Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 4 (556) z dnia 20.02.2022
Kasy rejestrujące w 2022 r. - praktyczne problemy i przepisy prawne
Dodatek nr 4
do Poradnika VAT nr 4
z dnia 20.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO EWIDENCJONOWANIA SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ KAS REJESTRUJĄCYCH
Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), zwanej dalej (...)
str. 3
II.
ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS
1.
Rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących określone w rozporządzeniu w sprawie zwolnień można generalnie podzielić na: zwolnienie podmiotowe (zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie (...)
str. 3
1.1.
Zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży
Wartość sprzedaży z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych dla podatników kontynuujących działalność zwalniającej z obowiązku stosowania kasy (...)
str. 4
1.2.
Zwolnienie ze względu na strukturę sprzedaży
» Podatnicy kontynuujący w 2022 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie (...)
str. 5
2.
Sprzedaż przedmiotowo zwolniona z obowiązku ewidencjonowania
W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. bez względu na wysokość (...)
str. 7
3.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania
Na mocy obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § (...)
str. 8
4.
Kto w 2022 r. ma prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas - checklista
√ Sprawdź, jaką osiągnąłeś wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i ustal, (...)
str. 10
III.
INSTALACJA KASY REJESTRUJĄCEJ
1.
Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line
W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line podatnik, przy pomocy serwisanta, dokonuje fiskalizacji, (...)
str. 11
2.
Ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
Ustawodawca w art. 145a ustawy o VAT umożliwił podatnikom stosowanie do prowadzenia tej ewidencji "starych" kas rejestrujących tj.: kas z kopią papierową oraz kas z (...)
str. 12
3.
Stosowanie kas wirtualnych
W § 1 rozporządzenia w sprawie podatników używających kasy w postaci oprogramowania prawodawca wymienił czynności, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie kas wirtualnych. Zgodnie (...)
str. 12
4.
Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy
W myśl § 6 ust. 3-6 rozporządzenia w sprawie kas podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez (...)
str. 13
IV.
ODLICZANIE LUB ZWROT KWOT WYDATKOWANYCH NA ZAKUP KASY
1.
Podmioty korzystające z ulgi na zakup kas on-line
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przy czym prawo (...)
str. 16
2.
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy
W myśl § 2 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, aby podmiot mógł (...)
str. 17
3.1.
Skorzystanie z ulgi przez czynnych podatników VAT
Kwotę ulgi przysługującej na zakup kas on-line podatnicy mają prawo odliczyć od podatku należnego, a w przypadku gdy kwota ta będzie w okresie rozliczeniowym wyższa (...)
str. 17
3.2.
Rozliczenie ulgi przez podmioty świadczące usługi taksówek osobowych
Na mocy art. 114 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0) mogą wybrać (...)
str. 20
3.3.
Realizacja ulgi przez podatnika zwolnionego z VAT
Sposób rozliczenia ulgi przez podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT reguluje art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku (...)
str. 21
4.
Zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi
Podatnicy, którzy dokonają odliczenia ulgi przysługującej z tytułu zakupu kasy rejestrującej on-line, mogą w określonych przypadkach stracić prawo do tego odliczenia, co oznacza konieczność zwrotu (...)
str. 22
V.
DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI DLA OSÓB PRYWATNYCH
1.
Obowiązek wystawienia i wydania paragonu
W rozporządzeniu w sprawie kas wprowadzono generalną zasadę, zgodnie z którą podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są (...)
str. 23
2.1.
Obowiązek umieszczania na paragonach NIP nabywcy
Ustawa o VAT określa sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę do sprzedaży udokumentowanej wystawionym wcześniej paragonem. W myśl art. 106b ust. 3 ustawy (...)
str. 24
2.2.
Sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez NIP
W myśl art. 106b ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem art. 106b ust. 5, organ podatkowy ustali (...)
str. 24
2.3.
Paragony z NIP uznawane za faktury uproszczone
W praktyce, niektóre transakcje dokumentowane są fakturami uproszczonymi, opiewającymi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro). Faktury (...)
str. 25
2.4.
Zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych - schemat
W praktyce podatnicy mają wątpliwości, w jaki sposób i w jakich okolicznościach można wystawić fakturę do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem. (...)
str. 25
3.
Ujmowanie w JPK_V7M faktur wystawionych do paragonów
Z § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych (...)
str. 26
4.
Jak wykazać korektę błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży w części ewidencyjnej JPK_VAT?
W praktyce gospodarczej często występują sytuacje wymagające korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem czy zwrotem towaru, wpływające na wysokość podstawy opodatkowania i podatku (...)
str. 27
4.1.
Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji
Z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas wynika, że w kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. (...)
str. 27
4.2.
Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży
Zasady dokonywania korekty sprzedaży w związku z popełnieniem tzw. oczywistych pomyłek zostały uregulowane w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas. W myśl tego (...)
str. 29
VI.
ZAPŁATA W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ ZA POMOCĄ INSTRUMENTU PŁATNICZEGO
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) dokonanej ustawą z (...)
str. 31
VII.
OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA WSPÓŁPRACY KASY REJESTRUJĄCEJ Z TERMINALEM PŁATNICZYM
» Integracja kasy z terminalem płatniczym W art. 19a ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców obowiązującym od 1 lipca 2022 r. wskazano, że przedsiębiorca, który zapewni (...)
str. 32
VIII.
APLIKACJA MOBILNA E-PARAGONY - KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW
W dniu 18 stycznia 2022 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl opublikowało komunikat, w którym poinformowało o uruchomieniu bezpłatnej aplikacji e-Paragony (którą jak (...)
str. 33
IX.
KASY REJESTRUJĄCE - PRZEPISY WYKONAWCZE
Stan prawny na 20 lutego 2022 r. Pełna treść rozporządzeń oraz poszczególnych rozporządzeń zmieniających dostępna jest na stronie www.przepisy.gofin.pl
str. 34
1.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
(publikacja:Dz. U. z 2021 r. poz. 1625) Na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (...)
str. 34
2.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
(publikacja: Dz. U. poz. 2442) Uwaga: zmiana zaznaczona pogrubieniem będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2022 r. Na podstawie art. 111 ust. 8 oraz art. (...)
str. 74
3.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
(publikacja: Dz. U. poz. 820) Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od (...)
str. 81
4.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących1)
(publikacja: Dz. U. poz. 1759) Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. (...)
str. 84
5.
str. 128
6.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
(publikacja: Dz. U. poz. 957) Na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i (...)
str. 149
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.