Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 19 (547) z dnia 01.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego za 2020 r. do właściwych organów
Do 15 października 2021 r. należy złożyć sprawozdanie za 2020 r. w KRS Na postawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, złożenie rocznego sprawozdania (...)
str. 4
2.
Przypominamy o obowiązku zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.
W ustawie o rachunkowości nie został wskazany termin, w jakim jednostka powinna dokonać wyboru biegłego rewidenta i podpisać umowę z firmą audytorską. Niemniej jednak jednostki, (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Przepisy wprowadzające specjalne procedury w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy
Obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu reguluje w Polsce ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu (...)
str. 7
2.
Okresowa ocena ryzyka dokonywana przez instytucje obowiązane
Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dokonują analizy ryzyka w zakresie swojej działalności. Obowiązek ten wynika z art. 27 ww. ustawy, w (...)
str. 8
3.
Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane wobec klientów biura
Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów wynika z treści art. 33 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i dotyczy wszystkich IO, w tym także biur (...)
str. 8
4.
Aktualizacja procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej Jednym z obowiązków IO jest wprowadzenie w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Stosownie do (...)
str. 10
5.
Zmiany dotyczące okresu przechowywania dokumentacji
Uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego kopie dokumentów i informacje oraz dowody potwierdzające przeprowadzone transakcje i ewidencje transakcji, obejmujące oryginalne dokumenty lub kopie dokumentów (...)
str. 12
II.
Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 (...)
str. 13
1.
Podstawy prawne przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o.
Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową regulują przepisy art. 584 1 -584 13 K.s.h. W świetle art. 584 5 K.s.h., do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się: sporządzenia (...)
str. 13
2.
Przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy
Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Stanowi o tym art. 584 2 K.s.h. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz (...)
str. 14
3.
Ustalenie wartości podatkowej składników majątku w razie przekształcenia
Z przekształceniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z o.o. wiąże się obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień przekształcenia (por. art. 24 ust. (...)
str. 15
4.
Obowiązki związane z przekształceniem wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
Zamknięcie ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorcę W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., nie zachodzi ciągłość działalności. (...)
str. 15
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Przedmiot umowy leasingu w ewidencji środków trwałych korzystającego
Na podstawie umowy leasingu finansowego zawartej na 3 lata używamy maszynę zaliczoną do grupy 5 KŚT. Dokonaliśmy wpłaty początkowej w wysokości 30% wartości maszyny, na (...)
str. 18
1.
Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym
Ustawa o rachunkowości nie reguluje szczegółowo kwestii dotyczących umów leasingu. Z treści art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości wynika jedynie, że w sytuacji gdy (...)
str. 18
2.
Ujęcie przedmiotu leasingu finansowego oraz opłat w księgach rachunkowych korzystającego
Przedmiot umowy leasingu finansowego korzystający wykazuje w swoich księgach rachunkowych jako składnik aktywów trwałych (np. po stronie Wn konta 01 "Środki trwałe"), a drugostronnie jako (...)
str. 19
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Kwalifikacja regałów zakupionych do magazynu budowanego na potrzeby prowadzenia działalności
Budujemy nowy magazyn, który będzie naszym środkiem trwałym. Zakupiliśmy regały magazynowe jako niezbędny element tego budynku. Czy wydatek na zakup tych regałów zwiększy jego wartość (...)
str. 23
2.
Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacji samochodu ciężarowego
Jesteśmy małą spółką jawną osób fizycznych. Zakupiliśmy używany elektryczny samochód ciężarowy. Czy możemy zastosować podwyższoną stawkę amortyzacji dla takiego samochodu zarówno dla celów podatkowych, jak (...)
str. 25
3.
Odpis aktualizujący wartość środka trwałego czasowo niewykorzystywanego przy produkcji
W związku z brakiem zamówień na nasze wyroby gotowe, czasowo nie wykorzystujemy środka trwałego przy produkcji. Czy w związku z tym możemy dokonać odpisu aktualizującego (...)
str. 26
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Umorzenie udziałów własnych spółki z o.o. według przepisów Kodeksu spółek handlowych
Stosownie do treści art. 200 § 1 K.s.h., spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. Zakaz ten dotyczy również obejmowania (...)
str. 28
2.
Bilansowe i podatkowe skutki nabycia udziałów własnych w celu umorzenia
Nabyte przez spółkę z o.o. udziały własne w celu ich umorzenia zalicza się do krótkoterminowych aktywów finansowych i ujmuje w księgach po stronie Wn na (...)
str. 29
3.
Przykłady umorzenia udziałów własnych w drodze obniżenia kapitału zakładowego oraz z czystego zysku
Jeśli umorzenie udziałów następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o., to na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy o rachunkowości do ewidencji tego umorzenia (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Odpis na ZFŚS, dotyczący emerytowanych pracowników ośrodka pomocy społecznej
Jesteśmy gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Jaką klasyfikacje budżetową powinniśmy stosować do odpisów na ZFŚS, dotyczących emerytowanych pracowników naszej jednostki? Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (...)
str. 34
2.
Przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w związku ze zmianą dyrektora instytucji kultury
W związku z zakończeniem kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury, jego obowiązki przejął nowy dyrektor. Czy w tej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej? Zmiana osoby (...)
str. 34
3.
Zaliczenie wadium wniesionego przez uczestnika przetargu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości
Urząd jednostki samorządu terytorialnego (jednostka budżetowa) sprzedał w drodze przetargu ustnego nieruchomość gruntową. Każdy z oferentów biorących udział w przetargu wniósł wadium. Jakich zapisów dokonać (...)
str. 35
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Kwalifikacja zdarzeń gospodarczych do odpowiedniego źródła przychodów w świetle przepisów podatkowych
Przychody osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych dzielą się na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów. Wydzielając odrębne źródło (...)
str. 37
2.
Przypisanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodów
Wyodrębnienie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy również kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, koszty takie będą mogły podlegać zaliczeniu do źródła zyski (...)
str. 38
3.
Odsetki i różnice kursowe związane z przychodami z zysków kapitałowych w wyjaśnieniach KIS
Odsetki od kredytu na zakup udziałów Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.124.2021.1.SK, stwierdził, że wydatki na odsetki (...)
str. 40
4.
Dostosowanie ewidencji analitycznej przychodów i kosztów do potrzeb podatkowych
W księgach rachunkowych, w celu sprostania wymaganiom przepisów podatkowych, wskazane jest wyodrębnienie kont analitycznych w ramach kont przychodów i kosztów. Na kontach tych będą ujmowane (...)
str. 40
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Prawo użytkowania wieczystego gruntu w działalności deweloperskiej według KSR nr 8
Spółka deweloperska zakupiła od jednostki samorządu terytorialnego prawo użytkowania wieczystego gruntów z przeznaczeniem pod budowę mieszkań na sprzedaż. Grunt wyceniono na 12.000.000 zł, a pierwsza (...)
str. 44
1.
Ujęcie w księgach prawa użytkowania wieczystego gruntu do dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego
Ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych regulacji w zakresie ujmowania w księgach rachunkowych, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym działalności deweloperskiej. Jak stanowi art. 10 (...)
str. 44
2.
Zmiana kwalifikacji prawa użytkowania wieczystego gruntu po rozpoczęciu przedsięwzięcia deweloperskiego
W dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego wynikającą z ksiąg rachunkowych wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym przedsięwzięcie to będzie realizowane odnosi się w ciężar kosztów (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W ciężar jakich kosztów odnieść prowizję pobraną od niewykorzystanej części kredytu?
Posiadamy kredyt w rachunku bieżącym. Bank pobrał z naszego rachunku prowizję od niewykorzystanej części kredytu. Czy kwotę tej prowizji zaliczyć do kosztów podstawowej działalności operacyjnej, (...)
str. 48
2.
W jaki sposób ustalić wartość maszyny wykupionej z leasingu operacyjnego, którą wcześniej ulepszono?
Nasza spółka z o.o. wykupiła z leasingu operacyjnego maszynę produkcyjną. W trakcie umowy leasingu ponieśliśmy nakłady na ulepszenie tej maszyny, które ujęliśmy w ewidencji jako (...)
str. 48
3.
Jak wprowadzić do ksiąg towar pochodzący z nadwyżki magazynowej?
Jesteśmy jednostką handlową. W sierpniu 2021 r. ujawniliśmy nadwyżkę towaru, której przyczyną były błędy w ewidencji rozchodu. Nie mamy możliwości skompensowania tej nadwyżki z niedoborem, (...)
str. 49
4.
Czy koszt dzierżawy miejsca pod reklamę, dotyczący dwóch lat obrotowych, należy rozliczać w czasie?
Otrzymaliśmy fakturę za dzierżawę miejsca pod reklamę. Faktura obejmuje okres od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. Jak ująć w księgach koszt wynikający z (...)
str. 50
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Księgowe ujęcie przekazania środków pieniężnych z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT
Posiadamy rachunki bankowe w kilku bankach. W ramach tych rachunków będziemy przekazywać środki z rachunku VAT. Taką możliwość wprowadzono do ustawy o VAT w ramach (...)
str. 51
2.
Korekta VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi po zmianach wprowadzonych od 1 października 2021 r.
Spółka sprzedała kontrahentowi towar handlowy. Kontrahent nie uregulował zobowiązania ani w terminie płatności, ani w ciągu 90 dni od jego upływu. W związku z tym (...)
str. 53
3.
Prezentacja w bilansie nadwyżki zaliczek pobranych na poczet zysku nad zyskiem wypracowanym przez spółkę
Spółka komandytowa w ciągu roku wypłacała wspólnikom zaliczki na poczet zysku. Po zakończeniu roku okazało się, że wypłacone zaliczki przewyższyły wypracowany zysk. Wspólnicy, jeszcze przed (...)
str. 56
4.
Zmiana metody księgowania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Od stycznia 2021 r. zmieniliśmy metodę rozliczania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty dotyczące przyszłych okresów odnosimy teraz bezpośrednio z dowodów źródłowych na konto 64-0. Jednak (...)
str. 57
5.
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej
Wypłaciliśmy pracownikowi zaliczkę w euro. Jak dla potrzeb ewidencji księgowej wycenić otrzymane od pracownika faktury i inne dokumenty z delegacji? Czy właściwy będzie kurs z (...)
str. 59
6.
Badanie przez biegłego rewidenta transakcji z jednostkami powiązanymi
Nasza spółka podlega obowiązkowi badania rocznego sprawozdania finansowego. Za ostatni rok zmieniliśmy biegłego rewidenta. Nowo powołany biegły przy potwierdzaniu sald ze spółkami powiązanymi wymagał dodatkowo (...)
str. 61
7.
Fundusze wydzielone oraz rozrachunki wewnątrzzakładowe w stowarzyszeniu posiadającym oddział samobilansujący
Nasze stowarzyszenie posiada oddział samobilansujący - dom wczasów dziecięcych. Za ubiegły rok obrotowy stowarzyszenie poniosło stratę, natomiast oddział osiągnął zysk. W trakcie roku oddział przelewał (...)
str. 62
8.
Moment ujęcia opłaty recyklingowej w kosztach bilansowych
Według ustawy o gospodarce opakowaniami nasza firma jest zobowiązana pobierać od nabywcy opłatę recyklingową za oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, a następnie odprowadzać (...)
str. 64
9.
Zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie umowy cesji wierzytelności
Spółka z o.o. w lipcu 2021 r. zawarła umowę pożyczki długoterminowej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedną z form zabezpieczenia tej pożyczki (...)
str. 65
10.
Analiza prawa użytkowania wieczystego gruntów na potrzeby ustalania odroczonego podatku dochodowego
Spółka z o.o. nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntów. W świetle ustawy o rachunkowości prawo to jest amortyzowane, natomiast według ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.