Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 17 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.084 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (481) z dnia 10.01.2019
Poradnik VAT
nr 1 (481) z dnia 10.01.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r. obowiązuje do końca 2019 r.
Mocą obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Stawki VAT na towary i usługi w 2019 r.
Czy w 2019 r. stosuje się już ujednolicone stawki VAT na poszczególne towary i usługi? Czy w danej grupie towarów ma zastosowanie jednakowa stawka VAT (...)
str. 5
2.
Podzielona płatność w branży budowlanej
Nasza firma wykonuje prace budowlane, do których stosuje mechanizm odwrotnego obciążenia. Czy w przypadku naszej działalności, mamy w 2019 r. obowiązek stosować split payment? Regulacje (...)
str. 5
3.
Ulga na złe długi w odniesieniu do faktur z ostatniego kwartału 2018 r.
Czy do faktur wystawionych przeze mnie w ostatnim kwartale 2018 r., dla których termin płatności przypadał w 2018 r., w celu skorzystania z ulgi na (...)
str. 6
4.
Przyspieszony zwrot VAT w deklaracji za ostatni okres rozliczeniowy 2018 r.
W deklaracji VAT-7 za grudzień 2018 r. wykażę nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 25 dni. Spełniłem wszystkie warunki (...)
str. 8
III.
Nowy plik JPK_VAT zastąpi obowiązek składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl) Minister Finansów przedstawił projekt ustawy z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)
str. 9
IV.
Transakcje między podmiotami powiązanymi - zmiany od 1 stycznia 2019 r.
Przepisy ustawy o VAT nie ograniczają podatnikom możliwości swobodnego ustalania cen na sprzedawane towary lub usługi. Jednak w sytuacji, gdy transakcje mają miejsce pomiędzy podmiotami (...)
str. 9
V.
System podzielonej płatności w praktyce
Dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT oznacza, że podatnicy VAT mogą stosować ten system płatności w sposób wybiórczy . Nie każda faktura musi być (...)
str. 11
1.
Pomyłkowa zapłata należności z dokumentu pro forma
Jak należy postąpić w przypadku pomyłkowej zapłaty w systemie split payment należności z otrzymanego dokumentu pro forma? W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż nabywca decydując (...)
str. 11
2.
Zapłata zaliczek na rzecz komorników sądowych
Czy możliwe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku zapłaty przez gminę zaliczek na rzecz komorników sądowych za świadczone przez nich usługi opodatkowane podatkiem VAT (...)
str. 12
VI.
Zmiany zasad kontroli celno-skarbowej w zakresie podatku VAT
Obowiązująca od 2 stycznia 2019 r. ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)
str. 13
1.
Wszczęcie kontroli celno-skarbowej w razie nieobecności podatnika
Zmiany w art. 62 ust. 2 oraz dodane ust. 2a-2b i ust. 3a-3b doprecyzowują kwestię doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oraz zasady wszczęcia kontroli (...)
str. 13
2.
Skorygowanie deklaracji VAT w wyniku kontroli celno-skarbowej
Podatnikom VAT nadal będzie przysługiwało prawo do złożenia korekty deklaracji VAT: w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie (...)
str. 14
VII.
Przedłużony termin zwrotu VAT - ważniejsze wydanie czy doręczenie postanowienia?
Podatnicy w deklaracjach VAT niekiedy wykazują nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym jako zwrot podatku na rachunek bankowy, w terminie 25 dni, 60 dni lub 180 (...)
str. 15
1.
Skuteczne przedłużenie terminu zwrotu w przypadku doręczenia postanowienia
Z uzasadnienia wyroku NSA w składzie 7 sędziów z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 255/17 (orzeczenie prawomocne) wynika, że termin zwrotu (...)
str. 16
2.
Wydanie postanowienia w sytuacji działania podatnika w złej wierze
NSA w wyroku z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1701/16 stwierdził, iż działania i zaniechania stron postępowania nakierowane na celową odmowę (...)
str. 16
VIII.
Zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej - wyrok WSA
Gmina, będąca organem władzy publicznej na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 (...)
str. 18
IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kwoty wykazywane na fakturach
Prowadzimy działalność gospodarczą, w której sprzedaż dokumentujemy fakturami. Czy na fakturach możemy podawać ceny jednostkowe z dokładnością do trzech i więcej miejsc po przecinku? Szczegółowe (...)
str. 20
2.
Termin rozliczenia podatku VAT z korekty faktury
W grudniu 2018 r. otrzymałem korektę faktury, dotyczącą zakupu towaru dokonanego we wrześniu 2018 r. Czy zmniejszenie VAT naliczonego na podstawie tej faktury powinienem wykazać (...)
str. 21
3.
Odliczenie VAT od zakupu przyczepy
W prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT wykorzystujemy samochód osobowy. Od wydatków z nim związanych odliczamy 50% VAT. W grudniu 2018 r. kupiliśmy przyczepę samochodową, którą (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
W 2019 r. limit uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej bez zmian
Z początkiem 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a określone w nim zwolnienia (...)
str. 23
2.
Kiedy wejdą w życie przepisy dotyczące stosowania kas online?
Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie pisaliśmy już na temat proponowanych przez ustawodawcę rozwiązań pozwalających na prowadzenie przez podatników ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących (...)
str. 23
3.
Inne planowane zmiany w zakresie kas
Wśród pozostałych zmian, jakie ustawodawca planuje wprowadzić w zakresie kas fiskalnych w trakcie 2019 r. na szczególną uwagę zasługuje: uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika (...)
str. 24
XI.
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących
Dnia 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Określone w tym (...)
str. 25
1.
Jakie podmioty nie będą stosowały kas fiskalnych?
W porównaniu do obowiązującego do końca 2018 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień, obecne rozporządzenie nie wprowadza zmian w zakresie zwolnienia podmiotowego. Oznacza to, że w (...)
str. 25
2.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania
W § 4 rozporządzenia (analogicznie jak było do końca 2018 r.) zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i (...)
str. 27
3.
Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy
W § 5 omawianego rozporządzenia zawarto uregulowania określające moment utraty prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Generalnie utrzymano zasadę, że utrata prawa do zwolnienia z (...)
str. 28
XII.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Kasa fiskalna przy sprzedaży środka trwałego
Zamierzam sprzedać osobie prywatnej samochód osobowy będący środkiem trwałym. Czy dostawę taką muszę zaewidencjonować w kasie fiskalnej? [pytanie 1197228] Komentarz 1 Nie, sprzedaż taką dokumentujesz (...)
str. 28
2.
Wymiana kas fiskalnych
Czy od 1 stycznia 2019 r. mechanicy oraz stacje paliw muszą rejestrować sprzedaż na rzecz osób fizycznych przy użyciu nowych kas online? [pytanie 1196762] Komentarz (...)
str. 29
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Opodatkowanie zagranicznych transakcji komisowych realizowanych w Polsce
W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...)
str. 30
1.
Komis jako nietransakcyjne WNT - wyrok NSA
Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) - w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT - rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, (...)
str. 30
2.
Stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania komisu w obrocie z zagranicą
Organy podatkowe zdają się nie podzielać takiego podejścia do opodatkowania komisu w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (...)
str. 31
3.
Obowiązek podatkowy przy transakcjach komisowych
Problem właściwego zakwalifikowania czynności komisowej dokonywanej pomiędzy dwoma podatnikami z różnych państw UE jest o tyle istotny, że ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego (...)
str. 32
XIV.
Nieodpłatne przekazanie towarów podczas zagranicznych wystaw i targów
Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentowi towarów, podczas targów lub wystaw odbywających się poza terytorium UE podlega opodatkowaniu?
str. 33
1.
Wywóz towarów na targi i wystawy
Przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub (...)
str. 33
2.
Towary przekazywane za granicę nieodpłatnie
Załóżmy, że Czytelnik dokonuje nieodpłatnego przekazania swoich towarów na rzecz konkretnych kontrahentów spoza UE, czyli już przed wywozem towarów poza terytorium UE, znany jest ich (...)
str. 34
1.
Warunki stosowania procedury szczególnej opodatkowania marży
W art. 120 ustawy o VAT określone zostały zasady szczególnej procedury w zakresie opodatkowania dostawy towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i antyków. Istotą tej (...)
str. 36
2.
Wyrok TSUE dotyczący sprzedaży dzieł sztuki nabytych w UE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 29 listopada 2018 r. w sprawie C-264/17 orzekł, że: Podatnik może zastosować procedurę opodatkowania marży w odniesieniu do (...)
str. 37
XVI.
Transakcja łańcuchowa z udziałem dwóch polskich podatników
Polska firma (A) zamierza zakupić towary od rosyjskiego sprzedawcy a następnie odsprzedać je innej polskiej firmie (B), która z kolei dokona ich zbycia na rzecz (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
XVII.
Sprzedaż nieruchomości komercyjnych - objaśnienia podatkowe MF
Na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 (...)
str. 41
1.
Dostawa przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej część (...)
str. 41
2.
Kiedy zbywana nieruchomość umożliwia kontynuację działalności prowadzonej przez sprzedawcę?
Jeśli dla kontynuowania działalności gospodarczej realizowanej uprzednio przez zbywcę nie jest konieczne angażowanie przez nabywcę innych składników majątku, które nie są przedmiotem transakcji lub podejmowanie (...)
str. 42
3.
Jak ocenić zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej przez zbywcę?
Aby sprzedaż nieruchomości komercyjnej mogła być wyłączona spod działania ustawy o VAT, sprzedawca musi posiadać dowody potwierdzające istnienie na moment transakcji takiego zamiaru po stronie (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
XVIII.
Zasady proporcjonalnego odliczania VAT
Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT mogą odliczać podatek naliczony od wydatków związanych (bezpośrednio bądź pośrednio) z czynnościami opodatkowanymi. (...)
str. 44
1.
Jak ustalić prewspółczynnik?
Stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT poprzez tzw. prewspółczynnik, dotyczy podmiotów, które: dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do (...)
str. 44
2.
Obliczanie wskaźnika proporcji
Podatek naliczony od zakupów dokonywanych w ramach działalności gospodarczej, których nie można przypisać jednoznacznie do danego rodzaju wykonywanych przez podatnika czynności odlicza się proporcjonalnie. Uwaga (...)
str. 45
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIX.
Pojazdy samochodowe wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej - wzór informacji VAT-26
W 2019 r. zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych nie uległy zmianie. Oznacza to, że od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje zasadniczo (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
XX.
Sprzedaż wyrobów węglowych zwolniona od akcyzy - zmiany od 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana przepisów w ustawie o podatku akcyzowym, w części dotyczącej elektronicznego dokumentu e-DD, który zastąpił funkcjonujący do (...)
str. 52
1.
Czynności zwolnione od podatku akcyzowego, których przedmiotem są wyroby węglowe
Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów (...)
str. 52
2.
Dokumenty dostawy zastąpione oświadczeniami finalnych nabywców węglowych
Zgodnie ze zmienionym art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na (...)
str. 53
3.
Warunki zwolnienia w nabyciu wewnątrzwspólnotowym i imporcie
Warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych w przypadku ich nabycia wewnątrzwspólnotowego przez finalnego nabywcę węglowego zużywającego wyroby węglowe przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od (...)
str. 54
4.
Prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych przez pośredniczące podmioty węglowe
Zgodnie z art. 138i ust. 1 ustawy, ewidencję wyrobów węglowych prowadzą: 1) pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Jedna usługa kompleksowa czy świadczenia odrębne?
Jaką stawkę VAT należy zastosować w odniesieniu do usługi realizowanej w systemie "zaprojektuj i wybuduj", polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej i wybudowaniu węzła cieplnego na (...)
str. 55
2.
Jakie usługi szkoleniowe podlegają zwolnieniu z VAT?
Prowadzę jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług szkoleniowych z zakresu brafittingu. Czy w tym przypadku mogę zastosować zwolnienie z VAT? Brafitting (termin (...)
str. 57
3.
Świadczenie usług elektronicznych a obowiązek podatkowy w VAT
Spółka jawna świadczy usługi hostingowe. We wrześniu 2018 r. wystawiła fakturę "z góry" za okres od 1 września 2018 r. do 1 września 2019 r. (...)
str. 59
4.
Odliczanie podatku naliczonego przez teatr organizujący spektakle wyjazdowe
Teatr wykonuje czynności opodatkowane VAT oraz niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Na potrzeby obu rodzajów działalności wykorzystuje budynek. Od 1 stycznia 2016 (...)
str. 61
5.
Stawka VAT dla usług pielęgnacji drzew
Czy zastosowanie środków ochrony roślin na drzewach na terenach miejskich należy traktować jako prace ogrodnicze sklasyfikowane pod PKWiU 81.30.10.0 i opodatkować stawką VAT 8%? Wykaz (...)
str. 63
6.
Połączenie spółek a prawo do odliczenia VAT
W grudniu 2018 r. połączono spółki poprzez przejęcie. Spółka przejmowana w deklaracji VAT-7 za listopad 2018 r. wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym deklarując kwotę (...)
str. 64
7.
Jak rozliczyć zaliczkę na poczet wykonania usługi dzierżawy?
Spółdzielnia mieszkaniowa wydzierżawia swoim członkom teren. Zgodnie z umową, dzierżawcy wnoszą opłaty z góry, do 20. każdego miesiąca. Faktury są wystawiane na początku miesiąca. Zdarzyło (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XXI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 grudnia 2018 r., pod poz. 2354, opublikowana została ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzeń akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 grudnia 2018 r., pod poz. 2294, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.