Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 12 (564) z dnia 20.06.2022
Rozpoczynamy działalność gospodarczą - prawa i obowiązki podatników VAT
Dodatek nr 10
do Poradnika VAT nr 12
z dnia 20.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODATNIK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1.
Podatnik w rozumieniu ustawy o VAT
Pojęcia podatnika podatku VAT określone są w art. 15-17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z (...)
str. 3
2.
Pojęcie działalności gospodarczej
Ustawodawca formułując definicję podatnika posługuje się pojęciem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców (...)
str. 5
II.
ZWOLNIENIA Z VAT PRZYSŁUGUJĄCE PRZEDSIĘBIORCOM
1.
Drobni przedsiębiorcy
1.1.
Podatnicy uprawnieni do zwolnienia ze względu na wysokość sprzedaży
Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą co do zasady korzysta ze zwolnienia z VAT i to bez konieczności dopełniania jakichkolwiek obowiązków o charakterze formalnym. Zwolnieniu z podatku (...)
str. 5
1.2.
Rejestracja podatnika jako "podatnika VAT zwolnionego"
Zwolnienie podmiotowe z VAT w przypadku podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje z mocy prawa (z wyłączeniem podmiotów wykonujących czynności określone w art. 113 ust. (...)
str. 7
1.3.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego
W myśl art. 113 ust. 9 i 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie (...)
str. 8
1.4.
Sprzedaż uwzględniana w limicie uprawniającym do zwolnienia z VAT
Do wyliczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia - stosownie do zapisu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - nie wlicza się kwoty podatku. Z (...)
str. 8
1.5.
Wyłączenia z prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT
Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać ze zwolnienia podmiotowego muszą mieć na uwadze, iż ustawodawca wyłączył z tego prawa podmioty dokonujące sprzedaży towarów i usług wymienionych szczegółowo (...)
str. 9
1.6.
Ewidencja prowadzona przez podatnika VAT zwolnionego
» Ustalenie momentu przekroczenia kwoty uprawniającej do zwolnienia Drobni przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży za każdy dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem (...)
str. 10
2.
Podatnicy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego z VAT
2.1.
Wykonywanie czynności zwolnionych z VAT
Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą również korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT w przypadku wykonywania czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT, tj. wymienionych w katalogu zwolnień (...)
str. 12
2.2.
Rolnicy ryczałtowi
Podmiot, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 (...)
str. 13
3.
Prowadzenie działalności nierejestrowej
Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) (...)
str. 14
4.
Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT
Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, podatnik, co do zasady, nie jest zobowiązany do wystawiania faktur w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od (...)
str. 14
III.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZYNNYCH PODATNIKÓW VAT
1.
Rejestracja podatników VAT dokonujących transakcji krajowych
1.1.
Obowiązkowe zgłoszenie rejestracyjne
Na podatniku, który utracił prawo do zwolnienia z VAT bądź z niego zrezygnował dobrowolnie ciążą ustawowe obowiązki, w tym przede wszystkim obowiązek: dokonania rejestracji dla (...)
str. 15
1.2.
Złożenie formularza VAT-R przez pełnomocnika
W świetle ogólnej zasady wyrażonej w art. 138a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. (...)
str. 16
1.3.
Weryfikacja danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym
Po złożeniu formularza VAT-R naczelnik urzędu skarbowego weryfikuje dane podatnika podane w zgłoszeniu i po tej weryfikacji rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w (...)
str. 16
2.
Biała lista - elektroniczny wykaz podatników VAT
2.1.
Dane ujęte w wykazie podatników VAT
Szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o VAT prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podatników VAT, którzy: zostali zarejestrowani jako podatnicy (...)
str. 17
2.2.
Weryfikacja formalna kontrahenta w wykazie a zachowanie należytej staranności
W objaśnieniach podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu podatników VAT MF wyjaśnia, że: "(...) Wykaz umożliwi w prostszy sposób zachowanie należytej (...)
str. 19
2.3.
Wykreślenie, usuwanie lub prostowanie danych w wykazie
Na podstawie art. 96b ust. 7 ustawy o VAT Szef KAS wykreśla podmiot z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w (...)
str. 19
3.
Dokumentowanie transakcji przez podatników
3.1.
Formy wystawiania faktur
Obowiązujące przepisy ustawy o VAT dopuszczają posługiwanie się przez podatników fakturami zarówno w formie tradycyjnej, tj. papierowej, jak i elektronicznej. Przy czym od 1 stycznia (...)
str. 20
3.2.
Zakres czynności dokumentowanych fakturą
Wszelkie regulacje dotyczące zasad fakturowania znajdują się w przepisach art. 106a-106q ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest (...)
str. 20
3.3.
Terminy wystawiania faktur
Zgodnie z generalną zasadą fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę i (...)
str. 21
3.4.
Dokumenty korygujące
Dokumenty, które potwierdzają dokonywane przez podatników transakcje podlegające opodatkowaniu, muszą być nie tylko prawidłowe pod względem formalnym, ale też muszą odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji. Korygowanie (...)
str. 21
4.
Ewidencje prowadzone przez podatników VAT
Ewidencje w systemie rozliczania podatku VAT pełnią bardzo ważną rolę. Właściwie prowadzone - pozwalają na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowujących. Ewidencja VAT - (...)
str. 22
5.
Odliczanie podatku naliczonego
5.1.
Ogólna zasada odliczania VAT
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)
str. 23
5.2.
Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją
Jeżeli podatnik ponosi wydatki związane z przyszłą opodatkowaną działalnością gospodarczą wiele miesięcy przed jej rozpoczęciem i dla danych faktur ustawowy termin odliczenia VAT już minął, (...)
str. 24
5.3.
Proporcjonalne odliczanie VAT
Zasady proporcjonalnego odliczania VAT określone są w przepisach art. 90-91 oraz art. 86 ust. 2a-2w. Podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną (...)
str. 25
6.
Deklaracja i ewidencja VAT w formie jednego pliku
Rozliczając podatek VAT za okresy miesięczne bądź kwartalne wszyscy podatnicy VAT zobowiązani są do składania w formie elektronicznej pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację podatkową, jak (...)
str. 25
7.
Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
7.1.
Prawo podatnika do otrzymania zwrotu
Skutkiem rozliczania podatku należnego od dokonywanych w danym okresie czynności podlegających opodatkowaniu i podatku naliczonego od nabytych w tym okresie towarów i usług, może być: (...)
str. 26
7.2.
Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT
Sposoby rozliczania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym Zwrot bezpośredni: • na rachunek bankowy • na rachunek VAT Inne sposoby rozliczenia nadwyżki: • przeniesienie na następny (...)
str. 27
IV.
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A KASA REJESTRUJĄCA
1.
Podmioty zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących
Przepisy ustawy o VAT nakładają obowiązek stosowania kas fiskalnych na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 (...)
str. 27
2.
Rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży (...)
str. 28
2.1.
Zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży
Wartość sprzedaży z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych dla podatników kontynuujących działalność zwalniającej z obowiązku stosowania kasy (...)
str. 28
2.2.
Zwolnienie ze względu na strukturę sprzedaży podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2021 r.
Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2021 r. zwolnienie podmiotowe przysługuje, jeżeli przewidywany przez (...)
str. 30
2.3.
Sprzedaż przedmiotowo zwolniona z obowiązku ewidencjonowania
W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. bez (...)
str. 31
2.4.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania
W § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień zawarto katalog czynności, do których nie maja zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i (...)
str. 31
3.
Instalacja kasy rejestrującej
3.1.
Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line
W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line podatnik, przy pomocy serwisanta, dokonuje fiskalizacji, (...)
str. 32
3.2.
Ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas z elektronicznym zapisem kopii
Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika z użyciem kas z elektronicznym zapisem kopii jest poprzedzone dokonaniem fiskalizacji przez serwisanta poprzez jednokrotne i niepowtarzalne uruchomienie trybu fiskalnego (...)
str. 33
3.3.
Stosowanie kas wirtualnych
W § 1 rozporządzenia w sprawie podatników używających kasy w postaci oprogramowania prawodawca wymienił czynności, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie kas wirtualnych. Często (...)
str. 33
3.4.
Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy
W myśl § 6 ust. 3-6 rozporządzenia w sprawie kas podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez (...)
str. 34
4.
Odliczanie lub zwrot kwot wydatkowanych na zakup kasy
4.1.
Podmioty korzystające z ulgi na zakup kas on-line
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przy czym prawo (...)
str. 34
4.2.
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy
W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.