Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.004 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 11 (491) z dnia 10.06.2019
Obrót nieruchomościami w świetle ustawy o VAT
Dodatek nr 9
do Poradnika VAT nr 11
z dnia 10.06.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
DOSTAWA BUDYNKÓW I LOKALI
1.
Stawka VAT przy sprzedaży obiektów budowlanych
Dostawa obiektów budowlanych lub ich części (z wyjątkiem obiektów budownictwa mieszkaniowego i lokali mieszkalnych) zasadniczo podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. obecnie 23%. W stosunku (...)
str. 3
1.1.
Zabudowa bliźniacza i szeregowa
Budynki mieszkalne jednorodzinne mogą być budynkami wolno stojącymi, ale też budynkami w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Jak stanowi bowiem art. 3 pkt 2a ustawy z (...)
str. 4
1.2.
Budynek mieszkalny i garaż
Ustalenie właściwej stawki VAT dla dostawy budynku mieszkalnego wraz z garażem wymaga analizy okoliczności, w ramach których dochodzi do sprzedaży nieruchomości. Istotne znaczenie w tej (...)
str. 5
1.3.
Mieszkanie wraz z miejscem postojowym
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych przyjmują, że sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przypisanym do niego prawem do korzystania z miejsca postojowego stanowi jedną czynność, (...)
str. 7
1.4.
Sprzedaż nowych lokali mieszkalnych w domu studenta
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2018 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.587.2018.1.MMA stwierdził, iż dostawa samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach (...)
str. 7
1.5.
Lokal mieszkalny wraz z wyposażeniem
Z art. 47 § 1-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) wynika, że (...)
str. 8
2.
Zwolnienie z VAT dostawy używanego budynku
Dokonując sprzedaży używanego obiektu budowlanego lub jego części należy rozstrzygnąć, czy można w tym przypadku zastosować zwolnienie z VAT, czy też nie. Mocą art. 43 (...)
str. 8
2.1.
Definicja "pierwszego zasiedlenia"
Kwestionowana przez NSA niezgodność definicji "pierwszego zasiedlenia" z dyrektywą w sprawie VAT została potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 16 (...)
str. 8
2.2.
Ulepszenie budynku w rozumieniu ustawy o VAT
Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia "ulepszenie" odwołując się w tym zakresie do przepisów o podatku dochodowym. W myśl art. 22g ust. 17 ustawy z (...)
str. 10
2.3.
Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy dostawie używanej nieruchomości
Podatnicy sprzedający używane nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 10-11, mają w pewnym zakresie możliwość wyboru: czy opodatkować sprzedawaną nieruchomość, czy też nie. Podatnik może (...)
str. 12
3.
Podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy w przypadku dostawy nieruchomości
Art. 29a ust. 8 ustawy o VAT stanowi, iż w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, (...)
str. 14
II.
DOSTAWA GRUNTÓW
1.
Stawka VAT przy sprzedaży gruntu niezabudowanego
Sprzedaż gruntu niezabudowanego, co do zasady, podlega opodatkowaniu stawką podstawową 23%. Jeśli jednak teren niezabudowany nie jest terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 (...)
str. 14
2.
Sprzedaż gruntu, który został zabudowany przez dzierżawcę
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2018 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.93.2018.1.AKR rozstrzygnął problem dotyczący opodatkowania VAT transakcji sprzedaży gruntu, na którym (...)
str. 15
2.1.
Dostawa nieruchomości na rzecz dzierżawcy
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Sprzedaż w rozumieniu tego przepisu ma (...)
str. 16
2.2.
Sprzedaż działki osobom trzecim
Gmina rozpatrywała również możliwość sprzedaży działki zabudowanej pawilonem handlowym osobom trzecim. W takim przypadku gmina dokona zwrotu wartości nakładów na rzecz dzierżawcy w kwocie stanowiącej (...)
str. 17
III.
WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI A VAT
W myśl art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), (...)
str. 17
1.
Czy wywłaszczenie jest czynnością podlegającą ustawie o VAT?
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, czynność polegająca na przeniesieniu z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu (...)
str. 17
2.
Stawka VAT na wywłaszczany grunt
Opodatkowanie dostawy gruntu, co do zasady podlega opodatkowaniu stawką podstawową 23%. Jednak na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolnieniu z (...)
str. 18
IV.
KOREKTA PODATKU VAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI
Ze zmianą przeznaczenia wykorzystywanych w działalności gospodarczej towarów mamy do czynienia wówczas, gdy towar został przykładowo zakupiony do czynności opodatkowanych, jednak po pewnym czasie zostanie (...)
str. 19
1.
Sprzedaż nieruchomości w okresie korekty
Podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest do korekty VAT, jeśli odliczał podatek naliczony od jej zakupu. Z chwilą bowiem wydania (...)
str. 19
2.
Korekta VAT od wydatków poniesionych na ulepszenie nieruchomości
Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek skorygowania podatku VAT (odliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na ten budynek) w sytuacji, (...)
str. 20
3.
Sprzedaż budynku po remoncie
W przypadku korekty podatku VAT odliczonego od zakupów związanych z remontem budynku, nie ma podstaw do zastosowania art. 91 ust. 7a ustawy o VAT odnoszącego (...)
str. 20
V.
SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA
W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) (...)
str. 21
1.
Czynności wykonywane przez spółdzielnię mieszkaniową a podatek VAT
W art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiując dostawę jako przedmiot opodatkowania tym podatkiem, ustawodawca wymienia m.in.: ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, (...)
str. 21
2.
Utrata tytułu prawnego do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewidują przypadki, w których ustaje członkostwo w spółdzielni. Może zdarzyć się tak, że mimo tego, korzystający nadal będzie zajmował lokal (...)
str. 22
3.
Przekształcenia spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, czynność przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jak również przeniesienie (...)
str. 23
VI.
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana, o (...)
str. 23
1.
Zarząd nieruchomością wspólną nie podlega ustawie o VAT
Wspólnota mieszkaniowa, nabywając towary i usługi dla celów nieruchomości wspólnej, nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli lokali. W takiej bowiem sytuacji działa ona w (...)
str. 24
2.
Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik VAT
Wspólnota mieszkaniowa nabywając towary i usługi (głównie media) w celu zaopatrzenia poszczególnych lokali wchodzących w jej skład dokonuje czynności w swoim imieniu, ale na rzecz (...)
str. 24
3.
Odsprzedaż mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych dość jednolicie przyjmują, że dostawa mediów do poszczególnych lokali mieszkalnych jest czynnością związaną z nieruchomościami i w konsekwencji, obrót (...)
str. 25
VII.
STAWKA VAT NA USŁUGI BUDOWLANE
Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżoną do wysokości 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy (...)
str. 26
1.
Roboty budowlane wykonywane poza budynkiem mieszkalnym
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że prawo do zastosowania 8% stawki VAT występuje wówczas, gdy usługa dotyczy obiektu budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, (...)
str. 27
2.
Sprzedaż dokumentacji projektowej wraz z usługą budowlaną
W praktyce częste są przypadki sprzedaży usługi budowlanej wraz z usługą opracowania dokumentacji projektowej. Czy można te transakcje potraktować jako kompleksową usługę budowlaną podlegającą opodatkowaniu (...)
str. 28
VIII.
ROZLICZANIE USŁUG BUDOWLANYCH W RAMACH ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
Zasadą jest, że podatek VAT od dostawy towaru czy wykonanej usługi rozlicza sprzedawca. Wystawia on wówczas na rzecz nabywcy będącego przedsiębiorcą fakturę z wykazaną stawką (...)
str. 29
1.
Identyfikacja usług podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia
Zasady stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych przedstawiło Ministerstwo Finansów w broszurze z dnia 17 marca 2017 r., zamieszczonej na stronie internetowej ( (...)
str. 33
2.
Definicja pojęcia "podwykonawca"
Podatnik świadczący usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, zanim zastosuje wobec tych usług mechanizm odwrotnego obciążenia ustalić powinien, czy świadczy (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.