Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 17 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.084 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (490) z dnia 20.05.2019
Poradnik VAT
nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od 1 lipca 2019 r. kolejne zmiany w ustawie o VAT
Z dniem 1 lipca 2019 r. planowane jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Utrata prawa do zwolnienia z VAT
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o (...)
str. 5
1.
Czynności wyłączone ze zwolnienia podmiotowego
W szczególnych przypadkach utrata prawa do zwolnienia z VAT może dotyczyć podatników, których obroty nie przekraczają 200.000 zł. Uwaga Jeżeli podatnik wykona czynność wymienioną w (...)
str. 5
2.
Obowiązki podatnika tracącego prawo do zwolnienia z VAT
Na podatniku, który utracił prawo do zwolnienia z VAT ciążą ustawowe obowiązki, w tym przede wszystkim obowiązek: rejestracji dla podatku od towarów i usług we (...)
str. 7
III.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
W niektórych przypadkach czynni podatnicy VAT prowadzący działalność gospodarczą, ustalając cenę sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi muszą zwrócić uwagę na to, by cena ta nie (...)
str. 8
1.
Rodzaje powiązań w świetle ustawy o VAT i ich wpływ na ustalanie ceny towarów i usług
W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2, oraz w przypadku gdy (...)
str. 8
2.
Dokumentowanie transakcji podmiotów powiązanych
Jestem czynnym podatnikiem VAT prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą i chciałbym przekazać towary handlowe firmie należącej do małżonki, która, tak jak ja, jest czynnym podatnikiem VAT (...)
str. 11
IV.
Odpowiedzialność pełnomocnika za zobowiązania podatkowe podatników
Na mocy art. 138a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) (...)
str. 12
V.
Zasady wystawiania faktur VAT RR
Faktury VAT RR wystawiane w dwóch egzemplarzach przez podatnika nabywającego produkty rolne od rolnika ryczałtowego mogą być podstawą do odliczenia przez tego nabywcę będącego podatnikiem (...)
str. 13
1.
Niezbędne elementy faktury VAT RR
Elementy, jakie powinna zawierać faktura VAT RR wymienione zostały w art. 116 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem faktura dokumentująca nabycie produktów (...)
str. 13
2.
Zryczałtowany zwrot podatku
Zryczałtowany zwrot podatku może być przez nabywcę odliczony w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokona zapłaty. Warunkiem odliczenia zgodnie z art. 116 ust. 6 (...)
str. 15
3.
Przechowywanie faktur VAT RR
W myśl art. 116 ust. 10 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń, o których mowa w (...)
str. 15
VI.
Usługi podlegające zwolnieniu z VAT
Wszelkiego rodzaju zwolnienia z VAT są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania VAT, dlatego też należy je stosować z należytą ostrożnością. Zastosowanie przez podatnika zwolnienia z (...)
str. 16
1.
Sprzedaż i wymiana kryptowalut
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych (...)
str. 16
2.
Prowadzenie szkoleń dla doradców obywatelskich
Przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT przewidują zwolnienie z VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na (...)
str. 17
1.
Kto składa kaucję gwarancyjną?
W myśl art. 105b ust. 1 ustawy o VAT dostawca towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, może złożyć kaucję gwarancyjną (...)
str. 19
2.
Wysokość i forma kaucji gwarancyjnej
Wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej odpowiadać powinna co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w (...)
str. 20
3.
Elektroniczny wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną
Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów wrażliwych, które złożyły kaucję gwarancyjną prowadzony jest w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i udostępniany w Biuletynie Informacji (...)
str. 20
4.
Usuwanie danych z elektronicznego wykazu
Zgodnie z art. 105c ust. 5 (z zastrzeżeniem ust. 6) ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa podmiot z wykazu w przypadku stwierdzenia, (...)
str. 21
1.
Stawka VAT dla usług zakwaterowania uczniów w internacie
W strukturze zespołu szkół funkcjonuje internat świadczący usługi noclegowe i żywieniowe dla uczniów tych szkół oraz innych szkół prowadzonych przez powiat, jak również dla uczniów (...)
str. 22
2.
Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT
W regulaminie internatu wprowadzono tzw. opłatę stałą pokrywającą koszty zużytych środków czystości, materiałów biurowych itp. Jaką stawkę VAT należy w tym przypadku zastosować? Kwestie związane (...)
str. 23
3.
Opodatkowanie najmu stołówki szkolnej oraz usług kateringowych
W uchwale powiatu zapisano, że szkoła może wynajmować pomieszczenia osobom trzecim. Jaką stawką będą objęte usługi w zakresie najmu stołówki szkolnej? Czy w przypadku świadczenia (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Paragony z NIP dopiero od 1 lipca 2019 r.
Na łamach naszego czasopisma informowaliśmy już o proponowanych zmianach w zakresie modyfikacji definicji pierwszego zasiedlenia oraz innych rozwiązań uszczelniających VAT ( vide : projekt ustawy (...)
str. 24
X.
Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej ze względu na formę płatności
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - w myśl zasady określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o (...)
str. 25
1.
Warunki zwolnienia ze względu na sposób dokonywanej płatności
Zwolnienie ze względu na formę zapłaty (z tytułu świadczenia usług) określone zostało w § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia (...)
str. 25
2.
Płatności dokonywane kartą płatniczą w świetle wyjaśnień organów podatkowych
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych konsekwentnie uznają, że ze zwolnień określonych w poz. 36 czy poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień mogą (...)
str. 26
XI.
Odsprzedaż karnetów sportowych na rzecz pracowników
Podatnik ze środków obrotowych nabywa karnety uprawniające pracowników do korzystania z różnych obiektów sportowych. Pracownicy w zależności od złożonego pracodawcy oświadczenia ponoszą pełną lub częściową (...)
str. 28
1.
VAT należny przy odpłatnym przekazaniu karnetów sportowych
Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w (...)
str. 28
2.
Karnety sportowe a kasa fiskalna
Zasadą jest, że podatnicy na mocy art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeśli dokonują dostawy (...)
str. 29
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Import towarów zwolniony z VAT pod warunkiem zachowania należytej staranności
Import towarów zdefiniowany został w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej) na terytorium (...)
str. 30
XIII.
Internetowe gry hazardowe opodatkowane jako usługi elektroniczne
Ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, zwolnił od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, (...)
str. 33
XIV.
Magazynowanie towarów nie decyduje o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej
W przypadku gdy mamy do czynienia z dostawą towarów, problem ustalenia miejsca opodatkowania nie nastręcza podatnikom wielkich problemów. O miejscu tym decyduje np. miejsce rozpoczęcia (...)
str. 36
1.
Wykaz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym
Każdego roku, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 83 ust. 1c ustawy o VAT, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku (...)
str. 38
2.
Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz przewoźników lotniczych
Lista przewoźników lotniczych ogłaszana przez Prezesa ULC stanowi dla podatników podstawę do zastosowania obniżonej stawki VAT do niektórych dostaw towarów i usług. Ustawodawca potraktował bowiem (...)
str. 39
3.
Podmioty zagraniczne realizujące przewozy lotnicze
Co ważne, obniżona stawka VAT przysługuje również podatnikom, którzy dokonują dostawy lub świadczą usługi dla przewoźników lotniczych, którzy nie mają swojej siedziby w Polsce. Stosownie (...)
str. 40
XVI.
Kradzież towarów wywożonych w ramach WDT
Sprzedajemy towary kontrahentowi z Niemiec, które wysyłamy kurierem do punktu logistycznego w Polsce, skąd nabywca, na którego w tym momencie przechodzi prawo do dysponowania towarem (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XVII.
Zmiana zasad użytkowania pojazdu samochodowego - korekta odliczonego podatku VAT
Podatnik użytkujący pojazd samochodowy w działalności gospodarczej może dokonać zmiany sposobu jego wykorzystania i na przykład samochód wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych, przeznaczyć do celów (...)
str. 44
1.
Sprzedaż samochodu w okresie korekty
Jeżeli w okresie korekty (60 lub 12 miesięcy) pojazd wykorzystywany do celów mieszanych zostanie sprzedany, wówczas przyjmuje się, że do końca okresu korekty samochód ten (...)
str. 45
2.
Zmiana przeznaczenia samochodu wykorzystywanego do celów służbowych
Podatnik posiadający pełne prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodu, który został zakupiony wyłącznie do działalności gospodarczej może w okresie korekty zmienić jego przeznaczenie (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
XVIII.
Obowiązek korygowania podatku naliczonego w ramach ulgi na złe długi
W obrocie gospodarczym zdarza się, iż pomimo ustalonego przez kontrahentów terminu płatności należności podatnik nie jest w stanie dokonać terminowo zapłaty za dostarczony towar czy (...)
str. 48
1.
Termin i sposób dokonania korekty podatku naliczonego
Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, niezależnie od tego, czy wierzyciel skorzysta z ulgi na złe długi i skoryguje podstawę opodatkowania i (...)
str. 48
2.
Uregulowanie należności po dokonaniu korekty przez dłużnika
W sytuacji gdy po dokonaniu korekty podatku naliczonego w związku z ulgą na złe długi, dłużnik ureguluje należność wobec wierzyciela (w całości lub w części), (...)
str. 49
3.
Jak w praktyce dłużnik koryguje VAT naliczony w ramach ulgi na złe długi - checklista
» Sprawdź czy w ustalonym terminie płatności dokonałeś zapłaty za nabyte towary lub usługi (na terytorium kraju). » Jeżeli nie dokonałeś zapłaty w ustalonym terminie (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIX.
Zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w spadku - wzór informacji o spisie z natury
W świetle przepisów art. 15 i 17 ustawy o VAT podatnikiem VAT jest także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w okresie (...)
str. 51
1.
Obowiązek sporządzenia spisu z natury
Aktualnie nie tylko podatnik, który podjął decyzję o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ma obowiązek opodatkowania podatkiem VAT towarów własnej produkcji, oraz towarów, które po (...)
str. 51
2.
Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury - wzór formularza VAT-S1
Niektóre urzędy skarbowe przygotowały własne, gotowe wzory zawiadomień o dokonanym spisie z natury oznaczone jako VAT-S1. Warto jednak podkreślić, iż nie są to wzory sporządzone (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XX.
Warunki zwolnienia od podatku akcyzowego gazu przeznaczonego na cele grzewcze
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Rozliczenie faktury korygującej w przypadku, gdy nabywca nie dokonał odliczenia VAT z faktury pierwotnej
Jestem podatnikiem VAT czynnym. W lipcu 2018 r. zakupiłem materiały budowlane i otrzymałem fakturę dokumentującą powyższe nabycie, ale nie odliczyłem podatku naliczonego. Następnie w styczniu (...)
str. 57
2.
Termin dokonania korekty przy sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej do działalności mieszanej
W 2015 r. spółka dokonała zakupu nieruchomości (domku jednorodzinnego), do którego zastosowano stawkę 8% i odliczono z tego tytułu podatek VAT. Wartość początkowa środka trwałego (...)
str. 58
3.
Moment odliczenia VAT z faktury dokumentującej nabycie usług ciągłych
W dniu 15 marca 2019 r. otrzymaliśmy od naszego kontrahenta (podatnika czynnego) fakturę za usługi doradcze za cały 2019 r. Płatność została rozbita na 12 (...)
str. 60
4.
Elektroniczna archiwizacja faktur
Faktury sprzedaży wystawiamy w formie papierowej, jednak ze względu na ich ilość chcielibyśmy je przechowywać wyłącznie w formie elektronicznej na dyskach serwerowych. Czy taki sposób (...)
str. 61
5.
Odmowa przyjęcia towaru a możliwość anulowania faktury
Jestem podatnikiem VAT czynnym. Wysłałem do klienta towar wraz z fakturą, lecz odmówił jego przyjęcia, wskutek czego towar wrócił do magazynu. Czy mam prawo anulować (...)
str. 62
6.
Korekta błędnej informacji dodatkowej na fakturze
Otrzymałem fakturę dokumentującą zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego w działalności opodatkowanej, w której błędnie wpisano numer rejestracyjny pojazdu. Czy mogę usunąć tę nieprawidłowość wystawiając notę (...)
str. 63
7.
Prawo do odliczenia VAT z faktur za rekultywację składowiska odpadów
Spółka komunalna prowadzi składowisko odpadów. W październiku 2010 r. decyzją marszałka województwa otrzymała zgodę na zamknięcie składowiska. Do marca 2018 r. na składowisko przyjmowane były (...)
str. 64
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XXI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w zakresie kas fiskalnych
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2019 r., pod poz. 816, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzeń akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 kwietnia 2019 r., pod poz. 745, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.