Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024 r., godz. 7:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.297 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (494) z dnia 20.07.2019
Poradnik VAT
nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Już od 1 sierpnia 2019 r. nowe zasady stosowania oznaczeń literowych w kasach rejestrujących
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816), (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Status małego podatnika
W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług: a) u którego wartość (...)
str. 5
2.
Mały podatnik wykonujący czynności w ramach odwrotnego obciążenia
Ustawodawca definiując małego podatnika posłużył się pojęciem wartości sprzedaży. Przez sprzedaż - stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - należy rozumieć odpłatną (...)
str. 5
3.
Pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.190.2019.2.KB rozstrzygnął w jaki sposób należy ustalić limit małego podatnika przy (...)
str. 6
III.
Korygowanie deklaracji VAT
W praktyce zdarza się, że złożona przez podatnika deklaracja VAT nie zawiera prawidłowych danych, zgodnych z rzeczywistym przebiegiem transakcji. Błędy w złożonej przez podatnika deklaracji (...)
str. 7
1.
Ogólne zasady dotyczące złożenia korekty deklaracji VAT
» Komu przysługuje prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji VAT? Prawo do skorygowania złożonej deklaracji VAT wynika z art. 81 § 1 i 1a ustawy (...)
str. 8
2.
Kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe a prawo do złożenia korekty
Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Oznacza to, że (...)
str. 9
3.
Korekta deklaracji a kontrola celno-skarbowa
» Korekta złożona po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej (...)
str. 10
IV.
Przyspieszony zwrot VAT na rachunek bankowy w pytaniach i odpowiedziach
Podstawowym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy jest termin 60-dniowy, liczony od dnia złożenia deklaracji z wykazaną kwotą tej nadwyżki, (...)
str. 12
1.
Zapłata należności kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemów płatniczych on-line
Czy można uznać, że faktura została zapłacona za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli dokonano zapłaty kartą płatniczą lub za pośrednictwem przelewu internetowego? Zgodnie z art. 87 (...)
str. 12
2.
Płatność na konto faktora a prawo do zwrotu w terminie 25 dni
Czy zapłata należności z faktury na konto faktora, której wartość przekracza 15.000 zł, pozbawia podatnika prawa do zwrotu w terminie 25 dniowym na podstawie art. (...)
str. 14
3.
Rozliczenie zobowiązań w ramach kompensaty
W dniu 1 lipca 2019 r. spółka złożyła deklarację VAT-7 za czerwiec 2019 r. wykazując kwotę podatku do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 25 (...)
str. 14
V.
Sukcesja w spółkach prawa handlowego
Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629) reguluje jedynie zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem (...)
str. 15
VI.
Komornicy sądowi jako płatnicy VAT
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. (...)
str. 16
1.
Kiedy komornik sądowy jest zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku VAT?
W myśl art. 18 ustawy o VAT organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. (...)
str. 16
2.
Wystawianie faktur w imieniu dłużnika
Na podstawie art. 106c ustawy o VAT, organy egzekucyjne, określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu (...)
str. 18
3.
Zmiany w zakresie wywiązywania się przez komorników sądowych z obowiązków jako płatnika podatku VAT
Na dzień oddania do druku niniejszej publikacji w Senacie trwają prace nad ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 18
VII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Zakup towaru w ramach odwrotnego obciążenia - termin odliczenia VAT
W maju 2019 r. kupiłem pręty i płaskowniki, zaś fakturę z adnotacją "odwrotne obciążenie" otrzymałem w lipcu br. Czy aby rozliczyć tę transakcję muszę dokonać (...)
str. 19
2.
Brak sprzedaży a termin zwrotu VAT
Jestem rolnikiem, czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności kupiłem towary. Czy mogę (i jak długo) odliczać VAT naliczony z tytułu tych zakupów, jeśli jeszcze (...)
str. 20
3.
Obowiązek korekty VAT w ramach ulgi na złe długi
Termin płatności należności z faktury określono na 21 marca 2019 r., zatem 19 czerwca 2019 r. upłynął 90. dzień od tego terminu. Czy korekta VAT (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Doręczenie paragonu przy sprzedaży wysyłkowej
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 22
2.
Sprzedaż biletów on-line
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w nieprawomocnych orzeczeniach z dnia 8 kwietnia 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2042/18 oraz III SA/Wa 2043/18 orzekł, że: (...)
str. 23
1.
Od kiedy należy stosować nowe oznaczenia literowe na paragonach?
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuję przy użyciu kasy rejestrującej. W związku z nowymi regulacjami w zakresie kas, serwisant poinformował mnie (...)
str. 25
2.
Przyporządkowanie właściwych oznaczeń literowych do stawek VAT
Prowadzę sprzedaż towarów opodatkowanych stawką VAT w wysokości 23% oraz 8%. Czy mam obowiązek zaprogramować w kasie wszystkie wymienione w przepisie § 6 ust. 1 (...)
str. 26
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
X.
Planowane zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT podróżnym
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt z dnia 23 maja 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która wprowadzić ma (...)
str. 28
XI.
Rejestracja VAT UE dostawcy warunkiem zastosowania stawki 0% do WDT
Przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7, na terytorium państwa członkowskiego inne (...)
str. 29
1.
Warunki zwolnienia z VAT dostawy wewnątrzwspólnotowej
Wymóg rejestracji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych nie wynika wprost z dyrektywy w sprawie VAT. Jest to dodatkowy warunek wprowadzony przez polskiego ustawodawcę. Generalnie przepisy (...)
str. 29
2.
Rejestracja dostawcy jako podatnika VAT UE warunkiem zastosowania preferencji podatkowej
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że podatnik dokona dostawy na (...)
str. 30
3.
Wyrok NSA uzasadniający konieczność posiadania numeru VAT UE przez dostawcę
Należy zauważyć, że korzystne dla podatników orzeczenie TSUE w sprawie C-587/10 dotyczyło braku rejestracji VAT UE nabywcy i w tej kwestii polskie organy podatkowe zasadniczo (...)
str. 31
1.
Podmioty uprawnione do żądania zwrotu
O zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie unijnym ma prawo ubiegać się podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Podatek, o (...)
str. 33
2.
Forma i termin złożenia wniosku o zwrot VAT
Aby odzyskać podatek VAT zapłacony na terytorium innego państwa członkowskiego, podatnicy muszą złożyć stosowny wniosek. Zakres danych, jaki powinien się w tym wniosku znaleźć określa (...)
str. 34
3.
Skutki niedochowania terminu na złożenie dodatkowych wyjaśnień
Dotrzymanie terminu złożenia wniosku o zwrot podatku VAT jest niezwykle ważne. Termin ten określony w art. 15 dyrektywy 2008/9/WE, jest bowiem - zgodnie z wyrokiem (...)
str. 35
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Sposób deklarowania importu usług
Czy import usług od podatników z UE i spoza terytorium Unii wykazywany jest w różnych pozycjach deklaracji VAT-7 i polach JPK_VAT? W jakich sytuacjach import (...)
str. 36
2.
Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej przez podatnika zwolnionego z VAT
Jestem podatnikiem zwolnionym z opodatkowania z uwagi na niskie obroty. Dokonuję sprzedaży wysyłkowej ubranek dziecięcych do nabywców unijnych i spoza terytorium UE, zarówno będących podatnikami, (...)
str. 39
3.
Zakup towarów unijnych od kontrahenta spoza UE
Dokonaliśmy zakupu tonerów od firmy z siedzibą w Szwajcarii. Towar dostarczyła nam firma kurierska nie mamy dokumentów celnych a z dokumentów przewozowych wynika, że towar (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Powrót do zwolnienia z VAT - korekta odliczonego podatku
Na mocy art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, może (...)
str. 45
1.
Obowiązki podatnika powracającego do zwolnienia z VAT
Podatnik, który chce powrócić do zwolnienia z VAT, ma obowiązek złożenia aktualizacji druku VAT-R w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana. (...)
str. 45
2.
Zasady korekty podatku VAT odliczonego przed powrotem do zwolnienia
W przypadku powrotu do zwolnienia z VAT podatnik ma obowiązek korekty podatku VAT odliczonego od zakupu towarów (usług), które - po rezygnacji z rozliczania VAT (...)
str. 46
3.
Zmiany w zakresie korekty wieloletniej dokonywanej w związku z powrotem do zwolnienia
Na dzień oddania do druku niniejszej publikacji w Senacie trwają prace nad ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 47
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Umowa leasingu w świetle ustawy o VAT
Umowa leasingu określona jest w art. 709 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze (...)
str. 48
1.
Rozliczanie VAT przy umowie leasingu operacyjnego
W świetle przepisów ustawy o VAT leasing operacyjny jest usługą. Obowiązek podatkowy przy usłudze leasingu operacyjnego powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 (...)
str. 48
2.
Leasing kapitałowy - moment powstania obowiązku podatkowego
Na gruncie przepisów ustawy o VAT wydanie towaru leasingobiorcy na podstawie umowy leasingu kapitałowego (finansowego) uznawane jest za dostawę towaru. Zgodnie bowiem z art. 7 (...)
str. 49
3.
Termin odliczenia VAT naliczonego przez leasingobiorcę
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)
str. 50
4.
Odliczanie podatku VAT od leasingu samochodów
Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia tylko 50% kwoty podatku (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Szacunkowe ustalenie prewspółczynnika - wzór wniosku
Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT mogą odliczać podatek naliczony od wydatków związanych (bezpośrednio bądź pośrednio) z czynnościami opodatkowanymi. (...)
str. 52
1.
Jakie podmioty zobowiązane są do stosowania prewspółczynnika?
Odliczanie podatku VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika dotyczy podmiotów, które dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych (...)
str. 52
2.
Ustalenie prewspółczynnika w formie protokołu
W sytuacji gdy podatnik wykonuje oprócz działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT również działalność pozostającą poza zakresem tego podatku, ma on obowiązek ustalenia na podstawie danych (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Zmiana surowca zużywanego do produkcji energii cieplnej a obowiązki w zakresie podatku akcyzowego
Nasze przedsiębiorstwo (sp. z o.o.) zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplej, która obecnie jest produkowana w jednym źródle stanowiącym naszą własność. Surowcem zużywanym do (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Konsekwencje otrzymania zapłaty należności za kilka faktur w systemie split payment
Kontrahent zapłacił jednym przelewem za dwie faktury w systemie podzielonej płatności. Czy po stronie dostawcy towaru powstaną negatywne konsekwencje z tego tytułu? Czy dostawca towaru (...)
str. 57
2.
Opodatkowanie przekazania samochodu osobowego na cele osobiste wspólnika
Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego dwuosobowa spółka cywilna zamierza wykupić samochód osobowy od leasingodawcy i od razu przekazać ten pojazd na cele osobiste wspólnika. Czy (...)
str. 58
3.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z integracją pracowników
Spółka zorganizowała spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla pracowników, podczas którego odbyły się warsztaty barmańskie. W ramach warsztatów miał miejsce pokaz przygotowania drinków, zawody w ich przyrządzaniu oraz (...)
str. 59
4.
Zasady dokumentowania rabatu cenowego oraz rekompensaty
Zakupiliśmy surowiec do produkcji, ale nie spełniał on parametrów jakościowych. W związku z tym ilość zużytego surowca musiała być zwiększona. Dostawca zadeklarował, że pokryje koszty (...)
str. 61
5.
Kaucja za opakowania zwrotne - rozliczenie VAT
Sprzedajemy mięso w pojemnikach (opakowaniach zwrotnych). Nie zawieramy pisemnych umów z kontrahentami, ale na fakturze zamieszczamy informację o kwocie kaucji za opakowanie (w przypadku jego (...)
str. 62
6.
Obowiązki podatkowe związane z najmem nieruchomości po likwidacji działalności w CEIDG
Jestem podatnikiem VAT czynnym. W czerwcu 2018 r. zlikwidowałem działalność zgłoszoną w CEIDG, ale nie złożyłem formularza VAT-Z. Nadal jako osoba prywatna wynajmuję nieruchomość na (...)
str. 63
7.
Najem żurawia samochodowego z operatorem
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i świadczy usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Przy realizacji kontraktów korzysta z usług podwykonawców. Czy kontrahent (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o podatku akcyzowym
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 czerwca 2019 r., pod poz. 1123, opublikowana została ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.