Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 23 (575) z dnia 10.12.2022
Zmiany w VAT w 2023 r.
Dodatek nr 17
do Poradnika VAT nr 23
z dnia 10.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WSTĘP
W 2023 r. wejdzie w życie szereg istotnych zmian dotyczących rozliczania podatku VAT a także mających charakter doprecyzowujący i uzupełniający. Aktami prawnymi, na których oparto (...)
str. 3
II.
NOWY RODZAJ PODATNIKA - GRUPY VAT OD 1 STYCZNIA 2023 R.
1.
Jakie podmioty mogą tworzyć grupę VAT?
Generalnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność (...)
str. 3
2.
Warunki utworzenia grupy VAT
Członkiem grupy VAT będzie mógł zostać każdy podatnik po spełnieniu określonych wymogów. Warto dodać, że zawiązanie grupy będzie miało charakter dobrowolny i podmioty same będą (...)
str. 4
3.
Dokumentowanie transakcji dokonywanych przez grupę VAT
» Rejestracja grupy przez podmiot reprezentujący grupę VAT W myśl art. 15a ust. 11 ustawy o VAT podmiotem reprezentującym grupę VAT w zakresie praw i (...)
str. 6
4.
Zasady odliczania VAT
Do rozliczeń dokonywanych przez grupę VAT będzie stosować się ogólne zasady odliczania VAT określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym (...)
str. 7
III.
MYJNIE SAMOCHODOWE Z KASAMI FISKALNYMI OD 1 LUTEGO 2023 R.
Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 7
IV.
ZMIANA TERMINU ZAPŁATY VAT OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH OD 13 LUTEGO 2023 R.
Generalnie dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wymaga zapłaty podatku VAT. Czynny podatnik VAT rozlicza bowiem VAT należny w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT, składanej w terminie (...)
str. 8
V.
EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ CZŁONKÓW GRUPY VAT OD 1 LIPCA 2023 R.
Członkowie grupy VAT będą mieli obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej odrębnej ewidencji transakcji pomiędzy sobą czyli wewnątrz grupy VAT (tj. przez członka grupy VAT na (...)
str. 9
VI.
OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA WSPÓŁPRACY KASY REJESTRUJĄCEJ Z TERMINALEM PŁATNICZYM PRZESUNIĘTY NA 1 STYCZNIA 2025 R.
Z dniem 1 lipca 2022 r. mocą ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)
str. 10
VII.
PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O VAT
1.1.
Limity uprawniające do uzyskania statusu małego podatnika
W myśl art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)
str. 11
1.2.
Zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych
W myśl art. 87 ust. 2 ustawy o VAT podstawowym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy - jest termin 60-dniowy (...)
str. 11
1.2.1.
Warunki zwrotu VAT w terminie 15 dni
Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że dla otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni konieczne jest spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków: 1) za trzy kolejne (...)
str. 11
1.2.2.
Weryfikacja warunków zwrotu różnicy podatku w terminie 15-dniowym
Spełnienie wszystkich kryteriów, o których mowa powyżej weryfikowane jest z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku niespełnienia przez podatnika warunków zwrotu VAT (...)
str. 13
1.3.
Proporcjonalne odliczanie VAT i korekta
1.3.1. Odliczanie VAT na podstawie wskaźnika proporcji Zasady proporcjonalnego odliczania VAT określone są w przepisach art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90-91. Podatnicy prowadzący działalność (...)
str. 14
1.3.1.
Odliczanie VAT na podstawie wskaźnika proporcji
Zasady proporcjonalnego odliczania VAT określone są w przepisach art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90-91. Podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną (...)
str. 14
1.3.2.
Dokonywanie rocznej korekty
Jak już wspomniano, po zakończeniu roku podatnik ustala rzeczywisty wskaźnik proporcji, w oparciu o rzeczywiste obroty z danego roku. W praktyce w większości przypadków rzeczywisty (...)
str. 15
1.4.
Procedury wydawania i zmiany WIS
» WIS jako decyzja zawierająca klasyfikację towaru Zasady wydawania i zmiany WIS zostały uregulowane w przepisach art. 42a-42i ustawy o VAT. W ramach projektu ustawy (...)
str. 17
1.5.
Kurs walut stosowany do przeliczania faktur korygujących
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote na potrzeby rozliczania podatku VAT określone zostały w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o (...)
str. 21
1.6.
Korygowanie WDT
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów (...)
str. 23
1.7.
Zmiana warunków odliczania podatku naliczonego od WNT
W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego (art. 86 ust. (...)
str. 24
1.8.
Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej
Zgodnie z art. 105a ustawy o VAT podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku (...)
str. 25
1.9.
Wystawianie faktur do paragonów w postaci elektronicznej
Ustawa o VAT określa sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę do sprzedaży udokumentowanej wystawionym wcześniej paragonem. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 106h (...)
str. 26
1.10.
Zwrot kwoty wydanej na zakup kasy on-line dla podatnika zwolnionego z VAT
Ustawa o VAT pozwala podatnikom na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przy czym ulga na zakup kasy w (...)
str. 26
1.11.
Korygowanie deklaracji złożonych w systemie OSS i IOSS
» Korekta deklaracji przeznaczonych do rozliczania procedury unijnej i nieunijnej Deklarację dla potrzeb rozliczania procedury unijnej - VIU-DO oraz deklarację VIN-DO stosowaną w procedurze nieunijnej (...)
str. 27
1.12.
Warunek zachowania preferencji przy imporcie towarów dla przedstawicielstw dyplomatycznych
Przepis art. 80 ustawy o VAT przewiduje zwolnienie z VAT importu towarów przeznaczonych do użytku przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i ich personel dyplomatyczny na zasadzie wzajemności (...)
str. 29
1.13.
Doprecyzowanie definicji bagażu osobistego stosowanej w imporcie towarów
Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego (...)
str. 29
1.14.
Zwrot gotówkowy w systemie TAX FREE
Zasady dotyczące zwrotu zwanego "turystycznym" stosuje się wyłącznie do osób fizycznych, których miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium UE. Przy czym zwrot turystyczny przysługuje tylko (...)
str. 30
2.
Zmiany mające wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy nowelizującej
2.1.
Ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego
Do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą jeżeli łącznie spełnione (...)
str. 31
VIII.
ZMIANA USTAWY PRAWO BANKOWE
1.
Przekazanie środków na rachunek VAT przez grupy VAT
Rachunek VAT oprócz zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie VAT przy użyciu komunikatu przelewu, z tytułu transakcji objętej MPP może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi m.in. (...)
str. 32
IX.
PLANOWANE ZMIANY W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH
1.
Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej
» Dane zawarte w ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji W sytuacji, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym (...)
str. 33
2.
Rozporządzenie w sprawie KSeF
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 16 sierpnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z (...)
str. 34
3.
Projekt rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 7 listopada 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu (...)
str. 35
4.
Nowy wzór wniosku o wydanie WIS
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 21 października 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.