Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 10:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (573) z dnia 10.11.2022
Poradnik VAT
nr 21 (573) z dnia 10.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Obniżone stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa do 31 grudnia 2022 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 października 2022 r., pod poz. 2180, opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 4
1.
Obniżone stawki VAT do końca grudnia 2022 r.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 146da-146dc ustawy o VAT do dnia 31 grudnia 2022 r., stosowane będą obniżone stawki VAT w odniesieniu do niektórych towarów, tj.: (...)
str. 4
2.
Informacja o obniżeniu stawek VAT zamieszczana w lokalu przedsiębiorstwa
Omawianą ustawą przedłużono także obowiązki informacyjne nałożone na sprzedawców, wskazując, że w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (...)
str. 5
II.
Dostawa węgla kamiennego dokonywana przez gminę bez kasy on-line - projekt rozporządzenia
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 21 października 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z (...)
str. 5
III.
Objaśnienia podatkowe MF w zakresie grup VAT
Od 1 stycznia 2023 r. podatnikiem VAT będzie mogła być tzw. grupa VAT, czyli grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Jak rozliczać skorygowane faktury ustrukturyzowane?
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT mogą wystawiać faktury w postaci ustrukturyzowanej (tj. faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur). Funkcjonują one w obrocie gospodarczym (...)
str. 7
1.
Okoliczności i obowiązek wystawiania korekt w postaci ustrukturyzowanej
Faktura ustrukturyzowana to faktura, która jest wystawiana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Fakturę ustrukturyzowaną (...)
str. 7
2.
Termin rozliczania korekt in minus
W przypadku sporządzenia faktury korygującej poprzez system KSeF podatnik (sprzedawca) może pomniejszyć podstawę opodatkowania oraz kwotę należnego VAT już w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił (...)
str. 8
3.
Korygowanie faktur ustrukturyzowanych w świetle wyjaśnień MF
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej ( https://www.podatki.gov.pl/ksef/pytania-i-odpowiedzi-ksef/ ) zamieściło również pytania i odpowiedzi dotyczące m.in. zasad wystawiania faktur korygujących przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, tj.: (...)
str. 9
V.
Świadczenie usług o charakterze ciągłym
W wielu przypadkach podatnicy mają problem z ustaleniem, czy świadczone przez nich usługi - na rzecz kontrahentów krajowych - można uznać za ciągłe (wykonywane są (...)
str. 12
1.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy usługach ciągłych?
Co do zasady zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Ustawodawca przewidział (...)
str. 12
2.
Jakie czynności uznawane są przez organy podatkowe za usługi o charakterze ciągłym?
Przepisy regulujące podatek VAT nie definiują pojęcia "usługi o charakterze ciągłym". W związku z powyższym organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych powołują się na "Słownik (...)
str. 13
1.
Prawidłowe wystawianie faktur
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaję towary opodatkowane 23% i 8% stawką VAT oraz świadczę usługi nauki języka angielskiego podlegające zwolnieniu (...)
str. 15
2.
Usługi prywatnego najmu zwolnione z VAT przy zawieszeniu działalności gospodarczej a obowiązek składania JPK_VAT z deklaracją
Jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG (czynny podatnik VAT) w dniu 14 września 2022 r. zawiesiłem działalność gospodarczą. Jednocześnie w dalszym ciągu osiągam dochody z najmu (...)
str. 16
3.
Odliczanie podatku VAT przy działalności mieszanej
Do niedawna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywałem wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Od października 2022 r. prowadzę działalność mieszaną (tj. opodatkowaną i zwolnioną przedmiotowo z (...)
str. 17
1.
Ogólna zasada odliczania VAT od nabywanych towarów/usług
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług w zakresie, w jakim dokonane zakupy mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. (...)
str. 18
2.
Wydatki mające pośredni wpływ na uzyskiwany obrót z działalności gospodarczej - stanowisko organów podatkowych
» Nabywanie usług najmu lokali mieszkalnych w związku z ich nieodpłatnym udostępnieniem pracownikom W praktyce w określonych przypadkach podatnicy uważają, że jeżeli nabywają usługi najmu (...)
str. 19
1.
Stosowanie zwolnienia z VAT przy usługach medycznych
Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane (...)
str. 22
2.
Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych i okolicznościowych
Czy usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych oraz innych imprez okolicznościowych świadczone przez ratownika medycznego mogą korzystać ze zwolnienia z VAT? Zgodnie z art. (...)
str. 22
3.
Wydanie opinii o zabezpieczeniu medycznym imprezy a zwolnienie z VAT
Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi wydania opinii zabezpieczenia imprezy masowej przez pogotowie ratunkowe (podmiot leczniczy)? Rozstrzygnięciem powyżej kwestii zajął się Dyrektor Izby Skarbowej (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Obowiązek zapewnienia klientom dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek zapewnienia swoim klientom możliwości dokonywania zapłaty, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w (...)
str. 26
2.
Obowiązek integracji kasy z terminalem płatniczym
Od 1 lipca 2022 r. miał wejść w życie przepis dotyczący zapewnienia przez przedsiębiorców integracji kasy z terminalem płatniczym. W art. 19a ust. 3 ustawy (...)
str. 27
1.
Warunki zwolnienia przy sprzedaży towarów/usług
Generalnie w przypadku świadczenia usług podatnik ma możliwość korzystania ze zwolnienia z kas ze względu na formę zapłaty. Zwolnienie to określone zostało w § 2 (...)
str. 28
2.
Zapłata kartą płatniczą/BLIKiem/za pobraniem - wyjaśnienia organu podatkowego
Sprawa rozstrzygana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zawarta w interpretacji indywidualnej z dnia 13 października 2022 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.521.2022.2.MN dotyczyła podatnika (spółki), który w ramach (...)
str. 29
XI.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Sprzedaż środka trwałego
Przedsiębiorca świadczący usługi budowlane w 2021 r. wykonał usługi na rzecz osób fizycznych na kwotę 80.000.00 zł. Całość została zapłacona przelewem, więc nie kupił kasy (...)
str. 31
2.
Zawieszenie działalności a limit wartości sprzedaży
Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej dokonałem 28 lipca 2022 r. W dniu 30 września br. zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej. Czy okres zawieszenia spowoduje konieczność (...)
str. 31
3.
Sprzedaż zwolniona przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania w kasie
Prowadzimy wysyłkową sprzedaż towarów na rzecz osób prywatnych i korzystamy ze zwolnienia przedmiotowego (tj. ze względu na formę dokonywanej płatności) z ewidencjonowania sprzedaży w kasie (...)
str. 32
4.
Sporządzanie raportów fiskalnych przy braku sprzedaży
Dokonałem sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, którą udokumentowałem fakturą. Czy sprzedaż taką (jedyną w tym dniu) muszę nabić na kasie fiskalnej i wydrukować (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Projekt zmian do ustawy zapobiegających oszustwom w obszarze e-commerce
» Geneza proponowanych zmian do ustawy Unijny pakiet e-commerce został zaimplementowany do polskiego porządku prawnego z dniem 1 lipca 2021 r. Wprowadzone zmiany dotyczyły przede (...)
str. 35
1.
Miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami
Wśród usług, dla których ustawodawca przewidział szczególne zasady ustalania miejsca opodatkowania, znalazły się usługi związane z nieruchomościami. W myśl art. 28e ustawy o VAT usługi (...)
str. 38
2.
Podmiot zobowiązany do rozliczenia VAT od usług wykonanych w innym państwie
Obowiązek zapłaty podatku ciąży więc przede wszystkim na podatniku, który wykonał czynność opodatkowaną, skutkującą powstaniem obowiązku podatkowego. Ogólną regułę stosuje się zatem w stosunku do (...)
str. 39
3.
Podwykonawca usług budowlanych niebędący podatnikiem w państwie świadczenia usług
Najczęściej przepisy podatkowe pozostałych państw unijnych umożliwiają stosowanie mechanizmu samoopodatkowania przez nabywcę, ale tylko w sytuacji, gdy odbiorca jest przedsiębiorcą zarejestrowanym dla potrzeb podatku VAT (...)
str. 40
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Obowiązek podatkowy przy imporcie usług reklamowych
Otrzymaliśmy fakturę za usługi reklamowe w mediach społecznościowych od zagranicznej firmy. Data wystawienia faktury i data zapłaty przypadały na 5 sierpnia 2022 r. Usługa była (...)
str. 42
2.
Rozliczenie zakupu towarów za pośrednictwem platformy sprzedażowej
Dokonaliśmy zakupu towarów od duńskiego dostawcy za pośrednictwem platformy sprzedażowej i otrzymaliśmy fakturę dokumentującą tę transakcję z podatkiem VAT w wysokości 23%. Towary otrzymaliśmy przesyłką (...)
str. 43
3.
Sposób korygowania WNT
W lipcu br. otrzymałam fakturę oraz towar zamówiony w Holandii. Wykazałam zakup jako WNT w rozliczeniu za lipiec br. W sierpniu br. mój zagraniczny kontrahent (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Umowa uznana za fakturę a prawo do odliczenia podatku VAT - wyrok TSUE
Co do zasady prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych ( art. (...)
str. 47
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Należyta staranność przy współpracy z nowym kontrahentem
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozpocząłem współpracę z nowym kontrahentem, od którego zamierzam nabywać towary. Jakie powinienem podjąć czynności, aby można było uznać, że dochowałem należytej (...)
str. 49
1.
Weryfikacja podmiotu - sprawdzenie jego formalnego statusu
Jak wynika z wyjaśnień MF dostępnych na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/nalezyta/ : "(...) Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę (...)
str. 49
2.
Uwzględnienie kryteriów transakcyjnych
Ważne jest również zweryfikowanie okoliczności danej transakcji, które mogą wskazywać na istnienie ryzyka udziału w oszustwie. Poniżej zaprezentowano kryteria transakcyjne przedstawione w ww. metodyce w (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Prawo do wykazania zwrotu na rachunek bankowy
Podatnik rozliczający podatek VAT miesięcznie lub kwartalnie, u którego w JPK_VAT z deklaracją za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym sam decyduje (...)
str. 53
2.
Wniosek o zaliczenie zwrotu podatku VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Jeżeli u podatnika nie występują zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę, odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, koszty upomnienia ani (...)
str. 53
3.
Wykazanie wniosku w części deklaracyjnej JPK_V7M
Rozporządzenie w sprawie JPK_VAT z deklaracją określa m.in. szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ust 1-3 ustawy o (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Obowiązek rejestracji podmiotów odbierających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
Warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 5-7 (...)
str. 56
1.
Wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: 1) używane do statków (...)
str. 56
2.
Rejestracja w CRPA warunkiem zwolnienia od akcyzy
Zwolnienie od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest obwarowane koniecznością spełnienia kilku warunków. Jednym z nich jest obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do (...)
str. 58
3.
Dane ujmowane w zgłoszeniu rejestracyjnym
Szczegółowy zakres danych, jakie podmiot odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie powinien wskazać w zgłoszeniu rejestracyjnym określa rozporządzenie Ministra Finansów (...)
str. 59
4.
Rejestracja podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej lub nieposiadającego NIP
Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu zużywającego nieprowadzącego działalności gospodarczej lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia powinno (...)
str. 60
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Wykazanie w JPK_VAT korekty odliczonego VAT w związku ze sprzedażą samochodu
Spółka z o.o. wykupiła samochód z leasingu do majątku firmowego, który od razu po wykupie przeznaczyła do sprzedaży (stanowi on towar handlowy). Z faktury wykupu (...)
str. 61
2.
Nieodpłatne przekazanie pracownikom karnetów sportowych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabywam, a następnie nieodpłatnie przekazuję swoim pracownikom karnety sportowe umożliwiające dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych - tzw. karty Multisport. Czy przekazanie tych (...)
str. 62
3.
Dokumentowanie nabycia produktów rolnych
Czy dokonując zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, w każdej sytuacji należy wystawić fakturę VAT RR? W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a (...)
str. 63
4.
Towary otrzymane nieodpłatnie - skutki w VAT
Pub od dostawcy kawy otrzymał nieodpłatnie filiżanki z logo kawy, a od dostawcy piwa szklanki z logo marki tego piwa. Z tego tytułu pub zobowiązał (...)
str. 65
5.
Udostępnienie samochodu pracownikowi na jego cele prywatne
W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujemy pojazd samochodowy przy zakupie którego odliczyliśmy 50% kwoty VAT. Nieodpłatnie udostępniliśmy pracownikowi ten pojazd do jego celów prywatnych. Czy takie (...)
str. 65
6.
Określenie stawki VAT dla dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych
Jako czynny podatnik VAT dokonuję dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych, sklasyfikowanych w PKOB 1110, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w zakresie VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 października 2022 r., pod poz. 2180, opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.