Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.004 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (489) z dnia 10.05.2019
Poradnik VAT
nr 9 (489) z dnia 10.05.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Nowy plik JPK_VAT dopiero od 1 stycznia 2020 r.
Każdy czynny (niekorzystający ze zwolnienia z VAT) podatnik VAT, niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy też nie, (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Od 1 września 2019 r. nowy elektroniczny wykaz podatników VAT
W dniu 12 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił oczekiwaną przez wielu podatników ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych (...)
str. 6
1.
Jakie dane podatnik będzie mógł sprawdzić w nowym rejestrze?
Elektronicznym wykazem zostaną objęte podmioty wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego w trybie: art. 96 ust. 4a ustawy o VAT (tj. m.in. w sytuacji gdy dane (...)
str. 6
2.
Wykreślenie, usuwanie lub prostowanie danych w wykazie
Generalnie Szef KAS wykreśli podmiot z elektronicznego wykazu podatników VAT po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie (...)
str. 7
3.
Konsekwencje przelewu na inny rachunek niż ujawniony w wykazie
Podatnik przed dokonaniem przelewu zobowiązany będzie sprawdzić czy rachunek, na który chce dokonać przelewu znajduje się w elektronicznym wykazie podatników VAT. Jeżeli bowiem dzień zlecenia (...)
str. 8
III.
Transakcje dokumentowane fakturami elektronicznymi
Przepisy ustawy o VAT dopuszczają posługiwanie się przez podatników fakturami zarówno w formie tradycyjnej, tj. papierowej, jak i w formie elektronicznej. W art. 2 tej (...)
str. 9
1.
Przesyłanie faktur w formie elektronicznej - komunikat Ministerstwa Finansów
» Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowany został komunikat z dnia 5 kwietnia 2019 r., dotyczący zasad (...)
str. 9
2.
Ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
Od 18 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązku przyjmowania w zamówieniach publicznych ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy (...)
str. 11
IV.
Status komorników sądowych w świetle ustawy o VAT - interpretacja ogólna MF
W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, (...)
str. 12
V.
Wykup samochodu z leasingu - skutki w VAT
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy bardzo często użytkują samochody na podstawie leasingu operacyjnego. Z tego tytułu - zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 86a (...)
str. 14
1.
Przeznaczenie samochodu na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
Jeżeli wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego nastąpi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej , to nawet jeśli wcześniej podatnik odliczał VAT z faktur leasingowych, ma (...)
str. 14
2.
Przekazanie samochodu na potrzeby osobiste
Za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT uznaje się przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Zaliczyć tu należy: przekazanie lub zużycie towarów na (...)
str. 16
VI.
Problemy związane z opodatkowaniem bonów
Zasady opodatkowania bonów na gruncie przepisów ustawy o VAT uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2019 r. Sposób opodatkowania transakcji realizowanych z użyciem bonów uzależniony (...)
str. 17
VII.
Zamiana gminnych działek niezabudowanych na grunty prywatne
Zgodnie z art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), przez umowę zamiany (...)
str. 20
VIII.
Czynności związane z edukacją publiczną a podatek VAT
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych (...)
str. 21
IX.
Przenoszenie przez gminę na najemcę opłat za gospodarowanie odpadami
Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) (...)
str. 24
X.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Odliczenie VAT od wydatków ponoszonych na użytkowanie samochodu
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej użytkuję samochód osobowy. Samochód ten został oklejony informacjami o mojej firmie (tj. logo firmy, zakres świadczonych przeze mnie usług, adres (...)
str. 25
2.
Likwidacja spółki z o.o. a spis z natury
W maju br. zamierzamy zlikwidować prowadzoną przez nas spółkę z o.o. Czy w związku z tym będziemy zobowiązani do sporządzenia remanentu likwidacyjnego? W przypadku rozwiązania (...)
str. 26
3.
Usługa dzierżawy jako dodatkowa działalność gospodarcza
Prowadzę opodatkowaną działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym podatek w miesięcznych deklaracjach. Ponadto jestem właścicielem gruntów rolnych stanowiących majątek (...)
str. 27
C.
KASY REJESTRUJĄCE
XI.
Ulga na zakup kas online - zmiany w ustawie o VAT
Od 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu (...)
str. 28
1.
Podmioty uprawnione do ulgi na zakup kas online
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT (podobnie jak w latach ubiegłych) pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup (...)
str. 28
2.
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy
W związku z wprowadzonymi w ustawie o VAT zmianami Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących (...)
str. 29
3.
Sposób rozliczenia ulgi w deklaracji VAT
» Skorzystanie z ulgi przez czynnych podatników VAT W myśl obowiązującego od 1 maja br. art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, kwotę ulgi przysługującej (...)
str. 30
4.
Zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi
Podatnicy, którzy dokonają odliczenia ulgi przysługującej z tytułu zakupu kasy rejestrującej online, mogą w określonych przypadkach stracić prawo do tego odliczenia, co oznacza konieczność zwrotu (...)
str. 32
XII.
Kasy rejestrujące na forum
1.
Błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
Prowadzę działalność gospodarczą i ze względu na niewielką sprzedaż korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. W (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Instytucja składu celnego
Instytucja składu celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej. Towary (...)
str. 35
2.
Sprzedaż dokonywana w składzie celnym
Skład celny, zgodnie z zakresem działalności określonym w przepisach prawa celnego, powinien służyć do składowania towarów. Wykorzystywanie pomieszczeń składu celnego lub urządzeń do magazynowania towarów (...)
str. 36
3.
Stawka VAT na dostawę towarów objętych procedurą składu celnego
» Sprzedaż krajowa i WDT Na mocy § 9 rozporządzenia w sprawie stawek, obniżona do 0% stawka VAT dotyczy dostawy towarów w składzie celnym (wprowadzonych (...)
str. 37
4.
Stanowisko NSA dotyczące opodatkowania transakcji dokonywanych ze składu
Na przestrzeni lat stanowisko organów podatkowych i sądów odnośnie opodatkowania dostawy towarów znajdujących się w składzie celnym, ulegało zmianom. Wątpliwości dotyczyły tego, czy dostawę towarów (...)
str. 37
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Świadczenie usług transportowych na terytorium UE
Wykonuję usługi transportowe dla zagranicznych podatników na trasie Polska-kraje UE i wystawiam faktury ze stawką VAT 0%. Czy mam obowiązek umieszczania na fakturze zapisu "odwrotne (...)
str. 39
2.
WNT od podmiotu z siedzibą poza terytorium UE
Zakupiliśmy od firmy ze Szwajcarii towar, który został przywieziony do nas z Danii. Z informacji, które posiadamy wynika, że firma szwajcarska ma na terytorium Danii (...)
str. 39
3.
Nabycie usługi finansowej od unijnego podmiotu
Otrzymaliśmy fakturę od firmy unijnej za wykonanie usługi finansowej (depozyt pieniężny). Usługa została wykonana w marcu, fakturę otrzymaliśmy w kwietniu i w tym samym miesiącu (...)
str. 40
4.
Usługi na rzecz zagranicznego podatnika świadczone przez podmiot zwolniony z VAT
NZOZ zwolniony podmiotowo z opodatkowania wykonał w marcu br. profilaktyczne badania okresowe pracowników niemieckiej firmy. Badania te są zwolnione z opodatkowania. Czy w związku z (...)
str. 41
5.
Naprawa urządzenia zlecona przez firmę z państwa trzeciego
Wykonaliśmy usługę naprawy urządzenia na zlecenie firmy spoza UE. Czy prawidłowo zastosowaliśmy stawkę krajową? Wymienione w pytaniu usługi zaliczamy do usług na ruchomym majątku rzeczowym. (...)
str. 43
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Sprzedaż używanego budynku
Od 1969 r. firma jest właścicielem budynku użytkowego. W 1999 r. budynek był remontowany, a poniesione w związku z tym wydatki nie przekroczyły 30% wartości (...)
str. 44
1.
Dostawa ulepszonego budynku
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnienie z podatku VAT obejmuje dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: (...)
str. 44
2.
Sprzedaż budynku po remoncie
Przyjmując na podstawie sytuacji opisanej w pytaniu, że roboty wykonane w budynku były remontem a nie jego adaptacją należy uznać, że i tak sprzedaż tego (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Sprzedaż towarów i usług dokumentowana przez nabywcę
Dokumentem potwierdzającym dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT jest faktura. Co do zasady faktury wystawiane są przez sprzedawców towarów i usług. Jednak w szczególnych przypadkach, określonych (...)
str. 47
1.
Zasady wystawiania faktur przez nabywcę
Faktura wystawiana przez nabywcę powinna zawierać dane wymienione w art. 106e ustawy o VAT. Dodatkowo jednak musi posiadać oznaczenie: "samofakturowanie" (w myśl art. 106e ust. (...)
str. 47
2.
Dokumentowanie zakupu towarów od rolnika ryczałtowego
Drugim rodzajem transakcji dokumentowanych przez nabywcę jest sprzedaż produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego. Zgodnie bowiem z art. 116 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik zarejestrowany (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Procedura VAT marża w obrocie towarami używanymi
Opodatkowanie towarów używanych według procedury VAT marża regulują przepisy art. 120 ustawy o VAT. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało w dniu 5 kwietnia (...)
str. 50
1.
Towary używane w świetle ustawy o VAT
Przez towary używane, w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w (...)
str. 50
2.
Warunki stosowania procedury VAT marża
Zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT zasadę opodatkowania marży stosuje się do dostawy towarów używanych , które podatnik nabył od: podmiotu niebędącego (...)
str. 50
3.
Podstawa opodatkowania przy dostawie towarów używanych
W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca (...)
str. 51
4.
Faktura potwierdzająca dostawę towarów używanych
W przypadku dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, faktura powinna zawierać m.in.: datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Sposób prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych przez pośredniczące podmioty węglowe
Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym wyroby węglowe są wyrobami akcyzowymi, które wymienione zostały w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. Zgodnie z treścią (...)
str. 54
1.
Jakie dane powinna zawierać ewidencja wyrobów węglowych?
Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy, powinna zawierać następujące dane: 1) ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według (...)
str. 55
2.
Elektroniczna i papierowa ewidencja wyrobów węglowych
Sposób prowadzenia ewidencji przez pośredniczący podmiot węglowy dla wyrobów węglowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Spełnienie warunków zastosowania ulgi na złe długi
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Chciałbym skorzystać z ulgi na złe długi. W jaki sposób skutecznie mógłbym sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy (...)
str. 57
2.
Prawo do odliczenia VAT przy zakupie odzieży roboczej
Prowadzimy sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT. Czy od zakupu odzieży roboczej dla pracowników którzy używają jej wyłącznie podczas wykonywanych prac w firmie możemy odliczyć VAT? Z (...)
str. 58
3.
Media nabywane przez pracodawcę w związku z udostępnianiem lokali mieszkalnych pracownikom
Spółka z o.o. wynajmuje kilka mieszkań dla swoich pracowników zamiejscowych oraz członka zarządu. W związku z powyższym otrzymuje również faktury dokumentujące nabycie mediów (gaz, prąd, (...)
str. 59
4.
Ulepszenie środka trwałego a prawo do zastosowania zwolnienia z VAT
Spółka w maju 2015 r. zakupiła nieruchomość o wartości 880 tys. zł od osoby fizycznej. W maju 2016 r. nieruchomość została przyjęta do ewidencji środków (...)
str. 61
5.
Stawka VAT dla usług w zakresie opieki medycznej
Jesteśmy podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarskiej ambulatoryjnej itp. Obecnie wykonujemy również usługi w zakresie terapii osoczem bogatopłytkowym. Jaką stawkę VAT należy (...)
str. 62
6.
Obowiązek podatkowy przy usłudze najmu
Spółka co miesiąc wystawia faktury za najem za dany miesiąc. Faktura za marzec została wystawiona dopiero w dniu 23 kwietnia. W umowie najmu zastrzeżono, iż (...)
str. 63
7.
Spis z natury a plik JPK_VAT
Z końcem maja 2019 r. planuję zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą. W związku z tym sporządzę spis z natury towarów, które pozostaną mi na dzień likwidacji (...)
str. 64
8.
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego o skonto a korekta deklaracji VAT
W deklaracji VAT-7 za luty 2019 r. wykazałem zobowiązanie podatkowe w wysokości 58.000 zł i wpłacając należność za ten okres skorzystałem z obniżenia kwoty zobowiązania (...)
str. 65
9.
Kiedy podatnik może ponownie korzystać ze zwolnienia z VAT?
W lutym 2017 r. utraciłem prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT i stałem się czynnym podatnikiem VAT. Wartość sprzedaży w 2018 r. wyniosła 122.000 zł. (...)
str. 66
10.
Korekta faktury z błędną datą sprzedaży
Otrzymałem fakturę, w której sprzedawca błędnie wskazał datę sprzedaży. Czy mogę błąd ten skorygować poprzez wystawienie noty korygującej? Czy mogę odliczyć VAT z faktury zawierającej (...)
str. 67
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 kwietnia 2019 r., pod poz. 675, opublikowano ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.