Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (570) z dnia 20.09.2022
Poradnik VAT
nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Myjnie samochodowe z kasami fiskalnymi od 1 października 2022 r.
Zasadą jest, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 4
II.
Projekt rozporządzenia w sprawie KSeF
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 16 sierpnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z (...)
str. 6
III.
Projekt zmian do ustawy o VAT wspomagający zwalczanie oszustw w handlu elektronicznym
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt z dnia 28 lipca 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Odliczanie VAT na podstawie wskaźnika proporcji
Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania (...)
str. 9
2.
Proporcja ustalana przez grupy VAT
W ramach programu Polski Ład zostały wprowadzone przepisy regulujące zasady ustalania proporcji dla nowego rodzaju podatnika, tj. grupy VAT (dodany art. 90 ust. 10c-10g ustawy (...)
str. 10
3.
Planowane zmiany dotyczące stosowania proporcji - pakiet SLIM VAT 3
» Zmiana zasad ustalania współczynnika proporcji W projekcie zmian do ustawy o VAT, jakie - co do zasady - mają wejść w życie z dniem (...)
str. 11
V.
Ujednolicenie procedur wydawania i zmiany WIS - pakiet SLIM VAT 3
Zasady wydawania i zmiany WIS zostały uregulowane w przepisach art. 42a-42i ustawy o VAT. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z (...)
str. 13
1.
Zasady wydawania decyzji - uprawnione podmioty i warunki formalne
» WIS jako decyzja zawierająca klasyfikację towaru Zgodnie z art. 42a ustawy o VAT wiążąca informacja stawkowa jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy (...)
str. 13
2.
Regulacje w zakresie wygaśnięcia, zmiany lub uchylenia WIS
» Okoliczności wygaśnięcia z mocy prawa WIS albo decyzji o zmianie WIS Proponowana zmiana w art. 42h ustawy o VAT ma na celu doprecyzowanie: przepisów, (...)
str. 15
3.
Przepisy przejściowe - wnioski o wydanie WIS złożone przed 1 kwietnia 2023 r.
Nowe regulacje w powyższym zakresie - według założeń MF - mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r. (art. 21 projektu ustawy). Ponadto, (...)
str. 17
VI.
Problemy z terminem korzystania z ulgi na złe długi
W dniu 14 listopada 2019 r. została wystawiona na rzecz firmy "Alfa" faktura za usługi transportowe. Termin płatności należności za ww. świadczone usługi upłynął 3 (...)
str. 18
1.
Uregulowania ustawowe - aktualne przepisy
Kwestię tzw. ulgi na złe długi u wierzyciela reguluje art. 89a ustawy o VAT. Z brzmienia tego przepisu wynika, że podatnik może skorygować podstawę opodatkowania (...)
str. 18
2.
Przepisy przejściowe na gruncie wprowadzanych zmian i ograniczenia czasowe
Od 1 stycznia 2019 r. nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu (...)
str. 19
3.
Przywrócenie podatnikowi prawa do skorzystania z ulgi na złe długi - orzecznictwo sądowe
Z treści wyroków WSA wynika, że należy przywrócić podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi na złe długi, jeżeli nie skorzystał z takiego prawa z powodu (...)
str. 21
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej zaliczki
Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, (...)
str. 22
2.
Środki pieniężne wpływające na mieszkaniowy rachunek powierniczy
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu (...)
str. 23
3.
Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej - pakiet SLIM VAT 3
Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed (...)
str. 24
1.
Zakup towarów z 0% stawką VAT a stosowanie MPP
Otrzymałem od kontrahenta (czynnego podatnika VAT) fakturę potwierdzającą zakup towarów ze stawką 0%. Czy dokonując przelewu za tę fakturę mogę zastosować płatność w systemie MPP? (...)
str. 26
2.
Przekazanie środków z rachunku VAT przez członka grupy VAT
W przyszłości planujemy połączyć wszystkie spółki powiązane ekonomicznie, finansowo i organizacyjnie w jeden podmiot VAT, zatem zarejestrujemy się jako grupa VAT. Czy członek grupy VAT (...)
str. 26
3.
Szerszy katalog podatków i należności regulowanych z rachunku VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Moi kontrahenci dokonują płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym na rachunku VAT często gromadzi się znaczna kwota, (...)
str. 27
4.
Uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie
Czy w ramach pakietu SLIM VAT 3 przewiduje się zmiany w zakresie uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez osoby trzecie w przypadku otrzymania błędnego przelewu (...)
str. 28
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
Czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania w kasie rejestrującej. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w (...)
str. 30
2.
Brak prawa do wystawienia faktury do paragonu z NIP będącego fakturą uproszczoną
W świetle obowiązujących przepisów wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
str. 32
3.
Wystawianie i dostarczanie paragonów drogą elektroniczną
W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy (...)
str. 33
X.
Czytelnicy pytają
1.
Ujęcie sprzedaży bezrachunkowej w JPK_VAT z deklaracją
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży na rzecz firm i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby prywatne nie żądają rachunku ani faktury. Korzystam ze zwolnienia z (...)
str. 34
2.
Możliwość zwolnienia z ewidencjonowania w kasie sprzedaży usług budowlanych
Prowadzimy działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów (odzieży), którą ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Dodatkowo świadczymy usługi budowlane na rzecz osób fizycznych. Z tego tytułu w (...)
str. 36
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Sposoby weryfikacji podmiotów zagranicznych
Weryfikacja statusu podatkowego zagranicznych kontrahentów ma ogromne znaczenie dla polskich podatników dokonujących transakcji w ramach obrotu z zagranicą. Status podatkowy uczestniczących w dostawie podmiotów decyduje (...)
str. 37
1.
System VIES - baza danych podatników VAT UE
Podatnicy, którzy chcieliby potwierdzić, że kontrahent jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, powinni złożyć wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (...)
str. 37
2.
Sposób potwierdzania numerów VAT UE
Potwierdzanie numerów identyfikacyjnych przydzielonych podatnikom VAT odbywa się za pośrednictwem jednostek administracyjnych (np. urzędów skarbowych) kraju, z którego pochodzi podatnik zwracający się o weryfikację takiego (...)
str. 38
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Dokumentowanie kosztów transportu towarów sprzedawanych w ramach WDT
Dokonujemy dostawy towarów w ramach WDT. Na fakturze ujmujemy w odrębnej pozycji koszty transportu. W jaki sposób należy je opodatkować? Dostawcy bardzo często oferują swoim (...)
str. 40
2.
Zakup towarów od zagranicznego kontrahenta posługującego się polskim NIP
Kupujemy towar od szwedzkiej firmy, która jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT w Szwecji i w Polsce. Towar przywożony jest z Holandii, gdzie został nabyty (...)
str. 41
3.
Usługi budowlane świadczone w innym państwie członkowskim
Prowadzę działalność gospodarczą korzystając ze zwolnienia z opodatkowania VAT ze względu na niską wartość sprzedaży. Świadczę m.in. usługi budowlane na nieruchomościach położonych w Niemczech na (...)
str. 43
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Poprawianie błędów w wystawionych fakturach
Elementy, jakie powinna zawierać faktura, określone zostały w art. 106e ustawy o VAT. Wśród nich wymieniono m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy (...)
str. 45
2.
Wyzerowanie faktury pierwotnej przy błędnym numerze NIP
Zdarza się, że podatnicy w celu skorygowania danych nabywcy, wystawiają fakturę korygującą na całą wartość faktury pierwotnej (korekta "do zera") i wystawiają "nową" fakturę (z (...)
str. 46
3.
Brak informacji o akceptacji noty korygującej a prawo do odliczenia VAT
Tak jak wspomniano wyżej błędny NIP nabywcy może poprawić także nabywca faktury w oparciu o art. 106k ustawy o VAT. Jednakże nota taka wymaga akceptacji (...)
str. 47
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT?
Podmiot, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej i rejestruje się jako czynny podatnik VAT, powinien przede wszystkim ustalić, czy w świetle przepisów ustawy o VAT wykonywane (...)
str. 48
2.
Ustalenie właściwej stawki podatku VAT
Podatnik, który wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT ma obowiązek ustalenia właściwej stawki podatku VAT, według której dany towar czy usługa podlega opodatkowaniu. Generalną zasadą, zgodnie (...)
str. 49
3.
Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego?
Podatnik, który wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT ma obowiązek odprowadzenia do budżetu podatku należnego od tych czynności. Aby prawidłowo i terminowo wykazać zobowiązanie podatkowe związane (...)
str. 49
4.
Podatek należny w JPK_VAT z deklaracją
W sytuacji gdy podatnik ustalił już, czy dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, według jakiej stawki i kiedy powinien wykazać obowiązek podatkowy od tej czynności, (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Wystawianie faktur w walucie obcej - ogólne zasady wyliczenia podatku VAT
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote na potrzeby rozliczania podatku VAT określone zostały w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o (...)
str. 53
2.
Faktura uproszczona wystawiana przez podatników VAT
Obowiązujące przepisy ustawy o VAT dopuszczają posługiwanie się przez podatników fakturami zarówno w formie tradycyjnej, tj. papierowej, jak i elektronicznej. Przy czym od 1 stycznia (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
1.
Procedura zawieszenia poboru akcyzy
W art. 42 ustawy o podatku akcyzowym wymienione zostały przypadki zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, zarówno związane z produkcją wyrobów, jak i przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (...)
str. 56
2.
Zakończenie procedury zawieszenia w przypadku braku potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych
Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje: w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym (...)
str. 57
3.
Zwrot akcyzy w przypadku potwierdzenia odbioru po terminie zakończenia procedury
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy, podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub zarejestrowanemu wysyłającemu, który otrzymał: 1) raport odbioru albo dokument zastępujący raport odbioru, raport (...)
str. 58
4.
Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8 ustawy zawarto w rozporządzeniu Ministra Finansów z (...)
str. 60
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Nieruchomość ujęta w spisie z natury
Prowadzę działalność gospodarczą (jestem czynnym podatnikiem VAT) w zakresie budowy i sprzedaży domów mieszkalnych. Sprzedaż gotowych domów opodatkowuję stawką VAT 8%. Materiały służące do budowy, (...)
str. 61
2.
Faktury krajowe z przedrostkiem PL
Jestem czynnym podatnikiem VAT i wystawiam faktury dla kontrahentów krajowych podając numery NIP nabywców poprzedzone kodem PL. Czy postępuję prawidłowo? Niezbędne elementy, jakie powinna zawierać (...)
str. 62
3.
Zasadność zastosowania kodu GTU_08
Wykonałem zbrojenie z prętów według rysunków otrzymanych od zlecającego. Zakwalifikowałem je do grupy PKWiU 25.11.23.0 (pozostałe konstrukcje i ich części). Czy na fakturze wystawionej dla (...)
str. 63
4.
Termin odliczenia VAT przy zakupie czasopism drukowanych
We wrześniu 2022 r. wykupiłem prenumeratę czasopism fachowych na IV kwartał 2022 r. Zapłaty za nią dokonałem również we wrześniu br. W tym samym miesiącu (...)
str. 65
5.
Konsekwencje niezłożenia informacji VAT-26 w obowiązującym terminie
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej użytkujemy samochód. Stworzyliśmy regulamin używania tego samochodu oraz prowadzimy ewidencję przebiegu pojazdu. Odliczaliśmy 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.