Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 r., godz. 11:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 41.787 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (482) z dnia 20.01.2019
Poradnik VAT
nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Które wierzytelności z 2018 r. można skorygować po 90 dniach?
Na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Zastosowanie skonta a korekta deklaracji VAT - odpowiedź MF na zapytanie Wydawnictwa
Od 1 lipca 2018 r. podatnicy VAT mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Wiąże się to m.in. z możliwością zmniejszenia przez nich kwoty zobowiązania podatkowego VAT (...)
str. 5
III.
Wyrok TSUE w sprawie opodatkowania zaliczki otrzymanej na poczet usługi turystycznej
W obecnie obowiązujących przepisach brak jest szczególnych regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług turystyki co oznacza konieczność stosowania w tym zakresie zasad ogólnych. (...)
str. 6
1.
Warunki zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z kolei tereny (...)
str. 8
2.
Dostawa gruntu zakupionego od rolnika
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług mechaniki pojazdowej i jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2008 r. zakupiłem od rolnika ryczałtowego grunt rolniczy (nie odliczyłem z (...)
str. 10
3.
Sprzedaż budynku magazynowego przez spółdzielnię
Spółdzielnia zamierza sprzedać budynek magazynowy (wraz z gruntem), który został wybudowany prawdopodobnie w 1947 r., a nabyty przez spółdzielnię w 1978 r. Po wykonaniu niewielkich (...)
str. 11
4.
Podatek należny w przypadku pierwszego zasiedlenia wynajmowanego lokalu
Spółdzielnia mieszkaniowa wybudowała blok mieszkalny, w którym jeden lokal przeznaczono na cele użytkowe. Lokal ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Po trzech miesiącach od (...)
str. 11
1.
Faktury krajowe wystawiane w walucie obcej
Wystawiamy kontrahentom krajowym faktury dokumentujące dostawę towarów w walucie obcej. Kwotę podatku VAT wykazujemy w złotówkach. Według jakiego kursu walut należy dokonywać stosownych przeliczeń? Podatnicy (...)
str. 12
2.
Dokumentowanie sprzedaży fakturą zbiorczą
W prowadzonej działalności sprzedaję towary w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia. Sprzedaż dla konkretnego klienta (dokonaną w ciągu danego miesiąca) dokumentuję zbiorczą fakturą. Jaką datę sprzedaży (...)
str. 13
3.
Dane na fakturze VAT RR
Czy na wystawianych przeze mnie fakturach VAT RR należy zamieszczać oznaczenie oryginał/kopia? W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a sprzedawcą rolnik ryczałtowy (o (...)
str. 14
VI.
Prawo dokonania korekty przez wierzyciela - wybrana problematyka
Zasady rozliczenia podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (tzw. ulga na złe długi), regulują przepisy art. 89a ustawy o VAT. W obrocie gospodarczym dochodzi (...)
str. 14
1.
Niezgodność przepisów krajowych z unijną dyrektywą - pytania prejudycjalne do TSUE
Czy ograniczenia dotyczące obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego wynikające ze spełnienia warunków wynikających z art. 89a ust. 2 ustawy o VAT są zgodne z (...)
str. 15
2.
Ulga na złe długi a prawo do zwrotu różnicy podatku
Wierzyciel zamierza skorzystać z prawa do zastosowania ulgi na złe długi, w związku z czym skorygowane zostaną deklaracje za 2018 r. W ostatniej korygowanej deklaracji (...)
str. 17
VII.
Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych
Od 18 kwietnia 2019 r. (z pewnymi wyjątkami) zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach (...)
str. 18
VIII.
Opodatkowanie świadczeń placówek oświatowych a VAT - wyrok WSA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w nieprawomocnym wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r., nr I SA/Go 472/18 orzekł, iż: W odniesieniu do pracowników (...)
str. 19
IX.
Sprzedaż nowych lokali mieszkalnych w domu studenta
Dostawa obiektów budowlanych lub ich części zasadniczo podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej - 23%. W stosunku do budynków, budowli lub ich części w szczególnych przypadkach (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2019 r.
W "Poradniku VAT" nr 1 z 2019 r. artykuł "Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących" został opracowany na podstawie projektu zamieszczonego (...)
str. 23
1.
Podmioty korzystające ze zwolnienia z ewidencjonowania
1.1. Zwolnienie ze względu na wysokość osiąganych obrotów W 2019 r. limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub (...)
str. 23
1.1.
Zwolnienie ze względu na wysokość osiąganych obrotów
W 2019 r. limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych dla podatników kontynuujących działalność wynosi 20.000 (...)
str. 23
1.2.
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotów ze względu na strukturę sprzedaży
» Podatnicy kontynuujący w 2019 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się (...)
str. 25
2.
Czynności przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania
W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. bez względu na wysokość (...)
str. 27
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Formaty unijnych numerów VAT UE
Obowiązek zarejestrowania dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych ciąży na podatnikach, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami z państw Unii Europejskiej. Nawet jeśli podatnik nie będzie dokonywał (...)
str. 28
XII.
Wywóz własnych towarów montowanych w innym państwie UE
Nasza firma utworzyła oddział w Czechach, gdzie wykonuje montaż elementów kotłowych. Czy dostarczanie do Czech materiałów z naszego polskiego magazynu należy uznać za WDT i (...)
str. 30
1.
Wywóz towarów na rzecz konkretnego nabywcy
Z treści pytania nie wynika, czy montaż kotłów na terytorium Czech dokonywany jest pod konkretne zlecenie innego podatnika, czy realizowany jest dla własnych potrzeb czeskiego (...)
str. 30
2.
Przemieszczanie własnych towarów do zagranicznego oddziału
Jeśli Czytelnik zdecyduje się na wywóz własnych towarów do Czech i wywóz ten nie jest związany z żadną konkretną dostawą ani zamówieniem, konieczne będzie opodatkowanie (...)
str. 31
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Zaimportowanie i sprzedaż towarów w innym państwie unijnym
Dokonaliśmy zakupu towarów w Etiopii. Zostały one przez nas zaimportowane do Szwajcarii a następnie przewiezione do Francji gdzie dokonaliśmy ich sprzedaży francuskiemu nabywcy. Jak prawidłowo (...)
str. 32
2.
Dostawa towarów nabywcy zarejestrowanemu dla potrzeb VAT w dwóch państwach UE
Nasz klient z Niemiec otworzył belgijski oddział i teraz dostarczamy nasze towary bezpośrednio do Belgii. Jak należy ujmować taką transakcję w deklaracji podatkowej i który (...)
str. 34
3.
Usługi montażu maszyn świadczone w innym państwie UE
Dokonuję montażu maszyn w halach produkcyjnych na terytorium Niemiec. Montaż jest skomplikowany i trwa trzy miesiące. Usługi świadczę na rzecz firm niemieckich ale sporadycznie, również (...)
str. 36
4.
Wykonanie usługi przed rejestracją VAT UE
Podpisałem z firmą brytyjską umowę na świadczenie usług. Złożyłem formularz VAT-R, w którym poinformowałem o rejestracji dla potrzeb VAT i transakcji wewnątrzwspólnotowych w dniu 2 (...)
str. 38
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Jak dokonać rocznej korekty VAT odliczanego proporcjonalnie za 2018 r.?
W myśl art. 91 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, którzy w 2018 r. odliczali (...)
str. 40
1.
Korekta podatku VAT odliczanego przy zastosowaniu proporcji obrotu
Zasady dokonania rocznej korekty podatku VAT uzależnione są od rodzaju towarów i usług, które były nabywane w trakcie 2018 r. W odniesieniu do towarów i (...)
str. 40
2.
Roczna korekta VAT z uwzględnieniem prewspółczynnika
W niektórych przypadkach podatnicy VAT dokonują zakupu towarów i usług, które wykorzystują zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność (...)
str. 42
3.
Checklista - roczna korekta VAT naliczonego za 2018 r.
√ Sprawdź, czy w 2018 r. odliczałeś VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika (zakupy związane z działalnością opodatkowaną i nieopodatkowaną) i jaki prewspółczynnik stosowałeś. √ Sprawdź czy (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Kto może stosować mechanizm podzielonej płatności?
System podzielonej płatności został uregulowany w przepisach art. 108a-108d ustawy o VAT. Polega on na rozdzieleniu płatności za nabyte towary/usługi w ten sposób, że zapłata (...)
str. 45
2.
Zasady realizacji przelewu w systemie split payment
W myśl art. 108a ust. 2 ustawy o VAT, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że: 1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty (...)
str. 45
3.
Rachunek VAT dla przedsiębiorcy
Rachunek VAT otwarty został przez bank lub SKOK dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Otwarcie rachunku VAT jest (...)
str. 46
4.
Korzyści ze stosowania split payment
W stosunku do podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności nie mają zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności zawarte w art. 105a ust. 1 a także regulacje dotyczące (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Formularz VAT-Z przy likwidacji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną
Jednym z podstawowych obowiązków podatnika, który zaprzestał wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT jest konieczność sporządzenia spisu z natury towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Nowe zasady zwrotu akcyzy od zakupu paliwa rolniczego w 2019 r.
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. (...)
str. 50
1.
Wyliczenie kwoty zwrotu akcyzy
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu i ustalany jest on jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu (...)
str. 50
2.
Wniosek o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego
Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku (...)
str. 51
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Faktura korygująca in plus do wcześniej wystawionej korekty in minus
Dokonaliśmy sprzedaży towaru i wykazaliśmy tę transakcję w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2018 r. Następnie 30 lipca 2018 r. w związku z udzielonym rabatem wystawiliśmy (...)
str. 53
2.
Sprzedaż samochodu zakupionego w systemie VAT marża
Na potrzeby prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej w grudniu 2017 r. nabyłam używany samochód osobowy (środek trwały). Nabycie było potwierdzone fakturą VAT marża. Czy obecnie przy (...)
str. 54
3.
Brak zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym a wysokość odliczenia VAT
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiliśmy samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który posiada jeden rząd siedzeń. Od sprzedającego otrzymaliśmy ksero jego (...)
str. 55
4.
Sprzedaż materiałów nabytych na potrzeby działalności zwolnionej z VAT
Zamierzam sprzedać materiały, które wykorzystywałem wyłącznie na cele działalności zwolnionej przedmiotowo z VAT (przy ich nabyciu nie odliczyłem VAT). Czy w przypadku ich sprzedaży mogę (...)
str. 57
5.
Dostawa materiałów budowlanych wraz z montażem a mechanizm odwrotnego obciążenia
Podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą na dostawę i montaż wibroizolatorów sprężynowych dla potrzeb bloku gazowo-parowego. Z podpisanej umowy wynika, iż prace budowlano-montażowe stanowią 7,73% wartości (...)
str. 57
6.
Przekazanie ulepszonej ruchomości na potrzeby osobiste
Jestem podatnikiem podatku VAT. W 2016 r. zakupiłem środek trwały (ruchomość) o wartości 50.000 zł. Sprzedawcą była osoba fizyczna, w związku z czym nie miałem (...)
str. 59
7.
Świadczenie usługi wraz z materiałem - sposób dokumentowania
Prowadzę działalność w zakresie naprawy samochodów ciężarowych. Do wykonania tej usługi zużywam zakupione wcześniej części. W jaki sposób należy udokumentować taką transakcję sprzedaży, tj. czy (...)
str. 60
8.
Złomowanie towarów a utrata prawa do odliczenia VAT
Z dniem 2 stycznia 2019 r. przejęliśmy spółkę. W ramach połączenia przejęliśmy towary znajdujące się w magazynie spółki przejmowanej, w tym urządzenia techniczne oraz narzędzia. (...)
str. 62
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r., pod poz. 2433, opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 64
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie PKWiU
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r., pod poz. 2440, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 64
3.
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2018 r., pod poz. 2519, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie (...)
str. 64
4.
Zmiana rozporządzenia w sprawie przesyłania ksiąg podatkowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2018 r., pod poz. 2501, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 65
5.
Zmiana przepisów dotyczących podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2018 r., pod poz. 2404, opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.