Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 r., godz. 11:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 41.787 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 9 (489) z dnia 10.05.2019
Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2019 r.
Dodatek nr 7
do Poradnika VAT nr 9
z dnia 10.05.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
REJESTRACJA DLA POTRZEB TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH
1.
Uzyskanie statusu podatnika VAT UE
Podatnicy, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami z państw Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Fakt, iż podatnik nie będzie dokonywał (...)
str. 3
2.
Weryfikacja numeru VAT zagranicznego podatnika
Weryfikacja statusu podatkowego zagranicznych kontrahentów ma ogromne znaczenie dla polskich podatników dokonujących transakcji w ramach obrotu z zagranicą. Status podatkowy uczestniczących w dostawie podmiotów decyduje (...)
str. 4
2.1.
Baza VIES
Podatnicy, którzy chcieliby potwierdzić, że kontrahent jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, powinni złożyć wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (...)
str. 4
2.2.
Sposób potwierdzania numerów VAT UE
Potwierdzanie numerów identyfikacyjnych przydzielonych podatnikom VAT odbywa się za pośrednictwem jednostek administracyjnych (np. urzędów skarbowych) kraju, z którego pochodzi podatnik zwracający się o weryfikację takiego (...)
str. 5
II.
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW
Definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia odnajdujemy w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu przez podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), rozumie się (...)
str. 5
1.
Uproszczenia w opodatkowaniu WNT - magazyn konsygnacyjny
Ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT pojęcie magazynu konsygnacyjnego, którym jest wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE , o którym mowa w art. (...)
str. 7
2.
Czynności wyłączone z WNT
Ustawodawca wymienia obszerną listę przypadków, w których wewnątrzwspólnotowe nabycie nie powstaje (tzn. nabycie towaru przez polski podmiot od podmiotu z kraju UE nie rodzi obowiązku (...)
str. 8
3.
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego (...)
str. 10
4.
Podstawa opodatkowania
Reguły dotyczące podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawiera art. 30a ustawy o VAT, który odnosi się do art. 29a określającego podstawę opodatkowania dla dostawy towarów (...)
str. 11
5.
Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu (czyli najczęściej z chwilą (...)
str. 12
6.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji podatkowej
Podatnik wykazuje podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT, równocześnie zyskując prawo do odliczenia tego podatku jako podatku naliczonego (art. 86 ust. (...)
str. 13
7.
Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
WNT można dokumentować w dowolny sposób - można wystawić dokument księgowy lub dokonać stosownej adnotacji na fakturze otrzymanej od kontrahenta zagranicznego. Z żadnych przepisów nie (...)
str. 14
8.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu
Zakup na terytorium innego państwa członkowskiego towarów, które przewożone są do Polski, stanowi zasadniczo wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, pod warunkiem, że nabywca jest podatnikiem VAT lub (...)
str. 14
8.1.
Podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportowych
Jeżeli dostawcą jest unijny podatnik VAT niekorzystający ze zwolnienia z opodatkowania, nabywcą podatnik polski, a sprzedaż nie jest dokonywana w ramach procedury szczególnej stosowanej w (...)
str. 14
8.2.
Nabycie nowych środków transportu
Nabycie nowych środków transportu, zawsze podlega opodatkowaniu, tj. nawet wtedy, gdy nabywcą jest podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT. Przy czym status dostawcy takiego środka transportu (...)
str. 15
9.
Płatnicy VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
W myśl art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) płatnikiem jest (...)
str. 17
9.1.
Terminy zapłaty podatku VAT
Zasadniczo dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wymaga zapłaty podatku VAT. Czynny podatnik VAT rozlicza bowiem nabycie wewnątrzwspólnotowe i VAT należny w poz. 23-24 deklaracji VAT (...)
str. 18
9.2.
Sposób deklarowania zapłaconego podatku
Dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku (...)
str. 19
9.3.
Podstawa opodatkowania nabycia paliw
Co do zasady, podmioty obowiązane do obliczania i wpłacania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, określają podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych przewidzianych dla WNT (...)
str. 20
III.
SPOSÓB OPODATKOWANIA SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ NA TERYTORIUM KRAJU
1.
Pojęcie sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju zdefiniowana została w art. 2 pkt 24 ustawy o VAT. Pojęcie to oznacza dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika (...)
str. 21
2.
Miejsce świadczenia
Zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju uregulowano w art. 24 ustawy o VAT. Co do zasady określono tam, iż w przypadku sprzedaży wysyłkowej na (...)
str. 22
3.
Wyłączenia ze schematu sprzedaży wysyłkowej
Zasad dotyczących sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju nie stosuje się do: 1) nowych środków transportu, 2) towarów, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem (...)
str. 23
IV.
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW
Zgodnie z art. 13 ustawy o VAT, przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w (...)
str. 23
1.
Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Nietransakcyjnego przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy: 1) (...)
str. 24
2.
Warunki zastosowania obniżonej stawki VAT
Warunki umożliwiające zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wymienione są w art. 42 ustawy o VAT. Pierwszy z warunków dotyczy właściwej identyfikacji podatkowej nabywcy (...)
str. 25
3.
Obowiązek podatkowy w WDT
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek ten powstanie 15. dnia miesiąca następującego (...)
str. 26
4.
Ustalanie podstawy opodatkowania
W stosunku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ustawodawca nie określił szczególnych zasad ustalania podstawy opodatkowania. Obowiązuje więc w tym zakresie przepis art. 29a ust. 1 ustawy (...)
str. 28
5.
Dostawa nowych środków transportu
Dostawa nowych środków transportu dokonywana na terytorium Wspólnoty jest traktowana w szczególny sposób. Zakwalifikowanie danej czynności do tej kategorii dokonywane jest wyłącznie ze względu na (...)
str. 29
V.
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Z TERYTORIUM KRAJU
1.
Definicja sprzedaży wysyłkowej
Definicję sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju odnajdziemy w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT, zgodnie z którym jest to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych (...)
str. 31
2.
Wyłączenia ze sprzedaży wysyłkowej
W art. 23 ust. 11 i ust. 13 ustawodawca określił czynności, które są wyłączone z systemu sprzedaży wysyłkowej ze względu na przedmiot dostawy. Wyłączenia te (...)
str. 31
3.
Miejsce opodatkowania
Generalnie w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (art. (...)
str. 32
4.
Wybór miejsca świadczenia
Sprzedaż wysyłkowa towarów z Polski do innego państwa unijnego do chwili osiągnięcia ustalonego w tym państwie limitu obrotów, podlega opodatkowaniu na terytorium kraju. Zasada ta (...)
str. 32
5.
Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej
W przypadku sprzedaży wysyłkowej - zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - podatnik ma zawsze obowiązek wystawienia faktury. Jeśli sprzedaż (...)
str. 33
6.
Sprzedaż wysyłkowa w limicie obrotów uprawniających do zwolnienia z opodatkowania
Warto wspomnieć również o problemie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju realizowanej przez podatników, których sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania ze względu na wysokość obrotów. (...)
str. 34
VI.
OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE - INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE
Ze względu na konieczność kontrolowania obrotu pomiędzy poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, na podatników nałożony został obowiązek składania zbiorczych informacji o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Informacje podsumowujące (...)
str. 34
1.
Termin składania dokumentów VAT-UE
Podatnicy składają informacje podsumowujące wyłącznie za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym (...)
str. 35
2.
Co powinna zawierać informacja podsumowująca?
Informacja podsumowująca powinna zawierać w szczególności następujące dane: 1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą, numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu (VAT5-UE) (...)
str. 35
3.
Korekta złożonej informacji
Jeśli podatnik stwierdzi jakiekolwiek błędy w złożonej informacji podsumowującej, jest obowiązany sporządzić niezwłocznie jej korektę. Przy czym należy pamiętać, iż korekty tej dokonuje się wyłącznie (...)
str. 36
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.