Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 10:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (558) z dnia 20.03.2022
Poradnik VAT
nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Nieodpłatne świadczenia na rzecz obywateli z Ukrainy z obniżoną stawką VAT
Z dniem 5 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, (...)
str. 4
II.
Import towarów w ramach pomocy humanitarnej dla obywateli z Ukrainy zwolniony z cła i VAT
Podatnicy mają możliwość stosowania zwolnienia z cła i podatku VAT towarów importowanych do Polski spoza Unii Europejskiej w ramach pomocy humanitarnej przeznaczonej dla uchodźców z (...)
str. 5
III.
Nowe obowiązki producentów i importerów pozostałych wyrobów tytoniowych
W związku z objęciem od 20 maja 2024 r. Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) wyrobów tytoniowych innych niż papierosy i tytoń do (...)
str. 6
IV.
Brak obowiązku drukowania dokumentów przez kasy - projekt SLIM VAT 3
W świetle obowiązujących przepisów, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem dokumentów, (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Podmioty uprawnione i zobowiązane do skorygowania uprzednio złożonego JPK_VAT z deklaracją
Od rozliczeń za okresy przypadające od 1 października 2020 r. czynni podatnicy VAT składają plik JPK_VAT zawierający część ewidencyjną (ewidencję VAT) oraz deklaracyjną (deklarację VAT). (...)
str. 8
2.
Korekta deklaracji dokonana przez organ podatkowy
W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od (...)
str. 11
3.
Korygowanie w trakcie kontroli/postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej
Zgodnie z art. 81b § 1 pkt 1 ww. Ordynacji podatkowej uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli oraz postępowania podatkowego - (...)
str. 11
1.
Wstępne rozliczanie proporcji a transakcje o charakterze pomocniczym
Więcej zmian omówiono w nowym serwisie www.polskilad.gofin.pl Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te (...)
str. 13
2.
Proporcja ustalana przez grupy VAT
W ramach programu Polski Ład zostały wprowadzone przepisy regulujące zasady ustalania proporcji dla nowego rodzaju podatnika, tj. grupy VAT (dodany art. 90 ust. 10c-10g ustawy (...)
str. 15
3.
Zwiększenie progu ograniczającego stosowanie zaokrągleń proporcji - projekt SLIM VAT 3
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sytuacji, gdy proporcja określona w oparciu o art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT: przekroczy 98% oraz kwota VAT naliczonego (...)
str. 17
4.
Rzeczywisty wskaźnik proporcji - planowane zmiany
Jak już wspomniano, po zakończeniu roku podatnik ustala rzeczywisty wskaźnik proporcji, w oparciu o rzeczywiste obroty z danego roku. W praktyce w większości przypadków rzeczywisty (...)
str. 18
1.
Bony w świetle ustawy o VAT
W świetle ustawy o VAT bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie (...)
str. 19
2.
Dokonanie płatności za towar/usługę bonem MPV - rozliczenie VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) prowadząca działalność gospodarczą zwróciła się do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie uznania voucherów/kart podarunkowych za bon różnego przeznaczenia, (...)
str. 20
VIII.
Czynności związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu
Firma ponosi wydatki związane z działaniami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Czy ma prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupów związanych z przedsięwzięciami z (...)
str. 23
1.
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu
Więcej zmian omówiono w nowym serwisie www.polskilad.gofin.pl Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zawiera norma PN-ISO 26000. Definiuje ona społeczną odpowiedzialność biznesu jako odpowiedzialność organizacji (...)
str. 23
2.
Prawo do odliczenia VAT przy CSR
Pomimo, że pojęcie CSR, jako pewnego rodzaju jednolita struktura funkcjonuje w działalności biznesowej oraz jest dostrzegane na poziomie publicznym, nie jest ono wymienione w przepisach (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1..
Kasy on-line dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne
Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy świadczący m.in. usługi związane z wyżywieniem, świadczone wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, obowiązkowo ewidencjonują sprzedaż (...)
str. 26
2.
Świadczenie usług kateringowych - stanowisko organu podatkowego
W interpretacji indywidualnej z dnia 20 stycznia 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.690.2021.2.AMA Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygał kwestię dotyczą obowiązku ewidencjonowania sprzedaży świadczonych usług kateringowych przy (...)
str. 27
X.
Kasy rejestrujące w interpretacjach indywidualnych
1.
Moment zaewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej
Z przepisów ustawy o VAT, a w szczególności z jej art. 111 ust. 3a pkt 1 wynika, że prowadząc ewidencję przy zastosowaniu kas podatnicy podatku (...)
str. 28
2.
Prawo do rezygnacji z kasy
Obowiązek stosowania kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwolnienie z konieczności stosowania kasy fiskalnej (...)
str. 29
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Rozliczenie ulgi na zakup kasy w JPK_VAT
Na potrzeby prowadzonej działalności kupiłam kasę on-line, z tytułu której przysługuje mi zwrot ulgi w wysokości 700 zł. Czy mogę wnioskować o zwrot całej ulgi, (...)
str. 31
2.
Dwie kasy fiskalne w prowadzonej działalności gospodarczej
Czy w prowadzonej działalności gospodarczej mogę stosować kasę on-line (na której ewidencjonuję sprzedaż objętą obowiązkiem jej rejestracji w takiej kasie) oraz kasę z elektronicznym zapisem (...)
str. 32
3.
Faktury do paragonów w JPK_VAT
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie on-line oraz na ich żądanie wystawiamy faktury. Czy w części ewidencyjnej JPK_V7M faktury wystawione do paragonów możemy (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Korekta in minus
Podatnik w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT (udzielenie po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, zwrot (...)
str. 34
2.
Rozliczanie faktur korygujących in plus
W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania (art. 29a (...)
str. 35
3.
Korygowanie importu towarów
Korygowanie rozliczeń z tytułu importu towarów dokonywane jest w odmienny sposób od tego, który stosowany jest przy nabyciach krajowych bądź wewnątrzwspólnotowych. Jest to związane z (...)
str. 36
4.
Kurs walut stosowany do przeliczania faktur korygujących - projekt SLIM VAT 3
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe rozwiązania ułatwiające rozliczanie podatku VAT - tzw. pakiet SLIM VAT 3, w tym dla kursu przeliczeniowego faktur korygujących wystawianych w walucie (...)
str. 37
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Wywóz własnych towarów przeznaczonych do montażu w innym państwie
Firma utworzyła oddział w Niemczech, gdzie wykonuje montaż elementów linii produkcyjnej we własnym oddziale ale również u zagranicznych klientów. Czy dostarczanie do Niemiec materiałów z (...)
str. 38
1.1.
Dostawa towarów na rzecz oznaczonego nabywcy
Wywóz elementów linii produkcyjnej, który dokonywany jest w związku z realizacją zamówienia złożonego przez klienta, stanowi dostawę towarów wraz z ich montażem, która opodatkowana jest (...)
str. 38
1.2.
Przemieszczanie własnych towarów do oddziału w innym państwie UE
Natomiast wywóz własnych towarów do Niemiec który nie jest związany z żadną konkretną dostawą ani zamówieniem, stanowi nietransakcyjne przemieszczenie tych towarów. Należy przy tym podkreślić, (...)
str. 39
2.
Nabycie i odsprzedaż gazu poza terytorium kraju
Polska spółka nabywa gaz w systemie gazowym od niemieckiej firmy pośredniczącej. Gaz będzie dostarczany ze Słowacji do Francji. Finalnie bowiem, polska firma odsprzedaje gaz przedsiębiorcy (...)
str. 40
3.
Usługi portowe świadczone dla zagranicznych usługobiorców
Świadczymy usługi remontowe i serwisowe pełnomorskich statków wycieczkowych na zlecenie polskich i zagranicznych firm. W jaki sposób opodatkowane są tego typu usługi? Czy mamy prawo (...)
str. 42
4.
Rozliczanie zaliczek uiszczonych na poczet WNT
Spółka płaci kontrahentom unijnym zaliczki na poczet przyszłych wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. W związku z tym otrzymuje od nich faktury zaliczkowe. Czy obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Kiedy usługi prywatnego nauczania podlegają zwolnieniu z VAT?
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, (...)
str. 44
2.
Udzielanie korepetycji - najnowsze stanowisko organów podatkowych
» Wieloletnia praktyka w udzielaniu korepetycji z zakresu matematyki W rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie ( vide : interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 31 (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Towary używane w świetle ustawy o VAT
Opodatkowanie towarów używanych według procedury VAT marża regulują przepisy art. 120 ustawy o VAT. Przez towary używane, w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 (...)
str. 47
2.
Warunki stosowania procedury VAT marża
Zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT zasadę opodatkowania marży stosuje się do dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od: podmiotu niebędącego podatnikiem (...)
str. 48
3.
Podstawa opodatkowania przy dostawie towarów używanych
W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca (...)
str. 48
4.
Dokumentowanie dostawy towarów używanych
Stosując procedurę opodatkowania wynikającą z art. 120 ustawy o VAT należy dokonaną czynność udokumentować fakturą VAT marża (przy towarach używanych będzie ona oznaczona jako: "procedura (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Likwidacja działalności gospodarczej - obowiązek złożenia formularza VAT-Z
Podjęcie przez czynnego podatnika VAT decyzji o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych wymaga spełnienia obowiązków zarówno typowo podatkowych, jak i tych o charakterze formalnym. W przypadku (...)
str. 51
1.
Formularz VAT-Z - sposób wypełnienia
Podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest - zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT - zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu (...)
str. 52
2.
Termin złożenia zgłoszenia
W powołanym wyżej art. 96 ust. 6 ustawy o VAT ustawodawca nie wskazał wprost terminu, w jakim należy złożyć zgłoszenie VAT-Z, ani też nie określił (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Naruszenie warunków zwolnienia z podatku akcyzowego przez finalnego nabywcę gazowego
Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplnej. Przychody spółki w 98% pochodzą ze źródła węglowego. W pozostałej części są to dwie kotłownie gazowe przeznaczone (...)
str. 54
1.
Czynności opodatkowane akcyzą w przypadku wyrobów gazowych
Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 2) (...)
str. 54
2.
Zwolnienie od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych na cele opałowe
Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone (...)
str. 55
3.
Warunki korzystania ze zwolnienia przez zakład energochłonny
W myśl art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych (...)
str. 56
4.
Konsekwencje nabycia wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy przez podmiot nieuprawniony
W pytaniu wskazano, że spółka posiada status finalnego nabywcy gazowego, natomiast nie spełnia ona definicji zakładu energochłonnego, nie jest gospodarstwem domowym, ani podmiotem systemu oświaty, (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu opłaty przekształceniowej
Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy regulujące moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu przeniesienia z mocy prawa prawa własności towarów (...)
str. 58
2.
Opodatkowanie świadczeń niepieniężnych
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Poza tym posiada udziały w sp. z o.o., w której zgodnie z art. 176 Kodeksu (...)
str. 59
3.
Prawo do odliczenia VAT od zakupów sfinansowanych bonem
Firma handlowo-usługowa otrzymała bony towarowe do wykorzystania na stacji paliw. Czy możemy odliczyć VAT naliczony z faktury dokumentującej zakup paliwa do pojazdów samochodowych, które używamy (...)
str. 61
4.
Przygotowanie wizualizacji modelu mieszkania
Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie projektowania i aranżowania wnętrz dla deweloperów sprzedających nieruchomości. W ramach tych usług opracowuje projekty aranżacji wnętrz lokali mieszkalnych, (...)
str. 62
5.
Korekta błędnej daty dostawy towarów na fakturze
W lutym 2022 r. otrzymałem fakturę dokumentującą zakup towarów służących do czynności opodatkowanych, w której sprzedawca błędnie wskazał datę dostawy towaru. Czy błąd ten mogę (...)
str. 64
6.
Dostawa urządzeń elektronicznych typu pendrive a zwolnienie podmiotowe
Prowadzę działalność gospodarczą i ze względu na niskie obroty korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zamierzam poszerzyć zakres tej działalności o sprzedaż przez internet urządzeń (...)
str. 65
7.
Dobrowolne stosowanie MPP przez nabywcę
Otrzymaliśmy fakturę z oznaczeniem MPP. Faktura została wystawiona na kwotę 18.000 zł i dotyczy wynajmu pomieszczeń, który nie jest czynnością wymienioną w załączniku nr 15 (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 marca 2022 r., pod poz. 531 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.