Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Weszły w życie przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej
ZMIANA USTAWY Z dniem 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek (...)
str. 4
2.
Projekt ustawy regulującej sprawozdawczość organizacji pozarządowych
PROJEKT USTAWY Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z 25 czerwca 2021 r. ustawy o sprawozdawczości organizacji (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Rodzaje rabatów i ich charakterystyka
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają zasad rozliczania otrzymanych rabatów. Informacje na ten temat można znaleźć w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z (...)
str. 8
2.
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zasady rozliczania faktur korygujących koszty, w tym moment ujęcia otrzymanych rabatów, nie zostały określone wprost w przepisach ustawy o rachunkowości. W takiej sytuacji należy więc (...)
str. 9
3.
Podatkowe zasady korekty kosztów uzyskania przychodów
Dla celów podatku dochodowego, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów (w tym odpisu amortyzacyjnego) nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się (...)
str. 10
4.
Rozliczenie rabatu dotyczącego lat ubiegłych na przykładach liczbowych
W 2021 r. otrzymaliśmy od dostawcy rabat dotyczący towarów nabytych i sprzedanych w 2020 r. Jak powinniśmy rozliczyć ten rabat, jeśli w momencie otrzymania faktury (...)
str. 10
5.
Kurs waluty przyjęty do przeliczenia kwoty rabatu wyrażonej w walucie obcej
Ustawa o rachunkowości nie wskazuje wprost zasad przeliczenia na walutę obcą kwoty rabatu wyrażonej w walucie obcej. Z ogólnych zasad wyceny operacji wyrażonych w walucie (...)
str. 12
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Wydzielenie kont służących do ewidencji kosztów reprezentacji i reklamy
Chcemy wprowadzić zmiany w zakładowym planie kont, stanowiącym załącznik do polityki rachunkowości, polegające m.in. na wydzieleniu kont służących do ewidencji reprezentacji i reklamy. Na jakich (...)
str. 16
2.
Koszulki i bluzy z logo firmy zakupione dla pracowników
Spółka zakupiła dla swoich pracowników koszulki i bluzy z logo firmy. Pracownicy jeżdżą w nich na spotkania do klientów. Czy wydatki te ujmować w księgach (...)
str. 17
3.
Reklama na portalu internetowym jako koszt aktywowany poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe
Spółka wykupiła reklamę na portalu internetowym na 12 miesięcy (od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.). W czerwcu 2021 r. uregulowała należność za cały (...)
str. 19
4.
Zakup prezentu dla kontrahenta jednostki
Jednostka zakupiła prezent dla swojego klienta w celu podziękowania za dotychczasową współpracę oraz stworzenia z tym klientem dalszych pozytywnych relacji. Jak zaksięgować koszt poniesiony na (...)
str. 20
1.
Warunki uznania dowodów magazynowych za dowody księgowe
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą tych zapisów są dowody księgowe stwierdzające (...)
str. 22
2.
Struktura JPK_MAG służąca do raportowania dowodów magazynowych
W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków (...)
str. 23
3.
Charakterystyka wewnętrznych dowodów magazynowych
Dowód "PZ - Przyjęcie z zewnątrz" Dokumentem potwierdzającym przyjęcie z zewnątrz materiałów lub towarów do magazynu jest dowód "PZ - Przyjęcie z zewnątrz". Dokument PZ (...)
str. 23
4.
Przykłady operacji gospodarczych związanych z obrotem magazynowym
Przyjęcie z zewnątrz towarów do magazynu Ewidencja w księgach rachunkowych przyjęcia materiałów lub towarów do magazynu na podstawie dowodu PZ polega na zwiększeniu stanu konta (...)
str. 25
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wykonanie stalowej konstrukcji wzmacniającej dach w związku z montażem paneli fotowoltaicznych
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamontowała na dachu budynku administracyjnego instalację fotowoltaiczną. Przed montażem instalacji, pod dachem budynku wykonano stalową konstrukcję wzmacniającą, aby dach mógł (...)
str. 31
2.
Dotacja przeznaczona na budowę środka trwałego
W maju 2021 r. spółka otrzymała dotację na budowę biurowca (środka trwałego). Dotacja stanowi 80% wartości budynku. Jak ująć otrzymaną dotację w księgach rachunkowych? Dotację (...)
str. 32
3.
Sprzedaż środka trwałego objętego odpisem z tytułu trwałej utraty wartości
W naszych księgach figuruje środek trwały objęty odpisem z tytułu trwałej utraty wartości. Obecnie chcemy sprzedać ten środek trwały. Jak zaksięgować jego rozchód? Czy powinniśmy (...)
str. 34
4.
Koszty przeprowadzenia ekspertyzy technicznej stropu związane z montażem środka trwałego
Zakupiliśmy maszynę produkcyjną. Ze względu na jej montaż na wyższej kondygnacji budynku produkcyjnego, niezbędna jest ekspertyza nośności stropu. Czy koszt przeprowadzenia ekspertyzy technicznej stropu zwiększy (...)
str. 35
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Klasyfikacja długoterminowych aktywów finansowych
Długoterminowe aktywa finansowe należą do inwestycji długoterminowych. Ustawa o rachunkowości definiuje inwestycje jako aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających (...)
str. 36
2.
Przepisy regulujące zasady wyceny aktywów finansowych
W przypadku akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych (por. art. 3 ust. 1 pkt 42 ustawy o rachunkowości), czyli akcji i udziałów posiadanych w jednostkach (...)
str. 36
3.
Przeszacowanie długoterminowych aktywów finansowych na przykładach liczbowych
Jak stanowi art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości, skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych (inne niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja dochodów pochodzących z wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki
Szkoła podstawowa otrzymała na rachunek bieżący wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki, które zakupiła w latach 2019-2020. W jakim paragrafie powinna ująć takie wpłaty? W (...)
str. 41
2.
Ewidencja zaangażowania dotyczącego PPK
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W jakiej wartości powinniśmy księgować na koncie 998 zaangażowanie dotyczące PPK? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)
str. 41
3.
Klasyfikacja wydatków na zakup licencji na okres krótszy niż rok
Ośrodek pomocy społecznej zakupił licencję na oprogramowanie komputerowe na okres 12 miesięcy. Po tym okresie na to samo oprogramowanie zakupi kolejną licencję. Czy takie zakupy (...)
str. 42
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Bilansowe i podatkowe rozliczanie świadczeń urlopowych wypłacanych pracownikom
Nasza spółka w 2021 r. po raz pierwszy wypłaca pracownikom świadczenia urlopowe. Jak rozliczyć te świadczenia pod względem bilansowym i podatkowym?
str. 43
1.
Ustalanie i wypłacanie świadczeń urlopowych
Pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy (...)
str. 43
2.
Świadczenie urlopowe jako źródło przychodu ze stosunku pracy
Jak stanowi art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź (...)
str. 44
3.
Świadczenie urlopowe w kosztach podatkowych pracodawcy
Świadczenie urlopowe w aspekcie kosztów uzyskania przychodów należy oceniać w oparciu o ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22 ust. 1 updof i (...)
str. 45
4.
Ujęcie świadczeń urlopowych w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych świadczenia urlopowe obciążają koszty podstawowej działalności operacyjnej. Ewidencjonuje się je na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub na odpowiednim koncie (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Rozliczanie kosztów pośrednich w księgach dewelopera według KSR
Prowadzimy działalność deweloperską. W celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich wzięliśmy w leasing koparko-ładowarkę oraz zatrudniliśmy pracownika do jej obsługi. W jaki sposób rozliczać koszty paliwa zużytego (...)
str. 48
1.
Koszty pośrednie i bezpośrednie budowy w świetle prawa bilansowego
Ustawa o rachunkowości nie zawiera szczególnych regulacji w odniesieniu do działalności deweloperskiej. Wyjaśnienie głównych zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w działalności deweloperskiej, zgodnych z ww. ustawą, (...)
str. 48
2.
Rozliczanie kosztów pośrednich na poszczególne przedsięwzięcia deweloperskie
Do ewidencji pośrednich kosztów produkcji służy konto 52-1 "Koszty wydziałowe". Konto to w jednostkach budowlanych może nosić nazwę "Koszty ogólne budowy", gdyż ujmuje się na (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak rozliczyć wydatki poniesione na nową wersję oprogramowania?
Zakupiliśmy nową wersję oprogramowania komputerowego. Czy wydatki związane z tym zakupem zaliczyć do kosztów podstawowej działalności operacyjnej, czy ująć w księgach rachunkowych jako nową wartość (...)
str. 51
2.
Czy spółka z o.o. może pokryć stratę z kapitału zapasowego?
Jesteśmy spółką z o.o. Za 2020 r. ponieśliśmy stratę bilansową. Czy możemy ją pokryć kapitałem zapasowym? Rozstrzygając o pokryciu straty należy przestrzegać zapisów zawartych w (...)
str. 51
3.
Czy spółka, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, może później sporządzić sprawozdanie finansowe?
W naszej spółce rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy i obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Czy w odniesieniu (...)
str. 52
4.
W jaki sposób rozwiązać rezerwę utworzoną na nagrody jubileuszowe?
Nasza jednostka utworzyła w 2020 r. rezerwę na nagrody jubileuszowe dla pracowników produkcyjnych. W tym roku będziemy je wypłacać. Ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej prowadzimy (...)
str. 53
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Umorzenie subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej PFR 1.0
W maju 2020 r. w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 otrzymaliśmy środki w formie subwencji, które przeznaczyliśmy na pokrycie bieżących kosztów działalności w 2020 r. (...)
str. 54
1.1.
Ujęcie w księgach i bilansie środków otrzymanych w formie subwencji finansowej z PFR
Na wstępie przypominamy, że w tym roku w związku z COVID-19 termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. został wydłużony o 3 miesiące (dla (...)
str. 54
1.2.
Ogólne zasady ewidencji umorzonej subwencji, wykorzystanej na pokrycie kosztów bieżącej działalności
Otrzymana przez jednostkę subwencja finansowa z PFR podlega bezwarunkowo zwrotowi w wysokości 25%, a pozostała część (do 75%) może być umorzona po spełnieniu przez jednostkę (...)
str. 55
1.3.
Prezentacja w sprawozdaniu informacji o umorzeniu subwencji, które nastąpi w następnym roku obrotowym
W odniesieniu do sytuacji przedstawionej w pytaniu, gdy jednostka otrzymała decyzję o umorzeniu subwencji w 2021 r., odpisanie zobowiązania na dobro pozostałych przychodów operacyjnych powinno (...)
str. 56
2.
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych w okresie pandemii
Jesteśmy stowarzyszeniem wpisanym tylko do rejestru stowarzyszeń w KRS. Sprawozdania finansowe zatwierdzamy na walnym zgromadzeniu członków. Nasz rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W (...)
str. 57
3.
Refundacja kosztu zakupu okularów korekcyjnych
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Nie odliczamy VAT od faktur kosztowych. Czy faktura za zakup okularów powinna być wystawiona na zakład pracy, (...)
str. 59
4.
Sposób rozliczenia rabatów udzielonych najemcy w okresie obejmującym kilka lat obrotowych
Spółka zawarła umowę najmu budynku biurowego na okres 5 lat. W ramach rabatu przyznano najemcy ulgę w zapłacie w wysokości 99% za kwiecień i maj (...)
str. 59
5.
Osoby uprawnione do podpisania sprawozdania spółki z o.o. po zmianie w składzie wspólników
Wspólnicy spółki z o.o. przekazali aktem notarialnym w listopadzie 2020 r. udziały w spółce swoim małżonkom. W 2021 r. dokonano odpowiedniego wpisu do KRS. Kto (...)
str. 60
6.
Ustalenie ceny nabycia poszczególnych towarów zakupionych w pakiecie
Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową. W tym celu nabywa towary m.in. w formie pakietów zawierających 2 lub 3 różne produkty. Cena zakupu na fakturze (...)
str. 61
7.
Dokument będący podstawą zapisu w przypadku uiszczenia całej należności w formie zaliczki
W maju 2021 r. wpłaciliśmy na konto dostawcy zaliczkę w wysokości 100% wartości transakcji. Fakturę zaliczkową na kwotę 23,76 zł (w tym netto 19,32 zł (...)
str. 62
8.
Obowiązek badania sprawozdania spółki z o.o. powstałej z przekształcenia
W grudniu 2020 r. spółka akcyjna została przekształcona w spółkę z o.o. W tym samym miesiącu spółka przekształcona została wpisana do rejestru. Czy w przypadku (...)
str. 64
9.
Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego
Nasze stowarzyszenie prowadzi hospicjum. W rachunku zysków i strat według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości dla organizacji pozarządowych obowiązuje podział przychodów i kosztów (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.