Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.004 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (491) z dnia 10.06.2019
Poradnik VAT
nr 11 (491) z dnia 10.06.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od 1 września 2019 r. nowy ogólnodostępny wykaz zarejestrowanych podatników VAT
Od 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzić będzie w postaci elektronicznej jeden wykaz podmiotów: w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Kto od 1 września 2019 r. będzie obowiązkowo stosował split payment?
Niektóre grupy podatników VAT już od 1 września 2019 r. będą musiały obowiązkowo stosować mechanizm podzielonej płatności. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 5
1.
Usługi budowlane i budowlano-montażowe - moment powstania obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych i budowlano-montażowych na rzecz podatnika VAT, powstaje z chwilą wystawienia faktury, pod warunkiem, że faktura ta jest wystawiona terminowo, (...)
str. 6
2.
Faktyczne wykonanie usługi budowlanej
Przepisy ustawy o VAT określając dla usług budowlanych (budowlano-montażowych) szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, nie definiują momentu wykonania usługi, ani w żaden sposób nie precyzują (...)
str. 7
3.
Uwzględnienie momentu odbioru robót przewidzianego w umowie o świadczenie usług budowlanych - wyrok TSUE
Z uwagi jednak na dalsze wątpliwości co do ustalenia momentu wykonania usługi budowlanej NSA postanowieniem z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK (...)
str. 8
IV.
Usługi gastronomiczne i noclegowe nabyte w celu odsprzedaży - wyrok TSUE
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do odliczania podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są (...)
str. 9
V.
Zmniejszenie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT
Jednym z podstawowych priorytetów Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej jest zabezpieczenie podatników VAT przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym, tzw. karuzeli podatkowej. Dlatego też (...)
str. 12
1.
Uruchomienie nowego elektronicznego wykazu podmiotów
Uchwalona w dniu 12 kwietnia 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która na dzień oddania (...)
str. 12
2.
Program ostrzegania przedsiębiorców o ryzykownej transakcji
Na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej ( https://www.gov.pl/web/kas/kas-wdraza-program-ostrzegania-przedsiebiorcow-pop ) w dniu 7 maja 2019 r. w zakładce wiadomości zamieszczono informację, iż KAS zamierza w ramach (...)
str. 15
VI.
Czy zmienią się zasady przedłużania terminu zwrotu VAT?
Złożona przez podatnika deklaracja VAT korzysta z domniemania prawdziwości. Niemniej jednak organ podatkowy ma możliwość weryfikacji sporządzonych przez podatnika rozliczeń. Może to mieć miejsce w (...)
str. 16
VII.
Przyczyny wykreślenia podatnika z rejestru VAT - planowane zmiany do ustawy o VAT
Katalog przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika VAT i podatnika VAT UE z rejestru VAT określony został w art. 96 oraz art. 97 ustawy o VAT. W (...)
str. 18
1.
Brak sprzedaży lub nabycia towarów a wykreślenie podatnika z rejestru
Wątpliwości podatników od zawsze budziło stosowanie przepisów art. 96 ust. 9a pkt 3 w sytuacji, gdy np. podatnik przez 6 kolejnych miesięcy składa deklaracje VAT (...)
str. 19
2.
Przywrócenie zarejestrowania podatnika VAT
Obecnie naczelnik urzędu skarbowego zgodnie z art. 96 ust. 9h ustawy o VAT przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w ust. 9 pkt 1-4 i (...)
str. 19
VIII.
Prawo do ulgi na złe długi mimo utraty przez dłużnika statusu podatnika VAT
Ustawodawca umożliwił podatnikom, w stosunku do których nabywcy zwlekają z uregulowaniem należności za dokonane zakupy, "odzyskanie" zapłaconego z tego tytułu podatku VAT. Procedura ta nazywana (...)
str. 20
1.
Przejęcie przez miasto na prawach powiatu gruntu należącego do Skarbu Państwa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2019 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.28.2019.1.AZ stwierdził, iż w przypadku przeniesienia na rzecz miasta na prawach powiatu (...)
str. 21
2.
Wniesienie aportem oczyszczalni ścieków z zakładu budżetowego do spółki
Samorządowy zakład budżetowy został z dniem 31 grudnia 2017 r. przekształcony w spółkę prawa handlowego (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), której jedynym udziałowcem jest gmina. Spółka (...)
str. 23
X.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Korekta terminu rezygnacji ze zwolnienia z VAT
W formularzu VAT-R popełniłem błąd wpisując jako datę rezygnacji ze zwolnienia z VAT styczeń 2019 r. zamiast grudzień 2018 r. Czy urząd skarbowy mógł mi (...)
str. 25
2.
Nabycie sprzętu wodnego w celach integracyjnych pracowników
Firma zakupiła kajaki wraz z osprzętem. Sprzęt ten wykorzystywany będzie wyłącznie w działalności gospodarczej podczas spotkań pracowników w celach integracyjnych. Czy od zakupu ww. sprzętu (...)
str. 27
3.
Wydatki na kampanie społeczno-edukacyjne
Spółka finansuje wydarzenia o charakterze społeczno-edukacyjnym, np. biegi. Czy może odliczyć VAT od wydatków na finansowanie tego typu kampanii? Spółka ponosząc wydatki na wydarzenia o (...)
str. 28
C.
KASY REJESTRUJĄCE
XI.
Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Od 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu (...)
str. 29
1.
Wpłacane zaliczki na poczet przyszłych usług
Od maja 2019 r. prowadzę działalność gospodarczą. Na poczet przyszłego wykonania usług otrzymuję zaliczki od osób prywatnych. Czy należy wliczać je do limitu uprawniającego do (...)
str. 32
2.
Likwidacja kasy a dokonywanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych
W prowadzonej działalności gospodarczej ze względu na przekroczenie limitu obrotów sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonowaliśmy w kasie fiskalnej. W lutym 2018 r. z uwagi (...)
str. 33
3.
Limit obrotów przy zawieszeniu działalności
Od 2018 r. prowadzę działalność gospodarczą i dokonuję sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Ze względu na niskie obroty korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży przy (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Weryfikacja formalna statusu kontrahenta z UE
Podmioty, które zamierzają dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych mają obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb tych transakcji. Dotyczy to również kontrahentów z UE, gdyż zgodnie z art. 214 (...)
str. 35
1.
Potwierdzenie i sprawdzanie statusu kontrahenta z UE w rejestrach
W przypadku rozpoczęcia współpracy z nowym kontrahentem z UE warto zadbać o to, aby podatnik w swojej dokumentacji posiadał poza dokumentami potwierdzającymi transakcje wewnątrzwspólnotowe (faktury, (...)
str. 35
2.
Rozpoczęcie współpracy z kontrahentem UE - checklista
√ W celu uwiarygodnienia prowadzenia przez kontrahenta z UE działalności gospodarczej zgromadź dokumenty księgowe, m.in.: faktury, zamówienia, umowy, dokumenty transportowe, specyfikacje, płatności, a także dokumenty (...)
str. 37
XIV.
Wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące ciągłości transportu w WDT
Zgodnie z art. 13 ustawy o VAT, przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w (...)
str. 38
XV.
Naprawa wykonana w budynku poza terytorium kraju
Dostarczyliśmy w ramach WDT elementy ścian przesuwnych, które montowane były w sali konferencyjnej hotelu na Litwie. Nabywca zgłosił wadę zamontowanych ścian a my uznaliśmy tę (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Warunki zastosowania obniżonej stawki VAT do WDT
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów (...)
str. 44
2.
Zasady dokonywania korekty WDT
W myśl art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT, podatnicy którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy przed upływem terminu do (...)
str. 44
3.
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące terminu korygowania WDT
Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy jeśli dostawa towarów i moment powstania obowiązku podatkowego mają miejsce w różnych okresach rozliczeniowych, zapis w art. (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
XVII.
Zasady rozliczania podatku VAT przez strony umowy komisu
Umowa komisu jest umową nazwaną, uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze (...)
str. 47
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego u komitenta i komisanta
Zawierając umowę komisu, strony tej umowy powinny zwrócić uwagę na prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. (...)
str. 48
2.
Określenie podstawy opodatkowania
Podstawą opodatkowania w przypadku umowy komisu, zarówno po stronie komisanta, jak i komitenta - w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT - jest (...)
str. 49
3.
Wystawienie faktury przez komitenta
Dostawy towarów dokonywane w ramach umowy komisu nie podlegają w zasadzie szczególnym zasadom dokumentowania. Oznacza to, że w celu udokumentowania dostaw w ramach komisu należy (...)
str. 50
4.
Odliczenie VAT przez komisanta
Odliczenie podatku naliczonego z faktury zawierającej oznaczenie "metoda kasowa" możliwe jest w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy i nie wcześniej (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVIII.
Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy
W myśl generalnej zasady wynikającej z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XIX.
Zastosowanie zwolnień od podatku akcyzowego przy produkcji piwa
Zgodnie z art. 92 ustawy o podatku akcyzowym do napojów alkoholowych zalicza się: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. Piwem w rozumieniu (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Opodatkowanie wynajmu pracowników do prac budowlanych
W maju 2019 r. spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podpisała umowę z kontrahentem na wynajem pracowników do prac budowlanych przy wznoszeniu budynku mieszkalnego. W (...)
str. 57
2.
Płatność w systemie split payment przy fakturach walutowych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem od dostawcy krajowego fakturę w walucie EURO, przy czym podatek VAT wykazany jest w PLN. Ponadto, na fakturze kontrahent wskazuje (...)
str. 58
3.
Korygowanie ewidencji VAT
Spółka zobowiązana jest do skorygowania deklaracji VAT za okres obejmujący lata 2015-2017. W jaki sposób może skorygować ewidencje VAT? Czy dokumentacja w postaci ewidencji pierwotnej (...)
str. 60
4.
Ulga na złe długi przy zaliczeniu nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów
Nasza firma prowadzi PKPiR. Z powodu dużego opóźnienia w zapłacie należności przez kontrahenta firma skorzystała z ulgi na złe długi i skorygowała podatek należny. Pomimo (...)
str. 61
5.
Zakup prenumeraty a termin odliczenia VAT
Wykupiłem prenumeratę czasopism specjalistycznych na okres: czerwiec 2019 r. - grudzień 2019 r. Zapłaty za nią dokonałem 5 czerwca. W tym samym dniu otrzymałem fakturę (...)
str. 62
6.
Skutki podatkowe zaniechania inwestycji
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozpoczęła budowę budynku użytkowego. W związku z brakiem środków finansowych na kontynuację inwestycji, podjęła decyzję o jej zaniechaniu. Czy zaniechanie (...)
str. 63
7.
Odliczenie VAT od raty leasingowej
Na podstawie leasingu operacyjnego użytkujemy samochód osobowy do celów prywatnych i służbowych. Czy możemy odliczać VAT naliczony z faktur dokumentujących raty leasingowe? Ogólna zasada określona (...)
str. 65
8.
Skutki sprzedaży towaru z zaniżoną stawką VAT
W lutym 2019 r. podatnik dokonał sprzedaży towarów, jednak błędnie zastosował obniżoną do 8% stawkę VAT zamiast stawki podstawowej. Podatek należny z tytułu tej transakcji (...)
str. 66
9.
Obrót elektroniką - jak ustalić czy transakcja jest jednolita gospodarczo?
W kwietniu 2019 r. podatnik VAT czynny zamówił 50 sztuk tabletów, które będą dostarczane po 10 sztuk w kolejnych pięciu miesiącach, począwszy od maja br. (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XX.
Kronika legislacyjna
1.
Nowy wzór deklaracji VAT-13
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 maja 2019 r., pod poz. 883, opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.