Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 9 (561) z dnia 01.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Ujęcie w kosztach
Aby wierzytelność nieściągalna mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodu, należy dopełnić obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. W tym względzie art. 23 ust. 1 pkt 20 (...)
str. 4
1.2.
Udokumentowanie nieściągalności
Ustawodawca w art. 23 ust. 2 updof i art. 16 ust. 2 updop określił zamknięty katalog dokumentów potwierdzających nieściągalność wierzytelności. Katalog ten obejmuje: 1) postanowienie (...)
str. 7
1.3.
Moment zaliczenia do kosztów
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie precyzują momentu, w którym należy zaliczyć nieściągalne wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik ma prawo zakwalifikować je do kosztów (...)
str. 10
2.
Ulga mieszkaniowa z tytułu wydatków poniesionych na spłatę kredytu mieszkaniowego - interpretacja ogólna Ministra Finansów
W Dz. Urz. Min. Fin. z 2022 r. pod poz. 35 opublikowana została interpretacja ogólna nr DD2.8202.5.2020 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2022 r. (...)
str. 11
2.1.
Przepisy prawne
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w (...)
str. 11
2.2.
Stanowisko sądów i organów podatkowych
W orzecznictwie sądowym można spotkać się z podglądem, że wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe powinno polegać na nabyciu nowej nieruchomości, zapewnieniu sobie "dachu nad (...)
str. 11
2.3.
Ocena Ministra Finansów
Minister, uwzględniając toczący się proces legislacyjny, jaki miał miejsce przy uchwalaniu zmian do ustawy o PIT w 2008 r. w zakresie ulgi mieszkaniowej, podkreślił, że (...)
str. 12
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Wsparcie obywateli Ukrainy - szybka zmiana rezydencji podatkowej, podwójna ulga dla darczyńców
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 830 opublikowano ustawę z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w (...)
str. 13
2.
Funkcjonowanie systemu ochrony w bankach - skutki w podatkach dochodowych
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych (...)
str. 13
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Świadczenia na rzecz kontrahenta
Spółka z o.o. współpracuje z osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoba ta wystawia spółce (zleceniodawcy) co miesiąc faktury za świadczone usługi. W ramach współpracy (...)
str. 15
2.
Złe długi - wpływ na zaliczki i należny CIT
Podatnik CIT posiada niezapłacone zobowiązania, których termin płatności upłynął ponad 90 dni temu. Czy wartość tych zobowiązań należy uwzględniać już w trakcie roku podatkowego, tj. (...)
str. 17
3.
Wartość wsparcia przekazanego na potrzeby uchodźców z Ukrainy a koszty podatkowe
Spółka z o.o. halę sportową dzierżawioną od jednostki samorządu terytorialnego (udziałowca spółki), na polecenie tej jednostki, przystosowała na potrzeby przyjęcia uchodźców z Ukrainy. W tym (...)
str. 19
4.
Moment potrącalności świadczenia urlopowego
Pracownik spółki z o.o. od 1 czerwca 2022 r. będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym. 27 maja 2022 r. spółka wypłaci pracownikowi świadczenie urlopowe, ustalone zgodnie (...)
str. 20
5.
Z interpretacji organu podatkowego
5.1.
Data dokonania korekty przychodu podatkowego będącej skutkiem zawarcia ugody
Korekta przychodu z tytułu obniżenia ceny powinna nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym dojdzie do zawarcia ugody i powinna odnosić się do tego źródła przychodów, (...)
str. 22
5.2.
Diety przedsiębiorcy będącego w podróży z tytułu wykonywania usług transportu międzynarodowego są kosztami podatkowymi
Diety za czas przebywania w podróży służbowej przedsiębiorcy świadczącego osobiście usługi transportu międzynarodowego są kosztami uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Czy konieczne jest złożenie nowego wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek?
W styczniu 2022 r. w naszej firmie kilku pracowników złożyło wnioski o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek, w których powołali się na przepisy rozporządzenia (...)
str. 25
2.
Zaliczka na podatek u pracownika mającego dwie wypłaty w miesiącu
Pracownik ma wypłacane należności w dwóch terminach. Na początku miesiąca wypłacamy mu premię za wyniki z poprzedniego miesiąca, a na końcu miesiąca - wynagrodzenie za (...)
str. 26
2.1.
Ulga dla klasy średniej
Od 2022 r. dochód pracownika ustalony zgodnie z art. 32 ust. 2 updof może być pomniejszany o ulgę dla pracowników (tzw. ulgę dla klasy średniej). (...)
str. 26
2.2.
Przedłużony termin poboru zaliczki
Jeżeli pracownik nie złożył wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczki, o którym mowa w art. 53a ust. 9 updof, płatnik obowiązany jest stosować regulacje zawarte (...)
str. 27
2.3.
Ustalenie obciążeń podatkowo-składkowych
Z pytania nie wynika, czy suma przychodów pracownika w danym miesiącu przekroczyła 12.800 zł czy też nie. Wiadomo jedynie, że przekroczyła 11.141 zł. W związku (...)
str. 28
3.
Rozliczenie wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi pełniącemu swoją funkcję na podstawie aktu powołania
W spółce z o.o. został powołany prokurent. Od jego wynagrodzenia spółka będzie pobierała i wpłacała do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. Czy postępowanie spółki (...)
str. 30
3.1.
Opodatkowanie wynagrodzenia
Zakwalifikowanie wynagrodzenia prokurenta do właściwego źródła przychodów, a co za tym idzie sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zależy od tego, jakiego rodzaju stosunek (...)
str. 30
3.2.
Oskładkowanie wynagrodzenia
Do końca 2021 r. pełnienie funkcji prokurenta na podstawie powołania nie stanowiło podstawy do objęcia ubezpieczeniami w ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. to się (...)
str. 31
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Zastosowanie obniżonej stawki amortyzacyjnej
1.1.
Stawka na poziomie 0%
W 2022 r. podatnik kupi samochód ciężarowy i wprowadzi go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stawka amortyzacyjna z Wykazu wynosi w (...)
str. 33
1.2.
Termin zmiany stawki
Spółka amortyzuje środki trwałe metodą liniową z zastosowaniem stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. W celu optymalizacji podatkowej chciałaby jednak obniżyć stawki wstecz. Czy jest (...)
str. 33
1.3.
Działalność w specjalnej strefie ekonomicznej
W 2022 r. spółka z o.o. planuje ulepszyć środek trwały wykorzystywany w działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej. Był on całkowicie zamortyzowany przed 1 stycznia (...)
str. 35
2.
Amortyzacja lokalu mieszkalnego w 2022 r.
Firma kupiła lokal mieszkalny od dewelopera w celu utworzenia w nim biura. Pierwszy akt notarialny został podpisany w marcu 2021 r., a drugi (ustanawiający odrębną (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Spłata wspólnika po przejęciu majątku zlikwidowanej spółki
Po rozwiązaniu spółki cywilnej podatnik przejął w całości jej majątek i wykorzystuje go w nowej działalności, którą prowadzi samodzielnie. Podatnik musiał spłacić udział, który przysługiwał (...)
str. 39
2.
Towary przekazane bezpośrednio uchodźcom poza rozliczeniem podatkowym przedsiębiorcy
Podatnik prowadzi działalność handlową, którą rozlicza na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na początku marca 2022 r. część towarów handlowych kupionych na potrzeby działalności (...)
str. 40
3.
Kiedy ująć w podatkowej księdze "spóźnione" faktury?
Biuro rachunkowe na zlecenie prowadzi podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Zdarza się, że przedsiębiorcy otrzymują i dostarczają faktury kosztowe z opóźnieniem, tj. po podsumowaniu (zamknięciu) (...)
str. 41
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Rezygnacja z kontynuowania najmu
Wzrost kosztów związanych z używaniem lokalu spowodował, że prowadzenie placówki stało się nieopłacalne. Podatnik zamierza wypowiedzieć umowę najmu tego lokalu. Czy w tych okolicznościach karę (...)
str. 42
4.2.
Koszty urlopu przesuniętego pracownikowi
Pracodawca cofnął pracownikowi zgodę na urlop w ustalonym terminie. Czy do kosztów podatkowych może zaliczyć wydatki tytułem zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów zakupu biletów lotniczych (...)
str. 43
4.3.
Wydatki poniesione przed założeniem firmy
Przed uruchomieniem sklepu internetowego podatnik poniósł koszty szkolenia. Czy po rozpoczęciu prowadzenia działalności może te koszty uwzględnić w kosztach podatkowych? Organy podatkowe nie zgadzają się (...)
str. 44
4.4.
Limit dla wielu płatności związanych z jedną transakcją
Podatnik nawiązał stałą współpracę z kontrahentem, który będzie na jego rzecz realizował dostawy towarów. Umowa jest bezterminowa i nie określa minimalnego okresu jej trwania. Poszczególne (...)
str. 45
4.5.
Odsetki od kredytu zapłacone po sprzedaży środka trwałego
Przedsiębiorca zaciągnął kredyt na zakup środka trwałego. Po kilku latach sprzedał go. Natomiast kredyt będzie spłacał jeszcze przez kilka miesięcy po zbyciu. Czy odsetki od (...)
str. 46
4.6.
Przychód ryczałtowca z tytułu otrzymanej kary umownej
Osoba prowadząca działalność gospodarczą zleciła firmie trzeciej wyłożenie kostką brukową placu manewrowego. Prace zostały wykonane wadliwie, a usługobiorca nie usunął wad w ustalonym terminie. Czy (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Wykazywanie wypłat dokonanych zagranicznym osobom prawnym w CIT-8/O
W 2021 r. zakupiliśmy usługi reklamowe od dwóch kontrahentów zagranicznych. Od jednego z nich otrzymaliśmy certyfikat rezydencji, który uprawnił nas do niepobrania podatku u źródła. (...)
str. 47
1.1.
Podatek u źródła
Na podstawie art. 3 ust. 5 updop, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 (...)
str. 47
1.2.
Obowiązki informacyjne
Jeśli polska firma wypłaca na rzecz zagranicznych osób prawnych należności, od których pobiera podatek, to musi złożyć deklarację CIT-10Z . Jest to deklaracja o wysokości (...)
str. 47
2.
Czy pracodawca pobiera zaliczki na podatek od wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy za granicę?
Pracownik zatrudniony w spółce mającej siedzibę w Polsce został oddelegowany do pracy w Belgii. W okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku (...)
str. 48
3.
Czy należność za reklamę kupioną od zagranicznego kontrahenta podlega podatkowi u źródła?
Spółka z o.o. zakupiła reklamę swoich produktów w czeskim magazynie. Usługę reklamy świadczyła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca rezydentem podatkowym w Czechach. Spółka posiada (...)
str. 50
4.
Usługa przechowywania danych na serwerach bez podatku u źródła - wyrok NSA
Usługa przechowywania danych na serwerach nie może być kwalifikowana jako usługa oddania do użytkowania urządzenia przemysłowego, więc od wynagrodzenia za tę usługę nie ma podatku (...)
str. 51
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zwolnienie od podatku przychodów podatnika wychowującego czworo dzieci
Podatnik zamierza złożyć pracodawcy oświadczenie, że spełnia warunki do korzystania z preferencji dla osób wychowujących czworo dzieci. Dzieci te są małoletnie (najstarsze ma 17 lat). (...)
str. 53
2.
Ulga dla klasy średniej u etatowca prowadzącego działalność opodatkowaną podatkiem liniowym
Podatnik jest zatrudniony na umowę o pracę oraz prowadzi działalność gospodarczą. Czy aby rozliczyć ulgę dla klasy średniej, będzie musiał uwzględnić przychody z obu tytułów, (...)
str. 54
3.
Z orzecznictwa NSA
3.1.
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym daje prawo do ulgi mieszkaniowej
Wydatki na nabycie nieruchomości gruntowej, w skład której jako część składowa oprócz budynku mieszkalnego wchodzi również budynek gospodarczy, kwalifikują się jako wydatki poniesione na własne (...)
str. 55
3.2.
Agroturystyka bez PIT tylko przy wynajmie pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych
Osiągane w ramach agroturystyki dochody z wynajmu pokoi mieszkalnych na terenach wiejskich mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, o ile budynki, w których mieszczą (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej i wniesienie jej aportem do spółki z o.o.
Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają wycofać z majątku tej spółki nieruchomość, którą następnie wniosą aportem do spółki z o.o. Jakie wystąpią w związku z tym konsekwencje (...)
str. 58
1.1.
Charakter prawny spółki cywilnej
Spółka cywilna nie jest samoistnym, odrębnym bytem prawnym, który może samodzielnie funkcjonować w obrocie prawnym. Na gruncie prawa cywilnego jest jedynie umową łączącą wspólników. Spółka (...)
str. 58
1.2.
Wycofanie składnika majątku z majątku wspólnego do majątków prywatnych wspólników spółki cywilnej
Pomimo przedstawionych stosunków majątkowych panujących w spółce cywilnej, dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć majątkowych pomiędzy współwłasnością łączną wspólników i ich majątkami osobistymi. Potwierdził to m.in. Sąd (...)
str. 59
1.3.
Skutki wniesienia aportu do spółki z o.o.
Z tytułu wniesienia do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego (np. w postaci nieruchomości) u osoby fizycznej powstaje przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w (...)
str. 59
2.
Ceny transferowe - próg dokumentacyjny przy podwyższeniu kapitału zakładowego
Zamierzamy wnieść wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego. Jaki należy przyjąć próg dokumentacyjny w cenach transferowych w przypadku takiej czynności? Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez (...)
str. 60
3.
Środki otrzymane na rzecz osób niepełnosprawnych
Mam pytanie dotyczące zwolnienia z podatku środków PFRON otrzymywanych na prowadzenie działalności przez warsztaty terapii zajęciowej (w ramach algorytmu). Otrzymujemy te środki na podstawie umowy (...)
str. 62
4.
Wpłaty na PFRON sfinansowane dotacją są wolne od CIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Dochód wydatkowany na PFRON jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdy wydatek ten jest w całości finansowany z dotacji pochodzącej z budżetu (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wydatki na analizę ekspercką zleconą przez radę nadzorczą
Spółka akcyjna ponosi wydatki na przygotowanie analiz eksperckich, dotyczących spraw spółki, zamawianych przez radę nadzorczą działającą w tej spółce. Czy wydatki na te analizy mogą (...)
str. 65
2.
Niewypłacalność zagranicznych kontrahentów bez ulgi na złe długi
Spółka z o.o. sprzedawała towary do Ukrainy. Wybuch wojny w tym kraju spowodował, że ukraińscy kontrahenci przestali płacić za dostarczone im towary. Czy w związku (...)
str. 65
3.
Wykazanie w zeznaniu kosztów uzyskania przychodów wynikających z dwóch informacji PIT-11
Podatnik za 2021 r. otrzymał informacje PIT-11 od dwóch zakładów pracy. W pierwszym z nich pracował przez cały rok, a w drugim od grudnia 2021 (...)
str. 66
4.
Różnice kursowe w ewidencji przychodów przedsiębiorcy opłacającego ryczałt ewidencjonowany
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. W jej ramach sprzedałem towary handlowe do Niemiec. Transakcję tę udokumentowałem fakturą wystawioną w euro i w tej samej (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.