Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 3 (555) z dnia 10.02.2022
Poradnik VAT
nr 3 (555) z dnia 10.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zapłata w formie bezgotówkowej za pomocą instrumentu płatniczego
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) dokonanej ustawą z (...)
str. 4
II.
Tarcza antyinflacyjna - obniżone stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa
W dniu 13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług , na podstawie której w ramach działań (...)
str. 6
1.
Na jaki okres obniżone zostały stawki VAT?
Zgodnie z dodanym do ustawy o VAT art. 146da-146dc w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., stosowane będą (...)
str. 6
2.
Informacja o obniżeniu stawek VAT w lokalu przedsiębiorstwa
W art. 2 ww. ustawy nowelizującej nałożono na podatników obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż towarów spożywczych, paliw (...)
str. 7
III.
Aplikacja mobilna e-Paragony - komunikat Ministerstwa Finansów
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Korygowanie czynności opodatkowanych w 2022 r.
W praktyce niejednokrotnie zdarzyć się mogą pomyłki w dokumentowaniu czynności opodatkowanych skutkujące koniecznością ich skorygowania. Dokumentami korygującymi stosowanymi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą są faktury (...)
str. 9
1.
Ogólne zasady wystawiania faktur korygujących
Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie ze znowelizowanym art. 106j ust. 1 ustawy o VAT podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury: (...)
str. 9
2.
Obowiązkowe i dobrowolne dane na fakturze korygującej
Na mocy art. 106j ust. 2 ustawy o VAT faktura korygująca powinna zawierać: numer kolejny oraz datę jej wystawienia; numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur (...)
str. 9
3.
Wystawianie zbiorczych faktur korygujących
Do 31 grudnia 2021 r. podatnik mógł wystawiać zbiorczą fakturę korygującą, jeżeli udzielił opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów i usług (...)
str. 10
4.
Rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawcę
» Faktury korygujące in minus Podatnik (sprzedawca) dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem za okres rozliczeniowy, (...)
str. 10
5.
Pomniejszenie/powiększenie podatku naliczonego - obowiązek i prawo nabywcy
» Obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego przez nabywcę W myśl znowelizowanego od stycznia 2022 r. przepisu art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku obniżenia (...)
str. 13
1.
Ograniczone prawo do odliczenia VAT od samochodów
Co do zasady podatnicy mają obecnie prawo do odliczania jedynie 50% podatku VAT od wydatków związanych z samochodami, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. (...)
str. 15
2.
Parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania pracownika - kolejny korzystny wyrok sądu administracyjnego
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w nieprawomocnym wyroku z dnia 15 grudnia 2021 r., sygn. akt I SA/Op 376/21 uznał, że: Parkowanie samochodu poza siedzibą (...)
str. 15
1.
Zasady obliczania prewspółczynnika w samorządowych jednostkach kultury
Stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT poprzez tzw. prewspółczynnik, dotyczy podmiotów, które: dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do (...)
str. 17
2.
Czy środki z dotacji inwestycyjnych powinny być uwzględniane w mianowniku prewspółczynnika?
Kwestia uwzględniania w mianowniku proporcji dotacji inwestycyjnych przy określaniu prewspółczynnika według wzoru wynikającego z ww. rozporządzenia była rozpatrywana przez Dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej z (...)
str. 19
1.
Wynajem na rzecz spółki maszyn stanowiących majątek wspólny
Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Małżonka (podatnik zwolniony podmiotowo z VAT) z tytułu najmu biura i maszyn rozlicza podatek dochodowy w formie ryczałtu, natomiast małżonek (...)
str. 20
2.
Dokumentowanie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu należącego do majątku osobistego żony
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w lokalu niemieszkalnym, który moja żona otrzymała w darowiźnie od rodziców. Nie mamy z żoną rozdzielności majątkowej. Czy w takim przypadku (...)
str. 21
3.
Prawo do odliczenia VAT z tytułu dokonanych zakupów
Małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Oboje są czynnymi podatnikami VAT, ale między nimi istnieje wspólność majątkowa. Czy mąż na podstawie otrzymanej faktury ma prawo do (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Podmioty uprawnione do skorzystania z ulgi na zakup kas on-line
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala podatnikom na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przy czym (...)
str. 25
2.
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy
W myśl § 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń, aby podmiot mógł skorzystać z możliwości odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy on-line, o której mowa w (...)
str. 26
3.
Sposób rozliczenia ulgi przez czynnych podatników VAT w JPK_V7M
Kwotę ulgi przysługującej na zakup kas on-line podatnicy mają prawo odliczyć od podatku należnego, a w przypadku gdy kwota ta będzie w okresie rozliczeniowym wyższa (...)
str. 27
1.
Prowadzenie działalności nierejestrowej - regulacje prawne
Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) (...)
str. 30
2.
Stosowanie kasy fiskalnej w działalności nierejestrowej
Obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej zostały uregulowane w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem do prowadzenia (...)
str. 31
X.
Kasa fiskalna przy krajowej sprzedaży internetowej towarów
Prowadzimy sprzedaż towarów przez internet na rzecz osób prywatnych. Nie posiadamy kasy fiskalnej. Czy sprzedaż czytników i skanerów kodów kreskowych (klasyfikowanych w CN 2021 pod (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Funkcje składu celnego
Instytucja składu celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej. Towary (...)
str. 35
2.
Sprzedaż i inne czynności dokonywane w składzie celnym
Zakaz sprzedaży detalicznej towarów składowanych w składzie celnym oznacza konieczność fizycznego wyodrębnienia składu celnego lub urządzenia składowego od miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna (...)
str. 35
3.
Stawka VAT na dostawę towarów objętych procedurą składu celnego
» Sprzedaż krajowa i WDT Na mocy § 9 rozporządzenia w sprawie stawek, obniżona do 0% stawka VAT dotyczy dostawy towarów w składzie celnym (wprowadzonych (...)
str. 36
XII.
Import usług od zagranicznego podmiotu niebędącego podatnikiem
Spółka dokonała zakupu usług polegających na uczestnictwie w webinarium przygotowanym przez podmiot z zagranicy, z którym zawarła umowę i który podpisał pisemne oświadczenie, że nie (...)
str. 38
1.
Definicja importu usług
Generalnie zakup usług od kontrahentów zagranicznych, których miejsce świadczenia ustalone na podstawie odrębnych przepisów znajduje się w Polsce, zobowiązuje nabywcę do rozliczenia VAT. Jak stanowi (...)
str. 38
2.
Status podatkowy usługodawcy
Aby wystąpił import usług, usługodawca musi mieć status podatnika dla celów podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby (...)
str. 39
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów na warunkach DAP
Wystawiliśmy w dniu 26 listopada 2021 r. fakturę dokumentującą eksport towarów. Towar został fizycznie wydany z magazynu 1 grudnia 2021 r. i przetransportowany do nabywcy (...)
str. 40
2.
Rozliczenie WNT od którego naliczono podatek VAT
Pracownik spółki, dokonując zakupu internetowego towarów od unijnego kontrahenta podał błędne dane, w wyniku czego sprzedawca potraktował dostawę jako WSTO doliczając podatek VAT na fakturze (...)
str. 41
3.
Obowiązek podatkowy od importu usług licencyjnych
Spółka zakupiła bezterminową licencję na zdjęcia od cypryjskiego kontrahenta. Zapłaty dokonano 20 listopada 2021 r., a zagraniczny sprzedawca wystawił fakturę 10 grudnia 2021 r. Z (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Sprzedaż posiłku na wynos - dostawa towaru czy świadczenie usług?
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podatnicy mają często wątpliwości, (...)
str. 44
1.
Właściwa klasyfikacja sprzedawanych posiłków
W wydawanych wiążących informacjach stawkowych (WIS), Dyrektor KIS podkreśla, że dokonując klasyfikacji towaru spożywczego do odpowiedniego grupowania w klasyfikacji statystycznej należy kierować się następującymi zasadami: (...)
str. 44
2.
Transakcje uznawane za dostawę towaru opodatkowane 8% lub 5% stawką VAT
» Orzecznictwo TSUE i NSA - dotyczące stanu prawnego obowiązującego do 30 czerwca 2020 r. W stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r., w (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Utrata prawa do zwolnienia z VAT
W myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w (...)
str. 50
2.
Dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Przepisy ustawy o VAT dopuszczają możliwość dobrowolnej rezygnacji przez podatnika z przysługującego mu zwolnienia z VAT ze względu na wysokość sprzedaży. Podmiot korzystający z tego (...)
str. 51
3.
Zasady powrotu do zwolnienia z VAT
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie do niego powrócić, nie wcześniej niż po upływie (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Jak dokonać korekty VAT w ramach ulgi na złe długi?
Zasady rozliczania podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami (po (...)
str. 53
1.
Wierzytelność nieściągalna - prawo do dokonania korekty VAT przez wierzyciela
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju (...)
str. 53
2.
Obowiązkowa korekta VAT naliczonego przez dłużnika
Stosownie do art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju (...)
str. 56
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów zawierających w swoim składzie alkohol etylowy skażony
Nabywamy wewnątrzwspólnotowo z Niemiec produkty (środki czystości) zawierające alkohol etylowy o stężeniu powyżej 1,2%. Są to produkty przemysłowe (nieprzeznaczone do spożycia). Korzystamy ze zwolnienia z (...)
str. 58
1.
Nabycie wewnątrzwspólnotowe a obowiązek złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego
Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek składania deklaracji przez podatników za okres kwartalny (formularz AKC-KZ), który co do zasady dotyczy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem (...)
str. 59
2.
Kiedy należy prowadzić rejestr podmiotów odbierających wyroby na bazie skażonego alkoholu etylowego?
Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 2 ustawy, posiada m.in. podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na samochód prywatny wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki
Na potrzeby prowadzonej spółki cywilnej wykorzystujemy samochód prywatny wspólnika. Czy podjęcie uchwały jest wystarczającym dokumentem uprawniającym do odliczania 50% podatku z faktur wystawionych na spółkę (...)
str. 61
2.
Udokumentowanie udzielenia oprocentowanej pożyczki
Czy naliczane przez spółkę odsetki od pożyczki udzielonej innej spółce (czynność zwolniona z VAT) należy udokumentować fakturą i wykazać w JPK_VAT z deklaracją, czy też (...)
str. 62
3.
Podpis rolnika ryczałtowego na fakturze VAT RR
Czy nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego może odliczyć VAT z faktury VAT RR, jeśli posiada oświadczenie od rolnika ryczałtowego o możliwości wystawienia takiej faktury (...)
str. 64
4.
Prawo do odliczenia VAT z faktury za prognozowaną energię elektryczną
Jaką stawkę VAT należy zastosować na fakturze wystawionej w grudniu 2021 r. z tytułu prognozy zużycia energii elektrycznej w styczniu 2022 r.? Czy na stawkę (...)
str. 65
5.
Czynny żal z tytułu korekty części ewidencyjnej JPK_VAT
Czy przesyłając w styczniu 2022 r. korektę części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za czerwiec 2021 r. podatnik w celu uniknięcia kary musi złożyć tzw. czynny żal? (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.