Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców nie jest ich przychodem - interpretacja ogólna Min. Fin.
Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za obecnych i byłych pracowników i zleceniobiorców, które powinny sfinansować te osoby, nie powoduje (...)
str. 4
2.
Upływają ważne terminy dla podatników
2.1.
Terminy w PIT upływające w dniu 2 maja 2023 r.
Zeznania podatkowe Podatnicy PIT są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego (...)
str. 6
2.2.
Termin na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz (...)
str. 7
3.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT energii wytworzonej przez prosumenta - odpowiedź Min. Fin na pytanie naszego Wydawnictwa
Czego dotyczył problem? Od 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się zasady rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne (net-billing). W ramach net-billingu, prosument wprowadzający nadwyżki (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Slim VAT 3 dopiero od lipca 2023 r.
Pakiet uproszczeń w VAT - tzw. Slim VAT 3 - miał wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Termin ten następnie został przesunięty na (...)
str. 9
2.
Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)
str. 10
3.
Planowane ważne zmiany w PIT/CIT i ryczałcie ewidencjonowanym
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną Slim VAT 3. Komisja Finansów (...)
str. 10
3.1.
Limit w najmie prywatnym dla małżonków w wysokości 200.000 zł
W przypadku osiągania przychodów z tzw. najmu prywatnego, ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę. W (...)
str. 10
3.2.
Zniesienie limitu dochodów w uldze na niepełnosprawne dziecko
Aktualnie ulga na jedno dziecko przysługuje, jeżeli dochody podatnika (art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF): pozostającego przez cały rok podatkowy w związku (...)
str. 11
3.3.
Zmiany w uldze rehabilitacyjnej
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej przysługuje podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, który w roku podatkowym poniósł wydatki na cele (...)
str. 11
3.4.
Zeznania podatkowe przedsiębiorców w usłudze Twój e-PIT
Aktualnie organ podatkowy udostępnia podatnikom za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego zeznania podatkowe, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z wyjątkiem podatników (...)
str. 12
3.5.
Zmiany w zakresie przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
W myśl nowelizacji planuje się m.in. rezygnację z wprowadzania obowiązku przekazywania w formie elektronicznej przez podatników PIT ksiąg, ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych oraz (...)
str. 12
4.
Zwolnienie z PIT świadczenia kompensacyjnego wypłacanego w związku z badaniami klinicznymi
W Dzienniku Ustaw z 30 marca 2023 r., pod poz. 605, opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych (...)
str. 12
5.
Zmieniono rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych
W Dziennikach Ustaw z 3 kwietnia 2023 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2023 r. zmieniające: rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych (...)
str. 13
6.
Znowelizowane przepisy K.s.h. wprowadziły nowe obowiązki przy podsumowaniu 2022 r. w spółkach
W dniu 13 października 2022 r. weszła w życie obszerna nowelizacja K.s.h. Część regulacji będzie miała po raz pierwszy zastosowanie przy realizacji obowiązków sprawozdawczych przez (...)
str. 14
7.1.
Umowa między Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania
W Dzienniku Ustaw z 27 marca 2023 r., pod poz. 563, opublikowano umowę między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie (...)
str. 15
7.2.
Umowa między Polską a Malezją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
Dla Prenumeratorów GOFIN f Umowy z poszczególnymi państwami dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » W Dzienniku Ustaw z 28 marca 2023 r., pod poz. 582, opublikowano (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Podróż służbowa pracownika firmowym samochodem osobowym - podatki i ewidencja księgowa
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 5 z 10.02.2023 r. na str. 20-27 W podróżach służbowych pracowników mogą być wykorzystywane samochody osobowe, (...)
str. 16
1.1.
Samochód w podróży służbowej pracownika - podstawa prawna
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów (...)
str. 17
1.2.
Podróż służbowa a PIT pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika Zasadniczo otrzymane przez pracownika od pracodawcy świadczenia stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy (zob. art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF). Tak (...)
str. 18
1.3.
Wydatki związane z samochodem służbowym pracodawcy a VAT i koszty podatkowe pracodawcy
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim (...)
str. 18
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z firmowymi samochodami w podróżach służbowych
Wydatki z tytułu podróży służbowej pracowników odbywanych firmowymi samochodami, obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Co istotne, dla celów bilansowych ww. wydatki obciążają koszty w pełnej (...)
str. 20
2.
Wypłata zysku spółki komandytowej za 2022 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Wypłatę wspólnikom spółki komandytowej zysku wypracowanego za 2022 r. należy odpowiednio rozliczyć dla celów podatku dochodowego oraz ująć w księgach rachunkowych tej spółki. Kwestię tę (...)
str. 20
2.1.
Podstawa prawna podziału zysku spółki komandytowej i jej wypłaty wspólnikom
Przepisy Kodeksu spółek handlowych Dla Prenumeratorów GOFIN f Ujednolicone przepisy prawne dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie (...)
str. 20
2.2.
Opodatkowanie zysku wypłaconego wspólnikom spółki komandytowej - PIT/CIT
Wypłata zysku spółki komandytowej a PIT/CIT wspólników Przypomnijmy, że od 1 stycznia (lub od 1 maja) 2021 r. spółka komandytowa przestała być spółką transparentną podatkowo, (...)
str. 21
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych spółki komandytowej wypłaty zysku na rzecz wspólników
Wypracowany przez spółkę komandytową zysk za 2022 r. powinien zostać ujęty np. na koncie 86 "Wynik finansowy". Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r., spółka (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Kto wystawia faktury w przypadku wynajmu wspólnej nieruchomości - interpretacja KIS
Współwłaściciele nieruchomości (podatnicy VAT) mają obowiązek odrębnego wystawiania faktur dla najemców. Faktury może też wystawiać pełnomocnik, ale sprzedawcą i podatnikiem VAT pozostaje każdy współwłaściciel odrębnie (...)
str. 27
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nabycie energii elektrycznej - czy zawsze odwrotne obciążenie VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem fakturę za dostawę energii elektrycznej. Dostawca (zakład energetyczny) naliczył VAT. Prowadzę sklep spożywczy i faktura za energię elektryczną dotyczy wyłącznie (...)
str. 29
2.2.
Obowiązek stosowania kas fiskalnych w myjniach samochodowych a ulga na ich zakup
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od kilku lat prowadzę kilka samoobsługowych myjni samochodowych. Po przekroczeniu obrotu 20.000 zł korzystałem ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasach (...)
str. 30
2.3.
Darowizna budynku - skutki w VAT i podatku dochodowym
Spółka z o.o. posiada budynek, który wybudowała w celu jego odsprzedaży. VAT od wydatków odliczono. Spółka zamierza przekazać budynek córce jednego ze wspólników. Jakie skutki (...)
str. 32
3.
Stawka VAT na wyroby medyczne - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący stawki VAT w przypadku wyrobów medycznych. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wyjaśniło, że od 26 maja 2021 (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydano objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych - metoda ceny odprzedaży
Ceny transferowe weryfikuje się stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach wybraną spośród następujących metod: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży , koszt plus, marży transakcyjnej (...)
str. 36
2.
Nieopłacone w terminie składki ZUS a koszty podatkowe pracodawcy - odpowiedź na interpelację poselską
Podatnik (pracodawca), który na zasadzie memoriału zaliczył do kosztów uzyskania przychodów nieopłacone w terminie składki ZUS (finansowane przez pracodawcę), powinien dokonać korekty kosztów podatkowych "wstecz", (...)
str. 37
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Możliwość rozliczania straty podatkowej z poprzedniego roku na etapie ustalania zaliczek na CIT
Spółka z o.o. (opodatkowana tzw. klasycznym CIT) poniosła za 2022 r. stratę podatkową z działalności gospodarczej (tzw. innych źródeł). W bieżącym roku spółka uzyskuje dochody, (...)
str. 38
3.2.
Podróż służbowa prezesa zarządu spółki z o.o. a ukryte zyski w estońskim CIT
Spółka z o.o. jest opodatkowana estońskim CIT. Wspólnik, pełniący funkcję prezesa zarządu tej spółki, wyjeżdża w podróże służbowe, odbywając podczas nich spotkania z kontrahentami lub (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w PIT - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło aktualne objaśnienia podatkowe z 30 marca 2023 r., pt. "Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku (...)
str. 40
2.
Odliczanie składek społecznych w PIT-28, gdy podatnik uzyskuje przychody z różnych źródeł - wyjaśnienie Min. Fin.
W zeznaniu PIT-28 podatnicy rozliczają przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczeniu w ww. zeznaniu podlegają nie tylko przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale również przychody (...)
str. 47
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Przychody ryczałtowca opodatkowane różnymi stawkami a ulga dla rodzin 4+
Podatnik opłacający ryczałt ewidencjonowany osiąga przychody z działalności gospodarczej opodatkowane różnymi stawkami. W jaki sposób liczyć limit zwolnienia z podatku w ramach ulgi dla rodzin (...)
str. 48
3.2.
Wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie
Podatnik w 2022 r. sprzedał mieszkanie, które dostał w darowiźnie od swojej mamy w 2017 r. Jeszcze przed otrzymaniem tej darowizny zaciągnął kredyt mieszkaniowy na (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczanie nabycia serwisów oraz stron internetowych - interpretacja KIS
Zakupione serwisy oraz strony internetowe, którym towarzyszy przeniesienie autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, jeżeli będą wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w okresie dłuższym niż (...)
str. 52
2.
Nakłady na remont wykonany przed oddaniem do używania nieruchomości nabytej na współwłasność
Zakupiłem z bratem budynek hotelowy na zasadzie współwłasności (mój udział to 75%, zaś brata 25%). Brat użyczył mi swoją część. Przed oddaniem do używania cały (...)
str. 55
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Lokal mieszkalny zajęty na działalność gospodarczą a stawka podatku od nieruchomości - wyjaśnienie Min. Fin.
W Biuletynie Informacyjnym nr 6 z 20 lutego 2023 r. opisaliśmy odpowiedź Ministerstwa Finansów (dalej: MF) na interpelację poselską z dnia 12 stycznia 2023 r. (...)
str. 56
2.
Zapłata podatków za pośrednictwem terminala płatniczego już możliwa
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący zapłaty podatków w urzędzie skarbowym. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wyjaśniło, że można już płacić podatki w (...)
str. 57
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ustalenie rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej u prowadzących uproszczoną ewidencję księgową
Jako osoba fizyczna prowadzę księgi rachunkowe. Towary handlowe spisuję w koszty w momencie ich zakupu (ewidencja uproszczona), ale dla celów podatkowych co miesiąc sporządzam spis (...)
str. 57
2.
Wsparcie na Święta Wielkanocne od pracodawcy bez ZUS
Pracodawca zatrudnionym w firmie pracownikom przekazał na Święta Wielkanocne świadczenie pieniężne (które zostało sfinansowane ze środków ZFŚS). Czy wsparcie takie korzysta ze zwolnienia składkowego w (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy Kodeksu pracy dotyczące wykonywania pracy zdalnej. Generalnie pracodawca, który zamierza wykorzystywać zdalną formę świadczenia pracy (...)
str. 61
2.
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu bezpłatnego - jak ustalić ekwiwalent urlopowy?
Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego złożył wypowiedzenie umowy o pracę, które upłynie jeszcze w czasie jego pobytu na wspomnianym urlopie. Jak w takiej sytuacji obliczyć (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Przejście w trakcie roku na estoński CIT a dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym za 2022 r. - odpowiedź Min. Fin.
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z prośbą o wyjaśnienie, jakie dane porównawcze, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, powinny przyjąć w rocznym sprawozdaniu (...)
str. 65
2.
Przekazywanie Szefowi KAS przez podatników PIT sprawozdań finansowych za 2022 r. oraz ich złożenie do MSiG
Podatnicy PIT zobowiązani do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r. mają obowiązek ich przekazania do Szefa KAS w terminie do 2 maja 2023 r. Natomiast (...)
str. 67
3.
Zdarzenia po dniu bilansowym - wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe przed jego zatwierdzeniem
Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a w konsekwencji dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2022 r., miały obowiązek sporządzenia i podpisania (...)
str. 68
3.1.
Informacje wpływające na obraz sprawozdania finansowego
Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego może ono zostać zmieniane dowolną ilość razy - oczywiście zawsze zgodnie z uzasadnionymi potrzebami. Przyczyną zmian, w przypadku sprawozdań podlegających (...)
str. 69
3.2.
Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym
Zgodnie z KSR nr 7, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego zatwierdzenia, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu (...)
str. 70
4.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące ubezpieczeń samochodów osobowych a estoński CIT
Samochody osobowe spółki opodatkowanej estońskim CIT są użytkowane m.in. do celów prywatnych wspólników spółki. W którym momencie należy rozpoznać dochód z tytułu ukrytych zysków w (...)
str. 71
5.
Faktura zaliczkowa i końcowa z tytułu badania sprawozdania finansowego za 2022 r.
Na podstawie zawartej umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. w grudniu ubiegłego roku wpłaciliśmy zaliczkę oraz otrzymaliśmy fakturę zaliczkową, zaś po wykonaniu usługi (...)
str. 73
6.
Projekt stanowiska w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawnień
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono do dyskusji publicznej projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.