Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (571) z dnia 10.10.2022
Poradnik VAT
nr 19 (571) z dnia 10.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Obowiązek stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych odroczony do 1 kwietnia 2023 r.
Z zasady określonej w ustawie o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (...)
str. 4
II.
Nowe limity w płatnościach gotówkowych od 1 stycznia 2024 r.
W ramach programu Polski Ład wprowadzone zostały zmiany m.in. w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Grupy VAT w przykładach - projekt objaśnień podatkowych MF
Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywały regulacje związane z grupami VAT. W dniu 13 lipca 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl pojawił (...)
str. 6
1.
Zasady fakturowania i korygowania transakcji
Obowiązkowe elementy, jakie powinna zawierać faktura wskazano w art. 106e ustawy o VAT. Do tych elementów należą m.in. dane podatnika i nabywcy towarów/usług (imiona i (...)
str. 6
2.
Odliczanie podatku VAT z wykorzystaniem prewspółczynnika i proporcji
Co do zasady grupa VAT będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 7
3.
Korekta roczna dokonywana przez grupę VAT
Przypomnijmy, że podatnicy na początku odliczają VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną na podstawie wstępnego wskaźnika proporcji na dany rok (który ustalany jest na (...)
str. 9
4.
Ewidencja czynności dokonywanych wewnątrz grupy VAT
Czynności dokonywane wewnątrz grupy VAT będą wyłączone z opodatkowania VAT. Z tego tytułu nie będzie zatem możliwości wystawiania faktur, możliwe będzie natomiast wystawienie np. noty (...)
str. 11
1.
Faktury ustrukturyzowane wystawiane przy użyciu KSeF - podstawowe zagadnienia
» Co to jest faktura ustrukturyzowana? Oprócz obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem (...)
str. 11
2.
Ogólne założenia formatu (pól) danych pliku faktury ustrukturyzowanej
W broszurze informacyjnej przedstawiono w formie tabelarycznej m.in. opisy struktur poszczególnych elementów, a także sposoby ich wypełniania na podstawie przedstawionych w broszurze przykładów. Wskazano również (...)
str. 15
1.
Faktura jako dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży
Z ustawy o VAT wynika, że podmioty, które wykonują czynności podlegające opodatkowaniu VAT są zobowiązane do wystawienia faktury. Wystawiane przez podatników faktury, które potwierdzają dokonywane (...)
str. 16
2.
Spółka cywilna jako podatnik VAT
Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (...)
str. 16
3.
Nazwa spółki cywilnej na fakturach - wyjaśnienie organu podatkowego
Przedmiotem wniosku o wydanie ww. interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2022 r. była wątpliwość podatnika (spółki cywilnej) w zakresie poprawności umieszczania na fakturze jej (...)
str. 17
1.
Czy darowizna firmy członkowi rodziny podlega opodatkowaniu VAT?
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną VAT w ramach której dokonuję sprzedaży detalicznej sprzętu i odzieży sportowej. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Planuję zlikwidować ww. działalność, ale (...)
str. 19
2.
Nieodpłatne czynności wykonywane na rzecz fundacji
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zamierza zawrzeć umowę z fundacją, w celu wsparcia jej działalności statutowej. Klienci spółki poza zakupami towarów będą mieli możliwość (...)
str. 21
VII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Stosowanie ulgi na złe długi
W marcu 2022 r. minął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze. Obecnie chciałabym skorzystać z ulgi na złe długi. Czy w (...)
str. 22
2.
Faktura korygująca pierwotną fakturę "do zera"
Otrzymałam fakturę zakupu (nie księgowałam jej) za towar, który ostatecznie nie dotarł do mnie. Sprzedawca wystawił fakturę korygująca "do zera" i zwrócił wpłaconą należność. Czy (...)
str. 23
3.
Obowiązek podatkowy przy usługach wywozu nieczystości
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usługi wywozu nieczystości szambiarką dla osoby fizycznej - w momencie wystawienia faktury czy wykonania usługi? [pytanie nr 1414513] Komentarz 1 (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Kasa w postaci oprogramowania u podatnika świadczącego usługi mycia i czyszczenia samochodów
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 25
2.
Wystawianie i przekazywanie nabywcom paragonu fiskalnego w postaci kodu QR - wyjaśnienie organu podatkowego
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.165.2022.3.PRM rozstrzygnął wątpliwość podatnika (spółki z o.o.) w zakresie prawidłowości wystawiania (...)
str. 26
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Ewidencjonowanie sprzedaży obcej przy braku sprzedaży własnej
Świadczę usługi transportu towarów głównie na rzecz firm i w niewielkim zakresie na rzecz osób prywatnych. Ze względu na niską wartość sprzedaży nie posiadam kasy (...)
str. 29
2.
Czy pobór opłaty miejscowej podlega rejestracji w kasie?
W miejscowości nadmorskiej, w której prowadzę pensjonat obowiązuje opłata miejscowa. Czy otrzymywane wpłaty powinnam ewidencjonować w kasie fiskalnej? Podatnik, co do zasady, ma obowiązek ewidencjonować (...)
str. 31
3.
Kasa fiskalna przy sprzedaży oprogramowania
Prowadzimy działalność w zakresie świadczenia usług oprogramowania (wraz z udzieleniem licencji/aktualizacją) na rzecz firm (PKWiU 62.01). W listopadzie 2022 r. zamierzamy rozszerzyć działalność o sprzedaż (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Wymogi formalne dotyczące odliczania podatku VAT od WNT
W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego (art. 86 ust. (...)
str. 34
2.
Planowane zmiany warunków dokonywania odliczenia podatku naliczonego
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-895/19 (A) prawo do odliczenia podlega wykonaniu, co do zasady, w tym samym okresie, w (...)
str. 35
1.
Kto może korzystać z systemu zwrotu podatku podróżnym?
Zasady dotyczące zwrotu zwanego "turystycznym" stosuje się wyłącznie do osób fizycznych, których miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium UE. Miejsce stałego zamieszkania podróżnego ustala się (...)
str. 36
2.
Jakie warunki musi spełnić sprzedawca, aby realizować zwrot VAT?
Aby podróżny mógł ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w cenie towaru, który następnie jest wywożony poza terytorium UE, zakup musi być dokonany u podatnika (...)
str. 37
3.
Na podstawie jakich dokumentów dokonywany jest zwrot w systemie TAX FREE?
Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem wywozu towarów ujętych w tym dokumencie, poza terytorium UE. Podróżny może (...)
str. 37
4.
Formy zwrotu turystycznego
Zwrot podatku dokonywany jest w złotych polskich w formie wypłaty gotówkowej lub rozliczenia bezgotówkowego w rozumieniu art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...)
str. 38
5.
Stawka VAT obowiązująca dla sprzedaży dokonywanej na rzecz podróżnych zagranicznych
Zgodnie z art. 129 ustawy o VAT, w przypadku gdy sprzedawca dokonuje dostawy towarów podróżnym spoza UE z zastosowaniem procedury zwrotu podatku, stosuje on stawkę (...)
str. 38
1.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - kradzież w trakcie transportu
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to - w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT - nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku (...)
str. 39
2.
Dostawa towarów będąca wynikiem oszustwa ze strony nabywcy
Nie mniej problemów może przysparzać przypadek, w którym dostawa towarów zostanie zrealizowana, jednak kontrahent okaże się oszustem i nie zapłaci za dostarczony ładunek. Organy podatkowe (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Zasady nadużycia prawa a oszustwa podatkowe
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem (...)
str. 42
2.
Brak prawa do odliczenia VAT
Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane (...)
str. 43
3.
Przypuszczenie nadużycia prawa - odmowa wydania interpretacji
W przypadku wątpliwości, co do sposobu wykładni i zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, podatnicy mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w ich (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
XIV.
Jak rozliczać faktury korygujące w obrocie krajowym?
Sposób rozliczenia przez sprzedawcę i nabywcę faktury korygującej wystawionej w walucie polskiej i potwierdzającej dostawę towarów/usług na terytorium kraju dla kontrahenta krajowego uzależniony jest od (...)
str. 46
1.
Rozliczanie przez sprzedawcę faktur korygujących in minus
W świetle art. 29a ust. 13 ustawy o VAT podatnik (sprzedawca) może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z (...)
str. 46
2.
Termin rozliczania przez sprzedawcę faktur korygujących in plus
W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania (zgodnie (...)
str. 48
3.
Korygowanie rozliczeń przez nabywcę
» Obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego przez nabywcę Na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Sposoby poprawiania błędów w wystawionych fakturach
Elementy, jakie powinna zawierać faktura, określone zostały w art. 106e ustawy o VAT. Wśród nich wymieniono m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy (...)
str. 50
2.
Jak dokonać korekty JPK_VAT z deklaracją?
W świetle obowiązujących przepisów czynni podatnicy VAT zobowiązani są do sporządzania i przesyłania pliku JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Jeżeli w JPK_VAT (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Przeładunek wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym
W art. 40 ustawy o podatku akcyzowym wskazano, iż procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie do przemieszczania wyrobów akcyzowych m.in.: między składami podatkowymi na terytorium (...)
str. 53
1.
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy rozpoczyna się z chwilą: 1) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze (...)
str. 53
2.
Przypadki związane z przeładunkiem wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym
Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem sytuacji: 1) losowych, w przypadkach, w których (...)
str. 54
3.
Szczegółowe warunki dokonywania przeładunku
Szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym zawarte zostały w § 7-10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 (...)
str. 55
4.
Przeładunek na kilka środków transportu
Jeżeli wyroby akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem Systemu EMCS PL2, na podstawie jednego e-AD są przeładowywane poza składem podatkowym na więcej (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Limit zwolnienia podmiotowego w związku ze wznowieniem działalności gospodarczej
W 2020 r. rozpocząłem działalność gospodarczą, a w listopadzie 2021 r. zdecydowałem się na jej zawieszenie. Następnie w dniu 1 sierpnia 2022 r. wznowiłem wykonywanie (...)
str. 57
2.
Stawka VAT na dostawę i montaż domu modułowego
Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę działalność gospodarczą polegającą m.in. na produkcji, dostarczaniu i montowaniu całorocznych modułowych domów mieszkalnych na działce należącej do klienta. Domy (...)
str. 58
3.
Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Czy prowadząc działalność, w której zajmuję się wytworzeniem i sprzedażą konstrukcji stalowych (np. szkieletu garażu), kontenerów transportowych, burt i nadstawek do przyczep mogę korzystać ze (...)
str. 60
4.
Brak numeru VAT UE dostawcy a informacja podsumowująca
Spółka zarejestrowana jako podatnik VAT UE otrzymała od włoskiego kontrahenta fakturę bez wskazanego numeru identyfikacyjnego dostawcy. Przedmiotem transakcji był zakup towarów wysyłanych z Włoch do (...)
str. 61
5.
Wynajem szalunków metalowych a MPP
Czy faktury na wynajem szalunków metalowych o wartości przekraczającej 15.000 zł należy wystawiać z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności"? W świetle obowiązujących przepisów identyfikowanie towarów i (...)
str. 62
6.
Prawo do odliczenia VAT przy zakazie uczestnictwa w przetargach
Spółka budowlana złożyła ofertę w przetargu publicznym na budowę drogi. Jednak po czterech miesiącach od jej złożenia otrzymała sądowy zakaz uczestnictwa w przetargach publicznych. Po (...)
str. 64
7.
Czy aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokumentowany jest fakturą?
Spółka z o.o. spółka komandytowa planuje wnieść do innej spółki (spółki siostry) w formie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (środki trwałe, wyroby gotowe, surowce). Z uwagi (...)
str. 65
8.
Sprzedaż towaru otrzymanego nieodpłatnie
W ramach swojej działalności gospodarczej spółka z o.o. sprzedaje kosmetyki (od ich zakupu na podstawie otrzymanej faktury odlicza VAT). We wrześniu br. od jednego z (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2022 r., pod poz. 31, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.