Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 24 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2024 r., godz. 7:35 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (484) z dnia 20.02.2019
Poradnik VAT
nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Kara za błędnie wypełniony plik JPK_VAT
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Nowy wzór deklaracji VAT-7 już od rozliczenia za styczeń 2019 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, począwszy od okresów rozliczeniowych przypadających po dniu 31 grudnia 2018 r. podatnicy nie mają obowiązku składania (wraz z deklaracją (...)
str. 5
III.
Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w 2019 r.
Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu podzielonej płatności określone zostały w art. 108a-108d ustawy o VAT. Przy zastosowaniu tej metody płatność za nabyte towary czy usługi jest (...)
str. 7
1.
Kogo może dotyczyć obowiązek stosowania split payment?
Zgodnie z opublikowanym w dniu 23 stycznia 2019 r. projektem decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej "(…) upoważnia się Polskę do wprowadzenia wymogu, by na fakturach (...)
str. 7
2.
Checklista - jak dokonać płatności w systemie split payment?
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności, w praktyce prowadzi do licznych niejasności i problemów. Poniżej przedstawiamy tzw. checklistę ułatwiającą podatnikom VAT stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. √ Otrzymując (...)
str. 8
1.
Zaokrąglanie proporcji ustalonej po zakończeniu roku
W 2018 r. stosowałem proporcję (65%), według której odliczałem VAT naliczony od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT. Po zakończeniu roku wyliczyłem (...)
str. 10
2.
Ujemna kwota rocznej korekty podatku naliczonego
W 2018 r. nabyłem środek trwały o wartości 48.000 zł. Do użytkowania został oddany w tym samym roku. Podatek VAT wyniósł 11.040 zł. Z tytułu (...)
str. 10
3.
Proporcja i prewspółczynnik - jak prawidłowo wyliczyć kwotę korekty?
W 2018 r. odliczałem podatek VAT stosując zarówno prewspółczynnik (dotyczący zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu), jak i proporcję w zakresie (...)
str. 12
V.
Wykaz rzetelnych podatników VAT od września 2019 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl Minister Finansów przedstawił projekt ustawy z dnia 8 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)
str. 13
1.
Jakie dane znajdą się w nowym wykazie podatników VAT?
Z projektu ustawy wynika, iż dotychczasowe informacje zawarte w dwóch wykazach, tj.: 1) podatników w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub (...)
str. 13
2.
Wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych w wykazie
Zgodnie z projektem podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie będzie mógł złożyć do Szefa KAS wniosek wraz z uzasadnieniem o usunięcie lub sprostowanie danych (...)
str. 14
3.
Sankcje za przelew na inny rachunek niż wskazany w wykazie
Projekt ustawy wprowadzi również zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) (...)
str. 14
VI.
Obowiązki podatkowe wynikające ze sprzedaży lokalu mieszkalnego z wyposażeniem
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję zakupu mieszkań od osób prywatnych, następnie je remontuję i wyposażam w meble oraz sprzęt RTV/AGD. Lokale stanowią mój towar handlowy. (...)
str. 15
1.
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa (...)
str. 15
2.
Dostawa wyposażenia jako odrębny przedmiot sprzedaży
Przechodząc do sprzedaży wyposażenia, warto odnieść się do art. 47 § 1-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 (...)
str. 16
3.
Obowiązek zaewidencjonowania transakcji przy użyciu kasy rejestrującej
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy (...)
str. 16
VII.
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w VAT
Zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 (...)
str. 17
VIII.
Jakie metody ustalania prewspółczynnika przez JST dopuszczają sądy administracyjne?
Na podstawie art. 86 ust. 22 ustawy o VAT, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania (...)
str. 19
1.
Metoda zużycia w przypadku działalności wodno-kanalizacyjnej
W przypadku wydatków wodno-kanalizacyjnych sądy potwierdzają stanowisko gmin i pozwalają na zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według: udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do odbiorców zewnętrznych (...)
str. 20
2.
Wydatki na wynajem budynków - zastosowanie metody powierzchniowej
W praktyce gospodarczej zdarza się, iż jednostki samorządu terytorialnego w celu odliczenia części podatku naliczonego przyjmują indywidualny sposób wyliczenia proporcji według klucza powierzchniowego. Przykładowo z (...)
str. 21
3.
Prewspółczynnik powierzchniowo-czasowy stosowany przez gminę
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w nieprawomocnym wyroku z dnia 26 lipca 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 360/18 rozpatrywał sprawę gminy, która przy odliczaniu (...)
str. 22
IX.
Rozliczanie podatku VAT w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
1.
Zaliczka na poczet najmu a obowiązek podatkowy w VAT
Otrzymanie zaliczki na poczet czynszu najmu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT, nawet jeżeli termin jej zapłaty wynika z umowy. Nie ma też ustawowego (...)
str. 23
2.
Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że prawo do zastosowania 8% stawki podatku występuje wówczas, gdy usługa dotyczy obiektu budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, (...)
str. 24
3.
Pośrednictwo w opiece nad osobami starszymi
Ze zwolnienia z podatku VAT korzystają usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Zasady rozliczania ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących przez czynnych podatników VAT
Na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, (...)
str. 27
1.1.
Realizacja ulgi przy nadwyżce podatku należnego nad naliczonym
Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń, podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazują podatek należny wyższy od podatku naliczonego, mogą dokonać (...)
str. 28
1.2.
Rozliczenie ulgi przez podatników, którzy wykazują podatek naliczony wyższy od podatku należnego
Podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazują podatek należny niższy lub równy podatkowi naliczonemu, mogą otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym (...)
str. 28
1.3.
Skorzystanie z ulgi przez podatników, u których na przemian występuje zobowiązanie i zwrot podatku
W prowadzonej działalności gospodarczej często zdarzają się sytuacje, że podatnik w deklaracji podatkowej w jednym miesiącu wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, a w drugim (...)
str. 29
2.
Ulga za zakup kas - planowane zmiany w ustawie o VAT
Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie pisaliśmy już na temat proponowanych przez ustawodawcę rozwiązań pozwalających na prowadzenie przez podatników ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących (...)
str. 31
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Dostawa nieruchomości a kasa fiskalna
Firma deweloperska zajmuje się sprzedażą mieszkań. Na poczet przyszłej sprzedaży tych lokali (po podpisaniu umowy przedwstępnej) otrzymujemy od osób fizycznych zaliczki. Czy powinny być one (...)
str. 31
2.
Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym
W styczniu 2019 r. zrezygnowałem ze statusu czynnego podatnika VAT i powróciłem do zwolnienia podmiotowego z VAT. Czy powinienem ująć w remanencie likwidacyjnym kasę fiskalną? (...)
str. 33
3.
Wydanie paragonu nabywcy
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Czy możemy zostać ukarani jeśli wyrzucimy do kosza wydrukowany paragon, który nie (...)
str. 33
4.
Kasa rejestrująca przy sprzedaży internetowej
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Dodatkowo w lutym 2019 r. na rzecz osób fizycznych rozpoczęłam internetową sprzedaż artykułów chemicznych (za pośrednictwem (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup towarów z UE od firmy posługującej się polskim NIP
Kupujemy materiał od niemieckiej firmy, która jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT w Niemczech i w Polsce. Towar przywożony jest z Holandii, gdzie został nabyty (...)
str. 35
2.
Przeliczanie faktury wyrażonej w euro i w złotówkach
Otrzymujemy od zagranicznego sprzedawcy faktury dokumentujące dostawy wewnątrzwspólnotowe. Na fakturach znajduje się informacja o zastosowanym kursie euro (znacznie korzystniejszym od kursu bankowego) oraz wartość zamówienia (...)
str. 36
3.
Kwota nabycia przy ustalaniu podstawy opodatkowania marży
Zajmuję się handlem samochodami używanymi. Dokonuję zakupów na niemieckim portalu aukcyjnym. Po wygranej aukcji otrzymuję fakturę zakupu samochodu z adnotacją, że transakcja opodatkowana jest w (...)
str. 37
4.
Faktura za towar skradziony podczas transportu
Włoska firma produkcyjna zleciła nam wykonanie usługi transportu międzynarodowego towarów. W trakcie postoju na terytorium Włoch towary zostały skradzione. Nasz zleceniodawca wystawił fakturę obciążając nas (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Miejsce opodatkowania usług wykonanych na nieruchomościach
Na mocy art. 28e ustawy o VAT, usługi związane z nieruchomościami opodatkowane są w miejscu położenia nieruchomości, przy czym regulacja ta dotyczy zarówno usług świadczonych (...)
str. 41
2.
Podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku VAT
Zgodnie z generalną zasadą usługę opodatkowuje ten, kto ją wykonał. Tylko w szczególnych przypadkach obowiązek ten spoczywa na usługobiorcy. Taka szczególna sytuacja ma miejsce np. (...)
str. 41
3.
Skutki dokonania opóźnionej rejestracji
Formularz rejestracyjny VAT-R należy złożyć przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Problem może pojawić się wówczas, gdy dokonanie stosownej rejestracji dla potrzeb podatku (...)
str. 42
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Ulepszenie budynku w rozumieniu ustawy o VAT
Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia "ulepszenie" odwołując się w tym zakresie do przepisów o podatku dochodowym. W myśl art. 22g ust. 17 ustawy z (...)
str. 44
2.
Warunki zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnienie z podatku VAT obejmuje dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: (...)
str. 45
3.
Sprzedaż ulepszonego budynku
Spółka w 2005 r. zakupiła budynek, który użytkowała w prowadzonej działalności gospodarczej. Od stycznia 2014 r. do chwili obecnej budynek jest dzierżawiony. W listopadzie 2013 (...)
str. 46
4.
Przekazanie na potrzeby własne remontowanego budynku
W 2003 r. nabyłem budynek, od zakupu którego odliczyłem VAT naliczony. Budynek był wynajmowany w latach 2004-2010. W 2018 r. dokonałem w nim remontu na (...)
str. 46
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Wzory oświadczeń finalnych nabywców wyrobów węglowych
Stosownie do art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.) (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Wyroby akcyzowe z nowymi wzorami banderol
Z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe wzory znaków akcyzy na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, suszu (...)
str. 50
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Korekta sprzedaży przy braku odbioru usługi
W lipcu 2017 r. wykonaliśmy usługę naprawy wagonów dla spółki w upadłości. Nie posiadamy pisemnego zlecenia tej usługi. W 2018 r. ustanowiono syndyka, który nie (...)
str. 52
2.
Użyczenie pojazdu w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
Zamierzam zawiesić działalność gospodarczą, ale w tym czasie będę otrzymywał faktury dotyczące leasingu pojazdu ciężarowego. Czy w okresie zawieszenia mogę użyczyć ten pojazd innej firmie (...)
str. 54
3.
Stawka VAT na sprzedaż samochodu po szkodzie całkowitej
W związku z kolizją ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą samochodu, który jest naszym środkiem trwałym. Auto zostało wystawione na licytację. W jaki sposób należy wystawić fakturę (...)
str. 56
4.
Opodatkowanie podatkiem VAT datków otrzymanych od użytkowników serwisu internetowego
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto piszę własnego bloga, prowadzę konferencje i nagrywam vloga. Powyższe treści zamieszczam w serwisie internetowym. Jego użytkownicy dobrowolnie wpłacają na moją (...)
str. 57
5.
Faktura VAT w leasingu operacyjnym i finansowym
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego. Otrzymaliśmy fakturę na pierwszą ratę i są na niej wyszczególnione dwie pozycje: kapitał oraz odsetki. Czy dokument jest wystawiony zgodnie z (...)
str. 59
6.
Skutki przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową
Planujemy przekształcić spółkę z o.o. w spółkę komandytową, której wspólnikami będzie obecna spółka z o.o. (komplementariusz) z 1% udziałów oraz osoba fizyczna, która obejmie 99% (...)
str. 60
7.
Zasady wystawiania faktur w ramach umowy komisu
Otrzymaliśmy od naszego dostawcy paragon na zakupiony towar. Następnie poprosiliśmy o wystawienie faktury i okazało się, że jest na niej wpisany inny sprzedawca niż na (...)
str. 61
8.
Opłata rezerwacyjna na poczet zakupu nieruchomości a VAT
Prowadzimy działalność deweloperską w zakresie budowy i sprzedaży mieszkań oraz lokali użytkowych. Sprzedaż lokali mieszkalnych poprzedzona jest zawarciem umowy rezerwacyjnej, na podstawie której nabywcy wpłacają (...)
str. 63
9.
Odliczanie podatku naliczonego przez wspólnotę mieszkaniową
Wspólnota mieszkaniowa posiada w swoich zasobach lokale mieszkalne i użytkowe, do których dostarcza wodę i centralne ogrzewanie. Mieszkańcy wspólnoty płacą zaliczki na poczet ww. mediów. (...)
str. 64
10.
Sposób zadeklarowania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
Czy mogę w deklaracji VAT-7 za styczeń 2019 r. podzielić kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i w części wykazać ją jako kwotę do przeniesienia (...)
str. 65
11.
Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT
Świadczymy usługi transportu sanitarnego, które są zwolnione z VAT. Nabywca zwrócił się do nas z żądaniem wystawienia faktury potwierdzającej wykonaną usługę. Jakie elementy powinny znaleźć (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Nowe wzory deklaracji VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 stycznia 2019 r., pod poz. 193, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.