Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 16 (1167) z dnia 01.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w PIT - odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Na temat podatkowego rozliczenia zwrotu/dopłaty składki zdrowotnej opłacanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 14 z br. Wskazaliśmy tam, w jaki (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w prawie pracy
W związku z ostatnimi nowelizacjami Kodeksu pracy, w tym nowelizacją, która weszła w życie z dniem 26 kwietnia 2023 r., dokonano zmiany niektórych rozporządzeń wykonawczych (...)
str. 5
1.1.
Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego dokumentacji pracowniczej
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2023 r. pod poz. 879. Rozporządzenie nowelizujące (wydane przez Ministra (...)
str. 6
1.2.
Zmiany w przepisach o świadectwie pracy
Rozporządzenie nowelizujące w sprawie świadectwa pracy (wydane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i dotyczące świadectwa pracy) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 (...)
str. 6
1.3.
Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień rodzicielskich
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 maja 2023 r., pod poz. 937, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 (...)
str. 7
2.
Krótszy okres amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli - projekt zmian ustaw podatkowych
W dniu 6 kwietnia 2023 r. w Sejmie rozpoczęto prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy PIT/CIT (druk sejmowy nr 3129). Projektowane regulacje mają (...)
str. 8
3.
Komunikat Min. Fin. m.in. w sprawie współpracy w dziedzinie opodatkowania
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z 17 maja 2023 r., w którym poinformowano, że Rada ECOFIN m.in. zatwierdziła dyrektywę w sprawie współpracy (...)
str. 8
4.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
W Dzienniku Ustaw z 19 maja 2023 r., pod poz. 965, opublikowano ustawę z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Powypadkowa naprawa leasingowanego samochodu osobowego - podatki i ewidencja księgowa u leasingobiorcy
W przypadku gdy samochody osobowe będące przedmiotem umowy leasingu operacyjnego ulegają wypadkom, wówczas ponoszone są wydatki na ich naprawę. W tym artykule przedstawiamy, jak leasingobiorca (...)
str. 9
1.1.
Faktura za naprawę leasingowanego samochodu osobowego - rozliczenie dla celów VAT
Prawo do odliczenia VAT za powypadkową naprawę samochodu osobowego W ustawie o VAT nie odniesiono się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków na (...)
str. 9
1.2.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT naprawy leasingowanego samochodu osobowego oraz odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej
Wydatki na naprawę samochodu osobowego a koszty podatkowe Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w (...)
str. 12
1.3.
Powypadkowa naprawa leasingowanego samochodu osobowego i otrzymanie odszkodowania - ewidencja księgowa
Jeśli leasingobiorca nabywa usługę powypadkowej naprawy leasingowanego samochodu osobowego, to wydatki poniesione na taką naprawę obciążają koszty pozostałej działalności operacyjnej i księgowane są np. na (...)
str. 15
2.
Należności nieściągalne i odpisy aktualizujące należności - podatki i ewidencja księgowa
Praktycznie nie ma podmiotu gospodarczego, który nie posiadałby niezapłaconych należności z tytułu sprzedaży towarów czy usług. Na należności te mogą być sporządzane odpisy aktualizujące, niekiedy (...)
str. 16
2.1.
Odpisy aktualizujące niezapłacone należności
Bilansowe zasady rozliczania odpisów aktualizujących należności • Zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności Kwestie związane z tworzeniem odpisów aktualizujących należności reguluje art. 35b ustawy o rachunkowości. (...)
str. 16
2.2.
Należności uznane za nieściągalne
Wyksięgowanie nieściągalnej należności Jak już wspomniano, jeśli po utworzeniu odpisu aktualizującego należność zostanie uznana m.in. za nieściąganą, to zmniejsza ona dokonany uprzednio odpis. Można tego (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
TSUE wypowiedział się na temat zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie VAT
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT - nawet jeśli nie zostały przeniesione na nabywcę wszystkie składniki materialne i niematerialne, które wchodzą w skład (...)
str. 21
2.
Faktura do paragonu bez NIP nabywcy w świetle interpretacji KIS
Regulacje ustawowe W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z NIP jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nieodpłatne przekazanie kontrahentowi próbki towaru a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam przekazywać kontrahentom próbki moich wyrobów w celu ich prezentacji. Czy ich przekazanie należy opodatkować VAT? Nieodpłatne przekazanie próbek nie podlega (...)
str. 25
3.2.
Wynajem nieruchomości po jej wycofaniu z firmy a VAT
Od kilku lat prowadzę indywidualną działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Zamierzam wycofać magazyn z indywidualnej działalności gospodarczej i wynajmować go w ramach najmu prywatnego. (...)
str. 27
3.3.
Zastosowanie MPP, gdy płatność następuje w całości lub w części w walucie obcej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonując zapłaty z tytułu zakupu towarów/usług od kontrahentów polskich stosuję dobrowolnie mechanizm podzielonej płatności. Czy mam takie prawo w sytuacji, gdy (...)
str. 28
3.4.
Dostawa towaru wraz z usługą nadzoru przy jego uruchomieniu - stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę firmę elektroniczną i sprzedaję m.in. komplety sterowania do wind, które opodatkowane są stawką 23% VAT. Czy sprzedaż tego towaru na (...)
str. 30
3.5.
Transakcja łańcuchowa, w której uczestniczą kontrahenci spoza UE
Zamierzamy kupić towar spoza UE (od firmy z Indii) i sprzedać go także poza UE (firmie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - ZEA). Towar będzie transportowany (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Skuteczna zmiana roku podatkowego dla celów CIT - interpretacja KIS
Aby doszło do zmiany roku podatkowego, zmiana ta musi być skuteczna. W tym celu podatnik, który zamierza dokonać zmiany roku podatkowego, powinien taką zmianę zamieścić (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy - w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. wypracowała w 2021 r. zysk, który w 2022 r. na podstawie uchwały w sprawie jego podziału przekazała na podwyższenie kapitału zapasowego (z (...)
str. 36
2.2.
100% zaliczki na poczet usługi a moment powstania przychodu w CIT
Spółka z o.o. otrzymuje od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 100% zaliczki na poczet usług krótkoterminowego najmu, świadczonych w późniejszych miesiącach, przy czym wpłaty te (...)
str. 38
2.3.
Waloryzacja ceny usługi - rozliczenie podatkowe
Spółka z o.o. w związku z waloryzacją ceny, spowodowaną inflacją oraz nadzwyczajnym wzrostem cen wykonanej usługi, podwyższyła cenę tej usługi (wykonanej w poprzednim roku), na (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki przedsiębiorcy korzystającego z Karty Dużej Rodziny a koszty podatkowe - informacja Min. Fin.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów, m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Takim posiadaczem Karty Dużej Rodziny może (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Składka zdrowotna w kosztach podatkowych wspólnika kilku spółek jawnych
Wspólnikami spółki jawnej A są dwie osoby fizyczne, posiadające po 50% udziałów w tej spółce. Osoby te są również wspólnikami drugiej spółki jawnej B, w (...)
str. 42
2.2.
Sprzedaż poleasingowego samochodu - rozliczenie podatkowe w PKPiR
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą (PKPiR) wykorzystywał w firmie samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu umowy (w kwietniu 2023 r.) wykupił ten samochód, (...)
str. 44
2.3.
Świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy a opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
W którym roku lekarz może wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym, jeśli w ramach tej działalności (którą rozpoczął w 2022 r.) przez cały (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środka trwałego przekazanego do używania innemu podmiotowi - interpretacja KIS
Jeżeli udostępnienie zleceniobiorcy do używania własnego środka trwałego jest działaniem racjonalnym, przynoszącym obu stronom transakcji realne korzyści oraz oznacza wykorzystanie zasobów, to podatnik zachowuje prawo (...)
str. 48
2.
Koszty podróży samochodem osobowym a wartość początkowa nabywanego środka trwałego
Pracownik w celu zakupu maszyny produkcyjnej odbył podróż służbową firmowym samochodem osobowym (używanym do celów mieszanych). Nabyta maszyna została uznana za środek trwały, a koszty (...)
str. 50
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Eksport samochodu osobowego zarejestrowanego w kraju a prawo do zwrotu akcyzy - wyrok TSUE
Podatnik nie ma prawa do zwrotu akcyzy zapłaconej od samochodu, który wywiózł poza terytorium UE, jeżeli dokonał rejestracji tego samochodu w kraju. (wyrok TSUE z (...)
str. 52
2.
Darowizna mieszkania przez córkę za zgodą jej męża a podatek od spadków i darowizn - interpretacja KIS
Nabycie w formie darowizny mieszkania od córki za zgodą jej męża jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Nie ma tu konieczności zgłoszenia nabycia (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.1.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przy wstecznej zmianie formy opodatkowania
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 15 z 20.05.2023 r. na str. 53-59 ZUS zmienił stanowisko w sprawie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej (...)
str. 56
1.2.
ZUS rozliczy za zmarłego płatnika składkę zdrowotną za 2022 r.
W przypadku śmierci płatnika składek ustanowiony zarządca sukcesyjny nie składa za taką osobę rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Dokument taki sporządzi (...)
str. 57
2.
Składki ZUS od paczek dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka
Dzieciom naszych pracowników w dniu 1 czerwca 2023 r. wręczyliśmy paczki w postaci słodkich upominków. Ich wartość sfinansowana została ze środków obrotowych firmy. Czy przekazane (...)
str. 58
3.
Zmiana wysokości udziału w zysku spółki a składka zdrowotna
Dwóch wspólników spółki cywilnej miało po 50% udziałów w tej spółce. Tak też w trakcie 2022 r. był rozliczany dochód tych wspólników dla celów PIT (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Zawarcie porozumienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w kolejnym zatrudnieniu
Od 6 czerwca 2022 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na okres 12 miesięcy. Umowa rozwiąże się 5 (...)
str. 61
2.
Rozliczenie delegacji z zakwaterowaniem w jednym mieście i wyjazdami służbowymi do okolicznych miejscowości
Pracownik uda się w kilkudniową podróż służbową samochodem prywatnym, przy czym zakwaterowanie (w hotelu w pełni opłaconym przez pracodawcę) będzie miał w Gdańsku, a zadania (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wypłata zaliczki na poczet zysku oraz jego podział za 2022 r. w ewidencji spółki jawnej
Wspólnicy spółki jawnej (niebędącej podatnikiem CIT) w trakcie 2022 r. otrzymywali zaliczki na poczet zysku. Obecnie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za 2022 r. zostanie (...)
str. 64
1.1.
Podstawa prawna podziału wyniku i wypłaty zaliczek na jego poczet
Każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość (...)
str. 65
1.2.
Ujęcie wypłat zaliczek na poczet zysku oraz jego podziału w księgach rachunkowych
Wypłata zaliczek na poczet dywidendy Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty (...)
str. 65
1.3.
Podatkowe skutki otrzymania zaliczek oraz podziału zysku
Zaliczka na poczet zysku wypłacana w 2022 r. W przypadku wypłaty zaliczki na poczet zysku spółki jawnej (tu: w kwocie: 200.000 zł) u wspólników tej (...)
str. 69
2.
Ulga na złe długi a złożenie zeznania i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Spółka z o.o. w 2022 r., w odniesieniu do przeterminowanych należności, zastosowała dla celów CIT ulgę na złe długi. Jednocześnie na dzień bilansowy (31 grudnia (...)
str. 69
2.1.
Ulga na złe długi na potrzeby rozliczenia w CIT
Kwestie ulgi na złe długi u podatników CIT zostały uregulowane w art. 18f i art. 25 ust. 19-26 ustawy o PDOP. W myśl tych przepisów, (...)
str. 70
2.2.
Ujęcie ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela
Korekty dotyczące złego długu dokonywane dla celów CIT nie są ujmowane w księgach rachunkowych wierzycieli. Zmniejszenie podstawy opodatkowania lub zwiększenie straty podatkowej wynikające z zastosowania (...)
str. 70
3.
Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju najwcześniej od 2024 r.
Od kiedy będą obowiązywały przyjęte przez UE przepisy nakładające obowiązek w zakresie raportowania m.in. kwestii środowiskowych, w tym tzw. śladu CO2? W dniu 16 grudnia (...)
str. 72
4.
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Spółka z o.o. podjęła uchwałę o likwidacji spółki i złożyła stosowny wniosek do KRS. Jakie mogą być konsekwencje niesporządzenia w terminie bilansu otwarcia likwidacji oraz (...)
str. 72
5.
Przychód dewelopera z tytułu wynajęcia placu podwykonawcy
Jesteśmy deweloperem. Wynajęliśmy podwykonawcy dodatkowy plac do składowania przez niego maszyn i urządzeń. Osiągamy z tego tytułu przychód w okresach miesięcznych. Nie kompensujemy przychodu z (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.