Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 32 (1183) z dnia 10.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Prezent jako dodatek do produktu głównego nie jest odrębnie opodatkowany VAT - wyrok TSUE
Przekazanie prezentu w zamian za zakup towaru "podstawowego" (tu: tabletów/smartfonów do prenumeraty czasopisma) stanowi świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego. Nie należy uważać go (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane zmiany w JPK_VAT związane z KSeF
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji (...)
str. 6
2.
Zwolnienia z kas rejestrujących w 2024 r. - projekt rozporządzenia
Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. (...)
str. 6
3.
Termin złożenia informacji o cenach transferowych ma zostać wydłużony - informacja Min. Fin.
Podmioty powiązane, obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem (lub realizujące transakcje kontrolowane, zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji (...)
str. 8
4.
Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2024 r.
W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z 23 października 2023 r., pod poz. 1132, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie (...)
str. 9
5.
Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
W dniu 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Kursy walut obcych - wycena podatkowa i bilansowa u sprzedawcy
Podmioty gospodarcze, które dokonują sprzedaży towarów czy usług, niekiedy cenę towaru/usługi ustalają w walucie obcej i w tej też walucie wystawiana jest faktura. Aby prawidłowo (...)
str. 10
1.1.
Przychody w walucie obcej - wycena dla celów podatku dochodowego
Jeśli przychód należny z tytułu sprzedaży towarów/usług zostanie wyrażony w walucie obcej (co dokumentuje faktura również wystawiona w walucie obcej), to przychód ten przelicza się (...)
str. 11
1.2.
Wycena sprzedaży towaru i usługi dla celów VAT
Dla celów VAT transakcje wyrażone w walucie obcej mogą być wyceniane według przepisów o VAT lub o podatku dochodowym. Wycena na podstawie przepisów o VAT (...)
str. 12
1.3.
Wycena transakcji w walucie obcej dla celów bilansowych
Zasady wyceny sprzedaży w walucie obcej Zgodnie z zasadą ogólną, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia (...)
str. 15
2.
VAT od aportu - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których podmiot gospodarczy wnosi do spółki - w formie wkładu niepieniężnego/aportu - składniki majątku i w zamian obejmując udziały/akcje. (...)
str. 16
2.1.
Aport do spółki z o.o. - podstawa prawna
Kwestie związane z wnoszeniem aportu do spółki z o.o. regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.). Z przepisów tam zawartych wynika m.in., że jeżeli wkładem (...)
str. 16
2.2.
Aport środka trwałego - skutki w VAT
Wniesienie aportu jako czynność opodatkowana VAT Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Co istotne: przez dostawę towarów (...)
str. 17
2.3.
Zwrot VAT od aportu a przychód podatkowy - w świetle nowego stanowiska organów podatkowych
Zasadą jest, że VAT należny nie stanowi przychodu podatkowego (zob. art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o PDOP i art. 14 ust. 1 ustawy (...)
str. 20
2.4.
Ewidencja księgowa VAT należnego od aportu - u wnoszącego aport
Zmiana stanowiska organów podatkowych w wyżej omówionym zakresie pozostaje bez wpływu na ewidencję księgową podatku należnego. Przypomnijmy jedynie, że w sytuacji gdy w związku z (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Zwolnienie z VAT wynajmu mieszkania a formalny charakter lokalu - wyrok WSA
Usługi wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, są zwolnione z VAT. Oceniając "charakter mieszkalny" (...)
str. 22
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dobrowolne przystąpienie do KSeF jako przygotowanie do e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zamierza przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania. Czy złożenie zawiadomienia ZAW-FA w listopadzie 2023 r. spowoduje, że spółka musi stosować (...)
str. 24
2.2.
Działalność nierejestrowa a VAT
Jestem prawnikiem i zamierzam świadczyć drobne usługi prawnicze. Nie przekroczę w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia i tym samym nie mam obowiązku rejestrowania działalności (...)
str. 25
2.3.
Eksport towarów - niezbędne dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza UE, gdy podatnik korzysta z usług przewoźnika
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam sprzedawać towary na rzecz kontrahentów z krajów nieunijnych. Towary będą przewożone przez przewoźników (działających na zlecenie moje lub nabywcy). Czy (...)
str. 26
2.4.
Usługa transportowa świadczona dla kontrahenta zagranicznego - miejsce opodatkowania i stawka VAT
Polska firma transportowa wykonała usługę transportu towarów na trasie Polska-Dania na rzecz kontrahenta spoza UE. Czy jest to usługa transportu międzynarodowego opodatkowana według stawki 0%, (...)
str. 29
2.5.
Zakup samochodów osobowych z UE - obowiązek zapłaty VAT i złożenie informacji VAT-23
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. Zajmuję się handlem używanymi samochodami osobowymi, które kupuję w ramach WNT, a następnie sprzedaję w kraju. Zakup aut (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki ponoszone w związku z podwyższeniem kapitału spółki komandytowej a estoński CIT - interpretacja KIS
Wydatki na podwyższenie kapitału spółki komandytowej opodatkowanej estońskim CIT (tj. koszty taksy notarialnej, opłaty za wypis aktu notarialnego, PCC, opłaty rejestracyjne, wynagrodzenie firmy doradztwa prawnego, (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wpłaty na PFRON oraz dofinansowanie z PFRON - skutki w CIT
1) Czy spółka zatrudniająca powyżej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, zobowiązana do dokonywania wpłat na PFRON (w związku z nieosiąganiem wymaganego wskaźnika zatrudniania (...)
str. 34
2.2.
Posiłki dla pracowników w siedzibie firmy - w kosztach podatkowych pracodawcy
Spółka z o.o., w celu zapewnienia większej wydajności pracowników, zmotywowania ich do pozostania w spółce itp., zapewnia im w godzinach pracy w siedzibie firmy nieodpłatne (...)
str. 36
2.3.
Hipotetyczne odsetki w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. ma dwóch udziałowców. Udzielili oni spółce w 2020 r. pożyczki. Oprocentowanie pożyczki miało być przez spółkę wypłacone w 2025 r. Podjętą w (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Upominki przekazywane pracownikom z okazji jubileuszu pracy nie są opodatkowane PIT - interpretacja KIS
Przekazywane pracownikom upominki z okazji jubileuszu pracy, które nie stanowią dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę, nie podlegają opodatkowaniu PIT. Takie prezenty stanowią darowiznę i (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy zwrot podatku od wartości dodanej powoduje powstanie przychodu?
Firma prowadzi działalność transportową (podatnik VAT czynny, PKPiR). Faktury za paliwo do samochodów ciężarowych zakupione za granicą (na terenie UE) są ujmowane w kosztach podatkowych (...)
str. 41
2.2.
Świadczenie usług budowlanych w Niemczech a rozliczenie podatku dochodowego w Polsce
Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i remontowych na nieruchomościach, opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorca ten świadczy usługi (...)
str. 42
2.3.
Czy kara za niewywiązanie się z umowy może być kosztem podatkowym?
Przedsiębiorca zajmujący się obróbką drewna współpracuje z nadleśnictwem, z którym zawarł umowę na zakup drewna. W umowie określono ilość drewna, jaką przedsiębiorca zobowiązał się zakupić (...)
str. 45
2.4.
Wycena towarów handlowych wykazanych w spisie z natury w PKPiR
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej (PKPiR). Pod koniec 2023 r. sporządzi spis z natury towarów handlowych. Niektóre towary zostały zakupione kilka lat (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych w przypadku ich wynajmu - interpretacja KIS
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wynajmie samochodów osobowych, ujmuje w kosztach podatkowych pełny odpis amortyzacyjny dokonany od wartości początkowej takiego pojazdu, bez względu na (...)
str. 49
2.
Zakup elementu zwiększającego funkcjonalność składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności
Podatnik na potrzeby prowadzonej działalności użytkuje trzy minikoparki, z których jedna stanowi środek trwały a dwie są używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W celu (...)
str. 51
VIII.
INNE PODATKI I OPŁATY
1.
Trybunał Konstytucyjny zdecydował o opodatkowaniu garaży i miejsc postojowych
Przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) w zakresie, w jakim umożliwiają (...)
str. 53
2.
Zakup pierwszego mieszkania lub domu wspólnie z małżonkiem a zwolnienie z PCC - interpretacja KIS
W sytuacji gdy podatnik nabywa mieszkanie lub dom (na rynku wtórnym) z inną osobą (np. z małżonkiem), w celu zwolnienia z PCC każdy z kupujących (...)
str. 54
3.
Cukry występujące w napojach naturalnie nie są objęte opłatą cukrową - wyrok NSA
Cukry występujące w napojach naturalnie nie są objęte opłatą cukrową, zatem ich ilość (zawartość) w napoju nie może być brana pod uwagę przy naliczaniu tej (...)
str. 56
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Umorzony pracownikowi zwrot dofinansowania podlega składkom ZUS - interpretacja ZUS
Umorzony pracownikowi przez pracodawcę zwrot dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych podlega składkom ZUS. (interpretacja indywidualna Oddziału ZUS w Lublinie z dnia 31 sierpnia 2023 r., (...)
str. 59
2.
Składki ZUS od zlecenia z osobą będącą wcześniej bezrobotną
Od 1 grudnia 2023 r. pracę w ramach zawartej umowy zlecenia podejmie osoba będąca - do końca listopada 2023 r. - bezrobotną. Z tytułu świadczenia (...)
str. 60
3.
Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem a składki ZUS
Spółka zatrudnia pracownika na umowę o pracę (pełny etat) na stanowisku informatyk. Zamierza zawrzeć z nim umowę o dzieło na wykonanie zdjęć oraz ich obrobienie (...)
str. 61
X.
PRAWO PRACY
1.
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w I półroczu 2024 r.
Wynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie. Przejawia się ona m.in. tym, że pracodawca nie może z niego dokonać bezpodstawnych potrąceń, natomiast przy dokonywaniu uprawnionych potrąceń jest (...)
str. 62
2.
Wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w 2024 r.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, obowiązujący wymiar czasu pracy zmniejsza się proporcjonalnie do wielkości ich etatu. Ustala się go biorąc za podstawę wymiar (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja towarów znajdujących się na terenie strzeżonym i objętych ewidencją ilościowo-wartościową
Czy w sytuacji, gdy jednostka magazynuje towary na terenie strzeżonym za wypełnienie ustawowego obowiązku inwentaryzacji można uznać jej przeprowadzenie w dogodnym terminie przy zachowaniu częstotliwości (...)
str. 66
2.
Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego wraz z zapłatą zaliczki na poczet wykonania usługi
W związku z przekroczeniem w 2022 r. parametrów przychodu i sumy bilansowej jednostka (spółka komandytowa) jest zobowiązana podpisać umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2023 (...)
str. 67
2.1.
Ustalenie obowiązku, wybór audytora i podpisanie umowy o badanie sprawozdania za 2023 r.
Obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta podlegają roczne sprawozdania finansowe za 2023 r. jednostek kontynuujących działalność, m.in. spółki komandytowe, które w 2022 r. spełniły co najmniej (...)
str. 68
2.2.
Wpłata zaliczki na poczet wykonania usługi audytu dokonana w 2023 r.
Wraz z podpisaniem umowy o badanie może wystąpić konieczność wpłaty zaliczki na poczet wykonania usługi audytu. W ewidencji księgowej wpłatę taką ujmuje się na zasadach (...)
str. 69
2.3.
Koszt z tytułu badania sprawozdania finansowego za 2023 r. - ujęcie w księgach
W praktyce, co do zasady, główne czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego dokonywane są w kolejnym roku obrotowym, tj. po zakończeniu badanego roku wraz ze (...)
str. 70
3.
Przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki
Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Jak ująć w jej księgach rachunkowych, po spłacie wszelkich zobowiązań, nieodpłatne przekazanie nieruchomości spółki jej wspólnikom będącymi (...)
str. 71
3.1.
Dysponowanie majątkiem spółki - ograniczenia prawne
Jak wynika z art. 286 K.s.h., podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty (...)
str. 71
3.2.
Wycofanie i przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki - ujęcie w księgach rachunkowych
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości, na dzień rozpoczęcia likwidacji w księgach spółki z o.o. należało składniki kapitału własnego połączyć w jeden (...)
str. 72
4.
Ewidencja księgowa oraz prezentacja w RZiS odpisu na Fundusz producentów i sprzedawców energii
Firma fotowoltaiczna produkująca energię co miesiąc dokonuje płatności odpisu na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Odpis ten stanowi koszt uzyskania przychodu. Jak należy wykazać odpis (...)
str. 73
5.
Koszty wytworzenia produkcji roślinnej - ewidencja księgowa
Rolnik zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzi produkcję pomidorów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, a więc opodatkowanych podatkiem dochodowym. Czy zakup sadzonki pomidora i (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.