Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.004 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (492) z dnia 20.06.2019
Poradnik VAT
nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
W przyszłym roku nowy plik JPK_VAT zastąpi deklarację VAT
Rada Ministrów w dniu 6 czerwca 2019 r. przyjęła projekt zmian do ustawy o VAT, na mocy których już od 1 stycznia 2020 r. duże (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Od 1 lipca br. nowa wersja struktury JPK _FA
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej mają obowiązek przekazywania, m.in. struktur JPK_FA na (...)
str. 5
1.
Faktury dokumentujące sprzedaż
Struktura logiczna JPK_FA służy do raportowania wyłącznie faktur sprzedaży. Wobec tego dotyczy m.in. faktur, faktur korygujących, faktur dokumentujących otrzymanie zapłaty, a także faktur wystawionych na (...)
str. 5
2.
Struktura jednolitego pliku dla faktur
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej ( www.gov.pl ) opublikowało nową wersję jednolitego pliku kontrolnego dla faktur (JPK_FA), dokumentację struktury w formacie pdf oraz broszurę informacyjną. (...)
str. 6
3.
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w zakresie JPK_FA
Ministerstwo Finansów w ww. broszurze informacyjnej wyjaśniło także niektóre wątpliwości dotyczące obowiązków w zakresie składania JPK_FA. Poniżej przedstawiamy wybrane odpowiedzi resortu finansów dotyczące tego zagadnienia. (...)
str. 6
III.
Komunikat MF dotyczący obowiązku podatkowego przy usługach budowlanych po wyroku TSUE
W dniu 2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej nr C-224/18 . TSUE rozpatrywał w nim wątpliwości Naczelnego (...)
str. 8
IV.
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności już od 1 września 2019 r.
Od 1 września 2019 r. niektórzy podatnicy zostaną objęci obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W projekcie zmian m.in. do ustawy o VAT (nr UA 45) (...)
str. 9
V.
Opodatkowanie udostępniania kart paliwowych
W dniu 15 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-235/18 , który może mieć bardzo duże znaczenie dla firm oferujących (...)
str. 11
1.
Usługa finansowa zwolniona z VAT
W myśl art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie VAT państwa członkowskie zwalniają transakcje udzielania kredytów i pośrednictwo kredytowe oraz zarządzanie kredytami przez (...)
str. 12
2.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa opłaconego kartą paliwową
Generalnie podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług, jeżeli te towary czy usługi mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami (...)
str. 13
1.
Od kiedy nowa matryca stawek VAT?
Czy od 1 czerwca br. należy stosować nowe stawki VAT na niektóre towary i usługi (np. obniżoną do 5% stawkę na e-booki)? Od 2018 r. (...)
str. 14
2.
Wynajem hali sportowej
Świadczymy usługi związane z działalnością obiektów sportowych. Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku wynajmu hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szatnie, toalety, itp.). W (...)
str. 15
3.
Sprzedaż oprawek do okularów korekcyjnych
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonujemy m.in. sprzedaży oprawek do okularów korekcyjnych, które spełniają kryteria określone w ustawie o wyrobach medycznych. Oprawki te sprzedajemy samodzielnie lub (...)
str. 16
4.
Usługi związane z rekreacją
W ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzę usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu tematycznie przygotowanych pokojów zagadek tzw. Escape Room. Rezerwację wybranego pokoju potwierdzam wydaniem biletu (...)
str. 17
VII.
Zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie budynku na obcym gruncie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 lutego 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1247/18 stwierdził, że: Zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie (...)
str. 18
VIII.
Podmiot uprawniony do otrzymania interpretacji indywidualnej
Podatnicy, którzy mają wątpliwości co do prawidłowości stosowania przez nich obowiązujących przepisów podatkowych, mogą zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie (...)
str. 20
IX.
Zwrot części VAT za materiały budowlane w III kwartale 2019 r.
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2019 r., pod poz. 23, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 maja (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Kasa fiskalna na stacji paliw
Prowadzę stację paliw. Czy będę musiał wymienić używaną obecnie kasę fiskalną z elektronicznym zapisem kopii na kasę online? Jeżeli tak, to w jakim terminie? W (...)
str. 23
2.
Ulga na zakup kasy online
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym ten podatek kwartalnie. Przekroczyłem limit obrotów w kwocie 20.000 zł, w związku z czym w czerwcu br. rozpocząłem ewidencjonowanie sprzedaży (...)
str. 24
3.
Konsekwencje nieterminowego przeglądu technicznego kasy
Jakie sankcje w świetle obowiązujących przepisów grożą mi za nieterminowe dokonanie przeglądu technicznego kasy online? Podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonują sprzedaż przy zastosowaniu (...)
str. 25
4.
Skutki braku oświadczenia pracownika obsługującego kasę
W prowadzonej działalności gospodarczej użytkuję kasę rejestrującą. W dniu 3 czerwca br. (tj. po obowiązującym terminie) pracownik obsługujący kasę podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z (...)
str. 26
XI.
Zwolnienie ze stosowania kasy przy sprzedaży w systemie bezobsługowym - wyrok NSA
Co do zasady, sprzedaż towarów i usług świadczona za pośrednictwem automatów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być rejestrowana w (...)
str. 26
XII.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Obowiązkowe oświadczenie pracownika dotyczące zasad prowadzenia ewidencji
Z przepisów rozporządzenia w sprawie kas wynika, że do 31 maja 2019 r. każdy pracownik obsługujący kasę musiał wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami (...)
str. 28
2.
Kasa fiskalna w warsztacie samochodowym
Czy podatnik prowadzący od maja 2019 r. warsztat samochodowy musi posiadać kasę fiskalną od początku swojej działalności? [pytanie 1228730] Komentarz Musi mieć kasę. Komentarz redakcji (...)
str. 29
3.
Kasa online w piekarni
Prowadzimy piekarnię w 20 punktach sprzedaży. W części z nich posiadamy wydzielone miejsca do przyrządzania i spożywania kawy na miejscu, co oznacza, że musimy wymienić (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Terminy zapłaty podatku VAT
Zasadniczo dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wymaga zapłaty podatku VAT. Czynny podatnik VAT rozlicza bowiem nabycie wewnątrzwspólnotowe i VAT należny w poz. 23-24 deklaracji VAT (...)
str. 31
2.
Planowane zmiany dotyczące katalogu wyrobów objętych "pakietem paliwowym"
Powyższy sposób opodatkowania paliw ciekłych miał zapobiegać lub ograniczać wyłudzenia VAT. Problem jednak polega na tym, że przepisy regulujące to zagadnienie odwołują się do definicji (...)
str. 32
3.
Podstawa opodatkowania nabycia paliw
Co do zasady, podmioty obowiązane do obliczania i wpłacania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, określają podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych przewidzianych dla WNT (...)
str. 33
4.
Modyfikacja przepisów dotyczących ustalania uproszczonej podstawy opodatkowania
Ustawodawca zwrócił uwagę na to, że stosowanie przepisów dotyczących uproszczonej podstawy opodatkowania w dotychczasowym ich brzmieniu, przy jednoczesnym rozszerzeniu pakietu paliwowego na nowe wyroby, klasyfikowane (...)
str. 34
XIV.
Moment wykonania usług spedycyjnych
W ustawie o VAT nie zawarto definicji usług spedycyjnych. Źródłem regulacji dla tego typu usług jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (...)
str. 34
XV.
Obowiązek podatkowy w transgranicznym leasingu operacyjnym
Kiedy powstał obowiązek podatkowy w leasingu sprzętu komputerowego, jeśli leasingodawca unijny w grudniu 2018 r. wystawił nam fakturę za ratę, z terminem płatności przypadającym w (...)
str. 38
XVI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Sposób i miejsce opodatkowania zakupu praw do emisji gazów cieplarnianych
Zakupiliśmy od węgierskiego kontrahenta uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych. W jaki sposób należy opodatkować tę transakcję? Zauważmy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt (...)
str. 40
2.
Koszty transportu uwzględniane w podstawie opodatkowania marżą
Dokonałem zakupu używanego samochodu na licytacji w Niemczech. Otrzymałem osobno fakturę za transport tego samochodu do Polski od oddziału firmy, która sprzedała mi samochód. Czy (...)
str. 41
3.
Dostawa towarów od unijnego sprzedawcy posługującego się polskim NIP
Otrzymaliśmy od niemieckiego kontrahenta rachunek, w którym podał swój niemiecki i polski NIP. W dokumencie tym naliczony został polski podatek VAT, chociaż towar przewieziono do (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XVII.
Skutki wystawienia fikcyjnej faktury
Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których (...)
str. 43
1.
Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku z "pustej" faktury?
Podmiot, który wystawił fikcyjną ("pustą") fakturę może być zobowiązany do zapłaty określonego w niej podatku VAT. Zgodnie bowiem z art. 108 ust. 1 ustawy o (...)
str. 43
2.
Fikcyjna faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego
Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego (...)
str. 44
3.
Anulowanie faktury niewprowadzonej do obrotu prawnego
Podatnik, który wystawił "pustą" fakturę (tj. fakturę niedokumentującą rzeczywistego zdarzenia gospodarczego) może ją anulować pod warunkiem, że nie wprowadził jej do obrotu prawnego. Wprowadzenie faktury (...)
str. 44
4.
Korekta "pustej" faktury
W sytuacji, gdy "pusta" faktura zostanie wprowadzona do obrotu prawnego, zdaniem redakcji, jedyną możliwością jej "usunięcia" jest sporządzenie faktury korygującej. Co prawda, w art. 106j (...)
str. 45
5.
Odpowiedzialność karna skarbowa
Zgodnie z art. 62 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.) (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
XVIII.
Warunki niezbędne do skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego
Czynny podatnik VAT, który dokonuje zakupu towarów i usług na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od tego zakupu. Aby (...)
str. 47
1.
Wyłączenia przedmiotowe z prawa do odliczenia
Poza ograniczeniami w odliczaniu podatku naliczonego o charakterze podmiotowym, które przedstawiliśmy powyżej, ustawodawca określił również wyłączenia przedmiotowe z prawa do odliczenia. Na podstawie art. 88 (...)
str. 47
2.
Dokumenty uprawniające do odliczenia VAT naliczonego
Podstawą odliczenia VAT naliczonego jest otrzymana przez nabywcę towarów i usług faktura z wyszczególnionym podatkiem VAT. Chodzi tu o fakturę dokumentującą daną transakcję, lub dokumentującą (...)
str. 48
3.
Częściowe odliczanie podatku naliczonego
Co do zasady, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług, jeżeli te towary czy usługi mają związek z wykonywanymi przez (...)
str. 48
4.
Odliczenie podatku VAT we właściwym terminie
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIX.
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do CRK w ustalonych odstępach czasowych
Podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących musi zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych pomiędzy kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Obowiązek ten został (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XX.
Procedura zawieszenia poboru akcyzy jako warunek uzyskania zwolnienia ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, podmiotami obowiązanymi do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe (...)
str. 55
1.
Podmioty zwolnione ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Stosownie do przepisu art. 64 ust. 1 ustawy właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwalnia podmiot prowadzący skład podatkowy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten (...)
str. 55
2.
Kiedy ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy?
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli: 1) wyroby akcyzowe są: a) w składzie podatkowym, w tym również (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Obrót mieszkaniami na rynku wtórnym
Spółka kupuje używane mieszkania od osób fizycznych w celu dalszej odsprzedaży. Lokale są remontowane, ale wydatki na remont nie przekraczają 30% ich wartości początkowej. Spółka (...)
str. 59
2.
Sprzedaż wspólnikowi składników majątkowych spółki cywilnej
Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają sprzedać część środków trwałych, towarów oraz wyposażenia jednemu ze wspólników, który prowadzi dodatkową indywidualną działalność gospodarczą jako podatnik VAT. Sprzedaż ma (...)
str. 60
3.
Rozliczenie faktury z tytułu usługi budowlanej objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabyłem od podwykonawcy usługę budowlaną objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia. Faktura dokumentująca transakcję została wystawiona w dniu 10 stycznia 2019 r., natomiast (...)
str. 61
4.
Wystawienie faktury z tytułu najmu lokali mieszkalnych
Firma jako czynny podatnik VAT wynajmuje lokale mieszkalne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy ma możliwość wystawienia faktury z tego tytułu, pomimo że (...)
str. 63
5.
Obowiązek rejestracji dla celów VAT przy usługach pośrednictwa kredytowego oraz leasingowego
Podatnik świadczy usługi pośrednictwa kredytowego oraz leasingowego. Czy jest zobowiązany do rejestracji na potrzeby VAT po przekroczeniu limitu 200.000 zł, jeżeli te czynności nie mają (...)
str. 64
6.
Wynajem piwnicy przez spółdzielnię mieszkaniową
Spółdzielnia mieszkaniowa wynajmuje swoim członkom (mieszkańcom danego budynku) dodatkowe piwnice. Za najem pobierana jest opłata czynszowa. Najemca składa oświadczenie, że piwnica będzie przez niego wykorzystywana (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XXI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 maja 2019 r., pod poz. 1018, opublikowano ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 66
2.
Nowy wzór zawiadomienia VAT-21
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 maja 2019 r., pod poz. 1021, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru (...)
str. 66
3.
Wywóz nowego środka transportu - nowy wzór VAT-22
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 maja 2019 r., pod poz. 1022, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru (...)
str. 67
4.
Nowy wzór informacji VAT-23
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 maja 2019 r., pod poz. 1007, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru (...)
str. 67
5.
Zmiana objaśnień do deklaracji VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 maja 2019 r., pod poz. 1023, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
6.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2019 r., pod poz. 23, opublikowano komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 maja (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.