Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 1 (553) z dnia 10.01.2022
Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2022 r.
Dodatek nr 1
do Poradnika VAT nr 1
z dnia 10.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
1.
USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(publikacja: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) W tekście ujednoliconym przez redakcję zmiany zaznaczone: pogrubieniem - będą obowiązywać od dnia 1 stycznia (...)
str. 3
DZIAŁ I Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Art. 2. Ilekroć w (...)
str. 3
DZIAŁ II Zakres opodatkowania
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) (...)
str. 10
Rozdział 2 Dostawa towarów i świadczenie usług
Art. 7. 1. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...)
str. 10
Rozdział 2a Opodatkowanie w przypadku stosowania bonów
Art. 8a. 1. Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon (...)
str. 12
Rozdział 2b Opodatkowanie w grupie VAT
" Art. 8c. 1. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu. (...)
str. 13
Rozdział 3 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Art. 9. 1. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel (...)
str. 14
Rozdział 3a Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium kraju
Art. 13a. 1. Przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. (...)
str. 17
Rozdział 3b Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju
Art. 13h. 1. Przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. (...)
str. 20
Rozdział 4 Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
Art. 14. 1. Opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: 1) rozwiązania spółki cywilnej (...)
str. 21
DZIAŁ III Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi
Rozdział 1 Podatnicy i płatnicy
Art. 15. 1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, (...)
str. 23
Rozdział 2 Przedstawiciele podatkowi
Art. 18a. 1. Podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1, nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa (...)
str. 27
DZIAŁ IV Obowiązek podatkowy
Rozdział 1 Zasady ogólne
Art. 19. (uchylony) Art. 19a. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, (...)
str. 28
Rozdział 2 Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Art. 20. 1. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po (...)
str. 30
Rozdział 3 Obowiązek podatkowy u małych podatników
Art. 21. 1. Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia (...)
str. 31
DZIAŁ V Miejsce świadczenia
Rozdział 1 Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
Art. 22. 1. Miejscem dostawy towarów jest w przypadku: 1) towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - (...)
str. 31
Rozdział 2 Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Art. 25. 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub (...)
str. 35
Rozdział 2a Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
Art. 26a. 1. Miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej. 2. W (...)
str. 35
Rozdział 3 Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
Art. 27-28. (uchylone) Art. 28a. Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału: 1) ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to: a) podmioty, które wykonują (...)
str. 36
Rozdział 4 Zawiadomienie o miejscu opodatkowania
Art. 28p. 1. Dostawca, o którym mowa w art. 22a ust. 3 i 6, oraz podatnik, o którym mowa w art. 28k ust. 4 i (...)
str. 39
DZIAŁ VI Podstawa opodatkowania
Art. 29. (uchylony) Art. 29a. 1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. (...)
str. 40
DZIAŁ VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
Art. 33. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania (...)
str. 44
DZIAŁ VIII Wysokość opodatkowania
Rozdział 1 Stawki
Art. 41. 1. Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 (...)
str. 48
Rozdział 1a Wiążąca informacja stawkowa
Art. 42a. Wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej "WIS", jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, (...)
str. 54
Rozdział 2 Zwolnienia
Art. 43. 1. Zwalnia się od podatku: 1) (uchylony) 2) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu (...)
str. 57
Rozdział 3 Zwolnienia z tytułu importu towarów
Art. 45. 1. Zwalnia się od podatku import: 1) towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego; 2) towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności (...)
str. 63
Rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Art. 83. 1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do: 1) dostaw i importu: a) jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i (...)
str. 79
Rozdział 5 Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego
Art. 84. 1. Podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej według różnych stawek, a nie są (...)
str. 84
DZIAŁ IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku
Art. 86. 1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo (...)
str. 84
Rozdział 1a Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
Art. 89a. 1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których (...)
str. 99
Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
Art. 90. 1. W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia (...)
str. 100
DZIAŁ X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Rozdział 1 Rejestracja
Art. 96. 1. Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego (...)
str. 105
Rozdział 2 Deklaracje
Art. 99. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. (...)
str. 114
Rozdział 3 Informacje podsumowujące
Art. 100. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych: (...)
str. 117
Rozdział 4 Zapłata podatku
Art. 103. 1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne (...)
str. 119
DZIAŁ XA Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach
Art. 105a. 1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, (...)
str. 121
DZIAŁ XI Dokumentacja
Rozdział 1 Faktury
Art. 106. (uchylony) Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 1) sprzedaży, z wyjątkiem: a) przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 (...)
str. 122
Rozdział 1a Mechanizm podzielonej płatności
Art. 108a. 1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. (...)
str. 131
Rozdział 2 Ewidencje
Art. 109. 1. Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za (...)
str. 136
Rozdział 3 Kasy rejestrujące
Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 140
Rozdział 4 Terminy przechowywania dokumentów
Art. 112. Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu (...)
str. 144
Rozdział 5 Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
Art. 112b. 1. W razie stwierdzenia, że podatnik: 1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał: a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, b) kwotę zwrotu (...)
str. 145
DZIAŁ XII Procedury szczególne
Rozdział 1 Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. (...)
str. 146
Rozdział 2 Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
Art. 115. 1. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków (...)
str. 148
Rozdział 3 Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
Art. 119. 1. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. 2. Przez marżę, o (...)
str. 150
Rozdział 4 Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Art. 120. 1. Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału: 1) przez dzieła sztuki rozumie się: a) obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane (...)
str. 151
Rozdział 5 Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
Art. 121. 1. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o złocie inwestycyjnym, rozumie się przez to: 1) złoto w postaci sztabek lub płytek o (...)
str. 154
Rozdział 6 System zwrotu podatku podróżnym
Art. 126. 1. Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej "podróżnymi", mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu (...)
str. 155
Rozdział 6a Procedura unijna dotycząca niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług
Art. 130a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 1) VAT - rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej; 1a) usługach - (...)
str. 158
Rozdział 7 Procedura nieunijna dotycząca niektórych usług
Art. 131. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 1) VAT - rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej; 1a) usługach - (...)
str. 161
Rozdział 7a Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
Art. 134a. 1. Podatnicy świadczący wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, (...)
str. 163
Rozdział 8 Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
Art. 135. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 1) VAT - rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej; 2) wewnątrzwspólnotowej (...)
str. 165
Rozdział 9 Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych
Art. 138a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 1) VAT - rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej; 2) sprzedaży na (...)
str. 166
Rozdział 10 Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów
Art. 138i. 1. W przypadku importu towarów, z wyjątkiem towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, będących przedmiotem sprzedaży na odległość towarów importowanych umieszczonych w przesyłkach o (...)
str. 171
DZIAŁ XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przepisy przejściowe i końcowe
str. 173
Rozdział 1a Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
Art. 145a. 1. Z zastrzeżeniem art. 145b, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają (...)
str. 173
Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 146-146a. (pominięto) Art. 146aa. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o (...)
str. 176
2.
USTAWA z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
- wyciąg - (publikacja: Dz. U. poz. 2105 ze zm.) (tekst ujednolicony przez redakcję) Uwaga: zmiany zaznaczone pogrubieniem obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Art. (...)
str. 194
3.
USTAWA z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
- wyciąg - (publikacja: Dz. U. poz. 2076) Art. 1-3. (pominięto) Art. 4. Tworzy się Krajowy System e-Faktur. Art. 5. Czynności, o których mowa w (...)
str. 195
4.
USTAWA z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
- wyciąg - (publikacja: na dzień oddania do druku niniejszej publikacji ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw) Art. 1-17. (pominięto) (...)
str. 195
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.