Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 13 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 46.348 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (487) z dnia 10.04.2019
Poradnik VAT
nr 7 (487) z dnia 10.04.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od września 2019 r. nowa lista rzetelnych podatników
W dniu 13 marca 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Zasady korygowania VAT należnego w ramach ulgi na złe długi
W obrocie gospodarczym bardzo często dochodzi do sytuacji, w których kontrahent (nabywca) pomimo zobowiązania nie uiszcza terminowo zapłaty za dostarczony towar czy też wykonaną usługę. (...)
str. 5
1.
Warunki stosowania ulgi na złe długi
W myśl art. 89a ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju (...)
str. 5
2.
Termin i sposób dokonania korekty podatku należnego
Korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego w ramach ulgi na złe długi (przy spełnieniu ustawowych warunków) może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność (...)
str. 6
3.
Rozliczanie VAT po otrzymaniu należności od dłużnika
W sytuacji gdy po złożeniu skorygowanej deklaracji VAT należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel zobowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty (...)
str. 7
4.
Jak w praktyce wierzyciel korzysta z ulgi na złe długi - checklista
√ Sprawdź, czy kontrahent w ustalonym terminie płatności dokonał zapłaty za sprzedane towary lub świadczone usługi (na terytorium kraju). √ Korzystając z kalkulatora zamieszczonego na (...)
str. 8
1.
Skutki zaniżenia zobowiązania podatkowego
W deklaracji VAT za luty 2019 r. nie uwzględniłem dwóch faktur sprzedaży, co spowodowało zaniżenie kwoty zobowiązania w VAT za ten miesiąc. Czy w związku (...)
str. 8
2.
Błędne zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT
W ewidencji VAT za styczeń 2019 r., przez pomyłkę dwukrotnie wykazałem fakturę dokumentującą zakup towarów. Spowodowało to zaniżenie kwoty zobowiązania w deklaracji VAT za ten (...)
str. 9
3.
Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący - podwyższona sankcja
Spółka odliczyła VAT naliczony z faktury otrzymanej od kontrahenta w związku z dokonanym zakupem. Urząd skarbowy w toku postępowania uznał, że firma sprzedawcy nie istnieje (...)
str. 10
4.
Obniżona kwota sankcji
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Nie złożyłem deklaracji VAT-7 za grudzień i nie wpłaciłem zobowiązania podatkowego za ten miesiąc. W lutym przeprowadzono (...)
str. 11
IV.
Nabycie usług niematerialnych od podmiotów krajowych
Podatnicy VAT czasami na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabywają usługi niematerialne, m.in. od podmiotów krajowych. Do takich usług zaliczamy np.: usługi doradcze, marketingowe, reklamowe, prawnicze, (...)
str. 11
1.
Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi
Faktura jest podstawowym dokumentem wystawianym przez podatnika VAT w celu potwierdzenia dokonania sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Faktury wystawia się głównie dla podmiotów prowadzących działalność (...)
str. 11
2.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu usług niematerialnych
Ustawodawca nie zawarł żadnych szczególnych regulacji, odnoszących się do prawa do odliczania VAT od tzw. usług niematerialnych. W związku z powyższym zgodnie z art. 86 (...)
str. 12
3.
Termin odliczenia VAT
Prawo do odliczenia VAT od nabytych usług niematerialnych przy założeniu, że wystąpi kwota tego podatku - niektóre usługi bowiem są zwolnione z VAT (np. usługi (...)
str. 13
V.
Rozliczanie VAT przy bezobsługowym świadczeniu usług
Podstawowym przedmiotem działalności naszej spółki jest sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych oraz innych towarów i usług na stacjach paliw. Sprzedaż ta ewidencjonowana jest w (...)
str. 14
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży dokonywanej za pomocą automatów
Przepisy ustawy o VAT nie przewidują szczególnego obowiązku podatkowego dla sprzedaży świadczonej za pośrednictwem zautomatyzowanych urządzeń, samoczynnie pobierających należność. Z tego też względu obowiązek podatkowy (...)
str. 14
2.
Dokumentowanie i ewidencjonowanie zrealizowanej sprzedaży
W przepisach dotyczących VAT ustawodawca nie przewidział szczególnego sposobu dokumentowania sprzedaży dokonywanej za pomocą automatów. Oznacza to, że podatnik w celu udokumentowania takiej sprzedaży może (...)
str. 15
3.
Sprzedaż usług w systemie bezobsługowym a kasa rejestrująca
Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wyłącznie podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz podmiotów wymienionych w art. (...)
str. 16
VI.
Czynności zwolnione i nieopodatkowane w świetle orzecznictwa sądowego
1.
Usługi świadczone na terenie szpitala przez zewnętrzny podmiot
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu (...)
str. 17
2.
Transakcje pomiędzy małżonkami pozostającymi we wspólności majątkowej
W wyroku z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 939/18 (orzeczenie nieprawomocne) WSA w Gdańsku uznał, iż przesunięcie towarów z działalności gospodarczej (...)
str. 17
VII.
Działalność samorządów a prawo do odliczenia VAT
Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku VAT od zakupu (...)
str. 19
1.
Przebudowa świetlicy wiejskiej
Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT zamierza dokonać przebudowy świetlicy wiejskiej, która jest jej własnością. Z wyremontowanej świetlicy korzystać będą mieszkańcy całej gminy, w szczególności osoby (...)
str. 20
2.
Inwestycja drogowa na terenie działek budowlanych sprzedawanych przez gminę
Gmina w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę domami mieszkalnymi. Zdaniem gminy, dla realizacji tych transakcji niezbędne było wybudowanie drogi prowadzącej (...)
str. 20
3.
Remont infrastruktury tramwajowej
Gmina o statusie miasta na prawach powiatu, realizuje zadania należące do właściwości samorządu gminnego, jak i powiatowego, a ponadto jest podatnikiem podatku VAT w zakresie (...)
str. 21
VIII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Termin zwrotu VAT przy braku sprzedaży w okresie rozliczeniowym
W styczniu 2019 r. otworzyłam działalność gospodarczą. Na potrzeby tej działalności dokonywałam w styczniu i lutym wyłącznie zakupów towarów i usług. Czy w deklaracji VAT (...)
str. 22
2.
Sprzedaż samochodu nabytego od osoby prywatnej
Na potrzeby prowadzonej działalności nabyłem samochód osobowy (środek trwały) na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Obecnie zamierzam go sprzedać. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować? [pytanie 1217393] Komentarz (...)
str. 23
3.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu upominków
Zakupiliśmy smycze, notesy, torby z logo firmy, które przekazujemy naszym kontrahentom. Czy zakup ten uprawnia nas do odliczenia podatku naliczonego? [pytanie 1216217] Komentarz 1 Tak, (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Nowe regulacje w zakresie kas fiskalnych od 1 maja 2019 r.
W dniu 21 marca 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę uchwaloną przez Sejm w dniu 15 marca br. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 25
X.
Kasa rejestrująca w przypadku świadczenia kilku rodzajów usług
W ramach prowadzonej działalności (posiadamy 10 oddziałów) świadczymy usługi leśne dla przedsiębiorców, wynajmu nieruchomości i krótkotrwałego zakwaterowania (sklasyfikowane w PKWiU 55.90.19.0) na rzecz osób fizycznych. (...)
str. 26
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Forma dokonywanej zapłaty a prawo do zwolnienia z kasy
W ramach prowadzonej działalności w niewielkim zakresie świadczymy usługi budowlane na rzecz osób prywatnych. Zdarza się, że osoby te należność za daną usługę częściowo płacą (...)
str. 29
2.
Zwolnienie z kas przy usługach najmu
Świadczę usługi wynajmu 40 garaży na rzecz osób fizycznych. Należność z tego tytułu otrzymuję na rachunek bankowy oraz gotówką. Czy będę mógł korzystać ze zwolnienia (...)
str. 30
3.
Usługi na nieruchomościach wykonywane poza granicami kraju
Świadczę usługi budowlane na rzecz osób fizycznych wyłącznie na terenie Czech. Czy w związku z tym muszę zainstalować kasę fiskalną? Generalnie obowiązek prowadzenia ewidencji przy (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Dostawa towarów poddawanych przerobowi w państwie nabywcy - wyrok WSA
Miejsce świadczenia w przypadku dostawy towarów zdefiniowano w art. 22 ustawy o VAT. W przypadku dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich (...)
str. 32
1.
Miejsce opodatkowania usług związanych z budową elektrowni
Usługi związane z budową elektrowni wiatrowych uznawane są powszechnie za usługi związane z nieruchomościami. W myśl art. 28e ustawy o VAT usługi związane z nieruchomościami (...)
str. 35
2.
Definicja usług związanych z nieruchomościami
Problem związany z opodatkowaniem usług wykonywanych na nieruchomościach polega głównie na tym, że bardzo wielu czynnościom można taki związek przypisać. Unijny prawodawca chcąc zapewnić jednolity (...)
str. 35
3.
Dostawa turbin w ramach budowy elektrowni wiatrowych
Generalnie, każde świadczenie dla celów podatku VAT powinno być uznawane za odrębne i niezależne, podlegające samodzielnie opodatkowaniu. Zasada ta, mająca wiodące znaczenie, nie może być (...)
str. 36
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Prawidłowe ujęcie w deklaracji VAT faktur potwierdzających WNT
W październiku 2018 r. czynny podatnik VAT dokonał zakupu towaru od kontrahenta z Włoch. Do 15 listopada 2018 r. nie otrzymał faktury potwierdzającej WNT, uzyskał (...)
str. 38
2.
Nabycie maszyny montowanej w Polsce od unijnego dostawcy
Kupiliśmy maszynę od unijnego sprzedawcy. Serwisanci naszego zagranicznego kontrahenta dokonali montażu tej maszyny w naszym zakładzie. Dostawca wystawił nam fakturę zaliczkową, w której wykazał, że (...)
str. 39
3.
Nieodpłatne przekazanie próbek towarów unijnemu podatnikowi
Jesteśmy producentem wyrobów z tworzyw sztucznych. Na zlecenie niemieckiego klienta, przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, wykonaliśmy kilka próbek wyrobów, które przekazaliśmy mu nieodpłatnie. Nasz klient wykonał (...)
str. 41
4.
Zakup usług elektronicznych od podatnika z innego kraju Unii
Jako podatnik VAT dokonuję zakupu usług elektronicznych od kontrahenta z Francji, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej. Czy z tytułu nabywanych usług (...)
str. 43
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Transakcje opodatkowane przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia
Mechanizm odwrotnego obciążenia ustawodawca uregulował w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnikami są również osoby prawne, (...)
str. 44
1.
Transport realizowany na placu budowy
Zawarłem umowę jako podwykonawca, w ramach której głównie świadczę usługi budowlane. Dodatkowo w ramach jednej umowy dokonuję transportu ziemi, piasku i gruzu na teren budowy. (...)
str. 44
2.
Dostawa transformatora wraz z montażem
Nasza firma (inwestor "A") zleciła innej firmie (wykonawca "B") budowę hali produkcyjnej. W trakcie inwestycji zamówiła również u innego dostawcy (firmy "C") elementy, które będą (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Czy można odliczyć VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją?
Na mocy art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, zarejestrowani podatnicy VAT mogą odliczyć podatek naliczony od dokonanych zakupów towarów i usług związanych z wykonywanymi (...)
str. 47
1.
Realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego
Aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją, podatnik powinien złożyć "zaległe" deklaracje VAT, w których wykaże ten podatek do (...)
str. 48
2.
Faktura wystawiona przed rejestracją na inny podmiot
Spółka jawna zarejestrowała się jako podatnik VAT czynny w lutym 2019 r. W listopadzie 2018 r. wspólnik dokonał zakupu sprzętu komputerowego z zamiarem wykorzystania go (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Wzór informacji o zaprzestaniu pełnienia funkcji przez zarządcę sukcesyjnego
Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o VAT podatnikiem podatku od towarów i usług jest także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Obowiązki podmiotu nabywającego olej smarowy do produkcji gazomierzy
Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT, produkuje gazomierze przemysłowe. Do ich produkcji używa oleju smarowego. Zamierza go importować lub nabywać ze składu podatkowego. Nabywcy gazomierzy chcą (...)
str. 52
1.
Nabycie oleju smarowego przez podmiot zużywający
Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2525) (...)
str. 52
2.
Obowiązek prowadzenia ewidencji przez podmiot zużywający
Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie wynika z art. 138f ustawy o podatku akcyzowym. Do jej prowadzenia jest (...)
str. 53
3.
Możliwość stosowania do 31 grudnia 2019 r. papierowego dokumentu dostawy
Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Korekta podatku naliczonego w związku z dokonaną sprzedażą samochodu
Jestem podatnikiem VAT czynnym. W listopadzie 2018 r. nabyłem samochód osobowy i odliczyłem 50% kwoty podatku naliczonego. W grudniu 2018 r. dokonałem jego sprzedaży. Transakcję (...)
str. 56
2.
Zbycie własnych wierzytelności a podatek VAT
W styczniu 2019 r. skorzystałem z prawa do zastosowania ulgi na złe długi z uwagi na niezapłacone przez kontrahenta należności. Następnie w lutym 2019 r. (...)
str. 57
3.
Skan faktury a prawo do odliczenia VAT
Czy możemy odliczyć podatek VAT ze skanu faktury wystawionej ręcznie i przesłanej pocztą elektroniczną? Podstawowa zasada regulująca prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika z art. (...)
str. 60
4.
Rozliczenie faktury korygującej przez sprzedawcę
Czynny podatnik VAT (rozliczający VAT miesięcznie) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej. Sprzedaż tych mediów dokumentuje fakturami. Zdarza się, (...)
str. 61
5.
Druk korekty deklaracji VAT
Od 1 stycznia 2017 r. mamy obowiązek składać deklaracje VAT w formie elektronicznej. Musimy złożyć korektę deklaracji za czerwiec 2016 r. Czy korektę tej deklaracji (...)
str. 63
6.
Media dostarczane do wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych
Firma zajmuje się wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych. Z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wystawia najemcom faktury traktując te usługi jako zwolnione z VAT oraz odrębnie (...)
str. 64
7.
Odliczanie VAT od zakupu dokonanego na raty
W jakim terminie mam prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu obiektywu fotograficznego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli zakupu dokonałem w systemie ratalnym (12 (...)
str. 66
8.
Obowiązek podatkowy przy zwrocie nakładów ulepszających
Z końcem marca 2019 r. rozwiązana została umowa najmu. Rozliczenie zwrotu nakładów ulepszających będzie miało miejsce w dniu 13 kwietnia 2019 r. Kiedy powstanie obowiązek (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Nowy wzór deklaracji VAT-IM
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 marca 2019 r., pod poz. 415, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.