Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 19 (571) z dnia 10.10.2022
Optymalizacja rozliczeń podatku VAT - jak w praktyce zminimalizować obciążenia podatkowe
Dodatek nr 15
do Poradnika VAT nr 19
z dnia 10.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WARUNKI KORZYSTANIA ZE STATUSU PODATNIKA VAT ZWOLNIONEGO
1.
Podatnicy uprawnieni do zwolnienia z VAT
Podmiot, który rozpocznie samodzielną działalność gospodarczą w trakcie roku ma do wyboru dwie możliwości: skorzystanie ze zwolnienia z VAT lub zarejestrowanie się jako czynny podatnik (...)
str. 3
1.1.
Limit uprawniający do zwolnienia z VAT
Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą co do zasady korzysta ze zwolnienia z VAT (z wyłączeniem podmiotów wykonujących czynności określone w art. 113 ust. 13 ustawy o (...)
str. 3
1.2.
Sprzedaż uwzględniana w limicie uprawniającym do zwolnienia z VAT
Do wyliczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia - stosownie do zapisu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - nie wlicza się kwoty podatku. Do (...)
str. 3
1.3.
Ewidencja prowadzona przez podatnika zwolnionego
Drobni przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży za każdy dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Prowadzenie takiej ewidencji przez (...)
str. 4
1.4.
Podatnicy wykonujący czynności zwolnione z VAT
Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą również korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT w przypadku wykonywania czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT, tj. wymienionych w katalogu zwolnień (...)
str. 5
1.5.
Rolnicy ryczałtowi
Podmiot, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 (...)
str. 5
2.
Konsekwencje wyboru zwolnienia z VAT
Rozpoczynając działalność gospodarczą, podmiot któremu przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT, powinien przeanalizować, czy z ekonomicznego punku widzenia zwolnienie z VAT jest korzystne dla (...)
str. 6
II.
REALIZACJA PRAWA DO ODLICZENIA VAT
1.1.
Wykonywanie czynności opodatkowanych VAT
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)
str. 7
1.2.
Proporcjonalne odliczanie VAT
Zdarza się, że podatnik dokonując zakupów związanych z mieszaną działalnością firmy nie ma możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego, związanego z określonymi czynnościami. W takiej sytuacji (...)
str. 8
1.3.
Termin odliczenia podatku VAT
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje - co do zasady - w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do (...)
str. 9
2.
Zgłoszenie rejestracyjne warunkujące realizację prawa do odliczenia
W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani (...)
str. 10
III.
ZASADY OPTYMALNEGO ROZLICZANIA NADWYŻKI VAT
Skutkiem rozliczania podatku należnego od dokonywanych w danym okresie czynności podlegających opodatkowaniu i podatku naliczonego od nabytych w tym okresie towarów i usług, może być: (...)
str. 11
1.
Przeniesienie nadwyżki podatku naliczonego na następne okresy rozliczeniowe
W przypadku wystąpienia w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podatnik może przenieść nierozliczoną kwotę podatku naliczonego do rozliczenia w następnym (...)
str. 12
2.
Zwrot bezpośredni na rachunek bankowy/rachunek w SKOK oraz rachunek VAT
Terminy zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym/kwoty podatku naliczonego 15 dni - przyspieszony zwrot przysługuje podatnikom tzw. bezgotówkowym, tj. otrzymującym płatności z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, (...)
str. 12
2.1.
Zwrot w terminie 180 dni przy braku czynności opodatkowanych
Jeśli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wówczas stosownie do art. 87 ust. 5a ustawy o VAT, przysługuje mu zwrot (...)
str. 13
2.2.
Podstawowy termin zwrotu wynoszący 60 dni
W art. 87 ust. 2 ustawy o VAT wskazano podstawowy termin zwrotu, który wynosi 60 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Prawo do (...)
str. 14
2.3.
Przyspieszony zwrot podatku do 40 dni
Podatnicy wystawiający e-fakturę z wykorzystaniem KSeF mogą wystąpić o zwrot w terminie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia po spełnieniu warunków określonych w art. (...)
str. 14
2.4.
Termin zwrotu skrócony do 25 dni
W myśl art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2, (...)
str. 15
2.5.
Zwrot VAT w terminie 15-dniowym
Zgodnie z art. 87 ust. 6d urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 15 dni, licząc od dnia: 1) w którym upłynął (...)
str. 16
2.6.
Zwrot na rachunek VAT w terminie 25 dni
Zgodnie z art. 87 ust. 6a ustawy o VAT na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku (...)
str. 18
3.1.
Zaliczenie kwoty zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Jeżeli u podatnika nie występują zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę, odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, koszty upomnienia ani (...)
str. 19
3.2.
Zwrot jako zabezpieczenie udzielonego przez bank lub SKOK kredytu
W myśl art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, organ podatkowy - na żądanie podatnika - może przekazać przysługujący podatnikowi zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad (...)
str. 20
4.
Wykazywanie zwrotu w JPK_VAT
Podatnik w części deklaracyjnej struktury JPK_VAT w zależności od wyboru formy zwrotu zaznacza pole P_53 wskazując wysokość kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i następnie: (...)
str. 21
5.
Termin zwrotu w przypadku złożenia korekty deklaracji
Ustawodawca nie uzależnił prawa do korekty deklaracji od faktu otrzymania przez podatnika zwrotu wynikającego z pierwotnej deklaracji. Korektę taką może złożyć w dowolnym momencie, w (...)
str. 22
6.
Złożenie deklaracji po terminie
Złożenie deklaracji po terminie nie pozbawia podatnika prawa do otrzymania bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Należy pamiętać, że jeżeli podatnik złoży deklarację po (...)
str. 22
IV.
ULGA NA ZŁE DŁUGI JAKO SPOSÓB NA ODZYSKANIE PODATKU NALEŻNEGO
1.
Prawo do dokonania korekty VAT przez wierzyciela
Podatnikom VAT przysługuje prawo do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w sytuacji gdy nie otrzymali oni w odpowiednim terminie zapłaty za sprzedane towary czy (...)
str. 23
2.
Obowiązkowa korekta VAT naliczonego przez dłużnika
Stosownie do art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju (...)
str. 25
V.
ZAPŁATA W SYSTEMIE PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
1.
Podmioty zobowiązane do stosowania MPP
Do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą jeżeli łącznie spełnione (...)
str. 26
2.
Realizacja płatności na rachunek VAT
W myśl art. 108a ust. 2 ustawy o VAT, zastosowanie MPP polega na tym, że: 1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej (...)
str. 26
3.1.
Odpowiedzialność solidarna nabywcy wraz z podmiotem dokonującym dostawy towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT
Zgodnie z art. 105a ustawy o VAT podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku (...)
str. 27
3.2.
Pomyłkowe wpłaty a odpowiedzialność osób trzecich
Na podstawie art. 108a ust. 5 ustawy o VAT w przypadku gdy płatność przy zastosowaniu mechanizmu split payment zostanie dokonana na rzecz podatnika innego niż (...)
str. 28
3.3.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
W myśl art. 108a ust. 7 ustawy o VAT, jeżeli pomimo istniejącego obowiązku, nabywca nie dokona płatności w systemie podzielonej płatności, naczelnik urzędu skarbowego lub (...)
str. 29
3.4.
Konsekwencje dla dostawców w przypadku braku oznaczenia faktury wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"
Brak obowiązkowego oznaczenia przez dostawcę faktury wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" powoduje, że dostawca również narażony jest na sankcje. W myśl bowiem art. 106e ust. 12 (...)
str. 30
4.
Obniżenie kwoty zobowiązania - tzw. skonto
Jedną z korzyści związanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności jest możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku VAT, jeżeli zapłata całości zobowiązania następuje jednorazowo z (...)
str. 31
5.
Zabezpieczenie przed obowiązkiem zapłaty podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych
Na podstawie art. 56b Ordynacji podatkowej podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku VAT (...)
str. 32
VI .
BIAŁA LISTA PODATNIKÓW
1.
Należyta staranność w kontaktach z kontrahentami
Ze względu na przepisy dotyczące rejestracji podatników VAT i przesłanek odmowy rejestracji czy wykreślenia podmiotu z rejestru, nabywcy towarów i usług muszą mieć na względzie (...)
str. 33
2.
Solidarna odpowiedzialność
Weryfikacja danych kontrahenta (w tym jego rachunku bankowego) może uchronić podatnika przed nieuczciwymi kontrahentami. Jeżeli bowiem przedsiębiorca (nabywca) nie dokona takiej weryfikacji i dokona wpłaty (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.