Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (496) z dnia 20.08.2019
Poradnik VAT
nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Kto od 1 września 2019 r. utraci prawo do zwolnienia z VAT?
Od 1 września 2019 r. duża grupa drobnych przedsiębiorców utraci prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT. Związane jest to z nowelizacją art. 113 ust. 13 (...)
str. 4
II.
Obowiązek odbierania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych
Od 18 kwietnia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Od 1 września 2019 r. nowe zasady wystawiania i rozliczania faktur VAT RR
Rolnik, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 (...)
str. 6
1.
Dokumentowanie zakupów dokonanych od rolnika ryczałtowego
Faktura VAT RR potwierdzająca zakup towarów (usług) od rolnika ryczałtowego wystawiana jest przez nabywcę w dwóch egzemplarzach. Zgodnie z art. 116 ust. 3a ustawy o (...)
str. 6
2.
Rozliczanie zryczałtowanego zwrotu podatku
Faktura VAT RR stanowi dla nabywcy podstawę do odliczenia podatku wykazanego w niej jako kwota zryczałtowanego zwrotu. Od 1 września 2019 r. zmienią się natomiast (...)
str. 7
IV.
Od 1 listopada 2019 r. zmiany w stosowaniu split payment
Obecnie podatnicy VAT, którzy otrzymali fakturę dokumentującą nabycie towaru czy usługi, mogą dobrowolnie dokonać płatności należności z tej faktury w systemie tzw. podzielonej płatności (split (...)
str. 8
1.
Katalog czynności objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności
Obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte faktury: których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł (lub jej równowartość) oraz dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary i (...)
str. 9
2.
Obowiązkowy zapis na fakturach
Na fakturach objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany będzie do umieszczania specjalnej adnotacji w postaci zapisu "mechanizm podzielonej płatności". Obowiązek zamieszczania takiej informacji (...)
str. 9
3.
Sankcje dla wystawcy i odbiorcy faktur
W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez specjalnego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w (...)
str. 10
4.
Nowe możliwości regulowania płatności w systemie split payment
Zmiana przepisów ustawy o VAT zakłada możliwość: dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę, tzw. zbiorczej płatności (zgodnie z dodanym do art. (...)
str. 12
V.
Zasady zwrotu kaucji gwarancyjnej - nowe regulacje w ustawie o VAT
W myśl obowiązującego obecnie art. 105b ust. 1 ustawy o VAT dostawca towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (m.in. wyrobów (...)
str. 12
1.
Likwidacja kaucji gwarancyjnej
W praktyce gospodarczej okazało się, że złożenie ww. kaucji gwarancyjnej przez podmioty dokonujące sprzedaży towarów określonych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT nie (...)
str. 13
2.
Zwrot złożonej kaucji gwarancyjnej
Na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej ustawę o VAT, właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego dokonywać będzie zwrotu złożonej kaucji gwarancyjnej, o (...)
str. 13
3.
Kiedy naczelnik urzędu skarbowego nie dokona zwrotu kaucji gwarancyjnej?
Naczelnik urzędu skarbowego nie dokona zwrotu kaucji gwarancyjnej w przypadku wszczęcia: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. (...)
str. 14
VI.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z naprawą pojazdu
Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, w marcu 2018 r. zakupiliśmy pojazd specjalny o przeznaczeniu pomoc drogowa (tzw. lawetę). Odliczyliśmy 100% VAT z tytułu (...)
str. 15
1.
Definicja wydatków związanych z pojazdami samochodowymi
Zgodnie z art. 86a ust. 1, ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku (...)
str. 15
2.
Warunki uprawniające podatnika do pełnego odliczenia VAT
Ograniczenie wysokości odliczenia do 50% nie znajduje zastosowania, jeżeli pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, tj. między innymi, gdy konstrukcja tych pojazdów (...)
str. 15
3.
Obowiązek korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem odszkodowania
Na gruncie podatku VAT nie powstał również obowiązek skorygowania pierwotnie odliczonego podatku. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika bowiem, by zaistniały okoliczności wymienione w art. (...)
str. 17
1.
Podatek należny od bezpłatnego lub częściowo odpłatnego wstępu na basen
Jesteśmy spółką sportową (podatnikiem czynnym), która administruje i zarządza basenami. Przygotowujemy dla naszych pracowników i ich rodzin ofertę bezpłatnych wejść na pływalnię lub odpłatnych w (...)
str. 17
2.
Odliczenie VAT z tytułu nabycia usługi wydruku kart podarunkowych
Spółka zakupiła karty podarunkowe dla dzieci pracowników. Zakup kart został sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a koszt wydruku kart ze środków obrotowych. Czy (...)
str. 19
3.
Należność za niezwróconą przez pracownika odzież roboczą
Nasz zakład produkcyjny prowadzi działalność opodatkowaną VAT. Zatrudniając pracownika, wydajemy mu odzież roboczą. Jeden z przyjętych pracowników rozwiązał umowę po dwóch tygodniach. W związku z (...)
str. 20
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Prawo do odliczenia VAT po likwidacji działalności gospodarczej
W czerwcu 2019 r. zlikwidowałam działalność gospodarczą i złożyłam formularz VAT-Z. Fakturę za zużytą w czerwcu 2019 r. energię elektryczną wystawioną w czerwcu, otrzymałam w (...)
str. 21
2.
Korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia sprzętu komputerowego
W 2017 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako czynny podatnik VAT kupiłem sprzęt komputerowy o łącznej wartości brutto 2.000 zł i odliczyłem VAT naliczony. (...)
str. 23
3.
Faktura bez NIP nabywcy
Otrzymałem od kontrahenta fakturę, na której nie umieszczono mojego NIP. Czy z faktury dokumentującej nabycie towarów związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT, wystawionej bez tego numeru (...)
str. 23
4.
Przechowywanie faktur w formie papierowej
Czy faktury otrzymywane w formie elektronicznej możemy przechowywać po wydrukowaniu wyłącznie w wersji papierowej? Obowiązujące regulacje w zakresie VAT nie nakazują podatnikom przechowywania faktur w (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Paragony z NIP od 1 stycznia 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 25
X.
Rozliczenie ulgi na zakup kas on-line - objaśnienia podatkowe MF
Na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 (...)
str. 27
1.
Podmioty uprawnione do ulgi na zakup kas on-line
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Kwotę ulgi przysługującej (...)
str. 28
2.
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy
Zasady odliczania lub zwrotu ulgi na zakup kas zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie odliczeń. Z przepisów tam zawartych wynika, że aby podmiot mógł skorzystać (...)
str. 28
3.
Sposób rozliczenia ulgi na zakup kasy przez czynnych podatników
Rozporządzenie w sprawie odliczeń przewiduje uproszczenie systemu zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas on-line poprzez wskazanie, że podatnicy podatku VAT mogą dokonać odliczenia lub zwrotu (...)
str. 29
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Ułatwienia w rozliczaniu importu towarów od 1 września 2019 r.
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (która na dzień oddania do (...)
str. 33
1.
Wpływ reguł Incoterms na miejsce opodatkowania transakcji
Incorterms to opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu reguły zwyczaju handlowego określające warunki sprzedaży towaru (tzw. Incoterms 2010). Mają one na celu określenie czynności, (...)
str. 34
2.
Czy międzynarodowe warunki sprzedaży determinują datę powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów?
Reguły Incoterms mogą pomóc w określeniu momentu dokonania dostawy towarów, który najczęściej determinuje datę powstania obowiązku podatkowego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku eksportu towarów. (...)
str. 35
3.
Warunki transportu towarów a moment dokonania WDT
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek ten powstanie 15. dnia miesiąca następującego (...)
str. 37
XIII.
Faktura za paliwo tankowane w innym państwie UE
Kierowcy naszej firmy tankują paliwo do samochodów, które wykorzystujemy w prowadzonej działalności do świadczenia usług transportu międzynarodowego. Otrzymaliśmy fakturę od litewskiego emitenta kart paliwowych za (...)
str. 38
1.
Miejsce opodatkowania zakupu paliwa poza granicami kraju
Należy podkreślić, że zakup paliwa poza terytorium Polski, które jest wlewane do baku pojazdu, nie wymaga rozliczenia podatku VAT w Polsce. Wynika to z faktu, (...)
str. 38
2.
Zakupy opłacone kartą paliwową - WNT czy import usług?
Gdyby nawet przyjąć, że Czytelnik przywiózł zakupione paliwo do Polski, czyli dokonał WNT, to w świetle wyroku TSUE z dnia 15 maja 2019 r. w (...)
str. 40
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Refakturowanie opłat drogowych
Firma transportowa świadczy usługi na rzecz polskich firm. Z zawartych umów wynika, że usługobiorcy będą ponosili koszty opłat drogowych, które nasza firma uiszcza w Polsce (...)
str. 41
2.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przeznaczonych na cele osobiste pracowników
Spółka zakupiła w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, które następnie przekazała na cele osobiste pracowników. Czy znając przeznaczenie tych towarów już momencie zakupu, spółka miała prawo (...)
str. 43
3.
Usługi transportowe świadczone dla polskiej firmy posługującej się niemieckim numerem podatkowym
Wykonujemy usługi transportowe w Polsce i na terytorium UE. Na zlecenie polskiej firmy wykonaliśmy transport towarów na terytorium Unii. Gdzie należy opodatkować takie usługi, jeśli (...)
str. 44
4.
Ustalenie kwoty nabycia towarów używanych zakupionych na zagranicznych aukcjach
Dokonujemy zakupu samochodów na niemieckim portalu aukcyjnym. Po zakończonej aukcji otrzymujemy od sprzedawcy fakturę zakupu samochodu z informacją, że transakcja opodatkowana jest w systemie VAT (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Jak udokumentować otrzymaną zaliczkę?
Wzór faktury zaliczkowej dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl ] Na mocy art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, każda otrzymana w całości lub części zapłata (...)
str. 47
2.
Skutki wcześniejszego wystawienia faktury zaliczkowej
Problem wystawienia faktury zaliczkowej w terminie wcześniejszym niż określony w przepisach ustawy o VAT był przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w wyroku z (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Jak rozliczyć podatek VAT od niedoboru towarów?
W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej częste są przypadki powstania niedoboru towarów i innych rzeczowych składników majątku firmy. Niedobory mogą być spowodowane z winy podatnika lub (...)
str. 50
1.
Niedobór zawiniony i niezawiniony a korekta odliczonego VAT
Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów w takim zakresie, w jakim te towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednak w (...)
str. 50
2.
Czy niedobór zawiniony skutkuje obowiązkiem wykazania VAT należnego?
W przypadku niedoboru zawinionego przez pracownika jest on obciążany wartością powstałej straty. Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają: (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Ogólne zasady składania informacji VAT-UE
Podmiotem zobowiązanym do złożenia informacji podsumowującej zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o VAT jest podatnik, który dokona: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podatników (...)
str. 52
2.
Kiedy i w jaki sposób podatnik winien złożyć korektę VAT-UEK?
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE (np. wykazanie w pierwotnej wersji informacji podsumowującej VAT-UE nieprawidłowej podstawy opodatkowania (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Stawka akcyzy od energii elektrycznej dostarczonej w 2018 r. i potwierdzonej fakturą wystawioną w 2019 r.
W świetle art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Zakupy dokonane przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
Spółka z o.o. w dniu 10 czerwca 2019 r. dokonała zapłaty zaliczki na poczet zakupu lokalu usługowego i w tym samym miesiącu otrzymała fakturę (wystawioną (...)
str. 57
2.
Dokumentowanie transakcji fakturą zbiorczą
W ramach zawartej umowy z faktorem otrzymujemy każdego miesiąca zbiorczą fakturę za wykonane usługi, w której w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty dokonania sprzedaży znajduje (...)
str. 58
3.
Faktura dokumentująca częściową realizację świadczenia
Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT zawiera kontrakty na dostawę elementów hali produkcyjnej wraz z ich montażem i uruchomieniem. W otrzymanej przez sprzedającego interpretacji (...)
str. 60
4.
Sprzedaż przez gminę niezabudowanego gruntu
Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT zamierza sprzedać działkę niezabudowaną, która według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma przeznaczenie przemysłowe oraz leśne. Na działce ma być wybudowana (...)
str. 62
5.
Rozliczenie ulepszenia środków trwałych w deklaracji VAT-7
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Czy poniesione przeze mnie wydatki na ulepszenie środków trwałych nieprzekraczające 10.000 zł powinnam wykazać w deklaracji VAT jako zakup (...)
str. 63
6.
Otrzymanie kopii faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego
Otrzymałem od sprzedawcy fakturę zawierającą oznaczenie "kopia". Czy mogę z niej odliczyć VAT? Faktura stanowi podstawowy dokument umożliwiający rozliczanie podatku VAT. Sprzedawca za pomocą faktury (...)
str. 64
7.
Obowiązkowa korekta VAT naliczonego przez dłużnika
W dniu 3 lipca 2019 r. minął 90. dzień od ustalonego w umowie terminu płatności należności za nabyte przeze mnie towary. Należność uregulowałem 2 sierpnia (...)
str. 65
8.
Deklaracja składana w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
Zawiesiłem działalność gospodarczą z dniem 1 lipca 2019 r. na okres 12 miesięcy. W dniu 10 lipca otrzymałem fakturę za usługę, którą nabyłem w czerwcu, (...)
str. 66
9.
Nauka tańca a zwolnienie z VAT
Prowadzę prywatną szkołę tańca. Czy nauka tańca ślubnego podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT? W myśl (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.