Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 24 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2024 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (497) z dnia 10.09.2019
Poradnik VAT
nr 17 (497) z dnia 10.09.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Nowy elektroniczny wykaz podatników VAT - wyjaśnienia MF
Już podczas prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 4
II.
Uchwalono ważne zmiany zasad rozliczania VAT
Na mocy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa na dzień (...)
str. 5
III.
Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzoną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 6
1.
Kody identyfikujące niektóre towary i usługi jako elementy ewidencji sprzedaży
Zgodnie z projektem ww. rozporządzenia od 1 kwietnia 2020 r. ewidencja sprzedaży zawierać będzie m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług oraz oznaczenia (...)
str. 6
2.
Ewidencja zakupu - nowe oznaczenia dowodów nabycia
Ewidencja zakupu, w odróżnieniu od ewidencji sprzedaży, nie będzie posiadała specjalnych oznaczeń identyfikujących nabycie poszczególnych towarów czy usług. Jednakże wprowadzony zostanie obowiązek odpowiedniego oznaczania dowodów (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Od 1 września 2019 r. nowe zasady wykreślania podatnika z rejestru VAT
Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 96 (...)
str. 9
1.
Wykreślenie z rejestru związane z rozliczaniem podatku VAT
Na mocy art. 96 ust. 9a ustawy, wykreśleniu podlega również podatnik, który: 1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (...)
str. 9
2.
Warunki przywrócenia podmiotu do rejestru podatników VAT
Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2019 r. brzmieniem art. 96 ust. 9h ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT (...)
str. 11
V.
Istotne zmiany w ustawie o VAT w 2019 R. i 2020 r.
W dniu 9 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania (...)
str. 11
1.
Nowe prawa i obowiązki podatników VAT od 1 listopada 2019 r.
1.1. Obowiązkowy split payment Obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte faktury, których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł (lub jej równowartość) dokumentujące transakcje, których przedmiotem (...)
str. 12
1.1.
Obowiązkowy split payment
Obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte faktury, których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł (lub jej równowartość) dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi (...)
str. 12
1.2.
Wiążąca informacja stawkowa
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy będą mogli złożyć wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) w przypadku wątpliwości co do właściwej stawki VAT na (...)
str. 13
1.3.
Obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz (...)
str. 14
2.
NIP na paragonach od 1 stycznia 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości (...)
str. 15
3.
Od 1 kwietnia 2020 r. nowy system stawek VAT oraz JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców
» Nowa matryca stawek VAT Od 1 kwietnia 2020 r. będzie obowiązywał nowy system stawek VAT, oparty na Nomenklaturze scalonej (CN) w odniesieniu do towarów (...)
str. 15
4.
Nowy JPK_VAT dla wszystkich podatników od 1 lipca 2020 r.
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich związki będą zobowiązani do składania nowego, przekształconego pliku (...)
str. 16
VI.
Brak należytej staranności przy zawieraniu transakcji - korzystne dla podatników orzecznictwo sądowe
Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz NSA wynika, że organy podatkowe mogą odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT, jeżeli obiektywne przesłanki wskazują, że wiedział (...)
str. 17
1.
Sprawdzanie tożsamości osoby dokonującej sprzedaży towaru
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w nieprawomocnym wyroku z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 218/19 stwierdził, że: Nabywca nie ma żadnych (...)
str. 17
2.
Obowiązek weryfikacji każdego kontrahenta
NSA w wyroku z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt I FSK 991/17 stwierdził, że: Organy podatkowe nie mogą w każdym przypadku, niejako z (...)
str. 19
VII.
Jak opodatkować nieodpłatne przekazanie podarunkowych kart płatniczych?
Spółka zakupiła dla pracowników podarunkowe karty płatnicze. Czy przekazanie ich pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Przy zakupie naliczona została opłata manipulacyjna. Czy opłata zwiększa wartość (...)
str. 20
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Rozliczenie VAT od zakupu towaru nabytego w ramach odwrotnego obciążenia
W czerwcu 2019 r. kupiłem towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, zaś fakturę z adnotacją "odwrotne obciążenie" otrzymałem w sierpniu br. (...)
str. 21
2.
Sprzedaż towarów wspólnikowi spółki jawnej
Wspólnicy spółki jawnej zamierzają sprzedać część towarów (materiałów do produkcji w postaci płyty - sklejki drewnianej) jednemu ze wspólników (osobie fizycznej) na jego cele prywatne. (...)
str. 22
3.
Zbycie samochodu po wykupie z leasingu
Na podstawie umowy leasingu operacyjnego w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywałem samochód osobowy. Po zakończeniu tego leasingu w maju 2019 r. wykupiłem ten samochód na cele (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w postaci oprogramowania
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 24
1.
Rodzaje kas - kasy ogólne i o zastosowaniu specjalnym
Kasy rejestrujące - jak wynika z projektowanych przepisów - ze względu na przeznaczenie do prowadzenia ewidencji danego rodzaju sprzedaży lub w dany sposób, dzielić się (...)
str. 25
2.
Obowiązki podatników prowadzących ewidencję za pomocą kas
Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem podatnicy prowadzić będą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które spełniać będą: funkcje wymienione (...)
str. 25
3.
Postępowanie w przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży lub zakończenia działalności gospodarczej
W przypadku utraty kasy podatnik zobowiązany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od powzięcia informacji o utracie do powiadomienia o tym naczelnika (...)
str. 26
X.
Czytelnicy pytają
1.
Jak sprawdzić uprawnienia serwisanta kas fiskalnych?
Czy mogę zmienić podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących? Jeśli tak, to w jakim terminie muszę powiadomić prowadzącego serwis główny o zmianie? W jaki sposób mogę (...)
str. 27
2.
Brak możliwości wymiany pamięci kasy z papierowym zapisem kopii
Czy mogę wymienić pamięć fiskalną w kasie z papierowym zapisem kopii? W świetle obowiązujących przepisów ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, co do zasady, powinno (...)
str. 28
3.
Prawo do rezygnacji z kasy rejestrującej
Od kilku lat prowadzę biuro rachunkowe, w ramach którego świadczę usługi księgowe na rzecz innych przedsiębiorców oraz w niewielkim zakresie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących (...)
str. 28
4.
Wynajęcie kasy rejestrującej on-line a ulga na jej zakup
Jako czynny podatnik VAT dokonuję sprzedaży towarów m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dotychczas nie powstał u mnie obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu (...)
str. 29
5.
Sprzedaż przedmiotowo zwolniona z VAT a kasa fiskalna
Świadczę usługi medyczne jako lekarz stomatolog i jestem zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy. Do jakiego oznaczenia literowego mam przypisać zwolnienie z podatku (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Nowe zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
W odniesieniu do paliw silnikowych nabywanych w ramach WNT, ustawodawca wprowadził odrębne zasady opodatkowania. Dotychczas zasady te dotyczyły paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 (...)
str. 31
1.
Katalog wyrobów paliwowych objętych mechanizmem przyspieszonego regulowania podatku VAT
Zmiany polegają zasadniczo na wprowadzeniu w art. 103 ustawy o VAT katalogu wyrobów, w stosunku do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, (...)
str. 32
2.
Podstawa opodatkowania ustalana w oparciu o publikowane ceny paliw
W ustawie o VAT w art. 30a ust. 2a dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku funkcjonuje rozwiązanie upraszczające obliczenie podatku w oparciu o art. 29a (...)
str. 32
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Opłata za udział w konferencji organizowanej w Polsce przez zagraniczną firmę
Spółka opłaciła pracownikowi udział w konferencji branżowej organizowanej w Polsce przez belgijską spółkę. Usługodawca zamieścił na fakturze adnotację "reverse charge" i podał swój belgijski i (...)
str. 33
2.
Sprowadzanie towarów do Polski w celu wykonania na nich usług
Sprowadzamy do Polski części samochodowe, będące własnością norweskiej firmy, która zleciła nam wykonanie usług galwanizacji tych towarów. Po wykonaniu usług towary powracają do Norwegii. Jak (...)
str. 36
3.
Termin wystawienia faktury dokumentującej WDT
Zawarliśmy kontrakt na sprzedaż maszyny brytyjskiemu nabywcy. W maju br. wystawiliśmy fakturę pro forma a nabywca uiścił całość należności. W czerwcu br. nasz brytyjski kontrahent (...)
str. 37
4.
Dostawa opon wraz z ich wymianą na terytorium kraju
Główną działalnością naszej firmy jest sprzedaż opon i akcesoriów samochodowych. Prowadzimy również serwisy usługowe w zakresie wymiany opon i wyważania kół. Jaką stawką VAT powinniśmy (...)
str. 39
5.
Dokumentowanie nabycia usług od zagranicznego kontrahenta
Czy szpital jako nabywca usług w zakresie badań klinicznych wykonywanych przez francuską firmę, powinien wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem? Czy taka faktura może być wystawiona (...)
str. 41
6.
Rozliczenie faktury za magazynowanie towarów odebranych po terminie
Dokonaliśmy zakupu towarów u klienta z państwa członkowskiego UE. Zgodnie z umową towary zostały przygotowane do odbioru na wyznaczony dzień. Z uwagi na chorobę pracownika (...)
str. 43
7.
Informacje podsumowujące składane przez podatników zwolnionych z opodatkowania
Czy podatnik zwolniony z VAT z uwagi na niskie obroty i wykonujący usługi na rzecz unijnych podatników, ma obowiązek składania informacji podsumowujących? Z treści pytania (...)
str. 44
8.
Usługi franczyzowe świadczone dla unijnych podatników
Świadczę usługi franczyzowe na rzecz podatników z innych państw unijnych. W jaki sposób powinienem opodatkować i udokumentować wykonane usługi? Umowa franczyzy należy do grupy umów (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Praktyczne zastosowanie nowej definicji pierwszego zasiedlenia
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 września 2019 r. zmieniło się brzmienie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, określającego definicję pierwszego zasiedlenia. (...)
str. 46
1.
Sprzedaż budynku po pierwszym zasiedleniu
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnienie od podatku przysługuje przy dostawie budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: (...)
str. 46
2.
Dostawa ulepszanego budynku
W sytuacji, gdy sprzedaż budynku nie spełnia warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
XIV.
Obowiązki podatnika likwidującego działalność gospodarczą
Podatnicy, którzy planują likwidację prowadzonej działalności, muszą pamiętać o ciążących na nich obowiązkach w zakresie podatku VAT. Czynności, o których należy pamiętać, to: sporządzenie spisu (...)
str. 49
1.
Zasady sporządzania spisu z natury
W przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają (...)
str. 49
2.
Rozliczenie podatku VAT w ostatniej deklaracji podatkowej
Decyzja o likwidacji działalności gospodarczej przez czynnego podatnika VAT wiąże się z obowiązkiem prawidłowego rozliczenia podatku VAT za ostatni okres rozliczeniowy, w którym działalność była (...)
str. 50
3.
Obowiązek złożenia formularza VAT-Z
Na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, podatnik który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Powstanie zaległości w podatku VAT
Czynni podatnicy VAT prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek odprowadzania podatku należnego od wykonanych czynności opodatkowanych na zasadach i w terminach określonych w ustawie o VAT. (...)
str. 52
2.
Ważny interes podatnika lub interes publiczny
Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z (...)
str. 53
3.
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości w VAT wraz z odsetkami za zwłokę - wzór wniosku
Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w podatku VAT wraz z odsetkami powinien zawierać m.in.: dane podatnika (imię i nazwisko/nazwę, adres, identyfikator podatkowy), (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Rejestracja rolnika zużywającego gaz płynny do celów opałowych
Jestem rolnikiem prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej. Do ogrzewania posiadanych przeze mnie tuczarni kupuję gaz płynny - propan. Korzystam ze zwolnienia od akcyzy z uwagi (...)
str. 57
1.
Warunki zwolnienia węglowodorów gazowych ze względu na przeznaczenie
Warunkiem zwolnienia ww. węglowodorów gazowych jest ich przeznaczenie i zużycie przez podmiot zużywający do celów opałowych. Warunkiem zwolnienia od podatku akcyzowego tych wyrobów zgodnie z (...)
str. 58
2.
Obowiązek rejestracyjny
W myśl art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Rolnik a zapłata na rachunek bankowy lub rachunek VAT
Jestem rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Czy jestem zobowiązany dokonywać weryfikacji kontrahenta i jego numeru rachunku bankowego, aby uniknąć odpowiedzialności solidarnej? Czy od 1 (...)
str. 61
2.
Opodatkowanie usług najmu lokalu mieszkalnego na rzecz spółki
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynająłem lokal mieszkalny, stanowiący towar handlowy firmy. Najemcą lokalu jest spółka, która wynajmuje ode mnie mieszkanie w celu ulokowania w (...)
str. 63
3.
Wydatki na usługi telekomunikacyjne Premium Rate a prawo do odliczenia podatku VAT
Spółka otrzymuje z firmy telekomunikacyjnej billingi do faktur, na których wyszczególnione są m.in. usługi Premium Rate (w tym SMS-y charytatywne). Czy od ww. wydatków przysługuje (...)
str. 65
4.
Czy numer rachunku VAT należy umieścić na fakturze?
Otrzymałem fakturę zakupu i podatek VAT z niej wynikający zamierzam wpłacić przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Czy mogę kontrahentowi przelać kwotę podatku z otrzymanej od (...)
str. 66
5.
Dokument pro forma wystawiony w walucie obcej
Czy mogę w celach informacyjnych wystawić kontrahentowi dokument nazwany pro formą w walucie obcej? W art. 2 pkt 31 ustawy o VAT określono, iż fakturą (...)
str. 67
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2019 r., pod poz. 1495, opublikowana została ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.