Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (557) z dnia 10.03.2022
Poradnik VAT
nr 5 (557) z dnia 10.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Nabycie sprawdzające towarów i usług - komunikat MF
Pracownicy urzędów skarbowych oraz pracownicy i funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych mogą od 1 stycznia 2022 r. dokonywać nabycia sprawdzającego na podstawie art. 94k i następnych ustawy (...)
str. 4
II.
Przedłużenie stosowania obligatoryjnego MPP - zgoda Komisji Europejskiej
W lipcu 2021 r. do Komisji Europejskiej (KE) został skierowany wniosek derogacyjny o przyznanie upoważnienia do stosowania obligatoryjnego MPP przez kolejne 3 lata, tj. od (...)
str. 5
III.
Grupa VAT od 1 lipca 2022 r. - komunikat MF
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie podatku VAT podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczają VAT odrębnie. Zatem czynności dokonywane w ramach powiązanych (...)
str. 6
IV.
Nowe grupy towarów objęte systemem SENT
Od 22 lutego br. system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT objął rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 zawierające (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Sprzedaż i zakup produktów mleczarskich
Czy od 1 lutego 2022 r. przy sprzedaży mleka płynnego odtłuszczonego lub pełnego oraz śmietany przerobowej dla innych podmiotów gospodarczych stosuje się 0% stawkę VAT? (...)
str. 8
2.
Wynajem lokali i rozliczanie centralnego ogrzewania
Wynajmujemy lokal użytkowy od miasta, które wystawiło nam w styczniu 2022 r. fakturę za centralne ogrzewanie ze stawką podatku VAT 8%. Lokal ten podnajmujemy następnemu (...)
str. 10
VI.
Od 1 kwietnia 2022 r. nowa wersja struktury JPK_FA
W świetle obowiązujących przepisów, wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej mają obowiązek przekazywania, m.in. struktur JPK_FA na żądanie (...)
str. 13
1.
Struktura jednolitego pliku dla faktur
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk opublikowało nową wersję struktury logicznej jednolitego pliku kontrolnego dla faktur (JPK_FA) oraz broszurę informacyjną. Uwaga Nowa wersja struktury JPK_FA (...)
str. 13
2.
Informacja Ministerstwa Finansów w zakresie JPK_FA
Ministerstwo Finansów w ww. broszurze informacyjnej wyjaśniło także niektóre wątpliwości dotyczące obowiązków w zakresie składania JPK_FA. Poniżej przedstawiamy wybrane odpowiedzi resortu finansów dotyczące tego zagadnienia. (...)
str. 15
VII.
Możliwość wystawiania e-faktur za pośrednictwem KSeF - broszura informacyjna MF
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/ksef/pliki-do-pobrania-ksef/ udostępniło dokumentację oraz przykładowe pliki dla struktury logicznej e-Faktury FA(1) oraz broszurę informacyjną dotyczącą struktury FA(1). Poniżej przedstawiamy ogólne (...)
str. 16
1.
Faktury ustrukturyzowane jako dodatkowa forma dokumentowania transakcji sprzedaży
Co to jest faktura ustrukturyzowana? Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość fakultatywnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu (...)
str. 17
2.
Struktura logiczna e-faktury
Z broszury wynika, że struktura schematu głównego dla FA(1) składa się z następujących elementów: Naglowek, Podmiot1, Podmiot2, Podmiot3, PodmiotUpowazniony, Fa, Stopka . Podkreślono, że Naglowek, (...)
str. 19
1.
Kary dla nabywców dokonujących zapłaty poza MPP
» Odpowiedzialność solidarna nabywcy wraz z podmiotem dokonującym dostawy towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT Zgodnie z art. 105a ustawy o VAT (...)
str. 20
2.
Konsekwencje dla dostawców w przypadku braku oznaczenia faktury wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"
Brak obowiązkowego oznaczenia przez dostawcę faktury wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" powoduje, że dostawca również narażony jest na sankcje. W myśl bowiem art. 106e ust. 12 (...)
str. 23
3.
Regulowanie należności poza białą listą - odpowiedzialność solidarna nabywcy
Nabywca (podatnik VAT) odpowiada solidarnie wraz z dostawcą towaru lub usługodawcą (zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT) za jego zaległości podatkowe - w przypadku zapłaty należności za (...)
str. 24
IX.
Utrata prawa do stosowania metody kasowej i kwartalnego rozliczania VAT
Prowadzę działalność gospodarczą związaną z produkcją grzejników, która sklasyfikowana jest w PKD w podklasie 25.21.Z. Grzejniki wytwarzane są z półproduktów. Niektóre z nich znajdują się (...)
str. 25
1.
Kiedy podatnik traci prawo do kasowego rozliczania VAT?
W 2022 r. z kasowej metody rozliczeń podatku VAT korzystać mogą mali podatnicy, czyli podatnicy: u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku należnego nie (...)
str. 25
2.
Kwartalne rozliczenie a dostawa towarów objęta MPP
Mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają - w myśl art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, co do zasady - kwartalne deklaracje podatkowe (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Obrót z zagranicą - kasa fiskalna, sposób dokumentowania
Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT. Dokonuję sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz osób prywatnych z krajów Unii (limit 42.000 zł nie został przekroczony) i spoza (...)
str. 29
1.
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
W myśl art. 2 pkt 22a ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego (...)
str. 30
2.
Eksport towarów na rzecz osób fizycznych
Przez eksport towarów należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub (...)
str. 31
3.
Dokumentowanie wysyłkowej sprzedaży przez podatnika zwolnionego z VAT
W sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnik korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, ze względu na niską wartość sprzedaży. Zwolnienie z opodatkowania VAT przysługuje tym podatnikom, u (...)
str. 31
4.
Ewidencjonowanie sprzedaży w kasie fiskalnej
Zarówno krajowa sprzedaż wysyłkowa towarów, eksport, jak i WSTO podlegające opodatkowaniu w Polsce na rzecz osób fizycznych - co do zasady - podlega ewidencjonowaniu w (...)
str. 33
1.
Rozliczanie VAT przy nieodpłatnym przekazaniu towarów
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Ustawodawca określił także przypadki, w których pomimo, że towary są przekazywane (...)
str. 34
2.
Kasa rejestrująca przy czynnościach nieodpłatnych
Na mocy art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeśli dokonują sprzedaży na rzecz osób (...)
str. 35
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Termin zapłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Generalnie dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wymaga zapłaty podatku VAT. Czynny podatnik VAT rozlicza bowiem VAT należny w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT, składanej w terminie (...)
str. 36
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Dostawa towarów poddawanych badaniom w innym kraju
Brytyjska firma zamówiła u nas towary, które muszą przejść badania w Szwajcarii. W związku z tym, po wyprodukowaniu zamówionej partii towarów, wysyłamy je do Szwajcarii. (...)
str. 38
2.
Nabycie i odsprzedaż usług przesyłowych gazu realizowane poza terytorium kraju
Polska spółka nabywa od francuskiego pośrednika usługi przesyłu gazu w systemie gazowym. Usługa będzie realizowana ze Słowacji do Austrii. Finalnie bowiem, polska firma odsprzedaje usługi (...)
str. 40
3.
Pośrednictwo w zatrudnieniu pracowników poza granicami kraju
Jesteśmy agencją zajmującą się wyszukiwaniem pracowników tymczasowych do pracy w Polsce i poza jej granicami. Otrzymaliśmy zlecenie od osób prywatnych z Austrii na wyszukanie pracowników. (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Darowizna części gospodarstwa rolnego
Od 2010 r. podatnik prowadzi gospodarstwo rolne w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt jako czynny podatnik VAT. W skład gospodarstwa rolnego wchodzą grunty rolne, (...)
str. 43
1.
Gospodarstwo rolne jako przedsiębiorstwo - regulacje kodeksowe
Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji "przedsiębiorstwa", dlatego należy się odwołać do art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (...)
str. 43
2.
Zespół składników majątkowych i niemajątkowych gospodarstwa rolnego jako zorganizowana część przedsiębiorstwa
Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta została w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Uwaga Zorganizowana część przedsiębiorstwa w świetle przepisów ustawy o VAT (...)
str. 44
3.
Przekazanie członkowi rodziny gospodarstwa rolnego - stanowisko organów podatkowych
W sytuacji rozpatrywanej przez Dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 12 sierpnia 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.299.2021.2.MPE podatnik od 1991 r. prowadził gospodarstwo rolne, a (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie mediów
Obowiązek podatkowy od dostawy mediów powstaje na zasadach szczególnych. Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku dostaw energii (...)
str. 47
2.
Termin odliczenia podatku naliczonego
Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w (...)
str. 48
3.
Związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi a prawo do odliczenia VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. Posiadamy kilka kotłowni. Jedną z nich wycofano z użytkowania i nie jest (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Paragony zawierające NIP nabywcy
W świetle obowiązujących przepisów wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
str. 50
2.
Faktura uproszczona w świetle przepisów ustawy o VAT
Faktury określane jako faktury "uproszczone" to dokumenty wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta (...)
str. 50
3.
Korekta sprzedaży paragonowej z NIP - wzór uproszczonej faktury korygującej
W praktyce niejednokrotnie zdarzyć się mogą pomyłki w dokumentowaniu czynności opodatkowanych skutkujące koniecznością ich skorygowania. Dokumentami korygującymi stosowanymi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą są faktury (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Zmiany konstrukcyjne w pojeździe samochodowym - obowiązki akcyzowe
W samochodzie dokonano po 1 lipca 2021 r. zmian konstrukcyjnych w wyniku których zmieniono rodzaj tego samochodu na osobowy. Czy i kiedy należy złożyć deklarację (...)
str. 54
1.
Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku dokonania w pojeździe zmian konstrukcyjnych
Obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności, o której mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1, powstaje z dniem dokonania tej czynności (art. 101 ust. (...)
str. 54
2.
Podstawa opodatkowania i stawka podatku akcyzowego
Zgodnie z art. 104 ust. 6b ustawy, podstawą opodatkowania z tytułu dokonania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, o których mowa w art. 100 ust. 1a (...)
str. 55
3.
Obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej
Zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Faktura potwierdzająca wpłatę zaliczki
W styczniu 2022 r. została wystawiona faktura zaliczkowa na poczet dostawy mięsa (sklasyfikowanego w dziale CN 02) ze stawką 5%. W lutym br. została wystawiona (...)
str. 57
2.
Odliczenie z faktur od podmiotu wykreślonego z rejestru VAT
Na potrzeby prowadzonej działalności nabyliśmy towary od sprzedawcy, który do 3 stycznia 2022 r. był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Czy mamy prawo do odliczenia (...)
str. 57
3.
Dostawa oleju rzepakowego a MPP
Nabywam olej rzepakowy jadalny. Czy od 1 lutego 2022 r. z tego tytułu mam obowiązek zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności? W ramach tzw. Tarczy antyinflacyjnej (...)
str. 58
4.
Jak wykazać w JPK_VAT korektę odliczonego VAT w związku ze sprzedażą samochodu?
Jesteśmy dealerem samochodów. Nabywając samochody odliczamy 100% VAT traktując je jako towary handlowe. Niektóre z nich rejestrujemy i użytkujemy jako demonstracyjne. W związku z tym, (...)
str. 59
5.
Jak zaewidencjonować sprzedaż przy przekroczeniu limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z VAT?
W dniu 1 stycznia 2022 r. podatnik rozpoczął działalność gospodarczą. W połowie miesiąca przekroczył limit 200.000 zł i złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Czy w JPK_VAT (...)
str. 61
6.
Obniżona stawka VAT dla towarów spożywczych
Sprzedajemy jaja ptasie (w tym lęgowe), które wymienione zostały w poz. 3 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Jaja lęgowe służą wyłącznie do wylęgu (...)
str. 62
7.
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności zabudowań
Spółka jawna zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu wraz z prawem własności zabudowań (budynków) występujących na tej działce. Ww. prawa (...)
str. 63
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 stycznia 2022 r., pod poz. 24 opublikowano ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich. W art. (...)
str. 66
2.
Nowe rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 stycznia 2022 r., pod poz. 221 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie danych (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.