i niższa pensja z etatu a składka na FP
Pracownik zatrudniony od stycznia 2023 r. na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy) jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości minimalnej 3.490 (...)
str. 63
3.
Roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej, gdy podatnik korzysta z ulgi B+R
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w 2022 r. osiągnął dochód w wysokości 300.000 zł. W zeznaniu podatkowym za 2022 r. będzie odliczał ulgę B+R w (...)
str. 64
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zmniejszenie zatrudnienia a wysokość odprawy ekonomicznej
W firmie jest zatrudnionych 35 pracowników. Obecnie, ze względu na problemy ekonomiczne, pracodawca będzie ograniczał zatrudnienie. Zamierza zwolnić 6 pracowników. Mają oni różny staż pracy (...)
str. 65
2.
Zmiana etatu w trakcie miesiąca - jak ustalić wysokość wynagrodzenia za ten miesiąc?
W trakcie miesiąca pracownikowi zmieniony zostanie obowiązujący go wymiar czasu pracy. Jak ustalić pobory za ten miesiąc, jeśli otrzymuje on stałe wynagrodzenie zasadnicze oraz naliczaną (...)
str. 67
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Usługa zafakturowana w 2022 r. a wykonana w 2023 r. - moment wykazania przychodu
Spółka w listopadzie 2022 r. podpisała umowę na wykonanie usługi budowlanej określając termin zakończenia prac na koniec 2022 r. Jednak ze względu na warunki pogodowe (...)
str. 68
1.1.
Usługi długoterminowe - szczególne zasady rozliczeń
Przychody i koszty z wykonania długoterminowych usług, tj. robót o umownym okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, które zostały w istotnym stopniu wykonane na dzień (...)
str. 69
1.2.
Zasady ogólne dotyczące usług realizowanych na przełomie lat obrotowych
Jak zaznaczono w pytaniu, zgodnie z umową (zawartą w listopadzie 2022 r.) realizacja usługi miała nastąpić do końca grudnia 2022 r., ale nastąpiła dopiero w (...)
str. 69
1.3.
Moment powstania przychodu
Bilansowa definicja przychodu została określona w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, przez przychody i zyski - rozumie (...)
str. 70
1.4.
Przychód przyszłych okresów ujęty jako rozliczenia międzyokresowych przychodów
Gdyby jednostka nie wystawiła faktury dotyczącej wykonywanych usług, w księgach rachunkowych księgowane byłyby wyłącznie koszty dotyczące prowadzonych robót i na koniec roku suma takich wydatków (...)
str. 71
2.
Nota podatkowa w przypadku spółki opodatkowanej estońskim CIT posiadającej status jednostki mikro
Od 2022 r. spółka podlega opodatkowaniu estońskim CIT. Jednocześnie jej organ zatwierdzający przyjął status jednostki mikro. W trakcie roku obrotowego w spółce wystąpiły opodatkowane wypłaty (...)
str. 73
2.1.
Jednostki zobowiązane do sporządzenia noty podatkowej
Notę podatkową mają obowiązek wypełnić jednostki sporządzające informację dodatkową według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, będące jednocześnie podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. (...)
str. 73
2.2.
Prezentacja informacji w nocie podatkowej
Jak już wskazano, notę podatkową sporządza się zgodnie ze strukturami logicznymi (schemami), czyli w formie ustrukturyzowanej. Określają one (schemy) szczegółowość sporządzanej noty podatkowej. W konsekwencji (...)
str. 74
3.
Otrzymanie faktury korygującej cenę energii za 2022 r. po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Jednostka otrzymała fakturę korygującą ceny energii za 2022 r. uznane za istotne. Czy uwzględniając fakt, że sprawozdanie finansowe za 2022 r. zostało sporządzone, korekty można (...)
str. 74
4.
Ewidencja zakupu mieszkania z zamiarem jego sprzedaży albo wynajmu
Spółka zakupiła od dewelopera mieszkanie. Na jakich kontach zaewidencjonować jego zakup przy założeniu jego przeznaczenia na sprzedaż, a na jakich w przypadku przekazania na wynajem? (...)
str. 75
5.
Korzystanie z informacji geologicznej - ewidencja opłaty
Spółka podpisała umowę ze Skarbem Państwa o korzystanie z informacji geologicznej. Celem umowy jest uzyskanie przez spółkę praw do korzystania z informacji geologicznej zawartych w (...)
str. 77
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.