Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (572) z dnia 20.10.2022
Poradnik VAT
nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Myjnie samochodowe z kasami fiskalnymi od 1 lutego 2023 r.
Z zasady określonej w ustawie o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (...)
str. 4
II.
Zmiany w podatku akcyzowym - projekt ustawy
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 5 sierpnia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych (...)
str. 5
III.
Odpłatne zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy wraz z wyżywieniem jako świadczenie kompleksowe
Podatnik, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie odpłatnej umowy zawartej z gminą nie ma prawa stosować 0% stawki VAT do świadczonej usługi. (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych - planowane zmiany w SLIM VAT 3
Podatnik rozliczający podatek VAT miesięcznie lub kwartalnie, u którego w JPK_VAT z deklaracją za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym sam decyduje (...)
str. 7
1.
Zwrot VAT w terminie 15 dni
Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że dla otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni konieczne jest spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków: 1) za trzy kolejne (...)
str. 7
2.
Weryfikacja warunków zwrotu różnicy podatku w terminie 15-dniowym
Spełnienie wszystkich kryteriów, o których mowa powyżej weryfikowane jest z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Uwaga W przypadku niespełnienia przez podatnika warunków zwrotu (...)
str. 9
1.
Limity uprawniające do uzyskania statusu małego podatnika
W myśl art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)
str. 10
2.
Sposoby rozliczania VAT przez małych podatników
W świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT podmioty posiadające status małego podatnika korzystają z możliwości szczególnego rodzaju rozliczania tego podatku. Mogą one - przy zastosowaniu (...)
str. 11
3.
Na czym polega kasowa metoda rozliczania VAT?
Rozliczanie podatku VAT metodą kasową jest możliwe po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego (...)
str. 11
4.
Deklaracja podatkowa składana przez małych podatników - plik JPK_V7K
Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do (...)
str. 13
5.
Utrata/rezygnacja z prawa do stosowania kasowej metody rozliczeń
Mały podatnik - stosownie do art. 21 ust. 4 ustawy o VAT, traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący (...)
str. 15
VI.
Problemy z opodatkowaniem cesji praw i obowiązków z umów dotyczących nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy rozumie (...)
str. 16
1.
Czynność kwalifikowana jako dostawa nieruchomości - orzeczenia sądowe
Zdaniem podatników powyższa czynność stanowi dostawę towarów, a nie świadczenie usług. Takie stanowisko prezentowane jest również przez NSA, który w swoich orzeczeniach przy kwalifikowaniu takich (...)
str. 17
2.
Dokonanie cesji praw i obowiązków jako świadczenie usług opodatkowane 23% stawką VAT - stanowisko organów podatkowych
Organy podatkowe w dalszym ciągu jednak przyjmują, że przeniesienie przez podatnika na nabywcę odpłatnej cesji ogółu praw i obowiązków wynikających z umów deweloperskich stanowi świadczenie (...)
str. 18
1.
Ponowne wystawienie faktury w przypadku jej zniszczenia
Podatnik w marcu 2022 r. otrzymał fakturę w formie papierowej (poza systemem KSeF) i w JPK_VAT za ten miesiąc skorzystał z prawa do odliczenia VAT. (...)
str. 20
2.
Ustalenie terminu odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. W jakim okresie rozliczeniowym jako nabywca mogę ująć w pliku JPK_V7M ponownie wystawioną we wrześniu 2022 r. fakturę (...)
str. 21
3.
Właściwe dane w JPK_VAT z deklaracją
MF w wyjaśnieniach dotyczących "starego JPK_VAT" uważało, że jeżeli "duplikat" został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu lub zagubieniu, ale wcześniej nie trafiła do odbiorcy to (...)
str. 22
1.
Kwoty wliczane do podstawy opodatkowania VAT
Podstawą opodatkowania - zgodnie z art. 29a ustawy o VAT - jest generalnie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub (...)
str. 23
2.
Ujęcie kosztów dodatkowych w podstawie opodatkowania VAT - orzeczenie sądowe
Pod pojęciem kosztów dodatkowych, o których mowa w art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, należy rozumieć tego rodzaju świadczenia, które towarzyszą czynności podlegającej opodatkowaniu, (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
W jaki sposób należy dokonać korekty sprzedaży ujętej w kasie fiskalnej?
W sytuacji, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt jej dokonania na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)
str. 27
1.1.
Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji
Z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas wynika, że w kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. (...)
str. 28
1.2.
Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży
Zasady dokonywania korekty sprzedaży w związku z popełnieniem tzw. oczywistych pomyłek zostały uregulowane w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas. W myśl tego (...)
str. 28
2.
Jak wykazać korektę błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży w części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją?
2.1. Oznaczanie w JPK_VAT z deklaracją zwrotów towarów/uznanych reklamacji ujętych w ewidencji zwrotów Z przepisów rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika, że podatnicy są (...)
str. 29
2.1.
Oznaczanie w JPK_VAT z deklaracją zwrotów towarów/uznanych reklamacji ujętych w ewidencji zwrotów
Z przepisów rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika, że podatnicy są obowiązani do oznaczania niektórych dowodów sprzedaży kodami (pod warunkiem wystąpienia w danym okresie (...)
str. 29
2.2.
Wykazanie w JPK_VAT z deklaracją błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży
W świetle obowiązujących przepisów, w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży przy użyciu kasy, podatnik zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania korekty pomyłki poprzez jej (...)
str. 31
X.
Czytelnicy pytają
1.
Świadczenie usług kominiarskich
Pod koniec 2021 r. rozpocząłem świadczenie usług kominiarskich głównie na rzecz osób prywatnych. Czy obecnie mogę korzystać z jakichkolwiek zwolnień z obowiązku stosowania kasy? Podatnik (...)
str. 33
2.
Sankcje za niedokonanie odczytu zawartości pamięci kasy
Zlikwidowałem działalność gospodarczą, w której użytkowałem kasę z elektronicznym zapisem kopii. Czy w przypadku braku dokonania odczytu zawartości pamięci kasy grożą mi jakieś sankcje z (...)
str. 34
3.
Czy w 2023 r. będzie obowiązek stosowania wyłącznie kas on-line?
Czy od 1 stycznia 2023 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych będzie musiała być ewidencjonowana wyłącznie przy zastosowaniu kas on-line? Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób (...)
str. 35
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Korekta deklaracji przeznaczonych do rozliczania procedury unijnej i nieunijnej
Deklarację dla potrzeb rozliczania procedury unijnej - VIU-DO oraz deklarację VIN-DO stosowaną w procedurze nieunijnej na terytorium Polski należy składać do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego (...)
str. 36
2.
Korygowanie formularzy składanych w procedurze importu - IOSS
Podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury importu albo pośrednik działający na rzecz podatnika, są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje VII-DO na potrzeby tej (...)
str. 37
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Import usług udokumentowany fakturą z europejskim NIP dostawcy
Spółka otrzymała fakturę za usługi elektroniczne od amerykańskiej firmy, na której widnieje numer dostawcy z prefiksem EU a nie ma numeru NIP nabywcy. Czy powinniśmy (...)
str. 38
2.
Faktura za przelot pracownika firmy z Polski do innego państwa UE
Otrzymaliśmy fakturę za przelot pracownika na trasie Warszawa - Wiedeń. Dokument wystawił unijny przewoźnik, który wskazał na fakturze swój austriacki numer VAT UE. Czy w (...)
str. 40
3.
Świadczenie usług na rzecz zagranicznych podmiotów niebędących podatnikami VAT
Wykonałem usługę prawniczą na rzecz brytyjskiego obywatela, który twierdzi, że nie prowadzi działalności gospodarczej. W jaki sposób powinienem opodatkować tę usługę? Czy miejscem jej opodatkowania (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Definicja bonów w świetle ustawy o VAT
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 41 ustawy o VAT, bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub (...)
str. 44
2.
Kryteria uznania instrumentu za bon w opinii TSUE
Prawidłowe zdefiniowanie bonów ma znaczenie dla sposobu i terminu ich opodatkowania, ale może sprawiać podatnikom pewne trudności. Na wniosek Naczelnego Sądu Administracyjnego w Szwecji, Trybunał (...)
str. 44
3.
Co uznajemy za bon różnego przeznaczenia?
W uzasadnieniu wydanego wyroku TSUE wyjaśnił także, że kwalifikacja karty jako bonu różnego przeznaczenia, polega na wykluczeniu karty z definicji bonu jednego przeznaczenia. Zgodnie bowiem (...)
str. 45
4.
Opodatkowanie czynności związanych z emisją i transferem bonów
Jak wspomnieliśmy na wstępie niniejszego artykułu, właściwa kwalifikacja bonów ma niebagatelne znaczenie dla sposobu i terminu ich opodatkowania. Sposób opodatkowania bonów jednego przeznaczenia (SPV) został (...)
str. 47
F.
VAT OD PODSTAW
XIV.
Skutki transakcji z podmiotami powiązanymi
W praktyce zdarza się, że czynni podatnicy VAT dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi. Przy tych transakcjach należy pamiętać, że w określonych sytuacjach ustalona cena za (...)
str. 48
1.
Opodatkowanie transakcji powiązanych - ustalanie ceny
Przedsiębiorcy opodatkowując dane transakcje muszą kierować się przepisami art. 29a ustawy o VAT. Co do zasady bowiem zgodnie z art. 29a ust. 1 podstawą opodatkowania (...)
str. 48
2.
Kogo dotyczy obowiązek oznaczania transakcji powiązanych w pliku JPK_VAT z deklaracją?
Na podstawie § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją, w przypadku istnienia między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Zasady prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej
Firma posiada dwie instalacje fotowoltaiczne i jest zobowiązana do prowadzenia "ewidencji ilościowej energii elektrycznej". Jako prosument otrzymujemy fakturę z zakładu elektrycznego, na której widnieje ilość (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2023 r.
Projekt z dnia 5 sierpnia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (nr druku UD428) zawiera propozycje zmiany przepisów (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Ujmowanie w JPK_VAT faktur zakupu bez prawa do odliczenia VAT
Otrzymuję od kontrahentów krajowych faktury zakupu ze stawką zwolnioną z VAT oraz faktury opodatkowane 0% stawką VAT. Czy takie faktury należy ujmować w JPK_VAT z (...)
str. 61
2.
Korekta VAT naliczonego po uregulowaniu należności przez dłużnika
W JPK_V7M za luty 2022 r. skorygowałem VAT naliczony w związku z ulgą na złe długi. We wrześniu br. uregulowałem w całości należność, w stosunku (...)
str. 62
3.
Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw lokali mieszkalnych
Spółka zawiera z klientami umowy deweloperskie i otrzymuje od nich wpłaty na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Zamierza przekazać lokale mieszkalne przyszłym właścicielom na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych (...)
str. 62
4.
Świadczenie usług budowlanych a moment powstania obowiązku podatkowego
Wykonałem usługę budowlaną na rzecz podatnika VAT. Zapłatę za wykonaną usługę otrzymałem w sierpniu 2022 r. Za ten miesiąc rozliczyłem podatek należny w JPK_V7M. Natomiast (...)
str. 64
5.
Wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT - prawo czy obowiązek?
We wrześniu 2022 r. rozpocząłem działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia z VAT z uwagi na niską wartość sprzedaży. Czy jestem zobowiązany do wystawiania faktur, (...)
str. 65
6.
Weryfikacja podmiotu, który nie widnieje w białej liście podatników
Niedawno rozpocząłem współpracę z nowym kontrahentem zarejestrowanym w CEIDG. Zamierzam zakupić od niego większą ilość towaru. Kontrahent ten nie widnieje jednak w białej liście podatników. (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 września 2022 r., pod poz. 2029, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.