Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 3 (483) z dnia 10.02.2019
Poradnik VAT
nr 3 (483) z dnia 10.02.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Roczna korekta VAT naliczonego w deklaracji VAT składanej w lutym 2019 r.
Do 25 lutego 2019 r. podatnicy rozliczający VAT miesięcznie, którzy w ubiegłym roku podatkowym odliczali VAT proporcjonalnie (od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Czy od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady ustalania wysokości stawek VAT?
Zasady identyfikowania towarów i usług w celu ustalenia właściwej stawki podatku VAT nie uległy zmianie od 1 stycznia 2019 r. Z zamieszczonego na stronie internetowej (...)
str. 5
1.
Klasyfikacja statystyczna a prawo do stosowania obniżonych stawek VAT
Przepisy regulujące stosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz zwolnień z podatku VAT, w znacznym stopniu opierają się na klasyfikacjach statystycznych. Od 1 stycznia 2011 r. do (...)
str. 6
2.
Checklista - zasady ustalania stawek VAT
W celu ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT na sprzedawany towar lub usługę wykonaj następujące czynności: Sprawdź, czy dany towar (usługa) korzysta ze zwolnienia z VAT (...)
str. 7
III.
JPK_VAT w pytaniach Czytelników
1.
Przesyłanie danych w formie JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym VAT za okresy miesięczne. Do końca 2018 r. deklaracje VAT składałem w formie elektronicznej z użyciem danych autoryzujących. Czy pliki (...)
str. 7
2.
Możliwość złożenia więcej niż jednego pliku JPK_VAT za ten sam okres rozliczeniowy
Z początkiem stycznia 2019 r. wprowadziliśmy nowy program księgowy. Czy ewidencję VAT w postaci JPK_VAT za styczeń br. możemy wysłać dwukrotnie, tj. jeden plik z (...)
str. 8
3.
Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej
W dniu 7 stycznia br. otrzymałam od kontrahenta zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów. Przed upływem terminu na wystawienie z tego tytułu faktury zaliczkowej w (...)
str. 8
4.
Dane z faktury korygującej w JPK_VAT
Otrzymaliśmy fakturę korygującą, którą ujęliśmy w rozliczeniu za styczeń 2019 r. Czy wygenerowany za ten okres plik JPK_VAT musi zawierać również informacje dotyczące numeru faktury (...)
str. 9
5.
Informacja o sposobie płatności w JPK_VAT
W którym polu w JPK_VAT powinienem wpisać informację dotyczącą formy zapłaty (gotówka, przelew), którą umieszczam na fakturach sprzedaży? Informacja o prowadzonej ewidencji VAT przekazywana co (...)
str. 10
IV.
Refakturowanie usług - praktyczne porady
Refakturowanie usług na gruncie ustawy o VAT jest traktowane jako odprzedaż usług w sytuacji, gdy jeden z podmiotów nabywa daną usługę i następnie ją sprzedaje (...)
str. 10
1.
Usługa wykonana przez podwykonawcę niebędącego podatnikiem VAT
Spółka komunalna zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami komunalnymi. Gmina powierza spółce zadania polegające na przeprowadzaniu remontów gminnych komunalnych lokali mieszkalnych. W celu realizacji (...)
str. 11
2.
Działalność mieszana a refakturowanie usług
W ramach prowadzonej działalności zarządzamy osiedlem domów jednorodzinnych, na terenie którego jesteśmy zobowiązani utrzymywać czystość chodników i dróg dojazdowych. Zawarliśmy umowę z firmą sprzątającą, która (...)
str. 12
3.
Media dostarczane do wynajmowanych lokali mieszkalnych
Jesteśmy podatnikami podatku VAT. Posiadamy lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach, które tworzą wspólnotę mieszkaniową. Otrzymujemy od wspólnoty (niebędącej podatnikiem podatku VAT) rachunki za media (...)
str. 12
V.
Prawo do odliczenia VAT z faktury VAT RR
Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa (...)
str. 14
VI.
Odsprzedaż mediów a limit zwolnienia podmiotowego z VAT - wyrok NSA
W myśl art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła (...)
str. 16
VII.
Czy sprzedaż usług świadczonych przez gminne stołówki szkolne podlega opodatkowaniu VAT?
Na terenach gmin i powiatów funkcjonują szkoły będące samorządowymi jednostkami budżetowymi. Placówki te w ramach swojej działalności opiekuńczo-wychowawczej prowadzą stołówki szkolne. Celem ich prowadzenia nie (...)
str. 18
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Odliczenie VAT z faktury za usługi telekomunikacyjne
W styczniu 2019 r. otrzymaliśmy fakturę za usługi telekomunikacyjne z terminem płatności określonym na 2 lutego 2019 r. (faktura została wystawiona w dniu 3 stycznia (...)
str. 20
2.
Opłata za przejazd autostradą a prawo do odliczenia VAT
W prowadzonej działalności gospodarczej ponoszę opłaty za przejazd autostradami, które dokumentowane są paragonami. Czy w 2019 r. w dalszym ciągu mogę odliczać podatek VAT z (...)
str. 21
3.
Sprzedaż towaru z zaniżoną stawką VAT
W październiku 2018 r. dokonałem sprzedaży towarów, jednak błędnie zastosowałem obniżoną do 8% stawkę VAT zamiast 23%. Sprzedaż tę wykazałem w deklaracji VAT za październik. (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Podmioty zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży w 2019 r.
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek (...)
str. 23
1.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania
W myśl § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 nie stosuje się w przypadku: 1) dostaw (...)
str. 23
2.
Kiedy następuje utrata prawa do zwolnienia?
Generalnie podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 rozporządzenia tracą prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania za pomocą kas z chwilą wykonania pierwszej (...)
str. 25
X.
Czytelnicy pytają
1.
Odpłatne przekazywanie pracownikom pakietów medycznych
Dokonujemy zakupu pakietów medycznych (zwolnionych z VAT) na rzecz naszych pracowników. Pakiety te są w części finansowane przez firmę, natomiast pozostałą kwotę potrącamy pracownikom z (...)
str. 26
2.
Kasa fiskalna w jednostce oświatowej
Dom Wczasów Dziecięcych będący jednostką oświatową oprócz zapewnienia opieki uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania świadczy również usługi organizowania różnego rodzaju obozów, (...)
str. 28
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Opodatkowanie WDT przy braku dowodów potwierdzających wywóz towarów
Zgodnie z zawartą umową dokonaliśmy 17 października 2018 r. WDT na rzecz unijnego nabywcy. Dostawa nie została zafakturowana, dlatego przyjęliśmy, że obowiązek podatkowy powstał 15 (...)
str. 30
1.
Data powstania obowiązku podatkowego w WDT
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów (...)
str. 30
2.
Zasady opodatkowania i deklarowania WDT ze stawką 0%
W przypadku WDT, aby daną dostawę opodatkować według stawki 0%, dostawca - polski podatnik VAT - przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany (...)
str. 31
1.
Płatnicy VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
W myśl art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) płatnikiem jest (...)
str. 32
2.
Terminy zapłaty podatku VAT
Zasadniczo dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wymaga zapłaty podatku VAT. Czynny podatnik VAT rozlicza bowiem nabycie wewnątrzwspólnotowe i VAT należny w poz. 23-24 deklaracji VAT (...)
str. 33
3.
Sposób deklarowania zapłaconego podatku
Dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku (...)
str. 34
4.
Podstawa opodatkowania nabycia paliw
Co do zasady, podmioty obowiązane do obliczania i wpłacania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, określają podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych przewidzianych dla WNT (...)
str. 35
XIII.
Import i krajowa sprzedaż licencji na oprogramowanie
Kupujemy od unijnej firmy licencje na oprogramowanie serwisowe dedykowane mechanikom. Jest to wersja online, z której korzysta się na platformie będącej własnością zagranicznej firmy, po (...)
str. 37
1.
Rozliczenie zakupu usług licencyjnych
Zakup usług od kontrahentów zagranicznych, których miejsce świadczenia ustalone na podstawie odrębnych przepisów znajduje się w Polsce, zobowiązuje nabywcę do rozliczenia VAT. Import usług zgodnie (...)
str. 37
2.
Obowiązek podatkowy przy sprzedaży licencji
W przypadku importu usług licencyjnych oraz sprzedaży tych usług na rynku krajowym problemem może być ustalenie prawidłowego momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy. Dla importu (...)
str. 38
3.
Stanowisko NSA i organów podatkowych w zakresie momentu wykonania usług licencyjnych
NSA w wyroku z 5 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2319/15 uznał, że przeniesienie praw autorskich jest czynnością jednorazową dla usług udzielania licencji, (...)
str. 38
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Wystawienie faktur zaliczkowych a obowiązek podatkowy w WNT
Spółka płaci kontrahentowi z Niemiec zaliczki na poczet przyszłych wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. W związku z tym otrzymuje od kontrahenta zagranicznego faktury zaliczkowe. Czy obowiązek podatkowy (...)
str. 40
2.
Rozliczenie importu towarów w deklaracji podatkowej
Otrzymaliśmy fakturę za zakup importowanych towarów, która została wystawiona 28 grudnia 2018 r., natomiast odprawy celnej dokonaliśmy 3 stycznia br. Jak prawidłowo ująć tę transakcję? (...)
str. 41
3.
Dostawa towarów przed rejestracją VAT UE
W dniu 20 października 2018 r. firma złożyła zgłoszenie VAT-R w celu rejestracji jako podatnik VAT czynny. W powyższym zgłoszeniu zaznaczyła zamiar rozpoczęcia wykonywania WDT (...)
str. 43
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Brak faktury lub błędy w dokumentacji a prawo do odliczenia podatku VAT - wyrok TSUE
» Wyłączenia i ograniczenia prawa do odliczania VAT Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Rozwiązanie spółki cywilnej - prawa i obowiązki wspólników
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej na wspólnikach ciąży obowiązek opodatkowania podatkiem (...)
str. 50
1.
Spis z natury i jego rozliczenie w deklaracji VAT
Opodatkowania towarów w związku z likwidacją spółki cywilnej należy dokonać w oparciu o spis z natury. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy spis z (...)
str. 50
2.
Obowiązek złożenia druku VAT-Z
Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, o rozwiązaniu spółki cywilnej, które oznacza zaprzestanie działalności, wspólnicy mają obowiązek poinformować naczelnika urzędu skarbowego poprzez (...)
str. 51
3.
Prawa wspólników likwidowanej spółki
Na mocy art. 14 ust. 9a ustawy o VAT, byłym wspólnikom spółki cywilnej przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w (...)
str. 52
4.
Sprzedaż towarów objętych spisem z natury
Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o VAT, dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek osobowych, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - wzór deklaracji VAT-10
» Opodatkowanie nabycia nowych środków transportu Nabycie nowych środków transportu zawsze podlega opodatkowaniu. Nawet wówczas, kiedy nabywcą jest podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT. Status dostawcy (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
1.
Dokument dostawy jako warunek zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie
Dokumentowanie przemieszczeń wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, (...)
str. 57
2.
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z użyciem Systemu na podstawie e-DD
Już od początku 2019 r. istnieje jednak możliwość stosowania zamiast papierowego dokumentu dostawy - dokumentu e-DD przy użyciu systemu teleinformatycznego EMCS PL2. Przepisy art. 46a-46w (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Zaokrąglenia przy ograniczonym prawie do odliczenia VAT
W jaki sposób w ewidencji zakupu oraz w deklaracji VAT należy prawidłowo zaokrąglić kwotę podatku VAT w przypadku gdy odliczam 50% VAT od wydatków związanych (...)
str. 59
2.
Nieodpłatne przeniesienie nakładów na rzecz właściciela użyczonej nieruchomości a VAT
Spółka zawarła umowę użyczenia z miastem, na mocy której zostały jej udostępnione nieodpłatnie pasy drogowe. Na podstawie tej umowy spółka zobowiązała się do wybudowania na (...)
str. 60
3.
Określenie daty zapłaty przy zastosowaniu metody kasowej
Biuro rachunkowe rozlicza VAT metodą kasową. Kontrahent, na którego została wystawiona faktura potwierdzająca wykonanie usługi rachunkowej dokonał zapłaty w formie przelewu bankowego w dniu 31 (...)
str. 62
4.
Termin dokonania korekty VAT należnego w ramach ulgi na złe długi
W sierpniu 2018 r. wystawiłem faktury na rzecz kontrahenta, wyznaczając mu termin płatności na 27 września 2018 r. Kontrahent do tej pory nie uregulował należności. (...)
str. 63
5.
Stawka VAT dla usług wycinki drzew pod budowę
Otrzymaliśmy od podwykonawcy fakturę za wykonanie usługi wycinki drzew pod budowę. Na fakturze podwykonawca usługę sklasyfikował jako roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę (PKWiU (...)
str. 64
6.
Opodatkowanie opłat startowych pobieranych od uczestników imprez sportowych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam rozszerzyć działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez sportowych, m.in. rowerowych i biegowych. Warunkiem uczestnictwa w powyższych zawodach będzie zgłoszenie się (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2019 r., pod poz. 96, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.