Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (561) z dnia 10.05.2022
Poradnik VAT
nr 9 (561) z dnia 10.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zakaz importu węgla z Rosji
W dniu 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na (...)
str. 4
II.
Serwis "Głos podatnika" - zrealizowane pomysły podatników VAT
Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z dnia 14 kwietnia 2022 r. zamieszczonym na stronie www.podatki.gov.pl , że dzięki usłudze serwisu "Głos Podatnika" (funkcjonującym już dwa (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Uprawnienia do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozporządzenie w sprawie KSeF (...)
str. 6
1.
Rodzaje, modele i zasady nadawania oraz odbierania uprawnień do korzystania z KSeF
Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest oparty na modelu poświadczeń, tzn. - jak wskazało MF - wymagane jest uwierzytelnienie i autoryzacja danej osoby w systemie. Po (...)
str. 6
2.
Standardowy model uprawnień KSeF
Na podstawie wyjaśnień zawartych na stronie internetowej MF ( https://www.podatki.gov.pl/ksef/uprawnienia-ksef/standardowy-model-uprawnien-ksef/ ) poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące standardowego modelu uprawnień KSeF. Podatnik (sprzedawca) - uprawnienia bezpośrednie (...)
str. 8
3.
Wybrane pytania i odpowiedzi MF dotyczące nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF
"(...) W jaki sposób nadawane jest pierwotne uprawnienie w KSeF w przypadku podatnika, który jest osobą fizyczną? W przypadku podatników, którzy są osobami fizycznymi pierwotne (...)
str. 9
1.
Decyzja zawierająca klasyfikację oraz właściwą stawkę VAT dla danego towaru/usługi
Wiążąca informacja stawkowa to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia (...)
str. 12
2.
Podmioty uprawnione do złożenia WIS
W myśl art. 42b ust. 1 ustawy o VAT WIS jest wydawana na wniosek: podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP), innego podmiotu niż wyżej wymieniony, (...)
str. 14
3.
Obowiązujące opłaty i termin wydania
Wniosek o wydanie WIS może dotyczyć: pojedynczego towaru lub pojedynczej usługi, albo pojedynczego świadczenia składającego się z kilku towarów lub usług, które w ocenie wnioskodawcy (...)
str. 15
4.
Okres ważności WIS a zmiana stawki VAT
WIS oraz decyzje Szefa KAS i Dyrektora KIS o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. Tak stanowi art. 42ha (...)
str. 16
5.
Konsolidacja obsługi wiążących informacji - zmiany proponowane w pakiecie SLIM VAT 3
Zgodnie z projektem pakietu SLIM VAT 3 zmiany dotyczą nie tylko ujednolicenia procedur wydawania lub zmiany WIS, ale również konsolidacji wydawania wszystkich wiążących informacji. Zmiany (...)
str. 18
V.
Rozliczenie VAT przy przekazaniu prezentów kontrahentom podatnika
Spółka z o.o. przekazuje upominki (pudełka czekoladek) wybranym kontrahentom o wartości 70 zł lub 120 zł brutto. Spółka nie dokonuje odliczenia podatku naliczonego z tytułu (...)
str. 18
1.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu upominków
Zasadą jest, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług, uzależnione jest od związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi. Stanowi o tym (...)
str. 18
2.
Przekazanie upominków kontrahentom a obowiązek wykazania VAT należnego
Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od zakupu omawianych upominków (niezależnie od tego, czy skorzystał on z tego prawa czy nie) to ich przekazanie (...)
str. 20
1.
Wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Znaczna część moich kontrahentów dokonywała płatności za nabywane towary z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym na rachunku VAT (...)
str. 21
2.
Rozszerzenie możliwości regulowania zobowiązań z rachunku VAT - planowane zmiany przepisów
Zgodnie z opracowaniem MF pt. "SLIM VAT 3 - propozycje i kierunki zmian" zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl proponuje się rozszerzenie katalogu podatków i należności, (...)
str. 23
3.
Przekazanie środków między rachunkami VAT w ramach grupy VAT - pakiet SLIM VAT 3
W ramach pakietu SLIM VAT 3 proponuje się wprowadzenie w ustawie Prawo bankowe nowych regulacji w zakresie przekazania środków między rachunkami VAT w ramach grupy (...)
str. 24
1.
Komornik sądowy wykonujący czynności egzekucyjne w świetle ustawy o VAT
W interpretacji ogólnej nr PT9.8101.1.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników (...)
str. 24
2.
Zastosowanie zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości
Wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT może być albo opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku (po spełnieniu (...)
str. 25
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości
Zgodnie z art. 106c ustawy o VAT, komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika (...)
str. 27
4.
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez komornika
Prawo do odliczenia VAT przysługuje czynnemu podatnikowi VAT w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (poza wyjątkami wskazanymi (...)
str. 28
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 22 marca 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (...)
str. 29
1.
Kasy on-line dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne
W świetle obowiązujących przepisów podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem, świadczone wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, obowiązkowo ewidencjonują sprzedaż na rzecz (...)
str. 31
2.
Produkcja wyrobów cukierniczych w pracowni - wyjaśnienie organu podatkowego
W interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.7.2021.1.KF Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygał kwestię dotyczącą obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy on-line sprzedaży (...)
str. 32
X.
Czytelnicy pytają
1.
Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej nieodpłatnych przekazań towarów
Prowadzimy działalność gospodarczą i jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. W ramach promocji naszych produktów podczas targów nieodpłatnie przekazujemy klientom (m.in. osobom prywatnym) pamięci USB z logo (...)
str. 33
2.
Datki za usługę wpłacane dobrowolnie
Z początkiem sezonu letniego w nadmorskich miejscowościach zamierzam wykonywać autorskie występy artystyczne w formie występów ulicznych (gra na gitarze, triki z piłką dla dzieci, żonglowanie (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Stosowanie stawki VAT 0% do WDT
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów (...)
str. 36
2.
Zasady korygowania WDT
W myśl art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT, podatnicy którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy przed upływem terminu do (...)
str. 36
3.
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące terminu dokonywania korekty WDT
Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy jeśli dostawa towarów i moment powstania obowiązku podatkowego mają miejsce w różnych okresach rozliczeniowych, zapis w art. (...)
str. 37
4.
Zmiany w sposobie deklarowania WDT w projekcie SLIM VAT 3
Naszym zdaniem, założenie aby dokonywać korekty WDT na podstawie art. 42 ust. 12a ustawy, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy - jest (...)
str. 38
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Odliczenie VAT od nieodpłatnego importu towarów
Wykonaliśmy usługę na rzecz norweskiej firmy, wykorzystując do jej wykonania, własne materiały. Zagraniczny kontrahent zwrócił nam identyczne materiały, wysyłając je nieodpłatnie do Polski. Dokonaliśmy ich (...)
str. 39
2.
Transakcja łańcuchowa z udziałem polskich podatników
Nasza spółka sprzedaje swoje wyroby na rzecz polskiego nabywcy, który odsprzedaje je włoskiej firmie. Towary transportowane są bezpośrednio z naszego magazynu do włoskiej firmy. W (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Dokumentowanie usług pośrednictwa handlowego przez podatników podmiotowo zwolnionych z VAT
Podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, korzystają z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Do wartości sprzedaży (...)
str. 45
2.
Czy usługi pośrednictwa w obrocie kryptowalutami podlegają opodatkowaniu VAT?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 marca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.892.2021.4.MSU uznał, że czynności polegające na pośrednictwie w obrocie walutami wirtualnymi, (...)
str. 46
3.
Pośrednictwo przy zakupie/sprzedaży lub wynajmie nieruchomości komercyjnych - klasyfikacja i określenie właściwej stawki VAT
W stanie faktycznym rozpatrywanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wiążącej informacji stawkowej z dnia 29 marca 2022 r., nr 0112-KDSL1-2.440.16.2022.2.AP podatnik świadczy usługi pośrednictwa (...)
str. 47
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Kurs walut stosowany do przeliczania kwot w walutach obcych
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote na potrzeby rozliczania podatku VAT określone zostały w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o (...)
str. 49
2.
Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej według przepisów o podatku dochodowym
W obrocie gospodarczym pojawiają się jednak sytuacje, w których na potrzeby rozliczania podatku VAT i dochodowego podatnik stosuje różne kursy walut. Ustawodawca umożliwił również na (...)
str. 50
3.
Faktura wystawiona w dwóch walutach
W art. 106e ust. 1 ustawy o VAT zostały wyszczególnione elementy, jakie powinna zawierać faktura. Jednym z nich jest wartość sprzedaży netto. Ustawodawca nie wskazał, (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Zasady dokumentowania dostawy produktów rolnych przez rolników ryczałtowych - wzór faktury VAT RR
W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a sprzedawcą rolnik ryczałtowy sprzedaż powinna być dokumentowana fakturą wystawioną nie przez sprzedawcę, ale przez nabywcę towarów/usług. (...)
str. 53
2.
Korekta błędnej ceny - faktura korygująca VAT RR
W ustawie o VAT brak jest przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR. Nie oznacza to jednak, że nie ma podstaw do jej (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Opodatkowanie gazu w butlach wykorzystywanego do napędu wózków widłowych
Czy w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. obniżoną do 8% stawką podatku VAT powinien być objęty gaz w butlach wykorzystywany do (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Usługi budowlane w JPK_VAT z deklaracją
Czy faktury dotyczące świadczenia usług budowlanych w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym powinny być oznaczone w pliku JPK_V7M kodem GTU_10? W świetle (...)
str. 58
2.
Symbol MPP i GTU przy dostawie skanera
Jesteśmy producentem skanerów przemysłowych. Przedmiot sprzedaży (skaner) nie został wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, ale jego integralną częścią są urządzenia elektroniczne (...)
str. 58
3.
Obowiązki pracodawcy związane z obciążeniem pracownika kosztami studiów
Spółka sfinansowała częściowo koszty studiów pracownika. Faktura została wystawiona na pracownika. Obecnie pracownik odchodzi z pracy (przed upływem 3 lat od zawarcia umowy o dofinansowanie) (...)
str. 60
4.
Wystawienie noty korygującej przy błędnych danych nabywcy
Otrzymałem od kontrahenta fakturę z błędnymi danymi nabywcy. Na fakturze widnieją dane innego, nieznanego mi podmiotu. Wszystkie pozostałe dane na fakturze, tj. przedmiot i ilość (...)
str. 62
5.
Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów energii elektrycznej i usług dystrybucji
Spółka na podstawie zawartej umowy umożliwia korzystanie z energii elektrycznej kontrahentowi, którego lokal bezpośrednio przylega do budynku spółki (lokal nie jest własnością spółki). W kwietniu (...)
str. 63
6.
Prawo do odliczania VAT z faktur za wynajem mieszkań
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Podmiot, od którego spółka wynajmuje mieszkania dla swoich pracowników wystawia faktury z 23% stawką VAT. Spółka mieszkania te udostępnia pracownikom (...)
str. 65
7.
Obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty ostatniej transzy dokonanej na mieszkaniowy rachunek powierniczy
Zawieram z klientami umowy deweloperskie i otrzymuję od nich wpłaty na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty ostatniej transzy dokonanej na (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 kwietnia 2022 r., pod poz. 860 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.